Leidsch Dagblad 'Schulden al na drie jaar wegstrepen' Video over ontucht mag niet worden vertoond Werkgevers schrikken van nieuwe Ziektewet Strijd tegen het kwaad Leve de Britse koningin Technisch vernuft op wielen Politie bijna voor illegale op de bon kantoren GOED NIEUWS - DINSDAG 8 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40384 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Pre-pensionering 3 De Dienstenbond FNV wil de VUT ombouwen tot een pensioen waarvoor werknemers zelf sparen. Vissersprotest 5 Franse vissers zetten vandaag hun acties te gen de lage visprijzen voort en varen uit protest niet uit. Bij een schuldsanering wordt de betrokkene als regel teruggezet op negentig procent van het bij standsniveau en wordt de rest van het inkomen gebruikt om de schulden af te lossen. Daar bij gaat het om openstaande re keningen bij energie- en water bedrijven, de woningbouwvere niging, postorderbedrijven en de belastingen. Als iemand langer dan drie jaar op zo'n beneden-minimaal niveau moet leven, is volgens de kredietbanken de kans groot dat hij of zij toch weer (nieuwe) schulden gaat maken om het hoofd boven water te houden. De banken willen ook niet kor ten tot negentig procent van het sociaal minimum, maar vinden Ouders Leids slachtoffer opgelucht leiden hans koenekoop Een enorme triomf. Zo noemt de moeder van een Leids min derjarig slachtoffer van ontucht de uitspraak van de Raad van State in de zogeheten video bandkwestie. Het hoge rechts college heeft verboden dat het College van Beroep van de Ne derlandse Vereniging van Or thopedagogen een videoband ziet, die diende als bewijsmate riaal in de strafzaak tegen de ontuchtplegers. De videoband is een opname van het psycho logisch onderzoek dat een or thopedagoge in november 1989 afnam bij het slachtoffer. Twee agenten maakten een schrifte lijk verslag van de sessie. Merkwaardig genoeg kregen de verdachten de bandopname te zien in het strafproces. Zij dienden vervolgens een klacht in tegen de orthopedagoge bij het College van Beroep van' de NVO. De verdachten beweerden dat de beelden van de video band niet overeenkwamen met de schriftelijke rapportage door de agenten van het psycholo gisch onderzoek. Het College van Beroep van de NVO was van meping de klacht niet te kunnen beoorde len zonder zelf de videoband te Hongersnood dreigt weer in Afrika 1 let Wereld-Voedselprogramlna (WFP) van de Verenigde Naties heeft gisteren gewaarschuwd dat mogelijk 22 miljoen Afrika nen op voedselhulp zullen zijn aangewezen. WFP-directrice Bertini zei dat de internationale gemeenschap haar inspannin- gen moet verdubbelen en dat het WFP dit jaar ongeveer drie miljoen ton voedsel denkt nodig te hebben. De rampzalige droogte van het seizoen 1992/1993 is voor bij, maar veel Afrikaanse landen lijden nog onder de gevolgen ervan, vooral in oostelijk en zui delijk Afrika. De circa 5,8 mil joen slachtoffers van burgeroor logen hebben 810.000 ton voed sel nodig, voornamelijk in Ethiopië, Liberia, Mozambique, Sierra Leone, Sudan en Zaïre. Verder is 2,5 miljoen ton voed sel nodig voor een miljoen vluchtelingen, 7,6 miljoen ont heemden en 7,4 miljoen slacht offers van de droogte in Afrika. zien. Vandaar dat het college een verzoek aan het ministerie van justitie richtte om de band te mogen zien. Justitie gaf in mei 1992 toestemming. De ouders van het Leidse meisje gingen tegen dit besluit in beroep bij de Raad van State. Zij wilden absolute bescher ming van de privacy van hun dochter en wezen er op dat de videoband uitsluitend was be doeld als bewijsmiddel in de strafzaak tegen de ontuchtple gers. De ouders hadden daar voor ook een verklaring onder tekend. De Raad van State heeft veel waarde gehecht aan deze ver klaring van de ouders. Het rechtscollege vindt de privacy van het slachtoffer belangrijker dan het openbaar maken van de band aan het College van Be roep van NVO. „Wij zijn erg blij met deze uitspraak", zegt de moeder nu. „Vooral omdat de strafzaak indertijd is gesepo neerd wegens onvoldoende be wijs. Nu voelen we ons toch een beetje wjnnaar in een zaak, die in onze ogen een groot juridisch steekspel was. Ik hoop dat ou ders van andere slachtoffers van ontucht of incest profiteren van deze uitspraak." Maximale termijn zeggen Kredietbanken Huishoudens met grote schulden mogen maximaal drie jaar tot een afbetalingsregeling worden verplicht. Daarna moet het resterende bedrag worden kwijtgescholden. Dat concluderen de gezamenlijke kredietbanken in een rap port dat ze vandaag aan staatssecretaris Wallage van so ciale zaken hebben aangeboden. Wallage wil een termijn van vijf jaar. den haag npaslechts een korting tot 94 pro cent daarvan nog verantwoord. De schuldenproblematiek neemt sterk toe. Vorig jaar meldden zich bij de vijftig ge meentelijke kredietbanken on geveer 22.000 mensen met gro te schuldproblemen, 3.000 meer dan een jaar eerder. De gemid delde schuld bedroeg 15.000 gulden bij tien tot twaalf schuldeisers. Volgens de Neder landse vereniging voor volks krediet (NWK) hebben onge veer 200.000 huishoudens grote financiële problemen. Naar ver wachting zal het aantal aanvra gen ook dit jaar nog fors toene men door enerzijds de ontslag golf en anderzijds de bezuini gingen in" de sociale zekerheid waardoor mensen veel eerder in de bijstand komen. Minder hervormden yi De geleidelijke da- I Z ling van het aantal leden van de Nederlandse Hervormde Kerk zette ook vorig jaar door. Boekenweek '1 Q Door de keus voor I -/ poëzie als thema van de 59ste Boekenweek moet de verkoop met 50 procent omhoog. Loonkosten stijgen zes tot zeven procent leiden rudolf kleun leiden» Traditionele Chinese mu ziek begeleidde gisteren de strijd van de poppen tegen het kwaad in de Leidse Houtschool. Kinderen van het Junior Hsiao Hsi Yuan Puppet Theater uit Taiwan voer den het eeuwenoude Chinese poppenspel op. Vol bewondering keken de Leidse scholieren toe. De Taiwanese kindergroep is in Leiden op initiatief van de jonge Nederlandse componist Sebasti- aan Jansen. Op zijn zoektocht naar oude Chinese instrumenten in Taiwan ontdekte hij het pop pentheater van de Hsin Chuang school uit Taipei. De kinderen blij ven deze week nog in Nederland. Pagina 11'Ze zijn echt heel FOTO LOÊK ZUYDERDUIN richard mooyman Milieudefensie verstoort info-avond Schiphol Meer dan 200 tegenstanders van de uitbreiding van Schiphol waren gisteren naar de start van de officiële informatiecampagne in het hoofdge bouw van de Vrije Universiteit gekomen. De or ganisatie werd behalve met vliegtuiglawaai ook geconfronteerd met een luidruchtig protesterend fanfare-orkest. De uitleg van deskundigen ging vaak verloren in gejoel of hoongelach uit de zaal. Milieudefensie had tegenstanders van Schiphol opgeroepen massaal naar deze eerste van tien voorlichtingsavonden te komen. Actievoerders van de Vereniging Milieudefensie hebben gisteravond in Amsterdam de eerste in formatiebijeenkomst over de uitbreiding van Schiphol verstoord. Door het afdraaien van een geluidsband met vliegtuiglawaai wisten ze de uit leg over de groeiplannen herhaaldelijk te onder breken. Milieudefensie liet de cassetterecorder met het gewraakte geraas van straalmotoren pas zwijgen nadat actieleider W. Duyvendak een verklaring tegen de hinder door het vliegverkeer mocht af- Pagina 17: Fanfare ontpopt zich als a tegen Schiphol. ?-orkest Een stijging van de loonkosten met zes tot zeven procent. Zo begroot de Alphense bouwon dernemer F. Rijsbergen de ge volgen van de nieuwe ziekte kostenregeling. M. van Hoeken, directeur van zeepfabriek Ko ninklijke Sanders in Leiden en voorzitter van de ondernemers vereniging LVI, wil geen cijfers noemen. „Maar we zijn ge schrokken toen we het eenmaal hadden uitgerekend." Rijsbergen rekent voor dat in de bouw bij een gemiddeld ver zuim van negen tot tien procent sprake is van een lastenverho ging per werknemer van 3.000 gulden per jaar. „Dat is 2,50 tot 3 gulden per uur." Het bedrijf van Rijsbergen bestaat uit een koepel, J F BV, en vijf dochter ondernemingen met in totaal 80 werknemers. Om de risico's te bestrijden is geschoven met werknemers kleinere bedrij ven hoeven immers slechts twee in plaats van zes weken zelf op te draaien voor de uitke ring van ziek personeel. „Verder besteden we meer werk uit aan onderaannemers. We zijn, ook al door de bonus malus-regeling voor de WAO, bovendien voorzichtiger gewor den met het in dienst nemen van mensen. Je moet nu wel vragen of iemand het afgelopen jaar ziek is geweest. Ik realiseer me dat mensen zo een stempel op zich krijgen gedrukt, maar het is nu noodzakelijk risico's te mijden." In de bouw is het bo vendien gebruikelijk dat in tij den van slapte mensen worden ontslagen. Bij dergelijke ontsla gen speelt ziekteverzuim nu ze ker een rol, bevestigt Rijsber gen. Van Hoeken zegt zich zorgen te maken over het oplopen van de ziektekosten. Koninklijke Sanders telt in totaal 350 werk nemers van wie het leeuwedeel, 250 man, in het produktiebe- drijf in het Brabantse Vlijmen werkt. Van Hoeken vertelt dat op voorstel van de onderne mingsraad vergeefs is nagegaan hoe door verbetering van ar beidsomstandigheden het ver zuim kon worden teruggedron gen. „We zijn nu overeengeko men dat personeel na de derde ziekmelding een vakantiedag inlevert." Videobanden in plaats van hoorcollege leiden caroline v Ruim honderd Leidse studenten kunstgeschiedenis kregen gis teravond op de universiteit een aantal videofilms voorgescho teld in plaats van een hoorcolle ge over moderne kunst. Ze mochten zelf de apparatuur be dienen. Universitair docente dr. C. Zijlmans, die de colleges aan vankelijk zou verzorgen, zag on langs haar aanstelling bij de Leidse universiteit wegens be zuinigingen gehalveerd. Zij be sloot daarom haar college-aan deel over moderne kunst over te dragen a*in prof. dr. N. Bre- deroo. Deze toont de studenten op die avonden de films die zij normaal gesproken op een an der tijdstip te zien zouden krij gen. Zijlmans: „Brederoo en ik zouden samen twaalf colleges verzorgen over films en beel dende kunst in de jaren '50 tot '80. Ik heb besloten mijn aan deel over te dragen aan Bre deroo omdat ik een deel van mijn aanstelling moet inleveren. Dat heeft gevolgen voor het on derwijs. Daarom zagen de stu denten gisteravond de films in plaats van mij." De studenten mochten zelf de video aan- en uitzetten. Zijl mans: „Dat is in overleg zo af- - gesproken: prof. Brederoo vond het onzin om alleen voor het aanzetten van het video-appa raat uit Den Haag te komen." londen In de Britse hoofdstad Londen klonken gisteren 42 kanonschoten bij de Tower. De Britten herdenken op deze traditionele n troonsbestijging van Koningin Elizabeth de Tweede, 42 jaar geleden. Twee ton elektronica in Auto van de Toekomst Hij kost een hoop geld en heet de Auto van de Toekomst. De wagen, een luxe Renault, is vandaag gepresenteerd als ver lengstuk van het Kantoor van de Toekomst. Geestelijke vader is Chriet Titulaer, de man die al sinds jaar en dag het oog richt op al wat komen gaat. De auto is volgepropt met technisch vernuft. De fabrikant laat zich bepaald van zijn beste zijde zien. De stoelen zijn elek trisch verstelbaar en hetzelfde geldt voor de spiegels die zelfs meedraaien als de automaat in zijn achteruit wordt gezet. Leuk en eigentijds, maar toe komst? Het futuristische zit hem in de toegevoegde elektronica ter waarde van een slordige twee ton. Daarvoor krijgt de eige naar dan ondermeer twee tele foons: een gewone er» één met een fax. Een beeldschermpje laat zien wat zich direct achter de auto bevindt. Daarnaast het groene scherm van de trauelpi- lot. Een pijltje en een sterretjes geven aan waar de auto zich bevindt en waar hij naar toe gaat. Dit apparaatje kan tijd besparen bij het zoeken naar adressen. De chauffeur kan de radio met cassetterecorder bedie nen, maar TV en video voor zien van afstandsbediening zijn voor de achterpassagiers. Het koelboxje met plaats voor vier flesjes staat strategisch in het midden. Op de hoeden- plank zitten zonnecellen om de accu bij te laden. De boardcomputer is het meest geavanceerde stuk tech niek! Via een satelliet kan con tact worden gehouden met het thuisfront, dat bovendien op een beeldscherm de positie van de wagen exact kan bepa len. Dit is een snufje uit de scheepvaart en bewijst volgens de fabrikant ook bij vrachtwa gens zijn nut in gebieden zon der telefoon. Het is echter de vraag of de zakenreiziger het prettig vindt dat zijn baas steeds over zijn schouder mee kijkt. Dat gevoel wordt nog ver sterkt door de aanwezigheid van 'OOG', een systeem verge lijkbaar met de zwarte doos uit de luchtvaart. 'OOG is 'getuige van uw rijgedrag' meldt een gele sticker bij het elektrisch verstelbare stuur. Het kastje houdt de bewegingen bij van auto en bestuurder en legt alles uit de laatste minuut vast, zo dat bij een ongeluk snel duide lijk is wat er mis ging. Ongeluk ken voorkomen kan deze Auto van de Toekopist niet. Veelzeg gend is in dit verband dat geïn teresseerde zakenlui zich voor een proefrit garant stellen voor een eigen van duizend gulden... leiderdorp roy klopper De politie van Leiderdorp is ter nauwernood ontsnapt aan een proces-verbaal vanwege een il legale uitbreiding van het bu reau aan de Hoogmadeseweg. Voor elf zogeheten porto-cabi nes was geen deugdelijke ver gunningaanvraag ingediend. Nadat de gemeente dreigde de kantoren te laten ontruimen, is inderhaast een nieuwe aan vraag ingediend. Bij het politiebureau aan de Hoogmadeseweg zijn in decem ber porto-cabines geplaatst om het tekort aan kantoorruimte te lenigen. Voor die uitbouw is geen toestemming gevraagd bij de gemeente. Die reageerde wat getergd en eiste onmiddellijke sluiting van de cabines. Als dat niet zou gebeuren, zou de boel worden verzegeld. Voorts kondigde de gemeente aan om aangifte te doen bij dé politie als de cabines in de toe komst toch zouden worden ge bruikt. Aangifte bij het Leider- dorpse kantoor van de regio politie wel te verstaan, aan de Persant Snoepweg. De politie heeft overigens ooit wel eens een vergunning aange vraagd, maar de manier waarop dat gebeurde, verdiende geen schoonheidsprijs. Daarom is die aanvraag ook afgewezen. Een woordvoerster van de gemeente meldt dat het nieuwe verzoek er veel beter uitziet dan het eerste. Het college overweegt nu alsnog een bouwvergunning te ver strekken. Woordvoerder De Bok van de Leiderdorpse politie heeft er vertrouwen in dat alles alsnog goed komt. „Na wat aanvanke lijke communicatiestoornissen ligt de aanvraag nu op de goede plek." De Bok kan zich de wat snibbjge reactie van de ge meente wel indenken. „Als poli tie heb je een voorbeeldfunctie, wij horen het natuurlijk volgens de regels te doen." Dode bij brand in woonwagen te Leiden Bij een brand in een woon wagen op het Trekvaart- plein in loeiden is vannacht een 61-jarige man op het leven gekomen. De man werd omstreeks kwart over drie verrast door het vuur, dat vermoedelijk in de keu ken is ontstaan. De Leide- naar werd na de bluswerk zaamheden door de brand weer levenloos in de woon wagen aangetroffen. Twee belendende woon wagens raakten zwaar be schadigd door rook, vuur en bluswater. De bewoners van beide wagens moesten tijdelijk elders worden on dergebracht. De oorzaak van de brand is niet be kend. De technische re cherche van de Leidse poli tie doet vandaag onderzoek het brand. de HET WOORD IS AAN Mencius Een groot man is hij die zijn kin derhart bewaard heeft. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie Sport- VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond EERST REGEN. In de middag een enkele opkla- nng. Minimumtemperatuur rond het vriespunt, middagtemperatuur ongeveer 6 graden Wind matig rond kracht 4, aan de kust en op het IJsselmeer af en toe krachtig, 6 Urenlang geen stroom in deel van Leiderdorp leiden monica wesseling Ongeveer 4.000 Leiderdorp hebben gisteravond urenlang in het donker en de, kou gezeten. Door een storing in een van de hoofdelektrici teitskabels viel de stroom uit in de wijk Voorhof, nabij winkel centrum Winkelhof en het Eli- sabeth-ziekenhuis. In het zie kenhuis werd onmiddellijk het noodaggregaat ingeschakeld. De stroom viel om 20.30 uur uit. Door een kortsluiting bleek een van de hoofdleidingen uit gevallen. Tegen 22.15 uur leek de storing verholpen, maar juist op dat moment viel een ander net uit. Voor 400 bewoners van flats rondom het winkelcen trum bleef het duister tot kort na middernacht. LcKtschdOb DigbUd NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Tel: (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik ml)n abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal vin acceptgiro 85.55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro:.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1