Leidsch Dagblad Ziektekosten omlaag voor bejaarden Kabinet stelt 'Zestienhoven' uit Jezus 'Kerner had zelf voor de rechter moeten staan' Sneeuwruimen in Lillehammer -ill Werkruimten halen eisen niet Ijverige ambtenaren 'stelen' SP-posters BEL: 071-128030 Morestier GOED NIEUWS n ZATERDAG 5 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40382 'LOSSE NUMMERS ƒ1,8 Zwartrijders gegijzeld 3 De Nederlandse Spoorwegen willen no toire zwartrijders gijzelen als zij niet beloven hun le ven te beteren. Dreigement Kroatië 7 Als de VN sancties te gen Kroatië afkondi gen, zal dat land alle vluchtelingen naar het Westen overbrengen. Ouderen met alleen AOW Bejaarden die alleen AOW hebben, gaan met ingang van volgend jaar minder premie voor hun ziektekosten beta len. De premie wordt omlaag gebracht van 127,50 per maand naar 115. De financiële last zal gedragen moe ten worden door bejaarden die naast hun AOW nog een fors inkomen aan pensioen hebben. Zij zullen meer voor hun ziektekosten gaan betalen. Het nadeel voor de werkne mers zal worden gecompen seerd door een belastingverla ging. De AOW'ers met een fors pensioen profiteren van die ver laging. Daar staat geen nadeel in de koopkracht tegenover, omdat de bejaarden geen brutoloon meer hebben dat door beperking van de toe- Advocaat ambtenaar burgerzaken kapittelt gemeente Leiderdorp leiderdorp roy klopper „De gemeente Leiderdorp zoekt zonde bokken om de aandacht van het eigen falen af te leiden. Met het slachtofferen van vier ambtenaren burgerzaken ver doezelt het college zijn eigen onvermo gen om de organisatie te verbeteren. Bij de rechtszaak vorige week zat wethou der Kerner op de publieke tribune. Ei genlijk had zij voor de rechter moeten staan vanwege falend beleid." Mr. L. de Milliano, de Katwijkse raadsman van één van de betrokken ambtenaren, is zeer stellig: wat er op de afdeling burgerzaken is misgegaan, is te wijten aan de chaotische structuur op het gemeentehuis zelf. Ambtenaren werken er al jaren zonder steun van di rect leidinggevenden of college; ze zwemmen maar een beetje. Logische taal voor een advocaat, waarbij wel moet worden aangetekend dat De Milliano zich baseert op rappor ten die de gemeente heeft laten opstel len. Wordt daar tenminste ook nog eens iets mee gedaan, zo redeneert hij. ,,De gemeente heeft de aanbevelingen weggestopt in een diepe lade." De raadsman doelt hierbij bijvoor beeld op het rapport van het 'Institute for Human Research Management'. Dat bureau schreef in 1991 een, volgens De Milliano, vernietigend rapport over de werksfeer op de afdeling bevolking. Conclusie: de medewerkers kunnen niet met elkaar door de bocht en de lei dinggevenden sturen dit niet bij. Alle betrokkenen moesten eens een keer naar de hei om de problemen uit te praten. In een rapport van het zogeheten ve rificatiebureau werd gesteld dat kas controle slechts na diepgaand onder zoek mogelijk was omdat de regels voor administratie slecht en verouderd wa ren. Er werden evenwel geen onregel matigheden geconstateerd. Alarmerende rapporten, waarmee volgens De Milliano nooit iets is ge daan. De politiek zou zich hiervoor diep, zeer diep moeten schamen, zo meent hij. „Als een college of raad ken nis neemt van dergelijke vernietigende oordelen, dan doe je daar toch iets Er gebeurde echter niets. Totdat in het najaar 1993 de eerste berichten over fraude naar buiten kwamen. Via de burgerij. Prompt stapte interim-burge meester J. de Bruin naar de politie. Om in navolging van de Stichting Leefbaar Leiderdorp aangifte te doen. „Je vraagt je toch af hoe het zit met de ethiek van het gemeentebestuur", zo vraagt De Milliano zich af. Pagina 14: 'Leiderdorp verdoezelt fa- Premier Lubbers heeft dit giste ren na afloop van het kabinets beraad bekendgemaakt. De be jaarden hebben een zogenoem de standaardpolis, dat is een particuliere verzekering met een extra lage premie. Alle an dere particulier verzekerden be talen daarvoor jaarlijks een toe slag van 440 gulden. Volgens Lubbers kunnen de AOW'ers met een fors pensioen meer betalen, omdat zij gaan profiteren van de besteding van de belastingmeevaller over 1993. Lubbers onthulde dat het ka binet het blijvende deel van de meevaller wil besteden aan het verlagen van de overhevelings toeslag die werkgevers nu op het brutoloon van werknemers betalen. De lasten voor werkge vers dalen daardoor en dat is goed voor de werkgelegenheid. Van 'stad der zonden' tot bestemming voor het hele gezin. Las Vegas is veran derd. Maarten 't Hart over 'het Nederlandse boek':-,,Het is Concertgebouwbuurtli teratuur." De Londense 'Mail Rail' Een wondertje onder de grond. Huurvilla's van klasse. Buitenlandse top-functio- narissen leuk onder de pannen in Den Haag. Duitse crimineel zet poli tie voor schut. De caprio len van 'Dagobert'. Ouderenzorg in de knel Het is lopende-bandwerk geworden'. Ad Rietveld. Een 'gewone Rotterdamse jongen' als president van het wereld concern WordPerfect. Onze Taal: Je main- tiendrai. De terugkeer van tekst schrijver Eli Asser. Een kwestie van vechten. Denkwijzen Allesvreters. Lubbers keerde zich het kabinet tegen voorstellen AOW'ers ook premie voor hun eigeff uitkering te laten betalen om zo de AOW in de toekomst veilig te stellen. In dat plan ziet het kabinet niets. De eerste minister sprak be richten tegen als zou het blij vende deel van de belasting meevaller (totaal 3,8 miljard gulden) maar 1,5 miljard gulden bedragen. „Dat bedrag is te laag. Het is meer", aldus Lub bers die er verder niet op in ging- Voorlichtingsdag H.S.A.O. Den Haag Donderdag 17 februari 14.30 - 17.30 uur voltijd 19.00 - 21.30 uur parttime werkend en deeltijd. Overzicht opleidingen van de afdeling HSAO Sociaal Pedagogische Hulpverlening vt/ptw Pedagogische hulpverlening Psychopedagogisch medewerker vt Maatschappelijk Werk en Dienstverlening vt/ptw Maatschappelijk werk Ouderenwerk •Sociale Zekerheidskunde Personeel en Arbeid vt/dt Personeel en organisatie Culturele en Maatschappelijke Vorming vt/t •.Sociaal cultureel werk; kunst en cultuur, sport, recreatie en Leidse Hogeschool, Afdeling HSAO, Dr. Kuyperstraat 4, Den Haag, tel. 070 - 36 06 806 LJVcA- -'irJK t agtï lillehammer» Met man en macht wordt er in Lillehammer, waar volgend weekeinde de Olympische Winterspelen beginnen, ge werkt om de pistes in optimale conditie te krijgen. Dat valt niet mee, want de Noorse stad wordt momenteel geteisterd door he vige sneeuwval. Op vele plaatsen ligt meer dan een meter, zoals hier in het Birkebeine- ren skistadion waar de cross-country en biathlon gehouden worden. Tijdens de Spelen in Lillehammer zullen de oorlogsslachtoffers in Sarajevo, waar tien jaar gelden de Winterspelen werden gehouden, worden herdacht. Bij de slui tingsceremonie op 27J[ebruari worden on der het publiek veertigduizend aanstekers met de inscriptie 'Denk aan Sarajevo' ver deeld. Het is de bedoeling dat tijdens de plechtigheid, als een gebaar van solidari teit, alle aanstekers gelijktijdig in het sta dion oplichten. FOTO EP A Luchthaven bij Rotterdam blijft, maar in welke vorm is nog niet bekend den haag npa Het kabinet heeft een besluit over de aanleg van een nieuw vliegveld bij Rotterdam uitge steld. Het kabinet wil eerst met de gemeente en de provincie Zuid-Holland overleggen. Twee mogelijkheden zijn door het ka binet opengelaten: of de lucht haven Zestienhoven blijft zoals die is, of er komt een nieuw vliegveld voor in de plaats. Voor het overleg zijn enkele maan den uitgetrokken. Premier Lubbers heeft dit gis teren na afloop van het kabi netsberaad bekendgemaakt. Te gen het besluit hebben de mi nisters Alders (PvdA, VROM) en d'Ancona (PvdA, WVC) formeel bezwaar aangetekend in de mi nisterraad. Minister Maij (CDA, verkeer) deed dat niet, al wil zij nu reeds een besluit over de bouw van het nieuwe vliegveld. Volgens Lubbers heeft het ka binet met het gisteren genomen besluit 'het speelveld' beperkt. Er moet hoe dan ook een vlieg veld bij Rotterdam zijn; dat kan het bestaande zijn of een nieuw. Het opheffen van Zestienhoven zonder dat daar iets voor in de plaats komt, is niet mogelijk. Daarmee wordt volgens Lub bers zekerheid geboden aan het bedrijfsleven in het Rijnmond gebied en wordt de werkgele genheid gediend. De nu genomen beslissing is een bedenksel van Lubbers zelf. Het is een compromis tussen Maij (hoe dan ook een nieuw vliegveld) en Alders (geen vlieg veld). Bovendien zijn de stand punten van Rotterdam (voor een nieuw vliegveld) en Zuid- Holland (tegen een nieuwe luchthaven) verenigd. De eerste minister zei het 'geen vertoning' te vinden dat er bestuurlijk zo veel verdeeldheid is over het vliegveld Dij Rotterdam. zoals het kabinet eerder heeft bepaald, dan zal de subsidie van minister Majj voor de lucht haven toenemen van 120 mil joen gulden per jaar naar bijna 130 miljoen. Er begint nu de van overleg die erop is ge richt overeenstemming tussen alle betrokkenen te bereiken, al dus Lubbers. Volgens hem kan ook een demissionair kabinet (de huidige ploeg is dat na de verkiezingen van 4 mei) een be sluit aan de Kamer voorleggen. Overigens zei Lubbers op korte termijn een kamerdebat over deze kwestie te voorzien. Mocht het nieuwe vliegveld er komen, zonder nachtvluchten Het goede nieuws: Evangelische Gemeente O e g s t g e e PvdA-wethouder Koek (cul tuur) geeft toe dat een aantal werkruimten in-De Lakenhal niet voldoet aan de eisen die in de wet Arbeidsomstandig heden gesteld worden. De wethouder verklaart evenwel niet te zijn geschrokken van de bewering van museumdi recteur Bol ten dat in sommige ruimten van het stedelijk mu seum spiake is van een on werkbare situatie. Volgens Koek zijn er ook in het stad huis en stadsbouwhuis wel werkplekken die, strikt geno men, niet voldoen aan de wettelijke eisen. Uit een artikel in deze krant van donderdag, bleek dat de temperatuur in een van de werkplaatsen van het muse um constant tussen de 35 en 40 graden is en dat in een an dere ruimte voortdurend stof vrijkomt uit het dakbeschot. „Het is zeker waar dat een aantal museummedewerkers onder weinig ideale omstan digheden werkt", reageert Koek. „Maar dat komt wel va ker voor. Als ik door het stad huis of stadbouwhuis wandel, kan ik wel meer werkplaatsen of situaties aanduiden die vol gens de letter van de wet niet deugen." De slechte werkomstandig heden in De Lakenhal zijn volgens de wethouder het ge volg van het woekeren met ruimte in het museum. Koek taxeert dat de toestand niet zo dramatisch is dat de gezond heid van mensen wordt ge schaad. Directeur Bolten zegt dat sommige werksituaties 'natuurlijk afschuwelijk' zijn, maar is niet op de hoogte van gezondheidsklachten van werknemers die direct ver band houden met de werk omstandigheden. Pagina 19: 'Aantal schilderij en op juiste plek terechtge komen'. kees van kuilenburg De mysterieuze 'diefstal' van de borden met 240 verkiezingsaffi ches van de Socialistische Partij in Alphen is opgelost. De pos ters blijken donderdagmiddag te zijn weggehaald door overij verige medewerkers van de dienst wijkbeheer van de ge meente Alphen. De politie kwam achter de 'daders', nadat zij bij de gemeente Alphen in formeerde of daar wellicht iets bekend was over het weghalen van de pamfletten. De gemeente-ambtenaren Nog geen abonnee? On-hervormd yt Dominee L. Ko- I 2 revaar (visitator-ge neraal) is niet bang voor een scheuring in de kerk. ,,Datison-hervo(Tnd." HET WOORD IS AAN Albert Schweitzer Godsdienst betekent voor mij: mens zijn, eenvoudig mens zijn. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Religie - Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 26 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Plaatselijk wat regen Veel bewolking en plaatselijk wat regen of motregen. Middagtem- peratuur omstreeks 6 graden. Guy Trottier, onze i Franse kookkunstenaar heeft f het volgende menu samen gesteld t Frisse salade met Éigengerookte Dorade. ÉN restaurant mei frans getinte gerechte* J.-— Minder banen bij Oosthoek zoeterwoude henny van egmond hans koenekoop „In alle eerlijkheid. Men is bezig de vestiging Zoetervvoude te li quideren." Het oordeel van vak bondsman K. Happeman (in dustriebond FNV) over de nieu we reorganisatieplannen van het bedrijf Oosthoek Beton is hard. Gistermiddag werd be kend dat 25 arbeidsplaatsen op het spel staan. Vorig jaar schrapte het bedrijf ook al 30 banen aan de Rijndijk en in de Tilburgse vestiging. De directie beweert dat de maatregelen nodig zijn omdat de markt voor betonprodukten drastisch is verminderd. Maan dag wordt een nog geheim plan besproken. Pagina 15: 'Straks ligt alleen de Oude Rijn er nog.' Lcidsch®! DagbL NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: Adres: Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch j 29,30) 0 Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84.55) Nr. bank/giro:1 meenden dat de politieke partij in strijd met de regels handelde en te vroeg met plakken was be gonnen. Nadat de posters met de borden wajjn geplaatst, wer den ze dooPiJe ambtenaren weer verwijdWd. „De dienst heeft, nadat bleek dat ze fout had gehandeld, aangeboden de borden met affiches weer terug te plaatsen. Als ze dat niet had gedaan, hadden wij er wel om gevraagd", aldus raadslid Ge rard Harmes van de SP. „Ten slotte hebben wij precies vol gens de voorschriften van de gemeente gehandeld." Of bel 071-128030 f12141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1