Leidsch Dagblad HEES Vierdaagse werkweek bij Hema Rus met shuttle ruimte in Ontploffing in Leidse Instrumentmakersschool BMysmL Amerikaans-Vietnameseverbroedering' 'Regering moet blauwhelmen niet voor de voeten lopen' Veel onduidelijk rond gijzeling agente BEL: 071-128030 GOED NIEUWS VRIJDAG 4 FEBRUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40381 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Washington Met de lancering van de spaceshuttle Discovery is gisteren volgens de directeur van NASA 'een nieuw tijdperk de jimtevaart begonnen'. Voor het eerst bevond zich bij de lancering een Russische kosmonaut aan boord van een Amerikaans ruimte vaartuig, de 35-jarige ruimteveteraan Sergej Krikalev. De tocht van de Discovery is de eerste gemeenschappelijke Amerikaans-Russi sche ruimtemissie sinds 1975. FOTO REUTER JOE SKIPPER Vijf gewonden door rondvliegend glas Bij een ontploffing in een in structielokaal van de Leidse In strumentmakersschool aan de Nieuwstraat zijn gistermiddag vijf gewonden gevallen, van wie één ernstig. Volgens een woordvoerder van de politie voerde, voor zo ver bekend één leerling in een onbewaakt moment in de kof fiepauze een experiment uit, dat niet op de opdrachtenlijst stond. Daarbij ontplofte een glazen potje. Materiële schade was er-nauwelijks. De rondvlie gende glassplinters hadden wel het nodige lichamelijk letsel tot gevolg. Niet duidelijk is, welke stoffen bij het experiment werden ge bruikt. „Men spreekt van zwavel en suiker, maar helemaal zijn we er nog niet uit. Een 18-jarige Hagenaar zou een poging heb ben gewaagd om een rookbom te makeh. Nog niet helemaal duidelijk is, of hij de enige be- Duikschool, Duikshop en Vulstation Normaal 29.95 Per stuk 17.50 t/m zaterdag LEIDEN: Langegracht 5 (naast DIGROS) Donderdag koopavond Rover 2'Een blijk van vertrou wen in de Britse indu strie,' zo noemde premier Major de overname van Rover door BMW. Bewust sparen 3 De Triodosbankisop zoek naar 'bewuste' spaarders die arme landen willen helpen. Franse vissers 9 Duizenden woeden den Franse vissers zet ten vandaag hun acties voort tegen de naar hun zin veel te lage visprijzen. Opvolger A A Pastoorph. Harding I H1 van Hillegom I wachtte zeven jaar op een opvolger. Maar die kwam niet. Slecht -jq Het bezoek aan De D Lakenhal is ronduit slecht. 'Het museum dreigt af te glijden naar provinci aal niveau'. Maatregel leven 400 tot 500 banen op bij Koninklijke Bijenkorf Beheer Personeel van de Bijenkorf, de Hema en de doe-het-zelf- winkels van Praxis heeft sinds 1 februari een vierdaagse werkweek. De werktijd per week wordt teruggebracht van 36 naar 35 uur. Door deze maatregelen zullen in het con cern naar schatting 400 tot 500 mensen extra nodig zijn. CAO voor het concern. De vakbonden noemen de vierdaagse werkweek een door braak. Ze zullen die als spring plank gebruiken in CAO-onder- handelingen in andere delen van de dienstensector. Ze heb ben goede verwachtingen dat trokkene bij dit experiment is", aldus de politiewoordvoerder. „Uit metingen is niet geble ken dat er schadelijke stoffen zijn vrijgekomen. Maar het pot je, dat is geëxplodeerd, leek ei genlijk nog het meeste op een fragmentatiebom. Directeur ir. A. Blom van de Leidse Instrumentmakersschool een laboratorium met oplei dingsschool in het Kamerlingh Onnes Laboratorium spreekt van kwajongenswerk. „Ze zagen in die pauze hun kans schoon om een onverstandig experi ment uit te voeren. Het is eigen lijk misschien het beste te ver gelijken met die jongens die in de periode van oud en nieuw experimenteren met vuurwerk. Van de vijf gewonden konden er vier na behandeling in het ziekenhuis naar huis. Het gaat om een 21-jarige man uit Voor schoten, een 20-jarige man uit Vleuten, een 21-jarige Haarlem se en een evenoude man uit Nieuw-Vennep. De jongen die aan het experimenteren was ge slagen, ligt nog in het zieken huis. Hij liep verwondingen aan zijn hals op, en oogletsel, door dat hij zijn veiligheidsbril niet droeg. Directeur Blom: „Natuurlijk waarschuwen wij onze leerlin gen dat ze buiten de lessen en opdrachten geen experimenten uit moeten voeren. Maar je kunt ze niet de hele tijd op de vingers blijven kijken." De arbeidsin spectie onderzoekt het incident. FNV bereidt acties bij Hoogovens voor De Industriebond FNV gaat ac ties voorbereiden bij het staal bedrijf Hoogovens in IJmuiden. De directie heeft tot eind febru ari te tijd gekregen om helemaal af te zien van het uitbesteden van onderhouds- en service- diensten. Zo niet, dan beslissen de leden voor het einde van de maand over acties. Dat betekent ook dat de vakbond de stakings kassen zal openen, zo werd gis teravond besloten tijdens een ledenvergadering. Het conflict bij het staalbe drijf draait om de onderhouds- en interne dienstverlenende af delingen. Vorig jaar werkten daar nog 2800 mensen. Via een ouderenregeling en natuurlijk verloop, slinkt deze groep tot 1400 mensen. Die wil het be drijf, samen met het werk, over hevelen naar buitenfirma's. Vol gens de directie behoren deze werkzaamheden niet tot de kernactiviteit en kan zo tevens 30 miljoen worden bespaard. Koninklijke Bijenkorf Beheer, waartoe deze winkelketens be horen, is de nieuwe regeling vanochtend vroeg met de vak bonden overeengekomen. Ze worden vastgelegd ii 'Hennep voor papierindustrie gaan telen' Commerciële teelt en verwer king van hennep tot grondstof voor de papierindustrie zou over een aantal jaren in Neder land haalbaar kunnen zijn. In nauwe samenwerking met de industrie zal echter nog nader praktijkonderzoek moeten wor den gedaan. Dit is de conclusie van vier jaar wetenschappelijk onder zoek door twaalf Nederlandse instellingen en universitaire vakgroepen. De resultaten van de studie zijn vandaag tijdens de Hennepdag in Assen gepre senteerd door drs. S. Swierstra, voorzitter van het Hennepplat form. Het onderzoek heeft geleid tot een concreet bedrijfsplan voor een commerciële hennep- pulp-papier-keten. Problemen met betrekking tot drugsaspec- ten zullen zich niet voordoen, omdat volgens de Nederlandse Opiumwet hennepteelt voor de winning van zaad en vezel wel mag. Kamervragen vervolging euthanasie D66-kamerlid J. Kohnstamm wil weten of Justitie de laatste maanden vaker artsen vervolgt die betrokken zijn geweest bij euthanasie. Volgens de Neder landse Vereniging voor Vrijwilli ge Euthanasie (NWE) is het aantal vervolgingen toegeno men sinds het euthanasiedebat vorig jaar december in de Eerste Kamer. Kohnstamm zal van daag schriftelijk vragen stellen aan minister Hirsch Ballin. De NWE zegt dat er 'signa len' zijn dat er in toenemende mate artsen worden vervolgd voor hun betrokkenheid bij het toepassen van euthanasie. „Art sen melden dat onze juridisch adviseur", aldus een woord voerster. Het noemt de tal euthanasiemeldingen „abso lute onzin". Vorig jaar hebben artsen in 1302 gevallen, gemeld euthana sie op een patiënt te hebben toegepast. Veertien gevallen werden onderzocht. Het jaar daarvoor ging het om 1318 mel dingen, waarvan er vier nader werdpn bekeken. ook elders de vierdaagse werk week (van 35 uur) bereikbaar ^al blijken, bijvoorbeeld bij Vroom Dreesmann, waar bin nenkort ook CAO-onderhande- lingen beginnen. De vierdaagse werkweek is al lang een streven binnen de vak beweging. Zij rekent op extra banen om de uren en dagen op te vullen die onbezet raken als het al aanwezige personeel kor ter gaat werken. Tot dusver hebben de vak bonden met hun vierdaagse- wens niet veel voet aan de grond gekregen. De discussie is onlangs opnieuw opgelaaid door ontwikkelingen in Frank rijk en plannen van de Volkswa gen-fabrieken in Duitsland om tegen inlevering van ongeveer 10 procent van het loon vier da gen in plaats van vijf te gaan werken. De vierdaagse werkweek van 35 uur gaat in het Bijenkorf- concern gelden voor al het per soneel, zowel voor de mensen in de winkels als in de kantoren en magazijnen, en zowel voor het lagere personeel als voor de leidinggevenden. Er is wel afge sproken dat het personeel in de drukke tijden tegen de feestda gen op vrijwillige basis vijf da gen per week kan gaan werken. Dat mag echter in totaal niet vaker dan zes weken het geval zijn. De fulltimers onder het per soneel die dus 35 uur werken krijgen in de nieuwe CAO geen loonsverhoging. Hanoi De Vietnamese en de Amerikaanse vlag wapperen broederlijk naast elkaar boven het drukke verkeer in de Vietnamese hoofdstad Hanoi. De vlaggen hangen bij het kantoor dat de Amerikanen in 1991 openden om het zoeken naar vermiste soldaten te coördineren. Die zo genaamde MIA's ('missing in action') vormden jarenlang het grootste struikelblok voor betrekkingen tussen beide landen. Gisteren kondigde president Clinton echter het einde van het Amerikaanse handelsembar go tegen Vietnam aan. Washington stelde in 1964 sancties in tegen het toenmalige Noord- Vietnam en liet die vanaf 1975, na de smadelijke nederlaag in de Viet namese burgeroorlog, voor heel het land gelden. De Amerikaanse Se naat keurde de opheffing van het embargo vorige week al goed. Het be sluit is negatief ontvangen door organisaties van Vietnam-veteranen en van familieleden van vermiste soldaten. Na 1975 werden 2.200 solda ten vermist. Aangenomen wordt dat het merendeel van hen is omgeko men. Over het lot van zeker 500 soldaten is twijfel blijven bestaan. Ge regeld steken geruchten de kop op dat een aantal van hen nog in leven Pagina 2: Vietnam wil e i rol v Kooijmans wil VS meer bij Bosnië betrekken brussel. anp justitie De Nederlandse regering moet de commandant van het Neder landse bataljon in Bosnië-Her- cegovina niet voor de voeten lo pen. De leiding van de Neder landse blauwhelmen moet zelf kunnen beslissen over de inzet van de manschappen. Die me ning uitte minister Kooijmans (buitenlandse zaken) gisteren in Brussel. Kooijmans zei geen voorstan der te zijn van bemoeienis van lidstaten met het doen en laten van de VN-eenheden in Bosnië. Vorige week had de Belgische generaal Briquemont zich nog beklaagd over deze inmenging. Volgens de bewindsman moet je, als je troepen aan de VN le vert voor een vredesmissie, ook aanvaarden dat je het bevel overgeeft. De kwestie zou op niet al te lange termijn kunnen gaan spe len als de beoogde openstelling van het vliegveld van Tuzla niet via vreedzame onderhandelin gen wordt geregeld. Kooijmans wil een besluit over een Neder landse inzet bij Tuzla overlaten aan de Nederlandse comman dant. Hoe zijn collega van de fensie Ter Beek daarover denkt, weet hij nog niet. De minister heeft vorige week in een brief bij de Amerikaanse regering aangedrongen op een sterkere betrokkenheid van de VS bij het vredesproces. De mi nister zou het liefst zien dat de Amerikanen hun waarnemer status bij de onderhandelingen tussen de drie strijdende partij en zouden opwaarderen tot een volwaardige deelname. Pagina 9: Kroatië hervat oorlog bij instellen sancties. Adrianus van Baal, chefstaf in Bosnië. eric jan weteringswerd getroffen. De fietsster kreeg tijdens het vuurgevecht een kogel in haar arm. Later op de dag bleek haar ver wonding zo ernstig dat zij geopereerd moest wor den. Ze is niet levensgevaarlijk gewond. De politie omschreef de gezondheidstoestand van de ver dachte als 'ernstig, maar stabiel'. Voor de dramatische ontknoping was er al een schotenwisseling geweest op de Zeeweg in Bloe- mendaal. Bij de twee vuurgevechten is 15 tot 20 keer geschoten. De politie wilde niet ingaan op de veronderstelling dat bij de tweede schotenwisse ling misschien te vroeg is teruggeschoten, omdat de fietsster daarmee in gevaar werd gebracht. Een woordvoerder zei dat de politie „in het algemeen niet zal schieten als iemand als schild wordt ge bruikt". De rijksrecherche onderzoekt de zaak, zoals overigens altijd het geval is als de politie mensen hun wapens hebben gebruikt. Over de gegijzelde agente wilde de politie wei nig kwijt. Het zou gaan om een vrouw die al 'een aantal jaren' bij het korps werkt. Zij is naar huis gestuurd en zal vandaag verslag uitbrengen over haar ervaringen. Pagina 18: Toedracht schietpartij Overveen on duidelijk. De twee van autodiefstal verdachte mannen, met wie gistermorgen vroeg de gijzeling van een poli- tie-agente begon die eindigde in een schietpartij in Overveen, zijn bekenden van de politie. Op hun strafblad komen verschillende geweldsmis drijven voor. Ze zijn afkomstig uit Almere en 32 en 26 jaar oud. De twee waren bij de eerste arres tatiepoging in Muiderberg niet gewapend. Voor zover bekend waren ze ook niet voortvluchtig. Wat de 32-jarige tot zijn dollemansrit heeft bewo gen, is vopr de politie nog een raadsel, zo bleek gisteravond tijdens een persconferentie. De man raakte ernstig gewond bij de schietpar tij in Overveen en kon daardoor nog niet worden verhoord. Wat zich daar exact heeft afgespeeld, is onduidelijk. In het nauw gebracht door een poli tiewagen reed de man het fietspad op en reed daarbij een 55-jarige inwoonster van Bloemen- daal van haar fiets. Hij verliet de auto en probeer de de vrouw als menselijk schild te gebruiken. Daarop vuurde hij enkele schoten op de politie wagen af. De auto werd geraakt, maar de inzitten den bleven ongedeerd. Vier agenten beantwoord den het vuur van de man, die door drie kogels Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Joubert De ouderdom schenkt de wijsheid ;n in zijn jeugd veel hebben gehad. VANDAAG Binnenland- Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info 13,15,16,17 RTV Show HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst nog regen Overwegend bewolkt en eerst nog kans op regen of motregen. Van nacht mistbanken. Middagtempe- ratuur6 graden. Zuidoostenwind, zwak tot matig. KLM weer uit rode cijfers amstelveen wim bank De KLM heeft in het derde kwartaal van het boekjaar 93/94 (oktober tot en met december) een winst van 15 miljoen gul den behaald. Over dezelfde pe riode van het vorige boekjaar werd nog een verlies geleden van 437 miljoen gulden. Voor analisten vielen de resultaten mee. Zij hadden rekening ge houden met een licht verlies. De directie verwacht over het hele boekjaar (dat loopt van 1 april tot 31 maart) weer winst te maken, hoewel het laatste kwar taal doorgaans verlies oplevert. De eind vorig jaar behaalde winst is vooral te danken aan een sterke verbetering in het re sultaat van de deelnemingen. Aan de andere kant groeiden de inkomsten, terwijl de kosten ge lijk bleven. Zo stegen de inkom sten in de afgelopen negen maanden met drie procent, ter wijl de kosten zelfs een fractie lager waren dan in dezelfde pe- riode van het vorige boekja Lcidsch Dagblad 9 Mër— Leiden tusjtn G*««wrdMUn tn vmAkI Pleidooi voor treintunnel in Randstad leiden paul van der kool) De flitstrein (TGV) hoeft niet dwars door de Leidse regio te razen, terwijl reizigers toch in dertig minuten van Rotterdam centrum in Amsterdam-cen trum kunnen zijn. Dat wordt al lemaal mogelijk als er een su persnelle ondergrondse komt tussen Schiphol en de vier grote steden in de Randstad. De Delftse hoogleraar ver voerskunde, M. van Witsen, heeft het plan bedacht. Uitvoe ring zou minstens twaalf mil jard gulden kosten, maar tege lijk een hoop geld besparen. Tussen Rotterdam en Amster dam hoeft geen nieuw spoor voor de TGV uit Frankrijk te ko men, terwijl ook het spoor tus sen Utrecht en Amsterdam niet hoeft te wordèn aangepast voor de snelle ICE-trein uit Duits land. In de variant van twaalf mil jard, zetten de snelle treinen uit Frankrijk en Duitsland hun pas sagiers af aan het begin van de tunnel, bij Rotterdam of Utrecht. In een automatische trein snellen die reizigers door de tunnel. Pagina 18: Randstad wordt metropool met treintunnel. NIEUWE ABQNNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat ls goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1