Leidsch Dagblad Gijzeling eindigt in schietpartij 'Partij van fascisten, criminelen en tuig' Lakenhal dreigt kostbare collectie mis te lopen Zoeterwoude drijft ruzie met Leiden op de spits Overleden D66'er niet van kieslijst pgf g0ed jyU topondernemers BIG BOSS 071-21*431 Lijnen kan leiden tot verslaving Holland FM in de fout GOED NIEUWS DONDERDAG 3 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40380 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Een groot deel van de waar devolle collectie landschaps schilderijen die miljoenen guldens waard is en die de Rijksdienst Beeldende Kunst gratis aan De Lakenhal ter be schikking stelt, dreigt aan de neus van het stedelijk muse um voorbij te gaan. De La kenhal is niet in staat de vol ledige collectie, zo'n vijftig werken, te accepteren wegens nijpend ruimtegebrek. De conservator oude kunst, drs. Christiaan Vogelaar, vreest dat, als er niet spoedig ruimte wordt gevonden voor de meesterwerken, het groot ste deel van de verzameling, waaronder werken van Jan van Goyen en Jozef Israëls, definitief niet naar Leiden komt. Een aantal schilderijen, be stemd voor De Lakenhal, hangt intussen al in andere Nederlandse musea. In De Lakenhal zelf hangen twaalf schilderijen. Wanneer de ge meente niet op korte termijn initiatieven ontwikkelt om de rest van de verzameling in het stedelijk museum onder te brengen, dan zou De Laken hal er weieens helemaal naast kunnen grijpen. Conservator Vogelaar spreekt van ,,een ge miste kans om De Lakenhal nationaal en internationaal te laten meetellen als het muse um van de landschapskunst". De al jaren bestaande ruim tenood in het stedelijk muse um heeft ook andere gevol gen die door museumdirec teur Bolten als 'onaanvaard baar' worden gekenschetst. Zo werkt een aantal perso neelsleden in ruimten die ab soluut niet voldoen aan de ei sen die de Arbeidsomstandig hedenwet stelt. Verzekeraars 2 Bepaalde risico's zijn nog nauwelijks onder te brengen. De verzeke raars gaan aan hun eigen succes ten onder. Geslachtsziekte 3 Alle jongeren tot 30 jaar zouden jaarlijks op de geslachtsziekte chlamy dia moeten worden getest, zegt prof. Bleker. 'Banencrisis' 6 Volgens de ILO, een VN-organisatie, dreigt een 'banencrisis' omdat de werkloosheid in de wereld struktureel toeneemt. j Onbehagen j yi Bewoners van oude I O stadswijken reage ren hun gevoel van onbe hagen vaak af op allochto- «n f- De tiende editie van <2 3 de 'korfbalinterland' Leiden-Oranje was gister avond tamelijk saai: 26-16 voor Oranje. Dader raakt gewond door politiekogels in Over\>een y nihof/aad riet- De gemeente Zoeterwoude drijft de ruzie met Leiden over de taxatie van boerderijen in de Grote Polder verder op de spits. In het Leidsch Dagblad van za terdag verschijnt een forse ad vertentie, waarin Zoeterwoude haar inwoners oproept om 'geen medewerking te verlenen aan personen die in opdracht van de gemeente Leiden onder zoek verrichten voor plannen op Zoeterwouds grondgebied'. Wie zo iemand over de vloer krijgt, moet direct contact op nemen met de gemeente, luidt het dringende verzoek. Volgens burgemeester Hou- dijk van Zoeterwoude heeft de gemeente geen andere keus, dan het voeren van deze actie. „Leiden heeft ons niet beloofd dat dergelijke taxaties in het vervolg niet meer plaatshebben. Dan staat ons geen andere weg open dan deze." Houdijk is niet bang dat de ruzie door deze ac tie escaleert. „Ruzie? Wie maakt nou ruzie met wie? Wat Leiden heeft gedaan, is ontoelaatbaar. De gemeente heeft niet eens haar excuses aangeboden. Van fatsoenlijk verkeer tussen ge meenten die nog met elkaar in overleg zijn over bouwlocaties is op deze manier geen sprake." Inmiddels heeft Zoeterwoude via een brief ook steun gevraagd van de provincie Zuid-Holland. „We willen dat de provincie Lei den aanspreekt op dit gedrag ten aanzien van een kleine buurgemeente," aldus Houdijk. Mocht Zoeterwoude weer lucht krijgen van taxaties in opdracht van de gemeente Leiden, dan gaan burgemeester en wethou ders 'opnieuw protesteren, ook bij de provincie', aldus de bur gemeester. De directe aanleiding voor de oproep die zaterdag in de krant verschijnt, is het feit dat een taxateur namens de gemeente Leiden begin januari metingen heeft verricht in de Grote Pol der, zonder dat Zoeterwoude daarvan op de hoogte was ge steld. Leiden ziet grote moge lijkheden voor woningbouw in dit gebied, terwijl Zoeterwoude zich daar steeds met hand en tand tegen heeft verzet. Haarlemmermeer zoekt naar oplossing De gewonde gijzelnemer wordt per ambulance afgevoerd. .De man die vanmorgen een agente van het politiekorps Gooi-en Vechtstreek bij Mui- derberg gijzelde, is rond tien uur aangehouden na een schietpartij met de politie in Overveen. De gegijzelde agente was even daarvoor door de gijzelnemer in Zandvoort vrijgelaten. Bij de schietpartij schoot de dader zeker vier keer gericht op twee achtervol gende agenten, maar zij werden niet geraakt. Wel raakte de dader gewond door kogels die de een speciale arrestatieeenheid van de Haarlemse politie op hem afvuurde. Hij is overgebracht naar een ziekenhuis. nen in een gestolen auto had- achtervolging in. den aangehouden op de Al bij De agent overmeesterde een Muiderberg. Toen de auto was van de mannen. De andere ver- De gijzeling begon nadat de gestopt, sprongen de twee man- dachte viel de agente aan. Hij agente en een mannelijke colle- nen eruit en renden een wei- wist haar pistool te pakken te ga iets voor acht uur twee man- land in. De agenten zetten de krijgen en bedreigde haar daar- FOTO UNITED PHOTOS DE BOER POPPE DE BOER allard besse mee. Hij dwong haar vervolgens in de surveillancewagen te stap pen en weg te rijden. De tweede man bleef met de andere agent op de vluchtstrook achter en is inmiddels door an dere politiemensen gearres teerd. Zij identiteit is nog niet bekend. De man en de gegijzelde agente zijn na een rit over de Al bij Diemen overgestapt in een andere auto, toen de man de politie-auto stukreed. Daama reed de man via Haarlem naar hoofddorp, maarten kuiper lossing te vinden, maar ie bent -*• maarten kuiper Het plotseling overlijden vorige week van de 42-jarige D66'er Rob Boerrigter stelt zijn partij en de gemeente Haarlemmer meer voor een groot probleem. Boerrigter staat achtste op de lijst voor de gemeenteraadsver kiezingen van volgende maand en de Kieswet veVbiedt dat zijn naam wordt geschrapt. De gemeente onderzoekt nu naarstig de mogelijkheden om de Haarlemmermeerse kiezers te informeren over het overlij den van de kandidaat. „Het is heel pijnlijk", zegt een woord voerder. „We doen er dan ook alles aan om de burgers te in formeren." Een plan om samen met de oproepkaart een briefje bij de kiezers in de bus te doen, strandde echter ook op de Kies wet. De gemeente zou de ver kiezingsuitslag op die manier te veel beïnvloeden. Om diezelfde reden is het ophangen van een mededeling in het stemhokje niet toegestaan. Ook het bestuur van D66 Haarlemmermeer zit met de handen in het haar. „We heb ben al voorgesteld om zijn plaats op de lijst blanco te laten, maar dat mag ook niet", ver zucht partijsecretaris mevrouw K. van Oldenmark-Visser. „Deze week proberen we nog een op lossing te vinden, maar je bent als politieke partij machteloos. Het ergste is nog het leed voor de nabestaanden. Het is heel Een woordvoerder van het ministerie van binnenlandse za ken erkent het probleem. Het komt volgens hem wel vaker voor. Maar hij bevestigt ook dat de kandidaat niet van de lijst kan worden gehaald. „Nee, het ministerie kan niet flexibel zijn. De Kieswet voorzjet nu eenmaal niet in dit soort gevallen." Tot nu toe is niet overwogen de wet op dit punt bij te stellen. „Maar", voegt de woordvoerder eraan toe, „de kandidaat wordt natuurlijk niet verkozen ver klaard." Hoe vervelend hij het zelf wel licht zal vinden, over Kok is vrij wel elke Nederlandse toponder nemer enthousiast. In een en quête van onder meer deze krant onder de topondernemers die in Davos het prestigieuze World Economie Forum bijwo nen, wordt hij zelfs 'een prima WD-minister' genoemd. Veer tig procent noemt hem 'een nieuwe Drees' of een zuinig mi nister. Voor zijn prestaties als minister van financiën geven ze hem een acht min als rapport cijfer, waarmee hij het hoogste scoort Van alle bewindslieden. Als het aan de ondernemers ligt mag Kok in het volgende ka binet zelfs premier worden. Van de vier lijsttrekkers van de grote partijen scoort hij niet minder dan 56 procent. Brinkman komt na hem met 33 procent en Van Mierlo 11 procent. Bolkestein .(WD) komt er helemaal niet aan te pas. Brinkman als opvol ger van premier Lubbers wordt geen gelukkige keus genoemd door tweederde van de onder nemers. Maar aan de andere kant wordt opgemerkt: „Ouwe knarren denken altijd dat de opvolger het niet kan. Zo goed is Lubbers ook weer niet." Alle loftuitingen aan het adres van Kok ten spijt, zijn partij ziet men in een volgend kabinet minder graag terugkomen. Al thans: in alle mogelijke, serieu ze combinaties wordt de PvdA in 45 procent van de gevallen als coalitie-partner genoemd. Een nieuw CDA-PvdA-kabinet krijgt de voorkeur van 9 pro cent, een combinatie tussen CDA, PvdA en D66 18 procent. De grootste voorkeur gaat uit naar een CDA-WD-D66-kabi- net: 36 procent („dat kunnen vrienden van elkaar worden"). Het is opvallend dat 75 procent van de ondernemers D66 als nieuwe regeringspartner ziet in welke regeringscombinatie dan ook. Het CDA wordt overigens in 82 procent van de gevallen als natuurlijke deelnemer aan een regering van welke signa tuur ook genoemd. De liefde voor het huidige ka binet loopt niet over. Slechts dertig procent zegt er vertrou wen in te hebben, zestig pro cent spreekt over 'matig ver trouwen.' en tien procent heeft 'geen enkel vertrouwen'. Dat uit zich ook in het rapportcijfer: een 5,6. Kritiek: „Deze regering heeft onvoldoende daadkracht, is niet vernieuwend, heeft een gebrek aan visie, speciaal als het om economische zaken gaat". Ook wordt de regering verweten 'geen interesse in Europa' te hebben. Zie Pagina 8 van deze krant. Big Boss Leiden lussen Groenoordhallen en viaduct Verslaggever Nieuwe Revue infiltreerde in Centrumdemocraten Verslaggever Peter Rensen heeft maan denlang geïnfiltreerd in de Centrumde mocraten. In weekblad Nieuwe Revue doet hij deze week achttien pagina's lang verslag van deze 'partij van fascis ten, criminelen en tuig'. „Zelden heb ik het kader van de Cen trumdemocraten kunnen betrappen op een discussie over een politiek thema", schrijft Rensen, die als 'vrijwilliger' werkte op het hoofdkantoor van de par tij in Den Haag. Zijn verhaal is dan ook meer een aaneenschakeling van ge*- sprekken en buitenlander-grappen die menigeen misselijk zullen maken. „Die Mussert was helemaal geen slechte man. Hij was erg gelovig", zegt Wil Schuurman, rechterhand eri levens partner van partijleider Hans Janmaat. De 'partijtop' omringt zich blijkens het verhaal met mensen die er niet mis te ;i-sympathieën op nahou den. Met name op vrijdagavond ont moeten ze elkaar bij schietvereniging Lisse in Amsterdam. Het Purmerendse CD-raadslid Richard van der Plas is er vaste klant, bij voorbeeld. Hij handelt er in nazi-relikwieën. In de auto draait hij bandjes met nazi-liederen. „Ik ben het gekste raadslid van Nederland", stelt hij vast. Van der Plas heeft Bart Baak bij zich, die vindt dat er een jongeren-CD moet komen. „Een soort WA of SA, dat moet het eigenlijk worden, hè?" De voormalige SS'er Carl Lemoine is( ook lid. In een gesprek met Schuurman zegt hij: „Die kampnummers hebben ze (de joden) d'r tóch allemaal na de oor log op laten zetten." Op het vergassen van joden is nogal wat af te dingen, al dus Lemoine. „Dat gas trekt in steen, hè. Toen bleek dat onderzoekers dat gas, zyklo, zyklo, hoe heet het ook al weer, nou enfin, dat ze dat gas op één plaats aantroffen/En weet je waar dat was. Precies op de plaatsen waar die lui in het kamp werden ontluisd. Voor de rest konden ze het nergens vinden." Erwin Karselius is de zoon van Wil Schuurman. Hij werkt op het partijkan toor in Den Haag, maar is een buiten beentje, zoals hij van CD'er Martin de Regt ook te horen krijgt. Hij heeft een donkere, hindoestaanse vriendin en uit de relatie is inmiddels een kindje gebo ren. De Regt zegt tegen Karselius: „Jij hebt een fout gemaakt in je relatie. Dus jij komt helemaal niet in aanmerking voor het Europarlement." In het verhaal figureren verder Chiel Koning, die zijn vijfde plaats op de kan didatenlijst voor de Tweede Kamer voor 25.000 gulden van Janmaat zou hebben gekocht; Wim Koetsier, die schijnt te denken dat de joden Christus hebbeh vennoord en zo onheil over de wereld hebben gebracht; en Nico Bodemeijer, die tien jaar geleden werd veroordeeld voor doodslag op Kerwin Duinmeijer. Onder elkaar noemden de leden van de CD NSB'ers 'echte patriotten'. Tur ken worden vergeleken met kakkerlak - kèn. En geamuseerd fantaseert de par tijtop over zwemles aan Marokkaanse vrouwen in een bad met tarantula's. Openlijk spreken ze over het sadistisch genoegen dat ze beleven aan het bekij ken van videobanden met morbide speelfilms over concentratiekampen.' Over de toestroom van Antillianen naar Nederland zegt Janmaat volgens het weekblad: „En als het niet lukt om het verdrag daarover op te zeggen, zet ze dan op een boot, laad ze aan de rand van de territoriale wateren over in een sloep en wijs: 'die kant op'." Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 HET WOORD IS AAN Goethe Door veelvuldige echtelijke ruzies komen de echtelieden eindelijk iets van elkaar te weten. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Religie Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 22 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Bewolkt Overwegend bewolkt en voorna melijk in het noorden af en toe re gen, eerst ook natte sneeuw. Mi- nimumtempertuurvan rond het vriespunt in het noordoosten tot plus 4 graden in Zeeland. Mid- dagtemperatuur van 3 graden in Groningen tot 7 in het zuiden van het land. Oostelijke wind, matig kracht 3 a 4. aan de kust af en toe krachtig, 6, in het Waddengebied eerst nog hard, 7. Zandvoort. Daar meldde de ge gijzelde agente zich even na half tien bij de plaatselijke politie. De agente is gewond aan haar gezicht maar volgens een woordvoerder is haar toestand 'vrij redelijk'. De politie zette wegversper ringen op bij de toevoerwegen van Haarlem naar Zandvoort. Ook werd bij de achtervolging een helikopter en een vliegtuig ingezet. Alle reclame voor slank en ma ger worden, zou gepaard moe ten gaan met informatie over de mogelijke negatieve gevolgen van het afvallen. Hetzelfde geldt voor alle artikelen over diëten. Dat vindt dr. G. Noordenbos van de vakgroepen vrouwenstu dies in Maastricht en Leiden. Zestig procent van de vrouwen voelt zich te dik en ruim de helft van alle vrouwen is permanent loorderbos zei' dat tijdens congres over de preventie de eetstoornissen anorexia (magerzucht) en buli- vraatzucht). Ze snapt niet waarom bij reclame voor sigaretten en alcohol wel op de mogelijk negatieve conse quenties wordt geattendeerd, terwijl allerlei diëten zonder meer mogen worden aangepre zen als succesformule voor een gelukkiger leven. Volgens haar moet er een waarschuwing bij tegen de verslavende effecten en de negatieve lichamelijke, psychische en sociale conse quenties daarvan. Eetstoornissen komen voor bij naar schatting één 'tot drie procent van de (jonge) vrou wen. Ze zijn moeilijk te behan delen. Recente gegevens wijzen volgens Noordenbos uit dat on geveer 40 procent van de vrou wen herstelt, terwijl vijf tot vijf tien procent doodgaat, door li chamelijke gevolgen van het hongeren of volproppen of door zelfmoord. De Stichting Anorexia Nervo sa krijgt wekelijks gemiddeld tachtig brieven met vragen om hulp of informatie. rotterdam gerard van putten De verjaardagskalender van het Nederlandstalige kabelstation Holland FM behoeft dringend aanpassing. In het programma Club Holland FM van gister avond kondigde discjockey Pe ter de Groot aan dat dezer da gen de zanger Sjakie Schram zijn geboortedag hoopt te vie ren. Enkele platen later moest De Groot een tikje beschaamd melden dat Schram ruim zes jaar geleden het tijdelijke voor het eeuwige heeft verwisseld. Leidsch '*i Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. I Voorletters:. Adres:. Tel:. (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik inijn abonnement: Per maand automatisch 29.30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) 0 automatisch 84.55) Nr. bank/giro: «urfn naar Leldtch Dagblad. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1