Leidsch Dagblad Stadsgehoorzaal in ere hersteld 5,3%' Opel verliest zaak tegen Volkswagen 06-0331 Duitse Eurometaal via Nederland naar Turkije Rioolbuis onder Schipholweg 'Autoluw centrum in ijskast' J Hulshof! Studenten winkelen gratis bij supermarkt GOED NIEUWS SPELRONDE 1 WOENSDAG 2 FEBRUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40379 LOSSE NUMMERS 1,60 AOW bevriezen 2 Of de AOW straks wel of niet bevroren wordt, moed kan het CDA nü in elk geval niet worden ont zegd. Spaarplannen gekraakt 6 De kritiek van de Con sumentenbond op spaar- en beleggingsplan nen heeft de sector aan I het denken gezet. Embargo Vietnam 9 President Bill Clinton heeft besloten het Amerikaanse handelsem bargo tegen Vietnam op te heffen. Leiden trekt 7 miljoen uit vbor renovatie leiden wim koevoet De Leidse Stadsgehoorzaal krijgt haar historische functie van muziekzaal grotendeels terug. Alle muziekstijlen ko men er aan bod. Daarvoor is onder meer een ingrijpende renovatie van het gebouw aan de Breestraat nodig. Bur gemeester en wethouders van Leiden willen hiervoor 7 miljoen gulden uittrekken. Gerekend wordt op 6 ton aan subsidies van de EG en het ministerie van WVC. meur T. Weber, nu nog werk zaam bij K O, adjunct-direc teur van de Stadsgehoorzaal wordt en een 'zeer commercieel gerichte' directeur boven zich krijgt. Het multi-functionele gebruik van de zaal plaatste de renova tie-architect voor een groot pro bleem. Hij heeft een constructie bedacht waarmee de zaal zowel vlak als licht oplopend kan wor den gemaakt. De architect heeft ook goede hoop op hoge akoes- Uit de plannen die PvdA-wet- houder H. Koek (kunst en cul tuur) gisteravond presenteerde wordt duidelijk dat de Stadsge hoorzaal geen muziektempel in de ware zin des woords wordt. Om de exploitatie rond te krij gen, moet het gebouw te huur blijven voor organisatoren van andere activiteiten. Tekenend voor de verhoudingen is dat de toekomstige artistiek program- Jeroen Straathof van harte gefeliciteerd met je kwalificatie voor de Olympische Winterspelen Middelbare Technische Sector-school Leiden den haag npa Grote delen van de in het Duit se Liebenau gevestigde muni tiefabriek Eurometaal zijn via Nederland aan Turkije geleverd. De Duitse overheid verbood de export naar Turkije van installa ties om wapens te produceren. Het Nederlandse ministerie van economische zaken gaf hier voor wel een exportvergunning. De installaties zijn daarom eerst naar Nederland gebracht en van hieruit vervoerd naar Turkije. Duitsland weigerde een exportvergunning uit vrees dat Turkije munitie tegen de Koer den in Zuidoost-Turkije zal ge bruiken. Nederland gelooft ech ter in een juist gebruik ervan, namelijk 'binnen de belangen van de NAVO', aldus een woordvoerder van het ministe rie van buitenlandse zaken. Eurometaal heeft vestigingen in onder meer Zaandam en Lie benau. De fabriek in Liebenau wordt ontmanteld. Daartoe werd vorig jaar besloten in het kader van een reorganisatie en berlijn hans hoogendijk correspondent De klacht van Opel en de Ame rikaanse moedermaatschappij De hoogste rente van de VSB Bank. Vanaf f 25.000,- op de VSB HoogRendement-rekening. Op de Toprente-rekening 4,8% vanaf f 10.000,- Volledige opnamevrijheid. Variabele rente. Kom langs of bel gratis VSB«BANK Daar kom je verder mee. tische waarden. Het tekort aan geld haalt voorlopig een streep door het plan om een nieuwe, kleinere zaal bij de Stadsgehoorzaal te bouwen. De extra zaal, met in- en uitgangen op de nieuw te bouwen winkelgalerij De Sleu telhof, had de exploitatie verge makkelijkt. Wethouder Koek weet op dit moment echter niet waar ze de benodigde drie mil joen gulden vandaan moet ha len. De gemeenteraad spreekt zich binnenkort uit over de plannen. De eerste kritische ge luiden komen van volksuniver siteit en creativiteitscentrum K O. Deze instelling, die een sleutelrol bij de programmering van de Stadsgehoorzaal gaat vervullen, maakt bezwaren te gen de wijze van financiering. K O is bang dat de gemeente om de Stadsgehoorzaal te kun nen betalen, geld weg haalt bij alle Leidse instellingen op het gebied van muziek en cultuur. Pagina 15: 'Cultuur heeft voor rang, maar tekorten voorko men'. Pagina 25: Twijfel over haal baarheid 'muziektempel'. Economische Zaken gaf exportvergunning vanwege het Duitse exportbe leid voor wapens en munitie. De Duitse autoriteiten stem den wel in met het transport van de installaties uit Liebenau 'naar Nederland. Eurometaal Zaandam bevestigt dat de ma chines naar Nederland zijn ge komen. Volgens een woord voerster „zou het kunnen" dat de machines vervolgens naar Turkije zijn overgebracht. Economische Zaken bevestigt dat alle vergunningaanvragen van Eurometaal zijn gehono reerd. Een woordvoerder van Buitenlandse Zaken zegt dat Nederland en Duitsland dezelf de richtlijnen hanteren voor wapenexport, maar dat die soms verschillend worden geïn terpreteerd. De levering zou door Nederland nauwkeurig zijn getoetst aan de exportcrite ria voor strategische goederen. GroenLinks gaat minister An- driessen van economische za ken vragen of deze handel past in het beleid geen wapens te le veren aan landen in oorlogs- of conflictgebieden. Extra miljarden voor schatkist uit beursgang PTT amsterdam npa De aanstaande beursgang van Koninklijke PTT Nederland (KPN) kan de staat al dit jaar miljarden guldens extra opleve ren. Als de vriendelijke stem ming op de effectenbeurs zo blijft, overweegt KPN serieus veertig tot vijftig procent van de aandelen op de markt te bren gen. Aanvankelijk was uitge gaan van dertig. Regering en parlement reken den er tot nu toe op dat het rijk 3 a 4 miljard gulden overhoudt aan de verkoop van het eerste pakket KPN-aandelen. Het beursklimaat is echter zo gun stig dat serieus wordt overwo gen om meteen al een veel gro ter pakket aandelen te verko pen. KPN is op dit moment op ongeveer twintig miljard gulden waard. leiden Met een enorme boorinstallatie wordt op het ogenblik bij het NS- station een rioolbuis van 1 meter 26 doorsnee onder de Schipholweg doorgeperst. Er wordt gewerkt met een boorkop met een gesloten front zodat door het grondwater heen kan worden geboord. Met de gebruikte boormethode zakt het grondwater peil niet. Ook hoeft de drukke verkeersweg niet opengebroken te worden. De buis ligt 4 meter diep. Het deel onder de Schipholweg heeft een lengte van 35 meter. De rioolbuis komt onder de toekomstige tunnel te lig gen. De klus is morgen geklaard. foto henk bouwman Gebedsruimte 'A /- Net zoals de mos- I O limgemeenschap in Leiden wil ook de Turkse groepering in Katwijk een eigen gebedsruimte. leiden aap rietveld Het plan voor een autoluwe binnenstad in Leiden moet in de ijskast. Pas na uitvoerig over leg met bewoners en midden standers kan er een goed plan ontstaan om het centrum aan trekkelijker te maken, de hoe veelheid blik op straat terug te dringen en zo de regiofunctie te heroveren. Dat betoogden gis teravond R. Rietveld van de Ver enigde Ondernemers Leiden en J. van Meijgaarden van de wijk- vereniging Pancras-West bij de presentatie van hun plan Op weg naar een bereikbare en aan trekkelijke binnenstad. CDA'er J. Walenkamp, archi tect van de autoluwe binnen stad en in feite de grootste te genstander van Rietveld en Van Meijgaarden. kreeg het eerste exemplaar van het plan. Hij zou volgens zijn twee opponenten een besluit over de autoluwe binnenstad over de verkiezin gen heen moeten tillen. Het tweetal vindt dat de ge meente het aantrekkelijk maken van de binnenstad falikant ver keerd aanpakt. „De gemeente zegt: als we eerst maar het blik van straat vegen, komt het ver der wel goed. Maar het oordeel van de bezoekers over de be reikbaarheid van de binnenstad is al uitermate negatief. En dat wordt er met deze maatregelen niet beter op", zei Van Meij gaarden. De woordvoerder van de wijkvereniging riep de gemeen teraad op de 'politieke moed' te hebben om geen besluit te ne men over een autoluw Leids centrum. En dit jaar overleg te beginnen met alle betrokkenen. „Dan hebben wij over een paar jaar misschien weer een groei ende, bloeiende en leefbare Leidse binnenstad." Pagina 15: 'Dan stemmen ze ons maar weg'. ij sluiten de opruiming af met een extra toegift, waardoor vele originele merkrrieubelen in uw bezit kunnen komen voor soms meer dan gehalveerde^ prijzen. O.a. een uitgelezen kollektie zitmeubelen in leer!. 1 r Bij Hulshoff Wonen vindt u de toonaangevende merken w o ARTIFORT. AVANT GARDE. BANZ BORD. CASTELIJN. DURLET. FISBA. GELDERLAND. HENNIE DE JONG. HULSTA. KENDIX. LEOLUX. LUXAFLEX. MIRODAN. MONTIS. PASTOE. ROLF BENZ. TONON EVA 100 jaar anders denken over wonen Computersysteem Vomar niet berekend op 'invasie Sancties dreigen voor Kroatië kopenhagen-washington velserbroek maarten kuiper GM tegen Volkswagen dat dit laatste bedrijf op unfaire wijze zeven managers van Opel had weggelokt, is vanmorgen door de rechtbank in Frankfurt afge wezen. De rechters stelden dat het aantrekken van managers van een concurrente pas tegen de goede zeden indruist indien bij de nieuwe werkgevers onzui vere motieven een rol spelen. Een dergelijke achtergrond kan in dit geval niet vast gesteld worden, hoewel het vertrek van de zeven vorig voorjaar onder buitengewone omstandigheden plaats vond, aldus de rechters. Ze stapten namelijk in het kiel zog van de vroegere topinkoper van Opel, Lopez, over naar VW/. Opel en GM hebben Lopez er van beschuldigd bedrijfsspiona- ge te hebben gepleegd. Hij zou tienduizenden geheime docu menten hebben meegenomen naar zijn nieuwe werkgever. Lo pez heeft dit steeds ontkend. Tegen de topmanager loopt nog een strafrechtelijk vooron derzoek. Wanneer hij voor de rechtbank moet verschijnen, staat nog niet vast. Studenten van de PABO-lerarenopleiding uit Haarlem hebben gistermorgen een win- kelkar vol boodschappen verdiend door massaal de Vomar in Velserbroek te bestor men. De supermarkt heeft een nieuw com putersysteem dat er voor zorgt dat er nooit meer dan drie wachtenden voor een kassa staan. Wie toch als vierde of vijfde moet aansluiten, mag de inhoud van zijn of haar winkelkarretje gratis meenemen. Door met zijn dertigen naar binnen te rennen, wer den de rijen gisteren zo lang dat de studen ten voor honderden guldens aan bood schappen konden meenemen. Het computersysteem is vorig jaar inge voerd bij alle Vomarwinkels. Een sensor re gistreert iedere klant die binnenkomt en vertrekt. Zodra er te veel klanten in de zaak zijn, geeft een 'scorebord' aan dat er meer kassa's open moeten. In allerijl worden dan medewerkers uit de zaak opgetrommeld. De supermarktketen Hoogvliet in de regio Leiden werkt sinds mei vorig jaar met een dergelijk systeem. Gerichte acties hebben nog niet plaatsgevonden, hoewel daar mjpt name in de vestiging aan het Leidse Leven daal, waar in de omgeving veel studenten wonen, op was gerekend. PABO-leraar Ton van Rijn uit Velserbroek loopt al sinds de aankondiging van de voor deelactie met het idee rond het systeem eens door zijn studenten te laten uittesten. Gisteren besloot hij de daad bij het woord te voegen. Samen met zo'n dertig studenten stelde hij een 'invasieplan' op, met gebruik making van plattegronden van de super markt. Uur 'U' was gistermorgen om half elf. Drie studenten gingen de winkel binnen en laadden een winkelkar vol met boter, melk, jam, kaas, vleeswaren, pakken sinaasappel sap en een krat bier. Een van hen rende daarna naar buiten, waar 25 studenten klaar stonden, winkelwagentjes in de aan slag. Massaal stormden ze naar binnen, gooiden ieder een reep chocolade in hun wagentje en vervoegden zich bij de kassa's. De bliksemactie verliep zo voorspoedig dat de bedrijfsleider geen tijd had extra 'troepen' aan te laten rukken. Iedere stu dent had het nummer gekregen van een de kassa's, zodat al snel overal rijen van vier of meer studenten stonden. De vol beladen kar stond uiteraard achteraan in de rij. De invasie was i HET WOORD IS AAN L.E. Landon Geen enkel mens die druk bezig is, is ongelukkig. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info 15,17,18,19 RTV Show Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 24 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond REGEN OF NATTE SNEEUW Veel bewolking en af en toe regen of natte sneeuw. Minimumtempe ratuur om het vriespunt. Middag- temperatuur ongeveer 2 graden Wind uit zuidoost tot oost, matig, kracht 4, aan de kust en op het IJs- selmeer af en toe krachtig of hard, 6 a 7. Deze grandioze kwakteitsban rug- en zitkussens In exclusk i".895,-rd^ met soepele T595,-^^ OM* levering In Nederland f Jencikovaï international Kwaliteit, deelgn, vc AMSTERDAM-C Motaeeg 12 AMSTERDAM WJIem v Wek Ge Weder*** ARNHEM B*k x>rdelig hoek Spuatr K»tr 6 EIND weg 4 GRONINGEN Oo«ter« 27 LEIDEN-C Hawlemmerstr 52a UTRECHT GiWenkwvt» 173, (Hoog Catherine) VLAAR DING EN-C Korte HoogWr 41a INFO tel 030 - 32 M 69 Kroatië kari sancties tegemoet zien omdat het duizenden manschappen naar Bosnië-Her- cegovina heeft gestuurd. De Eu ropese Unie beraadt zich vol gende week over de te nemen stappen. Zagreb ontkent dat het rechtstreeks is betrokken bij de strijd in het buurland. De Bosnische regering en waarne mers van de Verenigde Naties hebben gemeld dat zeker 5.000 Kroatische militairen in Bosnië actief zijn. Tijdens zijn bezoek aan Was hington heeft de Duitse kanse lier Kohl laten weten dat hij LckbchdOt Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Jadat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters:- Adres: Postcode: Plaats: (I.v.m. controle bezorging! Per maand automatisch 2930) Per kwartaal Q via acceptgiro l 85.55) automatisch 84,55) j Nr. bank/giro:. Vandaag in uw krant omvangrijke troepenzendingen juist blijken. Duitsland geldt als een trouwe bondgenoot van Kroatië. Ook de Amerikaanse regering heeft Kroatië gedreigd met sancties. Amerikaanse in- lichtingendiensten schatten dat I Handtekening: mogelijk 10.000 Kroatische sol- j daten naar Bosnië zijn ge- stuurd. Intussen wordt van steeds meer zijden gewaarschuwd dat de drie strijdende partijen in Bosnië zich opmaken voor een wanneer de winter is afgelopen. VN-waarnemers en Westerse dipldmaten menen dat het Bosnische leger van voorname lijk.moslims zich opmaakt voor een voorjaarsoffensief. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1