Leidsch Dagblad Meer doden n verkeer loor drank Gratis FlintstonesDinó. Geen extra geld voor milieu 3 A ^eden Sleutels: 'ja' egen nieuwbouw flats Duinen zwaar beschadigd door storm Trots van Catalonië verwoest Voorzitter supportersclub W Katwijk in opspraak Visselwoningen voor 60 sielzoekers Oegstgeest GOED NIEUWS Deng: oud worden door koude douche en bridge Vrees voor keiharde sanering Fokker Videobedrijf licht Philips voor vele miljoenen op \ISDAG 1 FEBRUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40378 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 iveilig vrijen i Veilig vrijen blijkt voor 1 jonge homoseksuele nsterdammers moeilijk are drinkers kruipen met •nemend gemak achter het ur. Onderzoek van de Stich- g Wetenschappelijk Onder- ;k Verkeersveiligheid (SWOV) ift dat aangetoond. In 1993 is vergelijking met het jaar irvoor geen stijging gecon- teerd in het aantal drinkende Lomobilisten, maar wel in het ïtal glazen drank dat ze ach- oversloegen. De kans dat ze ongeluk veroorzaken is ardoor groter. Tot zware drin- s rekent de SWOV automobi- en met een alcoholpromilla- boven 1,3 wat gelijkstaat aan n tien borrels. Boven een half )mille is al sprake van rijden der invloed. -Iet werkelijke aantal ver- ïrsdoden door drank ligt een ik hoger dan de officiële cij- s van het CBS aangeven, ?ent Bert Woudenberg, be- dsmedewerker van Veilig Ver- ar Nederland (WN). „Als de ïerikaanse maatstaven hier aden gelden zou je makkelijk rlijks op vierhonderd ver- arsslachtoffers door drank nnen komen. In de VS wordt elk dodelijk verkeersslachtof- verplicht autopsie verricht, registratie van verkeersonge- cken in Nederland is onzui- r. De politie zoekt niet altijd uit of er drank in het spel was. Dat heeft niet altijd de hoogste prioriteit." Is het alcohol-ontmoedi- gingsbeleid van de overheid uit gewerkt? Zowel WN als SWOV denken van niet. Er is wel dege lijk een verandering gekomen in de mentaliteit. Het wordt op feestjes normaal gevonden dat mensen die nog moeten rijden mineraalwater en alcoholvrij bierc drinken. Daarnaast is er een nog kleine maar wel groei ende groep die zich nergens wat van aantrekt. Het wordt tijd dat de nieuwe alcoholwetgeving in werking treedt, vinden WN en SWOV. Die wet beoogt de verkoop van bier in benzinestations en de reclame voor alcoholische dran ken op de televisie aan te pak ken. Economische belangen en getouwtrek tussen diverse ^'mi nisteries zijn er volgons Wou denberg van WN de oorzaak van dat het wetsvoorstel al jaar opde plank ligt. Een slagzin als 'Geniet, drink met mate' is op z'n zachtst uitgedrukt halfslachtig. Maar erger nog zijn berichten als zou een liter witte wijn per dag goed zijn vóór de gezond heid. Een test met ratten zou dat hebben uitgewezen. „Maar die ratten kruipen niet achter het stuur." igstgeest is bereid 60 asielzoe- rs op te vangen in wisselwo- igen. Wethouder T. Kohlbeck ogressief Oegstgeest) heeft innen daartoe in de maak. Hij rwacht dat er in het dorp zo'n wisselwoningen worden ergezet. Waar die komen te tan is nog onbekend. Kohl- ck heeft een aantal plekken het oog, maar houdt die orlopig voor zich. De wisselwoningen komen er den erna straatsma Tijdens een extra ledenverga dering in een overvol restaurant van de Groenoordhallen stem den 101 leden voor bebouwing van de Vijf Meilaan. Ze steun den daarmee hel bestuur, dat vantevoren had aangekondigd te zullen aftreden als het bouw plan door de leden zou worden tegengehouden. In totaal 31 te genstanders brachten hun stem New Age y| De populariteit van I Z New Age dwingt de protestantse kerken tot I te houden, concludeert een standpunt over het /IC-psycholoog De Wit. Nieuwe-Tijdsdenken. d aantal dodelijke verkeersongelukken door alcohol jgt. Als deze ontwikkeling zich doorzet zullen er vol- ns Veilig Verkeer Nederland dit jaar in het ongunstigste val 175 doden te betreuren zijn. In voorgaande jaren ïommelde het aantal rond de honderd. Randen weggeslagen over lengte van 12 kilometer leiden derk graver De storm van vorige week heeft zeker 9 ton schade aangericht aan de duinen van Zuid-Holland. Vooral de kuststrook ten noorden van Katwijk is zwaar getroffen. Op sommige plaatsen is 6 tot 7 meter zand weggeslagen. Op de 22 kilometer strand van Wassenaar tot IJmuiden is bovendien de omheining door de zee over verschillende plekken vernield. De beheerder van de duinen, het Hoog heemraadschap van Rijnland, begint in april met de reparaties. Het schap heeft 40 kilometer duin on der zijn beheer. Daarvan zijn over een lengte van 12 kilometer de randen weg geslagen. De boulevards met een totale lengte van 6 kilometer hebben geen noe menswaardige schade geleden. Woord voerder K. Meijer van het hoogheem raadschap spreekt over 'een behoorlijke schade'. Toch hoeft volgens hem het achterliggende land niet te vrezen voor het water. „Onze duinstrook is zo breed dat je niet meteen bang hoeft te zijn dat het water het land bereikt, aldus Meijer. Volgens het hoogheemraadschap is het nu nog te vroeg om actie te ondernemen. „In april is de kans op storm een stuk kleiner. Het is zinloos om nu te gaan re pareren, als je weet dat er morgen weer een harde storm kan opsteken. Ook de rest van de Nederlandse kust is zwaar getroffen door de storm. De groot ste schade werd gemeten langs de Noordhollandse duinen. Op het noorde lijk deel van Texel is een in 1990 uitge voerde zandsuppletie op enkele plaatsen helemaal verdwenen. Rijkswaterstaat heeft op sommige plaatsen noodzakelij ke ingrepen voorbereid, maar moet nog toestemming krijgen van het ministerie van verkeer en waterstaat. Opera 1 Q Het g'oedoieuwe I -/ gezelschap Opera Amsterdam brengt de opera 'L'Orfeo' donderdag in de Leidse schouwburg. Geen krant ontvanger)? nri 071-143241 DEL. 071-1280^ Ontslag dreigt voor 70 man bij Borsumij roelofarendsveen HENNY VAN EGMOND/LIESBETH BUITINK Gedwongen ontslag dreigt voor zo'n zeventig werknemers van Borsumij Textiles in Roelo- farendsveen. Het bedrijf wil het verkoopkantoor verplaatsen naar het Duitse Emmerich. Er blijft in de regio alleen een klein verkoopkantoor over met zo'n tien tot vijftien werknemers, al dus districtsbestuurder Lou Wij nen van de Dienstenbond FNV. De rest van de 130 werkne mers kan meeverhuizen naar de nieuwe Duitse vestiging vlak over de grens bij Arnhem. Wij nen verwacht dat maximaal vijf tig mensen zullen meegaan. „En dan ben ik heel optimis tisch", zegt de vakbondsbe stuurder. Borsumij Wehry, het moederbedrijf van Borsumij Textiles, wil niet reageren op de gedwongen ontslagen. „Het is niet meer dan juist dat we eerst met onze eigen mensen com municeren voordat we iets aan de pers vertellen", aldus direc teur J. van Roon. Pagina 15: Grote onrust bij Borsumij. HET WOORD IS AAN Salman Rushdie Het ergste wat mij kon overko men, is mij al overkomen. Nu hoef ik nergens meer bang voo te zijn. VANDAAG Cultuur 19 Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Info 11,13,14,15 Religie - Sport HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Af en toe zon Naar het oosten wegtrekkende re gen. In de loop van de nacht enke le mistbanken en minimumtempe ratuur 2 graden Overdag af en toe zon en in de avond opnieuw regen Middagtemperatuur 6 gra den. Wind draaiend naar west en afnemend tot zwak tot matig. minstens 5 jaar te staan. Kohl beck waagt zich niet aan voor spellingen over de periode daarna. „Wie weet hoe over 5 jaar het vreemdelingenbeleid in Nederland eruit ziet?" Ook kan hij niet zeggen of Oegstgeest na deze lichting asielzoekers 'klaar' is. „Dat moetje aan de minister vragen. Verhoudingsgewijs heeft Oegstgeest nu z'n portie wel gehad. Meer dan dat zelfs." Pagina 14: Asielzoekers niet aan de rand van het dorp. Barcelona Het theater was de trots van Ca talonië en heel Spanje en diende als klankbord gediend voor de stemmen van Caruso en Cal- las, alvorens hedendaagse operasterren zoals Jose Carreras en Montserrat Caballé beroemd te maken. Terwijl de plaatselijke bevolking en toeristen toekeken velen in tranen ging gisteren het Gran Teatre del Liceu in het hartje van de Catalaanse hoofdstad'in vlammen op. Binnen vier uur was er van het beroemdste operagebouw van Spanje nog slechts een uit gebrand geraamte over. Het gebouw raakte rond het midden van de ochtend in lichterlaaie, mogelijk dqor vonken van branders waarmee toneelknechten de ach tergrondrekwisieten voor de nieuwste opera- produktie aan het lassen waren. In het uit het midden van de vorige eeuw stammende thea ter waren op dat moment rond 180 mensen aanwezig, waarondereen groep schoolkinde ren die een rondleiding kreeg. Wonder boven wonder werd iedereen op tijd geëvacueerd. Ontstelde leden van het theaterorkest smee kten brandweerlieden om hun instrumenten te redden, maar alles ging verloren. Alleen de 19de eeuwse schilderijen konden uit de vlam menzee worden gered. Pagina 5: Uitgebrand theater een van de juwelen van Barcelona. FOTO REUTER katwuk De voorzitter van de suppor- tersclub van de voetbalvereni ging Katwijk wordt beschuldigd van verduistering van kasgeld. Hoe hoog het bedrag is, wil het bestuur van Katwijk niet zeg gen, maar aangenomen wordt dat het om ongeveer 10.000 gul den gaat. Voorzitter De Best van de zaterdageersteklasser heeft de zaak in onderzoek. „Daarom kan ik ook niet zeggen of er po litiewerk van wordt gemaakt." Verder wil De Best over de kwestie niets kwijt. De zaak kwam aan het rollen toen schuldeisers zich bij de club meldden. Zo blijkt de huur van bussen bij Brouwers Tours niet te zijn afgedragen, terwijl supporters wel voor de gemaak te reis hebben betaald. Leveran ciers van petjes en sjaals heb ben zich ook gemeld bij de ge dupeerde club. De supporters club is vorig jaar opgericht en bestaat uit ongeveer 150 perso nen, die 25 gulden contributie hebben betaald. Kunst midden in Leiden. MECENAS G-A-L— E-R.-l-E Objeklen. grafiek, beelden, schilderijen Middelstegracht 89 Tel. 12 78 09 Gabor betwist conclusie eigen ministerieel rapport Nu, exclusief bij Albert Heijn, de lieve, zachte, leuke Flisitstones Dino" 126 cm| cadeau. U krijgt hem bij één van de volgende drie extra voordelige artikelen t All Micro Plus, pak 3 kilo 23.78 den van woningbouwvereni- tg De Sleutels hebben gister- ond massaal het 'ja-woord' or de bouw van vier ouderen- ts aan de Vijf Meilaan be- achtigd. Het verzoek van een el van de leden, om het in no- mber gegeven 'ja-woord' te hrappen, kreeg weinig steun. 1 corporatie kan nu definitief lorgaan met haar plannen or realisering van 60 huurwo- ngen in de sociale sector. Robijn Intensief, ia aa duopak 2.4 kilo Sun Progress, can navulling f-X samen 2.1 kilo Zl.Dc/ 'T.w.v. f 7.95 of de helft van dé win kelwaarde In contanten vl. giro Zie de aktievoorwaarden op di Prijzen gelden t/m 12 februari 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Het kabinet treft geen extra maatregelen om de eigen milieudoelstellingen op lange termijn te halen. Staatssecreta ris Gabor van natuurbeheer is het namelijk niet eens met de slotconclusie van het rapport van zijn ministerie, dat er spra ke is van zo'n snelle achteruit gang van de natuur, dat nieuwe maatregelen nodig zijn. Uit het gisteren verschenen rapport over de toestand van de natuur blijkt dat bijna de helft van alle plante- en diersoorten in hun voortbestaan worden be dreigd. Volgens directeur M. van Asperen van het directoraat Natuur van het ministerie, ba seert het rapport zich echter op gegevens tot 1990. De rappor teurs zouden in hun conclusies onvoldoende rekening houden met het nieuwe beleid, zoals vastgelegd in het Natuurbe leidsplan, het mestbeleid, het structuurschema Groene Ruim te, de oprichting van een Groenfonds en aanvullende maatregelen in het tweede Na tionaal Milieubeleidsplan. „Ik denk niet dat de schrijvers op grond van gegevens tot 1990 de conclusie kunnen rechtvaar digen dat de natuur- en milieu doelstellingen van dit kabinet niet worden gehaald in het jaar 2015. Ik zou daar recentere cij fers voor willen hebben. Ik kan eerlijk gezegd ook nergens vin den waar die slotconclusie op gebaseerd is. Voordat je tot aan vullende maatregelen besluit, moet je exacter weten hoe de si tuatie op dit moment echt is", aldus Van Asperen. die i staatssecretaris Gabor spreekt. CDA-kamerlid Van Noord deelt de opvatting van Van As peren en vindt de conclusie eveneens te vroeg. Hij wil vol gende week echter wel van de bewindsman horen of hij ge noeg geld heeft voor de uitvoe ring van de natuurbeleidsplan- De CDA'er vreest dat met na me provincies en particulieren onvoldoende geld beschikbaar stellen voor aankoop van na tuurgebied. Jaarlijks wil het ka binet 5000 hectare landbouw grond aankopen om er natuur gebieden van te maken. Volgens Van Noord dreigt de 230 mil joen gulden die nodig is, niet op tafel te komen. Pagina 3: Natuur heeft veel grond nodig. Lcidschjt'X Dagblad t s, 5 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Pagina 11 Zwijgende meerder heid negeert alle protesten. De 89-jSrige Chinese leider Deng Xiaoping denkt dat hij zo'n hoge leeftijd heeft be reikt door zijn optimistische kijk op het leven, door iedere ochtend een koude douche te nemen en door regelmatig bridge te spelen, zo viel maandag te lezen in de Press Digest. Het bericht was over genomen uit een tijdschrift van het Chinese Volksleger. In het artikel werd een uit 1984 stammende uitspraak van Deng aangehaald. De be jaarde leider richtte zich des tijds tot de Duitse bondskan selier Helmut Kohl, die hem had gevraagd wat het geheim was van zijn hoge leeftijd. Deng zei toen ondermeer: „Ik ben altijd optimistisch. De hemel kan naar beneden ko men, maar ik ben niet bang." De bejaarde leider zei tevens er naar te streven het min stens tot 1997 uit te houden, omdat hij de overdracht van Hongkong, de nu nog Britse kroonkolonie, wil meemaken. De laatste jaren doen steeds vaker geruchten de ronde dat Deng er slecht aan toe zou zijn en zelfs op sterven zou liggen. Dë Chinese autoritei ten doen er alles aan om deze geruchten de kop in te druk ken. amsterdam bill meyer De Industriebond FNV vreest dat met het vertrek van Erik-Jan Nederkoorn vliegtuigfabrikant Fokker nog harder moet sane ren dan aanvankelijk de opzet was. Bestuurder Peter van Bers van de Industriebond verwacht dat de invloed van Deutsche Aerospace (DASA) in Fokker eerder toe dan af zal nemen met het vertrek van Neder koorn. Daarmee zou de 'coup' tegen de topman, gepleegd door de vier Nederlandse com missarissen, plaatsvervangend bestuursvoorzitter Reinder van Duinen en de centrale onderne mingsraad (COR), averechts uit pakken. In het persbericht dat gisteren door Fokker is uitgegeven wordt de nieuwe managementstruc tuur van het bedrijf uit de doe ken gedaan. De raad van be stuur wordt uitgebreid van drie tot zes zetels. Reinder van Dui nen wordt tijdelijk voorzitter. R. Hendriksen (financiën) krijgt in de persoon van D. Volk een Duitse controller naast zich en zal vermoedelijk over niet al te lange tijd opstappen. In de nieuwe raad van bestuur komen verder ir. B. Dijkhuizen en ir. J. Kroon. De opvolger van Neder koorn moet van buitenaf kp- men. De managementlaag on der de raad van bestuur ver dwijnt. Gek genoeg wijkt de nieuwe topstructuur op eerste gezicht niet veel af van het voorstel dat Nederkoorn zijn kop kostte. Al leen de personele invulling is anders. Het voorstel van Neder koorn om het bedrijf in zelf standige businessunits op te splitsen was een twistpunt en is niet overgenomen door de nieuwe raad van bestuur. Nederkoorn verbond zijn lot aan het totale plan. Met steun van DASA eiste hij de leiding van het 'nieuwe' Fokker op. Hij ondervond echter grote tegen stand van de kant van Van Dui nen en commissaris M. Kuil man. De COR koos in die strijd de kant van Van Duinen, omdat men hoopt dat hij niet zo hard i als Nederkoorn. Pagina 17: Personeel gokt op kaasschaaf in plaats van botte bijl. Philips is voor miljoenen guldens opgelicht door de 'zakenman' en zijn videobe drijf. De man had de distri butierechten voor de Bene lux van de geluids- en video banden van het Philips- merk PDM. Hij betaalde daar echter nauwelijks voor. Philips heeft vorig jaar bij justitie in Breda aangifte ge daan. W. is inmiddels gear resteerd. Ook zijn Amster damse advocaat is aange houden. Het kantoor van de jurist werd volgens de aan klacht gebruikt als zakena- dres. Omdat de zaak nog in on derzoek is, wil Philips niet precies zeggen hoe de zwen del mogelijk is geweest. „Maar het is niet zo dat we vreselijk hebben zitten sla pen. Er is geen kwestie van dat deze meneer miljoenen banden heeft gekregen en nooit iets heeft betaald. Het is gewoon op een heel ge wiekste wijze gedaan, waar door we er pas laat achter kwamen", aldus een woord voerder van het bedrijf. Vol gens Philips zijn schattingen dat het bedrijf voor meer dan 35 miljoen gulden opge licht is, niet juist. Wel geeft Philips toe dat het om „mil joenen guldens" gaat. )a, dat Is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement. Tel:. (I.v.m. controle bezorgingj Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: ™a'r r^ul«m>i^touddf' ^""r*cl Of bel 071-128030 712141 400114

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1