Leidsch Dagblad Nederkoorn door Fokker ontslagen machte Oud-staatssecretaris Jan Schaefer (PvdA) overleden BOSPEEN, PEULEN EN RUNDERVINKEN 'Natuur holt zeer snel achteruit' Nationale titel voor Rob Scholtes BEL: 071-128030 Ontsnapte gevangenen gegrepen in Harlingen Bankoverval veiling Flora 3-DAAGSg SUPERK00PJESÊM DekaMarkt GOED NIEUWS III TTT MAANDAG 31 JANUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40377 LOSSE NUMMERS 1,60 Twijfels 3 Al klapten de CDA'ers zich dit weekeinde de handen blauw, de twijfels rond Elco Brinkman blij- De natuur in Nederland ver slechtert in snel tempo. Over de hele linie neemt het aantal plante- en diersoorten af. Ook het aantal exemplaren per soort daalt. Vooral op de zandgron den en in Limburg gaat de na tuur hard achteruit. Dat blijkt uit het rapport 'De toestand van de natuur' dat het ministerie van Landbouw, Na tuurbeheer en Visserij vandaag heeft gepresenteerd. Het rap port geeft de situatie aan zoals die was tot 1990 en schetst de verwachte ontwikkeling voor de komende jaren. Het Informatie- en Kennis centrum Natuur, Bos, Land schap en Fauna (NBLF) in Wa- geningen is de opsteller van het rapport. Volgens projectleider R. Bink van het NBLF blijkt uit het onderzoek heel duidelijk dat de hoeveelheid planten en die ren in Nederland terugloopt. Het kabinet bracht vier jaar ge leden het Natuurbeleidsplan uit, met maatregelen voor be scherming en herstel van na tuur en landschap. Desondanks is er nog steeds sprake van een duidelijke neergaande bewe ging, aldus Bink. LEIDEN/VOORSCHOTEN Voor biljarter Rob Scholtes klonk afgelopen weekeinde het Wilhelmus. De Voorschotense kunststoter behaalde in het Snooker Palace in Voorschoten de nationale titel. Scholtes heeft zich daarmee geplaatst voor de Europese titelstrijd die in april in België wordt gehouden. De belangstelling voor het evene ment was groot. Al bij de voor rondes op vrijdag waren er meer dan 100 toeschouwers. Schaatsers jeroen Straathof uit Zoeterwoude en Martin Hers man uit Sassenheim hebben zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen in Lilleham- mer. Zij moesten een duel uit vechten met Arjan Schreuder en Ids Postma om 2 startbewijzen voor de 1500 meter. In een on derling duel bleven beide schaatsers onder de tijd van hun concurrenten. Martin Hers man had een half uur nodig om te herstellen van zijn prestatie. ,,Ik heb me na een wedstrijd wel eens vaker zo gevoeld, maar dat is al langer geleden. De druk en de spanning tellen natuurlijk ook mee. Je moet, je moet, je moet, spookt door je hoofd." Straathof denkt aan een plaats bij de eerste 6 in Lillehammer: „Maar als ik lager eindig, zal ik niet teleurgesteld zijn. Dit is zo- FC üsse verwacht begin deze week"een nieuwe trainer te be noemen als opvolger van Ruud Bröring die bij Noordwijk te kende. Volgens het bestuur van de Lissese voetbalclub wordt er gekozen uit het rijtje John Eel- Rob Scholtes plaatste zich het afgelopen weekeinde voor de Europese titelstrijd kunststoten. foto henk bouwman man, Douglas George (de trai- Waal van zaterdag-eersteklasser ner van de Haarlemse tweede- Marken. De laatste lijkt de beste klasser Ripperda) en Peter de kansen te maken. Op naar Zepa 5 De Bosnische Serviërs hebben beloofd de 21 Nederlandse verkenners toe te laten tot Zepa. I Bonders 8 De nieuwe voorzitter van de hervormde sy node verwacht dat ook de 'Bonders' meegaan in de Samen op Weg-kerk. Scratch in Leiden /t O Bij de Scratchdagen, I J waarop 'bij elkaar I geraapte' vocalisten de Messiah instuderen, heer ste een losse sfeer. Nog geen abonnee Onenigheid over toekomstmodel Fokker Bestuursvoorzitter Erik-Jan Nederkoorn is door de Duit s/Nederlandse raad van commissarissen van Folcker ont slagen. De reden voor zijn vertrek is, volgens ingewijden, onenigheid binnen de raad van bestuur over de nieuwe topstructuur van het bedrijf. Plaatsvervangend voorzitter R. van Duinen is benoemd tot zijn tijdelijke opvolger. De Duitser Volk, afkomstig van Deutsche Aerospace, krijgt tevens een zetel in de raad van bestuur. Op korte termijn wordt van buitenaf een opvolger voor Nederkoorn aan gezocht. king van de onderneming (de derde sanering in twee jaar tijd) was de raad van bestuur het in grote lijnen eens, hoewel Van Duinen niet zó ver wilde gaan als Nederkoorn. Over de nieuwe topstructuur bleef echter ver schil van mening bestaan. Van Duinen slaagde er blijkbaar in de raad van commissarissen van zijn gelijk te overtuigen. Ook de raad bleek zich afgelo pen week niet in het organisa tiemodel van Nederkoorn te AMSTERDAM BILL MEYER Nederkoorn wilde een ingrij pende reorganisatie van de top van Fokker. Volgens zijn voor stel zou de raad van bestuur moeten worden vervangen door een uitgebreide directie. De be stuurslaag daaronder kon ver dwijnen. Van Duinen en Hen- driksen, het derde lid van de raad van bestuur, verzetten zich tegen dit toekomstscenario. Over de voorgenomen afslan- kunnen vinden. De ingrijpende herstructure ring van de top van de onderne ming en het schrappen van 1200 banen moesten Fokker er weer bovenop helpen. De vlieg tuigbouwer kampt met tegen vallende verkopen. De kostprijs van vliegtuigen moet met 30 procent orrïlaag. Of met het ver trek van Nederkoorn de gehele reorganisatie van de baan is, is niet duidelijk. Algelopen week kwam de vol tallige raad voor het laatst bij een om zich over de gerezen problemen te buigen. Neder koorn slaagde er toen niet in zijn plan aan de raad te verko pen. Hij was niet bereid een compromis te sluiten en ver bond zijn lot aan het plan. Daarmee tekende hij zijn eigen doodvonnis. LEEUWARDEN ANP Drie gevangenen die gister avond met geweld ontsnapten uit de strafgevangenis De Mar wei in Leeuwarden zijn van morgen vroeg gearresteerd in Harlingen. De 3 hadden zich in de winkelstraat De Voorstraat verschanst. Kort voor 21 uur zondagavond werd de regiopo litie Friesland een vechtpartij gemeld in de Extra Beveiligde Inrichting De Marwei. Het bleek om een gijzeling van een be waarster te gaan. De mannen vluchtten met de vrouw in haar auto naar Harlin gen. De politie vermoedt dat de bewaakster bekend was in Har lingen en de gevangenen be wust een doodlopende winkel straat inloodste. Daar botste de auto op enkele paaltjes, waarna de ontsnapten eruit sprongen en de vrouw probeerden mee te slepen. Toen zij viel, maakten ze zich uil de voeten en dron gen via een steegje een huizen blok binnen. De bewaarster is naar een ziekenhuis gebracht. De politie ontruimde een blok woningen. Omstreeks 1 uur drong een arrestatieteam het pand binnen, waarin mén de daders vermoedde. Een heli kopter bescheen met een zoek licht de tuin en het platte dak van de winkel/woning. Vijf mi nuten later waren de ontsnapte gedetineerden overmeesterd. Ze hebben zich zonder geweld overgegeven. De wapens, een schaar en een mes, waarmee ze in De Marwei de bewaakster be dreigden, zijn nog niet terugge vonden. Naar de ontsnapping uit De Marwei wordt een onderzoek ingesteld. De politie stond klaar bij de gevangenis, toen de 4 naar buiten kwamen, maar greep niet in om het leven van de vrouw niet in gevaar te bren gen. De Marwei in Leeuwarden is één van de 4 EBI's in Neder land. De andere zijn De Geer- horst in Sittard, De Gritten- borgh in Hoogeveen en De Schie in Rotterdam. De inrich ting zou eigenlijk al gesloten moeten zijn. Slechts omdat Jus titie problemen heeft bij het vinden van personeel voor de Tijdelijk Extra Beveiligde Inrich ting (TEBI) in Vught, is de peni tentiaire inrichting nog open. Er zit een gering aantal gevange nen in De Marwei, die allen als vluchtgevaarlijk te'boek staan. RUNSBURG Drie mannen hebben vanoch tend een filiaal van de ABN/AMRO overvallen in de bloemenveiling Flora in Rijns burg. Wat hun buit is, was van ochtend nog niet bekend. Een van de overvallers heeft tijdens zijn vlucht geschoten op een bewaker van de veiling. De man werd daarbij niet geraakt. De overvallers drongen even na 9 uur de bank binnen, die gevestigd is in de bloemenvei ling, en bedreigden het perso neel met een vuurwapen. Vol gens de politie hebben de bank medewerkers de 3 mannen een jute zak meegegeven. Na de overval vluchtten 2 bankrovers met een gereed staande auto. De wagen is later aangetroffen op een carpool plaats in Oude Wetering. De au to bleek eerder dit weekeinde te zijn gestolen in Nieuw-Vennep. De derde overvaller ontkwam door via de weilanden naar de rijksweg Amsterdam-Wassenaar te rennen. Hij werd daarbij op de hielen gezeten door een be waker van de veiling. Nadat de overvaller een schot op hem loste, liet de bewaker de man gaan. Gewonde door vliegeren in Noordwijk Een 33-jarige 'vliegeraar' uit Lisse is gistermiddag gewond geraakt op het Noordwijkse strand. De man kon zijn vlieger door de harde wind niet meer onder controle houden. Hangend aan het gevaarte werd hij over het strand meegesleurd en botste tegen een aange spoelde boomstronk. De Lissenaar is met een gebroken been over gebracht naar het Academisch Ziekenhuis Leiden. Het is de tweede keer dat er iemand in Noordwijk gewond is ge raakt door een stuntvlieger. Omdat er bovendien geregeld wordt r de vliegers, overweegt de gemeente deze rage aan te pakken. In Zandvoort zijn de vliegers inmiddels verboden op het strand. bij aankoop van 3 IGLO PIZZA'S efffe wachte pizza T-SHIRT GRATIS Milan*** 499 3.50 Bologn*** 449-3.25 Celest* -449 4.25 V*n*tiana 4494.25 Dl VOORDELIGSTE MANIER OM ER LEKKER VAN TE LEVEN AMSTERDAM Oud-staatssecretaris van volks huisvesting Jan Schaefer is gis teren op 53-jarige leeftijd in zijn woonplaats Amsterdam overle den. Schaefer was al geruime tijd ziek. Johannes Lodewijk Nicolaas Schaefer werd op 16 maart 1940 in - Amsterdam geboren. Hij werd in 1971 lid van de Tweede Kamer. Twee jaar later werd hij staatssecretaris van volkshuis vesting onder minister Hans Gruyters in het kabinet-Den Uyl. Twee jaar geleden kwam Schaefer nog in het nieuws door een 'doorbraakgroep' in het le ven te roepen, die de PvdA nieuw elan moest inblazen. Maar al snel moest de Amster dammer die activiteit staken omdat hij ernstig ziek werd. Jan Schaefer was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. De PvdA heeft geschokt gere ageerd op de dood van Schae fer. „Hij redeneerde volledig vanuit de praktijk", aldus PvdA- voorzitter Felix Rottenberg. „Het was een hartstochtelijke man, die 'zich vreselijk druk maakte over allerlei regeltjes en procedures. Daar waar de bu reaucratie te machtig werd, was Schaefer een uitstekende ontre- Volgens minister Pronk van ontwikkelingssamenwerking, die in 1971 samen met Schaefer kamerlid werd en in 1973, ook weer met hem, toetrad tot het kabinet-Den Uyl, was Schaefer een van de weinig politici die werkelijk wist waar het om ging. Han Lammers, Commissaris der Koningin in Flevoland, kreeg vooral met Schaefer te maken toen deze staatssecreta ris van volkshuisvesting was. Lammers was toen wethouder in Amsterdam, verantwoordelijk voor de stadsvernieuwing. „Het was opvallend dat met name de toegankelijkheid van nieuw bouw voor mensen met lage in komens centraal bij hem stond. Hij heeft later als wethouder het begrip 'stadsvernieuwing' ver persoonlijkt", aldus Lammers. Pagina 2: 'In gelul kun je niet WASHINGTON Een hond die al meer dan 3 jaar in een Amerikaanse dodencel wachtte op executie, heeft gra tie gekregen. Gouverneur Chris tine Todd Whitman van New Jersey besloot dit weekeinde de 5 jaar oude Taro vrij te laten op voorwaarde dat hij de staat ver laat. Tal van dierenbeschermers op de hele wereld, onder wie Brigitte Bardot, hebben gevoch ten voor het leven van Taro. Het dier had een 10-jarig meisje aangevallen en verwond. Zelfs de regering in Tokyo wierp zich HET WOORD IS AAN Jiddische levenswijsheid Een kwaadaardige vrouw kan wel eens beetje gelijk hebben. VANDAAG Binnenland Buitenland - Cultuur Programma's Regio RTV Show Sport VANDAAG OOK LEVEN EN WONEN PAGINA 11 HET WEER Verwachting van het KNM tot morgenavond NU EN DAN ZON Heldere nachten minimumtempe ratuur 3 graden. Overdag eerst perioden met zon, later veel be wolking en in de avond regen. Middagtemperatuur ongeveer 7 graden. Zuidwestenwind, toene mend tot matig, kracht 4, langs de kust tot krachtig of hard, wind kracht 6 cl 7. Gemeentesecretaris van Zoeterwoude overleden ZOETERWOUDE De Zoeterwoudse gemeentese cretaris L. Kruithof is zaterdag avond op 55-jarige leeftijd over leden aan een hartstilstand. Kruithof kwam op 1 december 1979 in dienst van de gemeente Zoeterwoude. Daarvoor was hij gemeentesecretaris in Dode- waard. Sinds eind 1991 was Kruithof naast gemeentesecre taris ook hoofd van de sector middelen, waaronder de afde ling financiën valt. Pagina 9: 'Kruithof geliefd bij burgers en ambtenaren'. Leidsch Dagblad Bospeen, per bos Peulen, 100 gram Rundervinken, kilol790' 15.90 100 gram»», 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Hond in dodencel VS krijgt gratie NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KBANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem Ik nu een abonnement. I.v.nt. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: O Per maand automatisch I if 2930) Per kwartaal via acceptgiro 85.5!») I automatisch (ƒ.84,55) Nr. bank/giro:. in de strijd, omdat de hond tot een Japans ras behoort. Taro, die al eerder een soort genoot had doodgebeten, werd tijdens Kerstmis 1990 opgeslo ten. De politie wilde het dier af maken, maar zijn bazen scha kelden de rechter in. Tot aan het hoogste hof in New Jersey voerden ze processen die meer dan 100.000 dollar hebben ge kost. De gouverneur verklaarde tot gratie besloten te hebben we gens goed gedrag. Tijdens zijn gevangenschap was er geen en kele aanwijzing dat de hond kwaadaardig is. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1