Leidsch Dagblad Storm zet stadsdelen blank Jezus Boek over incestzaak Epe moet direct uit de handel Partijraad CDA eens met bevriezing AOW Ie forest ier Aartsvijand Cruijff verbreekt stilzwijgen Met de krant naar de WK in Florida GOED NIEUWS Leraar Basisonderwijs in 2jaar? .ZATERDAG 29 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40376 LOSSE NUMMERS ƒ1,8 VANROYC.S. ADVOCATEN Tel. (071) 122362 Euro-ambtenaren 7 Ambtenaren van de Europese Unie worden vaker aan een onderzoek onderworpen om spiona ge te voorkomen. LONPEN/DEN HAAG - Britten staken hulp na dood landgenoot Italiaanse journalisten bij werk in Bosnië omgekomen hulpverlener. Paul Goodall werd donderdag gedood bij Zenica in Centraal-Bosnië. Twee andere Britse hulpverleners raakten ge wond. De 3 Britten werden op weg naar hun hotel aangehou den door een aantal gewapende mannen, die hen dwongen naar een stille plek buiten het stadje te rijden. Daar moesten ze uit stappen en op hun knieën gaan zitten. Goodall werd gedood door een schot in het achter hoofd, waarschijnlijk met een pistool. De andere 2 Britten wisten een ijskoude rivier in te sprin gen en deels onder water naar de overkant te zwemmen. Beiden waren ook door kogels getroffen. CEESV Drie leden van een Italiaanse TV-ploeg zijn gisteren gedood toen ze nabij de belegerde Bosnische moslimstad Mostar een gevecht filmden. Marco Luchetta, een journalist van de Italiaanse staatsomroep RAI, zijn cameraman Alessandro Ota en chauffeur Dario D'Angelo zijn waarschijnlijk door een Bosnisch-Servische mortiergra naat getroffen, aldus een VN- vvoordvoerder. De 3 reden mee in een VN-konvooi en stopten om opnamen te maken. Alle Britse hulpacties in Bos nië zijn gisteren gestaakt in re actie op de moord op een Britse Duitse toerist ongerust over gif op strand HAARLEM RICHARD De VW's in de Nederlandse kustplaatsen maken zich grote zorgen over de paniek die in Duitsland is ontstaan rond de vervuiling van de Nederlandse stranden. Door goede voorlich ting van het Nederlands Bureau voor Toerisme en de gezamen lijke VW's hoopt de toeristische wereld de schade zoveel moge lijk te beperken. In Noord- en Zuid-Holland valt de schade tot nu toe mee. Maar kustplaatsen in Zeeland zijn de afgelopen dagen gecon fronteerd met veel annulerin gen uit Duitsland. „Er is daar behoorlijke paniek ontstaan", zegt Peer Sips, directeur van de WVZuid-Kennemerland. Volgens Sips wordt de hou ding van de Duitsers bepaald door een combinatie van facto ren, zoals het aanspoelen van de gifzakjes, het slechte weer van de afgelopen zomer en het negatieve beeld dat Nederlan ders van Duitsland hebben. „Ze hebben nu bovendien met de badplaatsen aan de Oostzee een alternatief in eigen land. Als de Duitsers zouden wegblijven, is dat voor Zandvoort een ramp." Veel stranden blijven voor het publiek gesloten totdat schoon maakploegen de zakjes land bouwgif hebben verwijderd. De schade aan het milieu lijkt mee te vallen, maar de schrik zit er goed in. De milieu-organisatie Werkgroep Noordzee wijst op het drukke scheepvaartverkeer en waarschuwt voor nieuwe on gelukken. Morgen of mid denin de zomer kan er voor de kust een enorme chemica- liëntanker lekslaan, aldus de werkgroep. Zaterdags bijvoegsel: 'Geen sprake van een echte ramp' Nieuw geweld in zuiden Sudan Leendert van der Meer, een omstreden fobie therapeut. Luchtballonnen in de hulpverlening. 'Ik voel mede laatste der Mohikanen'. De Leidse onderzoeker dr. G. Maat. Denkwijzen Jacht op mannen. Een bijzonder beroep: medisch tekenaar. 'Ons vak wordt in Nederland ondergewaardeerd Hulpverlenend Nederland is niet voorbereid op een grote ramp. De visie van een top-deskundige. Onze Taal: Jaartal. In het zuiden van Sudan, aan de grenzen met Zaïre, Uganda en Kenya, is het gisteren tot nieu we gevechten gekomen tussen regeringstroepen en rebellen. Hulpverleners zeidep te vre zen dat de gevechten een begin zijn van een grootschalig offen sief van de regering, nu de re gentijd is afgelopen. Het is kennelijk de bedoeling van het leger de aanvoerlijnen van de rebellen uit de buurlan den van Sudan af te snijden. Volgens de hulpverleners zijn er de afgelopen tijd .4.000 tot 10.000 soldaten van de hoofd stad Khartum naar Wau in het zuiden getrokken. Betoging tegen extreem-rechts loopt uit de hand Een demonstratie tegen een verkiezingsbijeenkomst van de extreem-rechtse Republikaner in Salzgitter, Nedersaksen, is gisteravond uitgelopen op rel len. Twintig politieagenten raakten gewond. In Salzgitter waren 1.000 de monstranten op de been om hun ongenoegen te uiten over een spreekbeurt die de leider van de Republikaner, Franz Schönhuber, in een plaatselijk gymnasium gaf. Rond het ge bouw waren enkele honderden politieagenten samengetrokken om te voorkomen dat de bijeen komst van de Republikaner ver stoord zou worden. De aanwe zigheid van de agenten werkte echter averechts. De demon stratie liep uit de hand en een politieauto werd in brand gesto ken. Graafmachines stortten gisteren zand bij de sluis in Katwijk om de golven te keren en er werd beperkte kustbewaking ingesteld. Volgens het Hoogheemraadschap van Rijnland was er echter geen reden voor paniek. Het water, opgezweept door een felle storm, zou niet over de duinen komen. Door de wind werd veel schade aangericht aan de duinen. De kustgemeen- ten hadden handenvol werk om de boulevards te ontdoen van opgewaaide zandhopen. foto loekzuyderduin Een noordwesterstorm heeft gisteren in bijna heel Nederland en grote delen van Euro pa problemen opgeleverd. In het vvesten van Nederland werd het water in de Oude Maas en de Maas zo ver opgestuwd, dat kades in Rotterdam, Dordrecht en Zwijndrecht blank kwamen te staan. In Friesland werden de gehele dag de dijken bewaakt. In Zee land gingen de schuiven van de stormvloedkering in de Oosterschelde dicht. Elders in Europa bereikte de wind op sommige plaatsen orkaankracht. Daarbij vielen ten minste 8 doden. In de glastuinbouw veroorzaak te de storm volgens de Hage- lunie voor zeker enkele miljoe nen guldens schade aan kassen en teelten. In Poeldijk werd bin nen enkele minuten tijd een kas met 1.700 vierkante meter glas kapotgeblazen. Bij de Hagelunie kwamen 261 meldingen van schade binnen waarvan 59 ge vallen uit België. De storm bracht op de Wad deneilanden veel ongerief. De veerboten van en naar de eilan den werden gisterochtend uit de dienst genomen, om later op de dag slechts onregelmatig te varen. Ondernemers op Ter schelling klaagden over een dreigend tekort aan levensmid delen. Ook het wegverkeer on dervond hinder van de harde wind en de regen-, sneeuw-, en hagelbuien. In de Scheveningse binnenhavens belandden door overslaande golven 3 auto's in het water. De schade aan zee weringen in Zeeland leek vol gens Rijkswaterstaat op het eer ste gezicht mee te vallen. Maar langs de noordwestkust van Walcheren is op verschillende plaatsen één tot 9 meter zand weggeslagen. De wateroverlast in het wes ten begon gisteren aan het eind van de middag. De Oude Maas bij Dordrecht bereikte even voor 18.00 uur een stand van 2,48 meter boven NAP. Delen van de historische binnenstad van Dordrecht liepen onder wa ter. Automobilisten parkeerden hun auto's ijlings in hoger gele gen delen van de stad. Enkele auto's werden met takelwagens uit de gevarenzone verwijderd. Aan het begin van de middag werd een coördinatiecentrum ingericht maar burgemeester Noorland van Dordrecht erken de aan het eind van de middag dat de gemeente te traag heeft ingespeeld op de voorspelde wateroverlast. In Zwijndrecht weren bewoners van buiten dijks gelegen woningen aan het begin van de middag per brief gewaarschuwd. De gemeente legde zandzakken. Ook in Rot terdam overstroomden kades De meeste doden in andere Europese landen vielen bij ver keersongelukken. De meeste slachtoffers zagen over de weg gevallen bomen niet en botsten er tegenop.- In de Duitse deelstaat Saksen- Anhalt en in de Zwitserse ber gen werden windstoten tot 174 kilometer per uur gemeten. Ze ker 5 mensen kwamen in de Bondsrepubliek om het leven. In Baden-Württemberg, Beieren en Nordrhein-Westfalen kwa men 3 automobilisten en een motorrijder om het leven toen ze tegen omgewaaide bomen reden. Een Zwitser in Land- schlacht in het kanton Thurgau overkwam hetzelfde. Een om waaiende boom verpletterde een 48-jarige boswachter in het Beierse Iffeldorf. In België viel één dode. Een automobiliste werd op de rond weg van Brussel gedood toen haar auto door een omvallende boom werd getroffen. Net als in Duitsland veroorzaakte de storm veel schade in België. In Parijs viel een dode toen een schoorsteen afbrak en door het dak van het huis naar beneden kwam. voelen" dat een dergelijke pu- blikatie zonder raadpleging van de betrokkene niet door de beu gel kan. Vier verdachten uit de Eper incestzaak, die gisteren voor de 5de dag door de rechtbank in Zutphen behandeld werd, moe ten binnenkort opnieuw voor de rechter verschijnen wegens seksueel misbruik en mishan deling van een nu 19-jarig meis je, haar 7-jarig zusje en haar broer. Dinsdag moet de 46-jari- ge moeder van de kinderen voorkomen. Dit blijkt uit een nieuwe dagvaarding van de offi cier van justitie in Zutphen. De vrouw wordt ervan ver dacht samen met haar 50-jarige man en twee broers, van wie een de ex-echtgenoot van Jolan- da is, sinds 1986 haar kinderen misbruikt te hebben. Ondanks fel verzet Het eerste boek over de ge ruchtmakende Eper incestzaak moet op de dag van verschij ning al uit de handel worden genomen. Gebeurt dat niet, dan moet de uitgever een dwang som van 12,50 gulden betalen voor elk boek dat niet is terug gehaald. Dat heeft president mr. A. van Delden van de rechtbank in Den Haag gisteren in kort ge ding bepaald.. Daarmee heeft de president de eis ingewilligd vari het in- cestslachtoffer Jolanaa. Het ge ding diende pas op de dag van de publikatie, omdat Jolanda toen had vernomen dat zij op de omslag is afgebeeld. Uitgeve rij Elmar had toen inmiddels 10.000 exemplaren verspreid over naar schatting 2000 kios ken in Nederland. Volgens mr. Van Delden hoef de kun je „op je klompen aan- Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft het volgende menu samen gesteld Frisse salade met eigengerookte Dorade. ROTTERDAM NPA-ANP Het goede nieuws: Evangelische Gemeente O e g s t g e e s t E BOULOU/FIGUERAS EDWIN STRUIS en RONALD FRISART Alsof we een losgeld moesten, afleveren, daar deden de instructies van Michel Ge orges Basilevitch nog het meest aan den ken. „Neem de autoroute A9, pak de laatste afslag voor de Frans/Spaanse grens, wacht op het parkeerterrein vlak na de pé- age, bel precies om 11.00 uur het volgende nummer en kijk dan uit naar een man van middelbare leeftijd." We voelen ons de hoofdpersonen in een flodderig spionage romannetje. En daar staan we dan. Afslag Le Boulou. De laatste kans om Spanje te ontlopen. In het uiterste zuiden van Frankrijk, vlak on der Perpignan. Eën stralende zondagmor gen aan de voet van de Pyreneeën. Wc bel len het opgegeven nummer. De telefoon gaat 10 keer over, de twijfel slaat toe. Maar dan toch: de stem. Zijn stem. Die ons meldt dat hij er over 5 minuten aankomt. Een half uur later genieten we nog steeds van de prachtige sky-line, maar van 'Basil' ontbreekt elk spoor. We hadden al begrepen dat we de woorden van de in Frankrijk geboren Rus niet met een korrel, maar met een hele zoutmijn moesten ne men, maar dat we al bij zijn eerste zin de wenkbrauwen moeten fronsen, nee, dat hadden we niet gedacht. In ieder geval zijn we gewaarschuwd voor de zinnen die ko men gaan. We speculeren wat over de auto waar mee hij ons zal komen ophalen. In de tijd dat hij dikke maatjes met de familie Cruijff was, in de periode 1973-1979, wisselde hij Rolls-Royce's af met Ferrari's. Dus houden we vooral de bovenmodale types in de ga ten. En moeten we lachen om dat prutte lende Peugeotje 205, dat toch wel heel erg onze kant op komt. Het gezicht van de be stuurder stelt ons genist. We moesten uit kijken naar een man van middelbare leef tijd, niet naar een gerimpeld fossiel dat in zijn jeugd de Bastille bestormd heeft. Toch vreemd, dat dat karretje vlak naast onze huurauto gaat staan. Het zal toch niet... En inderdaad maakt een massieve gestalte zich los van de bijrijdersplaats. Volgens de overlevering kon Michel Geor ges Basilevitch 15 jaar geleden de vergelij king met een jonge god (type Adonis) makkelijk doorstaan. Nu is van dat beeld weinig meer over. Over de hele linie re geert net vlees. Op het ietwat pafferige ge laat hebben de onderkinnen vrij spel. Maar die innemende glimlach kan wel eens on veranderd zijn gebleven. Die lach, waar vooral Danny Cruijff zo gevoelig voor was. „Ik heb van die man gehouden als was hij m'n oudste broer", liet zij destijds opte kenen in Het Parool. Als ze haar huisvriend voorstelde aan anderen, gaf ze zijn naam steevast het predikaat 'De knapste man van Spanje' mee. De CDA-partijraad heeft giste ren ingestemd met de bevrie zing van alle uitkeringen, waar onder de AOW, in de komende kabinetsperiode. Wel eist het partijkader dat 450 miljoen gul den beschikbaar wordt gesteld om de koopkracht van bejaar den zonder of met een klein pensioen op peil te houden. Het besluit van de partijraad kwam niet zonder slag of stoot tot stand. Veel afgevaardigden hadden kritiek op het voorne men van de CDA-top om alle uitkeringen te bevriezen. CDA-fractieleider Brinkman deed een emotioneel beroep op zijn partijgenoten in te stem men met de maatregel, omdat er volgens hem meer bezuini gingen nodig zijn om 100.000 extra banen te scheppen. „Het verwijt treft mijn hart", zei Brinkman. „Maar we kunnen ook niet zeggen dat we de ou deren ontzien en wèl de bij standsmoeders en de gehandi capten op hun uitkering kor- Op zijn wekelijkse persconfe rentie zei premier Lubbers gis termiddag dat de bevriezing van de AOW-uitkeringen niet auto matisch koopkrachtverlies bete kent. Door de opbrengst van de PABO OEGSTGKEST Tel.: 071 -171321 Dominee De dominee als I 2 touroperator: A.J. van Midden, predikapt in Lisse. HET WOORD IS AAN Unamuno Een geloof dat niet twijfelt is e dood geloof. VANDAAG Binnenland - Buitenland Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 Leidsch Dagblad is, naast de normale berichtgeving, op drie fronten actief met het wereld kampioenschap voetbal in Amerika: een speciale lezers- reis naar Florida, het WK Goal- spel voor de abonnees en een actie voor onze adverteerders. Net als bij de prijsvraag voor de lezers kunnen ook de adverteer ders een reis voor twee perso nen naar Orlando winnen. Alle bijzonderheden op pagina 24. Het WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Regen en sneeuw Overwegend bewolkt en van het zuidwesten uit regen, voorafge gaan door wat sneeuw Middag- temperatuur ongeveer 5 graden Westen wind, matig, kracht 3 a 4, in het Waddengebied eerst nog krach- tig tot hard, 6 a 7. In de loop van de ochtend draaiend naar zuid tot zuidoost, in de avond in het westen draaiend naar zuid west. bevriezing in te zetten voor las tenverlichting, kan de koop kracht voor AOW-ers op peil blijven. Lubbers wees er bovendien op dat er, wat dat betreft, eigen lijk betrekkelijk weinig nieuws onder de zon is. Ook dit kabinet heeft voor 1994 een bevriezing van de uitkeringen afgekondigd waarbij ook dc AOW is inbegre pen. Het beleid van het koppelen of ontkoppelen van uitkeringen aan lonen is het automatische gevolg van de Wet koppeling met afwijkingsmogelijheid (WKA). Die bepaalt dat er op de 100 werkenden niet meer dan 82,6 niet-werkenden mogen zijn. Is het aantal inactieven groter, dan mag er niet worden gekoppeld. Het is daarom helemaal niet opmerkelijk dat het CDA een bevriezing van de uitkeringen aankondigt. Ook de PvdA kan de kiezers niet beloven dat er gekoppeld zal worden. Een be langrijk onderscheid met de PvdA is echter dat het CDA minder aanvullende .maatrege len aankondigt om de koop kracht van bijstandsgerechtig den en AOW'ers bij te spijkeren. Pagina 5: Dien Cornelissen 'snapt AOW-bevriezing niet' Leidsch Dagblad Voorletters:. 5E LEIDSE COMPUTER DUMP ZA. 5 FEB. PIETERSKERK. LEIDEN 10.00-17.00 Org.buro Loco info: 070-3623972 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Postcode: Plaats: Tel: (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch l29,30) Per kwartaal via acceptgiro [J 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1