Leidsch Dagblad Ouderen woedend over plannen CDA 9Dertig procent in oude wijken stemt CD' Jeugdige aanranders van drie meisjes aangehouden Indoor Leiden uit startblokken Bolbliksem treft Alphen Zes doden door storm RPF Katwijk op de bedeltoer 'De Bijbel is geen kookboek datje zomaar kunt hanteren' College Zoeterwoude woedend op Leiden GOED NIEUWS r ja, dat is goed nieuws ~i VRIJDAG 28 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40375 LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Leidse politicoloog Van Holsteyn: De Centrumdemocraten (CD) behalen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen een enorme winst. De Leidse politicoloog drs. J. van Holsteyn verwacht dat de CD in oude wijken van grote steden misschien zelfs op 30 procent van de stemmen kan rekenen. Niet alleen mensen met een smalle beurs, maar ook kiezers met moda le inkomens gaan volgens de politicoloog op de CD stemmen. ,,De partij van Jan maat gaat enorme klappen maken. In Ant werpen dreigt de ultra-rechtse partij het Vlaams Blok ook de grootste partij gewor den. Waarom zou dat in Nederland niet kunnen?" Van Holsteyn doet onderzoek naar ex treem-rechtse politieke partijen en geldt als een deskundige op dat terrein. Hij meent dat de negatieve uitlatingen van Janmaat over de overleden minister Dales de CD nauwelijks schade zal berokkenen. Janmaat zei begin januari na het overlij den van Dales dat hij daar geen traan om zou laten. De CD-voorman zei te hopen dat de minister de hele PvdA was voorge gaan. Van Holsteyn: „Zo'n opmerking gaat natuurlijk alle perken van fatsoen te bui ten. Ik dacht aanvankelijk dat het de CD schade zou doen. Maar uit de peilingen blijkt dat die uitspraken nauwelijks effect hebben op het aantal mensen dat zegt CD te gaan stemmen." Ook de recente uitlatingen van Janmaat over minister Hirsch Ballin en de vele pu blicaties in de media over de CD hebben volgens de Leidse politicoloog geen enkele invloed op het stemgedrag. „De CD zal er geen stemmen door winnen of verliezen. Veel belangrijker is het gedrag van politie ke partijen. Als politici werkelijk iets willen doen aan de opkomst van extreem-rechts in Nederland, zullen ze de wijken in moe ten. Ze moeten gaan praten met CD-stem- mers. Op zoek gaan naar de oorzaken van onvrede en daar ook echt iets mee doen. Nu roepen politici 'ach en wee' maar er gebeurt niks: ze zijn niet in de wijken te vinden." „Je moet je niet alleen concentreren op de verderfelijkheid van Janmaat. Hij krijgt eigenlijk te veel aandacht. Let op zijn kie zers. Zij zorgen ervoor dat hij in de Kamer komt. Ga naar ze toe en praat over hun problemen. Vraag waarom ze kwaad zijn en los de wantoestanden in die buurten op. Daar ligt een mooie taak voor raadsle den en andere politici." Frauderen 3 Twee op de duizend mensen die via het GAK een WAO-uitkering krijgen, frauderen daar 'wit' bij. Burgeroorlog Hoogste tijd Zt Dominee C.F. Tl In de schouwburg I Z Beyers Naudé Z I werden opnamen vreest dat extreem-rechts l gemaakt voor de film 'De in Zuid-Afrika afstevent op j Hoogste tijd' naar de ro- een burgeroorlog. i man van Mulisch. Geen krant ontvangen? nri 071-143241 DEL. 071-128030 De politie heeft acht jongens aangehouden in de leeftijd van 14 en 15 jaar die worden ver dacht van vrijheidsberoving, aanranding, verkrachting en het plegen van ontuchtige hande lingen bij drie jonge meisjes in Alphen aan den Rijn. De misdrijven zijn in het najaar van 1992 zomer van 1993. De meisjes zouden zijn misbruikt in twee verschillende woningen tijdens feestjes. Drankgebruik zou me de de oorzaak zijn geweest van het wangedrag van de jeugdige daders. De politie wil geen ver dere informatie over de zaak verstrekken vanwege de jeugdi ge leeftijd van de drie slachtof fers. Tennis live op TV De NOS-televisie zendt van nacht de finale van het dubbel spel van de Open Australische tenniskampioenschappen tus sen de Nederlanders Haarhui- s/Eltingh en het Zimbab- waan/Amerikaanse duo Black en Stark rechtstreeks uit. Vóór de dubbelfinale wordt vanaf 3 uur (Ned. 3) de finale van de vrouwen tussen Graf en San- chez-Vicario uitgezonden. Mor gennacht wordt ook de man- nenfinale (Sampras-Martin) live uitgezonden. 'Stemmen op CDA is het vergroten van armoede HET WOORD IS AAN Stanislaw Jerzy Lec Ik zou veel dingen beter hebben begrepen, als ze mij niet waren VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Feiten en meningen Gesprek van de dag Info 11,13,14,15 m DEN HAAG NPA De ouderenbond ANBO heeft verbijsterd en woedend ge- eageerd op de plannen van het CDA de AOW te bevrie- De ANBO heeft haar leden gewaarschuwd dat .stemmen op het CDA bij de komende verkiezingen een stem is voor het vergroten van de armoede". CDA-frac- tieleider Brinkman noemt de voorgestane ingreep in de AOW in een interview met deze krant 'helaas onont koombaar'. het plan af. De PvdA heeft laten weten „absoluut geen reden te zien voor het bevriezen van de AOW". Kamerleden van de PvdA noemden het CDA-voor- stel 'onvoorstelbaar en nauwe lijks aanvaardbaar'. De WD is voorstander van koppeling van de AOW aan de stijging van de lonen. „Mensen die hun hele le ven hard hebben gewerkt, heb ben recht op een welvaartsvaste uitkering", aldus fractievoorzit ter Bolkestein gisteren. De WD wil overigens wel alle andere uitkeringen verlagen. D66 stelt in zijn verkiezings programma voor om alle uitke ringen (ook de AOW) gedeelte lijk aan de gemiddelde loonstij ging te koppelen. Voor mensen zonder kansen op een baan, zoals AOW'ers, wil D66 een toe slag. De woordvoerder van frac tieleider Van Mierlo noemde het CDA-voorstel 'fors'. i CDA-top zal het voorstel tot ■bevriezing van de AOW en alle landere sociale uitkeringen van- Idaag op het partijcongres te genover zijn achterban verdedi- jge"- I Mochten er AOW'ers door de maatregel in financiële proble men raken, dan moeten zij vol- igens het CDA bij de gemeente jaankloppen voor een toeslag op hun inkomen. De gemeenten dienen daarvoor extra geld van het rijk te krijgen. Prof. Kolnaar, financieel ex pert van het CDA en mede-op steller van het verkiezingspro gram, maakte dit gisteren op een persconferentie bekend. Hij lichtte daar de bezuinigingen toe die het CDA in volgend ka binet wil doorvoeren. De chris ten-democraten zijn de enigen die willen tornen aan de*AOW. De andere grote partijen wijzen Naast de bevriezing van alle uitkeringen (die 5,2 miljard gul den oplevert en de 'slachtoffers' de komende vier jaar 10 procent koopkracht kost) wil het CDA voor 2,3 miljard gulden in de sociale zekerheid snijden. Ver der moeten de ziektewet en de algemene weduwen- en wezen wet (AWW) verdwijnen. Voor bestaande gevallen is daarbij een ruime overgangsregeling nodig. Nieuwe gevallen moeten zichzelf maar verzekeren. Het AWW-plan levert 1 miljard gul den op. Het CDA heeft het plan laten vallen om het wettelijk mini- i mumloon af te schaffen dan wel met 20 procent te verlagen. De partij wil nu de laagste CAO-lo- nen (die gemiddeld 15 procent boven het minimum liggen) verlagen. Zoals reeds bekend was wil het CDA ook de lonen van ambtenaren en trendvol gers (degenen die de loonont wikkeling van ambtenaren vol gen) bevriezen. Dat levert de komende kabinetsperiode 3,9 miljard gulden aan besparingen op. leiden Indoor Leiden is gisteren van start gegaan. Het paardesport-i met zondag. Dit weekeinde komen verscheidene nationale topruiters Alleen Piet Raymakers heeft verstek moeten laten gaan. Wiljan Laarakkers met Lucky d'Or lat in de Leidse Groenoordhallen de start onder wie Jos Lansink, Emile Hendrix, Rob Ehrens von gisteravond het eerste onderdeel var n Jennie Zoer. Indoor Lei- JAN HOLVAST De inslag van een bolbliksem heeft gisteravond voor ravage gezorgd in Roerdompstraat in Alphen. Twee daken van een gezinswoningen werden weggeslagen, in de flat tegenover de hui zen sprongen de ruiten. Negen bewoners moesten als gevolg van de schade de rest van de nacht doorbrengen in motel Avifauna. De blikseminslag zorgde in Alphen voor grote overlast. Op tal van plaatsen sloegen verkeerslichten op tilt, gingen brand- en inbraak alarmen tekeer en viel de stroom uit. Telefoonverkeer was onmoge lijk. De politie heeft vandaag de schade in de Roerdompstraat on derzocht. Vermoedelijk is ook het dak van de flat beschadig door de bolbliksem. Pagina 15; 'Ik dacht, het is met me gedaan'. HAMBURG/BRUSSEL DPA/ANP Stormen van orkaansterkte hebben de afgelopen nacht in West-Eu ropa aan zeker zes mensen het leven gekost. In de Duitse deelstaat Saksen-Anhalt werd een windsterkte van 174 kilometer per uur gemeten. Zeker vijf mensen kwamen in de Bondsrepubliek om het leven. In Baden-Württemberg, Beieren en Noordrijn-Westfalen kwamen vier automobilisten om het leven toen ze met hun voertuigen tegen omgewaaide bomen reden. Een 48-jarige boswachter werd verpletterd door een omwaaiende boom in het Beierse Iffeldorf.In België viel één dode. Een automobiliste op de rondweg rond Brussel kwam om het leven toen haar auto door een ontwortelde boom "werd getroffen. De heeft ook op veel plaatsen in ons land voor flinke overlast gezorgd. In de Brabantse gemeente Haaren raakten twee mensen zwaar gewond, toen de au to waarin ze zaten tegen een omgewaaide boom reed. Cruijff trekt spoor van narigheid „Een spoor van narigheid" iaat Barcelona-coach Johan Cruijff volgens zijn broer Henny buiten het voetbalveld achter. En in elk geval bestaat er grote verdeeldheid over wie en wat johan Cruijff nu eigenlijk is. De een vindt zijn taalvaardigheid maar zozo, ter wijl de ander hem superintelligent acht. Na de onthulling van de waarheid achter de onderhandelingen tussen Cruijff en de KNVB vandaag in deze krant een portret van het omstreden voetbalge nie aan de hand van mensen die hem kennen. Pagina 23: 'Een verstrooide professor met enorme oogkleppen'. BRAND MEESTER Zaterdag 29 januari is onze winkel in het winkelcentrum Stevensbloem na de brand van afgelopen zondag weer geopend. Daarom krijgt iedere klant GRATIS Klein flesje Johnnie Walker Whisky (winkelwaarde 5,95) (Deze aanbieding geldt alleen voor ons filiaal Stevensbloem) KATWUK CONNY SMITS In de Katwijkse politiek is grote beroering ontstaan over een be delbrief van de plaatselijke RPF aan bedrijven. De partij vraagt ondernemingen waarbij zij 'sympathie voor de RPF veron derstelt', geld te geven voor haar verkiezingscampagne. Een dergelijke actie is wette lijk niet verboden. Toch vinden andere partijen in de raad het BEROEPSKLEDING Haarlemmerstraat 203-205 Leiden Telefoon: 071 - 121072 Elco Brinkman is boos op zijn critici DEN HAAG WILFRED SCHOLTEN RIK IN 'T HOUT en MARC PEEPERKORN Plotseling krijgt het bleke gelaat wat kleur. De doorgaans zoveel rust uitstralende Elco Brink man wordt boos. Wat heet: pisnijdig. Hij is de kritiek meer dan zat, als zou hij niet met popu laire bladen als de Libelle en de Avenue mogen spreken, omdat het niets met zijn christen-de mocratische werk te maken zou hebben. Zijn handen verdwijnen stijf ineengeknepen onder het glazen tafelblad op zijn werkkamer. „Dat is gezever. Men bedoelt daarmee of ik wel in de traditie van het CDA sta. Natuurlijk sta ik daarin. Maar ook bladen als Libelle wor den in mijn achterban gevroten. En ik heb het ook in die bladen altijd over de inhoud van de politiek. Over verantwoordelijkheid, soberheid, zorgzaamheid, spaarzaamheid. Allerlei begrip pen uit de christen-democratische traditie. Daar ben ik 24 uur mee bezig. Daar sta ik Maar niet iedereen in zijn CDA is hier geluk kig mee. Minister De Vries (sociale zaken) en staatssecretaris Heerma (volkshuisvesting) be kritiseerden het publieke optreden van Brink man eind vorig jaar in het weekblad Vrij Neder-« land. En ook vanuit de achterban klinkt gemor, zoals blijkt uit de tegenvallende opiniepeilin gen. Volgens een onderzoek van de Volkskrant, vandaag gepubliceerd, heeft slechts 33 procent van de kiezers vertrouwen in Brinkman als pre mier. Vertrekkend premier Lubbers scoort met 62 procent bijna dubbel zo goed. Opvallend is de hoge score voor WD-coryfee Wiegel: 60 pro cent ziet hem graag als premier. Van Mierlo (D66, 49 procent), Kok (PvdA, 43 procent) en de kersverse minister van binnenlandse zaken Van Thijn (PvdA, 42 procent) liggen ook beduidend beter in de markt dan Brinkman. De CDA-leider is niet onder de indruk. De kandidaat-lijsttrekker: „Het gemor valt wel mee. Dat heeft te maken met de grote hoeveel heid geluidsversterkers die er om mij heen wordt gezet. De Vries en Heerma hebben trou wens afstand genomen van hun kritiek. Ook ik vertolk de traditie in mijn partij. Alleen wel op een andere manier dan 20 jaar geleden. De Bij bel is immers geen kookboek, dat je onveran derlijk kunt hanteren. Veranderende tijden vra gen steeds weer om nieuwe, geïnspireerde op lossingen." Maar de Televizierring uitreiken aan 'All you need is love'. Moet dat nou als CDA-politicus? „Ik was daar om de makers van populaire programma's, waar de gewone, gemiddelde Nederlander graag naar kijkt, te feliciteren. Ik vind het hovaardig om te zeggen dat die pro gramma's niet belangrijk zijn. Mogen wij een oordeel vellen over het gedrag van andere men sen? Het is toch heel gewoon dat politici prijzen uitreiken? Ik heb altijd geleerd mij in de drijfve ren van anderen te verdiepen. En ach, ik ben in diezelfde week ook bij de NCRV geweest om te spreken over het thema 'God in het openbaar'. Maar daar schrijft niemand over." Pagina 2: 'Kritiek Bolkestein? Daar slaap ik prima onder'. een merkwaardig intiatief. „Ik denk dat het heel gevaarlijk is. Het kan later meespelen als er een besluit moet worden geno men over zo'n onderneming", aldus CDA-lijsttrekker A. Berk- heij. En T. Janssens van Groen Links: „Gezien alle berichten en discussies in het land over cor rupte wethouders en frauderen de ambtenaren, vind ik het hoogst ongelukkig." RPF-lijsttrekker I. ten Hove is wat verbaasd over alle commo tie rond de bedelbrief. „Geld vragen bij bedrijven is een ja renlange traditie geworden bij ons. En er is altijd weer een aantal bedrijven dat in de bui del tast om te helpen de vaak hoge advertentiekosten te dek ken. Het gaat daarbij echt om heel geringe bedragen, meestal enkele tientjes. En dan weten de fractieleden nog niet eens welke bedrijven dat zijn." Taxatie grond Grote Polder voor woningbouw Lckisch DagbUd NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Dus neem lk i nu een abonnement, i ZOETERWOUDE Het gemeentebestuur van Zoe terwoude is woedend op de ge meente Leiden. Begin deze maand heeft een taxateur in opdracht van Leiden de boerderijen van twee Zoeter- woudenaars opgemeten. Doel: deze bestaande bebouwing in passen in het zogeheten 'vlek- kenplan ter invulling van de Grote Polder als bouwlocatie'. Zoeterwoude verzet zich met hand en tand tegen bouw in de ze polder. In een motiè betitelden CDA, WD en Progressief Zoeterwou de gisteren tijdens de raadsver gadering de Leidse handelwijze als 'afkeurenswaardig, ontoe laatbaar en bestuurlijk onbe hoorlijk'. Daarnaast zullen alle Leidse raadsfracties een brief krijgen waarin om hun mening wordt gevraagd. „Zij moeten toch ook vinden dat dit niet kan", aldus wethouder A. Rin- gersma. De Leidse PvdA-wethouder Tj. van Rij zegt desgevraagd dat de taxateurs slechts voorberei dende werkzaamheden aan het verrichten zijn. Leiden heeft op dracht gegeven voor het maken van gedetailleerde exploitatie berekeningen in de Oostvliet- polder en de Zoeterwoudse Grote Polder. Volgens Van Rij is namelijk gebleken dat de ont wikkeling van kleine bouwloca ties (met zo'n 1.000 huizen) ho gere investeringen per woning vergen dan bij grotere bouwlo caties. Of er nu veel of weinig huizen wegen komen. „Ruim i Voorletters:m/v i ■fel:. groenvoorzieningen I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85.55) I automatisch 8435) I Handtekening:. jaar geleden zijn er globale berèkeningen ge maakt van alle mogelijke bouw locaties in de regio, waaronder ook de Zoeterwoudse Grote Pol der. Bij de Broek- en Simontjes- polder is echter in de praktijk j Nr. bank/giro: gebleken dat die cijfers veel te i grof zijn. We hebben nauwkeu riger berekeningen nodig. Van daar deze taxatie", licht Van Rij Het Leidse gemeentebestuur heeft inmiddels excuses aange boden. Niet voor de metingen, maar voor het feit dat de be trokken boeren zijn benaderd. „De taxateur heeft zich niet aan de afspraak gehouden. Er was nadrukkelijk gezegd dat er niet aangebeld mocht worden om onnodige paniek te voorko men", aldus Van Rij. Of bel 071-128030 VANDAAG OOK DENKSPORT PAGINA 22 Het WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Tamelijk rustig Vannacht opklaringen Minimum temperatuur dichtbij het vriespunt. Overdag toenemende bewolking en later mogelijk wat regen. Mid- dagtemperatuur ongeveer 5 gra den Noordwesten wind, matig tot vrij krachtig, kracht 4 a 5, in het noordelijk kustgebied eerst nog hard tot stormachtig, 7 tot 8. Wil gaan verbouw en.' NU HONÖERDEN KASTEN, EETTAFELS, COMMODES, SECRETAIRES, ETC., ETC. TEGEN SCHERPE PRIJZEN antiek interieur Hoge Rijndijk 260 Leiden tee 071-41060S

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1