Cruijff the Legend was teveel van het goede Cruijff _J PONDERDAG 27 JANUARI 1994 en RONALD FRISART Johans oudere broer, Henny Cruijff, ver moedt bij de KNVB lieden die Johan pootje wilden lichten. Anderzijds zijn Johans verte genwoordigers volgens broer Henny net zo schuldig aan het mislukken van de onder handelingen. „Door het dilettantisme van Johans achterban is er zo veel misgegaan. Als het mijn zaak was geweest, hadden ze nu op straat gestaan. Smeuïge opmerkingen, maar het is de vraag of ze veel bijdragen aan een beter be grip van wat er werkelijk is mis. gegaan tus sen de KNVB en Cruijff. Natuurlijk zijn er faxen en telefoontjes van de KNVB niet be antwoord. Natuurlijk heeft de KNVB wel strak vastgehouden aan de datum 19 de cember. Maar het zijn slechts uiterlijkheden die het zicht op de echt belangrijke dingen vertroebelen. Laten we daarom even terug gaan naar 1992. De toenmalige KNVB-sectiebestuurders Martin van Rooyen, Paul Boels en Ad Smits hadden dat jaar diverse malen contact met Cruijff over de vraag of hij op het WK 1994 het Nederlands Elftal wilde begeleiden, als Oranje tenminste de eindronde zou halen. Cruijff wilde, de KNVB wilde en de advoca ten zouden zich over de losse eindjes moe ten buigen. Cruijffs salaris was geen pro bleem, en hij hoefde geen kleding te dragen van KNVB-sponsor Lotto. Dus ook op dat punt was er geen probleem. De mondelinge afspraken zette de KNVB op 24 augustus 1992 op papier. Om ook Cruijff te laten on dertekenen werd het document verzonden naar mr. Karei Lodewijk Hendrik van Mens, Cruijffs advocaat sinds 1986. Cruijff zette echter nooit zijn handtekening want, in de woorden van Boels, „toen is er een kink in de kabel gekomen". Televisierechten Boels doelt op de heibel die tussen Cruijff en het sectiebestuur-Van Rooyen ontstond over de zogeheten Dorna-zaak. Wat was het geval? De KNVB had de televisierechten van het Nederlandse voetbal in de aanbieding. Wie daar trek in had kon bieden, en wie bij geheime inschrijving het hoogste bod uit bracht zou de uitzendrechten krijgen. De KNVB had het geheel in drie stukken ge hakt: 1. de Nederlandse competitiewedstrij den, 2. de thuiswedstrijden van Oranje tot en met de kwalificatie voor het Europees Kampioenschap in 1996 en 3. zowel de thuisinterlands als de competitiewedstrij den. Oud-sectievoorzitter Van Rooyen beves tigt nog eens dat de NOS het hoogste bod uitbracht voor de competitiewedstrijden en die rechten dus kreeg, en dat het Duitse UFA als hoogste bieder de interland-rech ten kreeg toebedeeld (die uiteindelijk via via bij RTL4 belandden). Johan Cruijff was gepikeerd, want hij had bij de KNVB een goed woordje gedaan voor het Spaanse Doma, dat echter achter het net viste. Vol gens Van Rooyen voldeed Doma niet aan de formele voorwaarden bij de inschrijving. Bovendien heeft een goed woordje niet zo veel zin als het er simpelweg om gaat wie het meeste geld op tafel wil leggen. Boels: „Ik kan met volle overtuiging zeggen dat daarin volstrekt fair, correct en juist is ge handeld". Goede bekende Toch is Cruijffs teleurstelling wel verklaar baar. Want op een hoge post bij het Spaan se Doma zit Joume Roures. En Roures is volgens Spaanse bronnen een goede beken de van Cruijff; de man bovendien die na mens Cruijff over diens laatste contract met Barcelona onderhandelde. In Spanje wordt ook nog beweerd dat Cruijff een aardig sommetje aan commissiegeld zou hebben opgestreken als Doma de begeerde TV- rechten had gekregen, maar daarvan valt geen bevestiging te krijgen. Hoe het ook zij, tussen Cruijff en het be- stuur-Van Rooyen was het flink mis. Was dat bestuur blijven zitten, dan had Cruijff, zo heeft hij diverse keren laten weten, er niet meer over gepiekerd om tijdelijk Oran je-coach te worden. Maar het bestuur-Van Rooyen trad in mei 1993 af en werd opge volgd door een bestuur onder leiding van mr. A.A.M.F. (Jos) Staatsen, ex-burgemees ter van Groningen en in het dagelijks leven directeur van BCG Interim-management BV in Amsterdam. Advocaten Dat nieuwe bestuur voelde zich gebonden aan de oude afspraken met Cruijff. Toen Nederland zich via een 3-1 overwinning op Polen had geplaatst voor het WK in Ameri ka, werden de volgende dag, 18 november 1993, de onderhandelingen telefonisch her opend. Een week later sprak Staatsen in Barcelona met Cruijff; een prettig en vruchtbaar gesprek, zo lieten ze alletwee weten. De voortekenen voor een goede sa menwerking tussen Cruijff en het Neder lands Elftal waren dus gunstig. De advoca ten moesten de boel verder maar rond ma ken. Uiteindelijk lukte dat niet en sportmin- nend Nederland raakte in rep en roer. Nog Een krokodillentuin, noemt Cruijffs schoonvader Cor Coster de KNVB. De krokodillen waren volgens hem bang voor hun baantje en verzetten zich daarom tegen de komst van Johan Cruijff als tijdelijk bondscoach. Peter Haan, directeur van voormalig Ajax-sponsor TDK, spreekt over „de vijfde colonne, de slangenkuil, het reptielenhuis". altijd houdt het Cruijff-kamp vol dat uit al les blijkt dat de KNVB eigenlijk niet wilde en blijft de KNVB zeggen dat van Cruijff-zijde onredelijke eisen werden gesteld. Het ene misverstand duikelt over het andere en wat rest is een dikke mist waarin niemand meer de weg kan vinden. Het Cruijff-kamp en de KNVB zeggen dat ze wel weten waarop het is stukgelopen, maar helaas beweren ze heel verschillende dingen. Het antwoord op de vraag wat mr. Harry van Mens uitspookte in de dagen dat het uit de hand liep, is wat dat betreft illustratief. Zelfs het in het algemeen toch zeer Cruijff- gezinde blad Voetbal International houdt het erop dat Van Mens in de week voor de loting en zelfs „tot 10 januari vakantie viert op Curasao" en zich laat vervangen door zijn kantoorgenote mr. Ineke Koele. Dat is de advocate die de KNVB voorhield: „In dien we niet tot overeenstemming komen, heeft u voetbalminnend Nederland heel wat uit te leggen". Van Mens was er Welnu, om te beginnen was die zin voor de KNVB geen reden om de onderhandelings tafel te verlaten. Bovendien: toen het KNVB-sectiebestuur donderdagavond 16 december vergaderde omdat een complete mislukking dreigde, was de 48-jarige mr. Van Mens al weer in Nederland terug. Voor zaken was hij op zondagmiddag 12 decem ber naar de Antillen vertrokken (waar hij te lefonisch en per fax bereikbaar was), om op 16 december in de middag weer op Schip hol te landen. Tijdens het paniekerige ge doe van de laatste dagen was Van Mens oud-leerling van het Haarlemse Triniteitsly- ceum en voetballer bij de Koninklijke HFC totdat op zijn 18de een 'knietje' toesloeg dus gewoon aanspreekbaar. Het enige waarover partijen het eens zijn, is dat er een probleem was met wat ze noe men het gebruik van Cruijffs naam, faam en beeltenis. De Cruijff-zijde wilde een princi pe-akkoord sluiten en dat ene punt in de weken na 19 december tot een oplossing brengen. De KNVB wilde van uitstel niets weten. Maar wat was nu eigenlijk het grote probleem? Dat Cruijff niet voor Jan en alle man op de foto wilde? Daar had voor al die sponsors tegenover gestaan dat ze hoe dan ook met Cruijff als bondscoach meer publi citeit hadden getrokken dan zonder hem. Iedereen die we de afgelopen weken spra ken, onderstreept dat ook. Zelfs KNVB's hoofdsponsor Nationale-Nederlanden vat dat realistisch op, aldus zegsman Dick Heijn: „We hadden graag twee maanden een stapje terug gedaan voor het sportieve belang. We hebben al een mooie poster la ten maken met een spelmoment erop. Nee, geen elftalfoto. We wilden het gedoe een beetje voor zijn. We hadden begrepen dat Cruijff zich niet leent voor zulke acties; of hij staat niet op de foto, of hij staat er wel op maar dan zonder Nationale-Nederlan- den-merkje. Op deze manier hebben we dat voorkomen". Bovendien: als daar een wezenlijk knelpunt had gezeten, had de KNVB niet eens aan onderhandelingen met Cruijff hoeven beginnen. Faillissement Nee, het werkelijke probleem zat ergens an ders en dat is begonnen met het faillisse ment van het sinds 1963 in Amsterdam ge vestigde confectiebedrijf Euro-Fashions. Een van de directeuren was van het begin tot het bittere einde de vroegere waterpolo- international J.A. (Hans) Muller. Op 1 april 1982 ging Muller met Cruijff naar een nota ris voor de oprichting van Cruijff Sports wear BV. Van de 100 geplaatste aandelen gingen er 99 naar Euro-Fashions en 1 naar Cruijff. Het doel van deze BV was onder meer het „vervaardigen van vrijetijdskle- ding, sportkleding en joggingschoeisel, de im- en export van en groothandel in deze artikelen". Voor het verlenen van zijn naam aan dat sportmerk kreeg Cruijff royalty's met een minimum van 100.000 dollar per jaar. Halverwege 1993 verkeerde Euro- Fashions in zulke grote problemen dat de rechter het bedrijf failliet verklaarde. In de val werden ook de dochters meegesleept, waaronder de op 27 juli 1993 failliet ver klaarde Cruijff Sportswear BV. Muller was overigens niet flauw. Hij ontsloeg Johan Cruijff van al zijn contractuele verplichtin gen en gaf hem aldus weer de vrije beschik king over zijn naam. Schoonvader Coster ging al voor het faillissement was uitgespro ken met die naam de boer op. Zo vroeg hij onder meer aan directeur Wil Langenberg senior van Ajax-sponsor Umbro of die inte resse had. Maar Langenberg kreeg niet eens de kans erover na te denken: tien minuten later belde Coster dat er een deal was met de jonge ondernemer Holland in Nieuwe- gein. Contract voor 20 jaar De nu 37-jarige Antonius Henricus Maria Holland werkte vroeger voor de Stercotex- groep, die onder meer het aloude Neder landse sportkledingmerk Robey voerde. Stercotex in het Zuidhollandse Ter Aar ging ten onder, maar met behulp van financiers lukte het Holland een deel van de activitei ten te redden en onder te brengen in de nieuwe firma Robey Sportswear BV. Tot het Nieuwegeinse imperiumpje van Holland behoort sinds 12 februari 1993 de onderne ming Fame International Nieuwegein BV. En in die BV is een paar maanden later het merk Cruyff Sports ondergebracht. Fame betaalt daarvoor fors. Met Johan Cruijff is daartoe voor liefst 20 jaar een con tract gesloten. Daarin staat dat Cruijff van Fame royalty's krijgt. Dus naarmate er meer produkten van Cruyff Sports worden ver kocht, wordt het bedrag voor Johan Cruijff ook hoger. Aan royalty's wordt namelijk „tussen de 5 en de 8 procent van de netto- omzet betaald", aldus Fame's woordvoer der Henk Bergsma. Dat levert Cruijff in 1994 een bedrag van honderdduizenden guldens op en in de toekomst waarschijnlijk nog veel meer, want Fame wil met Cruyff Sports binnen vijf jaar naar een omzet van 50 miljoen gulden. Maar zelfs als het alle maal tegenvalt, krijgt Cruijff elk jaar een ge garandeerd minimum dat volgens Bergsma „wel hoger ligt" dan de 100.000 dollar die Cruijff van Euro -Fashions kreeg. Grote reclamecampagne Fame had zich heel wat voorgesteld van het WK voetbal. Als Oranje-coach zou 'hun' Cruijff immers vaak en nadrukkelijk voor de televisiecamera's staan. Bergsma: „Cruijff hadden we uit kunnen buiten op alle ni veaus". Het was de bedoeling op het WK een geheel nieuwe kledinglijn te presente ren, Legend (legende) geheten. Met het oog daarop werd het jonge Amsterdamse recla mebureau Eigen Fabrikaat aan het werk ge zet voor een spetterende campagne. Cruijff zou produkten van dropfabrikant Venco sieren, samen met bierbrouwer Heineken zou in Amerika iets worden opgezet, Neder landse bushokjes zouden worden opge fleurd met Cruijff the Legend en wat al niet. De persoon Cruijff zou in de campagne „heel sterk naar voren komen", aldus Bergsma. Paul van 't Veld van reclamebu reau Eigen Fabrikaat vertelt dat ook zou worden teruggegrepen op Cruijffs verleden als nummer 14 van Ajax. Bovendien waren er plannen voor een Cruijff-06-lijn tijdens het WK. Voor Fame is het dus een lelijke tegenval ler dat hun Legend niet naar Amerika gaat. „Ik heb een zware borrel genomen", herin nert Bergsma zich zijn reactie toen dat be kend werd. Aan de andere kant van het spectrum staat de Nederlandse dochter van het Itali aanse sportschoenen en -kledingconcern Lotto. In 1990 sloot Lotto Benelux een vier jarig sponsorcontract met de KNVB dat la ter met nog eens twee jaar werd verlengd. Nog afgezien van sportldeding en premies voor als het Nederlands ElftaJ heel fraaie dingen presteert, betaalt Lotto de KNVB ge middeld 1,3 miljoen gulden per jaar. In ruil daarvoor moeten zowel de spelers als de trainers/coaches van de nationale elf op en rond het veld in Lotto-sportkleding lopen. Toen het vorige KNVB-sectiebestuur Cruijff beloofde dat hij dat niet hoefde, maar in zijn eigen kleding zou mogen, lag er dus al meteen een probleem op tafel. Veel muntjes In de woorden van Coen de Rooy, general manager van Lotto Benelux: „Toen hebben wij gezegd: ja luister eens eventjes, zo gc- maldcelijk werkt dat niet. Wij betalen veel muntjes en de trainer is daar een heel be langrijke spil in, dat weten we met z'n al len....". Tegelijk wist De Rooy dat het een beroerde indruk zou maken als Lotto de komst van Cruijff botweg zou blokkeren. Dan zou Lotto met de zwarte piet zitten. Dus faxte De Rooy op 24 december 1992 aan de KNVB: „Op de vraag om de heer Cruijff voor het WK'94 dispensatie te verle nen voor zijn schoenen en kleding kunnen wij nog geen antwoord geven. Zoals ik u al heb meegedeeld tijdens onze laatste be spreking is dit voor ons een zeer zwaarwe gend item. Wij kunnen dit dan ook niet op een zeer korte termijn beslissen. Echter wil len wij u wel toezeggen om in de eerste helft van het volgend jaar te proberen op een creatieve manier hier een oplossing voor te vinden". Lotto is dus bereid zich soepel op te stellen. Iedereen die we daar naar vragen, bevestigt dat ook. Umbro's Wil Langenberg zegt zelfs: „De deal die Lotto maakte, was voor ons onbespreekbaar ge weest". Maar in de eerste helft van 1993 gebeurde er niets, want toen raakte het bestuur-Van Rooyen bekneld en trad het af. Pas maan den later kwam er weer schot in de zaak. Cruijff had eind november in Barcelona een goed gesprek met de nieuwe sectievoorzit- ter, Staatsen. En diens medebestuurder Cees Wolzak kwam in de week die begon met maandag 6 december even aanwippen bij Lotto. Wolzak kreeg te horen dat Cruijff desnoods in eigen kleding mocht, maar dat het niet te gek moest worden. De KNVB wil de graag nog eens overleggen en dat ge beurde uiteindelijk op zaterdag 11 decem ber op het KNVB-centrum in Zeist. Aan ta fel zaten Coen de Rooy en Edo Ophof van Lotto en namens de KNVB onder anderen Jos Staatsen en Cees Wolzak. Het was ei genlijk voor het eerst sinds bijna een jaar dat Lotto weer eens uitgebreid met de KNVB confereerde. Extra publiciteit Men was het er over eens dat het nadelig was voor Lotto dat Cruijff geen Lotto-kle- ding zou dragen op het WK. Daardoor zou het merk Lotto minder in de picture ko men. Afgesproken werd, dat nader moest worden bekeken hoe de KNVB dat een beetje zou kunnen goedmaken. Daarbij werd onder meer gedacht aan extra publici- teitsmogelijkheden voor Lotto in Amerika. Om daar goed op te letten wilde de KNVB een speciale functionaris aanstellen. Verder staat in het verslag over die bij eenkomst in Zeist letterlijk: „Naar aanlei ding van de afspraken van het vorige be stuur betaald voetbal met Johan Cruijff is er thans sprake van twee onderling conflicte rende verplichtingen daar waar het gaat om de naamsvermelding op de kleding van Cruijff als hij aantreedt als bondscoach WK'94. Volgens het sponsorcontract (van de KNVB, red.) met Lotto wordt Cruijff ge acht kleding van Lotto te dragen, terwijl in de overeenkomst (van de KNVB, red.) met Cruijff vastgesteld wordt dat Cruijff vrij is in zijn kleding en dat hij, zij het niet-provoce- rend, zijn eigen naam op de kleding mag dragen". Henk Bergsma van Fame bevestigt dat laatste door te zeggen dat „wij hebben toegezegd richting Cruijff en Cruijff richting KNVB dat hij decent en niet met grote lo go's. dikke t-shirts met Cruyff Sports erop" zou rondlopen. Lees verder op de volgende sportpagina. Structurele geldstroom voor KNVB belangrijker dan Johan Criiijffals bondscoach Johan Cruijff wilde wel bondscoach worden. Grote commerciële belangen stonden dat ech ter in de weg. foto hans van weel

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 23