Leidsch Dagblad Cruijff kon nooit bondscoach worden Overbelasting kost jaarlijks negen miljard m GOED NIEUWS Supermarkt stort in: twee doden WELKOM Duizend piek voor beste plan tegen baggerstort Truck met waardepapieren uitgebrand Rode beuk staat bouw Sleutelhof in de weg >lant I DWE >ud lit alleen DONDERDAG 27 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 .varen KNVB en Johan Cruijff het eens geworden over Cruijffs salaris, al hadden ze zich niets aangetrokken van een deadline en al was de com municatie vlekkeloos geweest dan nog had Cruijff nooit als coach van het Nederlands Elftal naar het wereldkam pioenschap voetbal gekund. De fundamentele tegenstelling tussen de belangen van Cruijffs zakenpartner Fame In ternational en de belangen van KNVB-sponsor Lotto maakten akkoord tussen Cruijff en de voetbalbond per definitie onmogelijk. Het KNVB-sectiebestuur be taald voetbal kreeg daar een aantal dagen vóór de loting in Vegas lucht van. Door de onderhandelingen te laten af springen op zaken als salaris en deadline, hoefde het publiek niet te worden inge licht over de principiële onmo gelijkheid om Cruijff met Oranje naar het WK te laten gaan. Pas door onderzoek van deze krant komt dat nu aan het licht. Krachtens het contract tus sen het sportkledingmerk Lot to en de KNVB moeten alle spelers en de coach van het Nederlands Elftal Lotto-kle- ding dragen. In ruil daarvoor betaalt Lotto de KNVB per jaar een basisbedrag van gemid deld 1,3 miljoen gulden. Johan Cruijff loopt echter al sinds jaar en dag in kleding die zijn eigen naam draagt. Zou hij dat als bondscoach ook doen, dan zou de KNVB in dat ge val Cruijffs tijdelijke werkgever daarmee inbreuk maken op het contract met Lotto. Maar om de komst van Cruijff als bondscoach niet te blokkeren, was Lotto bereid dat onder be paalde voorwaarden door de vingers te zien. Op zaterdag 11 december zetten KNVB-vertegenwoordi- gers en Lotto-mensen de zaken op het KNVB-centrum in Zeist nog eens op een rijtje. Om ver dere moeilijkheden te voorko men liet Lotto, blijkens het verslag van die bijeenkomst, aantekenen: „Lotto wijst erop dat de onderneming die de li centierechten van Cruijff Sportswear in bezit heeft, in de aanloop naar en tijdens het WK geen gebruik zou mogen maken in haar marketingcam pagnes van het feit dat door Cruijff op het WK Cruijff Sportswear wordt gedragen". Met andere woorden: als Cruijffs zakenpartner Fame In ternational (net als Lotto actief in sportkleding en -schoenen) rond het WK een hoop reclame gaat maken voor het merk Cruyff Sports, dan betekent dat voor de KNVB als Cruijffs Johan Cruijff. tijdelijke werkgever grote pro blemen met KNVB-sponsor Lotto. Lotto zou dan giganti sche schadeclaims bij de KNVB kunnen indienen. Alle aanleiding dus voor de voetbalbond om lont te ruiken. FOTO HANS V Zeker toen de bond er even la ter lucht van kreeg dat Fame International inderdaad zo'n Cruijff-reclamecampagne in de pen had. Die kwestie is in de gesprekken tussen de weder zijdse advocaten ook zijdelings even aan bod geweest. Maar omdat het Cruijff-kamp daar over in januari verder wilde praten en de KNVB bleef bij de deadline van 19 december is er verder niet meer diepgaand over onderhandeld. Fame had het plan opgevat om tijdens het WK in Amerika een nieuwe kledinglijn van het merk Cruyff Sports te presen teren: The Legend (de legende, red.). Onder het motto Cruijff the Legend zou ook een stevige reclamecampagne zijn gelan ceerd, onder meer in samen werking met bierbrouwer Hei- neken en dropjesfabrikant Venco. Fame betaalt Cruijff dit jaar vele honderdduizenden gul dens (en in de toekomst waar schijnlijk nog veel meer) voor het gebruik van diens naam. Het bedrijf wilde Cruijffs aan wezigheid als bondscoach op het WK maximaal benutten. Bij KNVB-sponsor Lotto stuitte dat echter op doorslag gevende bezwaren. Lotto weet dat het Fame niet kan verbie den reclame te maken rond het merk of de persoon Cruijff. Maar Lotto kan wel de KNVB aanpakken als die bond een coach aanstelt die in strijd met het sponsorcontract niet in Lotto-kleding loopt, maar in kleding van een merk Lotto fors reclame maakt. In de redenering van Lotto zou Lotto dan betalen voor een po dium dat vervolgens wordt ge bruikt door concurrent Fame International om haar eigen commerciële doelen na te stre- Pagina 23: Cruijff the Legend was teveel van het goede; Structurele geldstroom voor KNVB belangrijker dan Johan Cruijff als bondscoach. HET WOORD IS AAN Oscar Wiide Als de goden de mensen willen straffen, verhoren zij hun gebe- VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur 15,17,18,19 Religie- Sport VANDAAG OOK WEG EN WIEL PAGINA 27 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Noordwesterstorm Aan de kust noord westerstorm. Verder half tot zwaar bewolkt en enkele winterse buien. Temperatu ren rond 5 graden. Wind draaiend van west naar noordwest, krach tig, 6, aan de kust en op het IJssel- meer stormachtig tot storm, wind kracht 8 a 9. Progressief Warmond mag toch meedoen WARMOND «JAN KUYS Progressief Warmond (PW) mag meedoen aan de gemeente raadsverkiezingen op 2 maart. Waarnemend voorzitter mr. J. Blaauw van de Raad van State bepaalde dat vanmorgen. Hij deed direct uitspraak in een spoedprocedure die PW had aangespannen. Vorige week bleek dat PW de lijst met kandi daten 31 minuten te laat had in gediend. De aanwezige progressieven konden hun geluk niet op toen Blaauw het besluit van het hoofdstembureau vernietigde. Blaauw erkende dat er sprake was van een fout, maar hij noemde die 'vergeefbaar'. Leidsch'*"4 Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Voorletters: Ad kk- Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Q Per maand automatisch 29,30) 0 Per kwartaal 0 via acceptgiro 85,55) 0 automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. Of bel 071-128030 Weinig werkenden zonder klachten De helft van de werkende bevolking in Nederland - zo'n 2,5 miljoen mensen - wordt lichamelijk overbelast. De problemen die daardoor ontstaan, oplopend van pijn tot ziekte en arbeidsongeschiktheid, kosten de samenleving en het bedrijfsleven jaarlijks 9 miljard gulden, schatten deskundigen van TNO Arbeid. Zij vinden dat het bedrijfs leven deze problematiek onderschat. Vandaag hield TNO samen met het ministerie van sociale za len, het Nederlands Instituut voor Arbeidsomstandigheden en de stichting Arbouw een congres over lichamelijke belas ting. Naar verwachting zal de aandacht voor ergonomie op het werk de komende jaren sterk toenemen, zowel door de wetgeving op dit terrein als door de mogelijkheid om zo kosten te besparen. In ieder bedrijf zijn wel men sen te vinden met klachten over hun rug, nek of ledematen. Vol gens gegevens van het in Leiden gevestigde TNO Arbeid heeft 20 procent van de werknemers meer dan twee uur per dag pijn omdat ze te veel kracht moeten gebruiken, 20 procent heeft li chamelijke klachten omdat ze voortdurend in dezelfde hou- op onze open avond vrijdag a.s. van 19.00-21.00 uur open dag zaterdag a.s. van 10.00-12.00 uur Katwijker krijgt twee jaar voor doodslag in VS ding moeten zitten en maar liefst 50 procent heeft er last van daLyoortdurend dezelfde bewe gingen moeten worden her haald. Het ongemak dat op het werk wordt ervaren, neemt sterk af als er maatregelen worden ge nomen, zo blijkt uit onderzoek van TNO. De kosten van ziekte verzuim en arbeidsongeschikt heid nemen af en de mogelijk heden van het personeel wor den beter benut. Bovendien blijken ergonomische maatre gelen ook nog vaak zichzelf te betalen. Toch is het vaak moeilijk om verbeteringen in te voeren, met name bij kleine bedrijven, aldus Jan Dul, hoofd houdings- en be wegingsonderzoek bij TNO Ar beid. Het instituut heeft een aanpak ontwikkeld, die ook bij kleine bedrijven succesvol kan worden toegepast. De methode is sterk gericht op betrokken heid van de werknemers. Dul werkt veel samen met Peter Vink, die als ergonoom is ver bonden aan TNO Arbeid. De werknemers bepalen de knel punten en komen ook zelf met wat advies van TNO tot de beste oplossingen om de li chaamsbelasting te verminde- Inmiddels hebben Vink en Dul enkele tientallen projecten achter de rug. In diverse bedrijf takken zijn maatregelen getrof fen, die de arbeid verlichten. Dit soort maatregelen betalen zich zelf terug, zegt Jan Dul. Hij ver wacht dat bedrijven de komen de jaren meer zullen gaan doen aan de lichamelijke belasting. „Om kosten van ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid te verminderen en om de moge lijkheden van hun personeel be ter te kunnen benutten." verloren toen het betonnen dak van een supermarkt in het Zuidfranse Nice instortte. Meer dan 90 mensen raakten ge wond, van wie vijf zeer ernstig. Het aantal doden kan nog aanzienlijk oplopen omdat onbekend is hoeveel mensen zich nog onder het puin bevinden. De schattingen lopen Ruim 300 brandweerlieden waren waren vanmorgen nog bezig met de bergingswerkzaamheden, maar volgens de autoriteiten is er geen reële kans meer nog overlevenden te vinden. Op het moment van de ramp, even na vier uur 's middags, waren ministens 150 mensen in de supermarkt Over de oorzaak van de ramp is nog niets duidelijk. De winkel zou volgende maand enkele weken worden geslo ten in verband met een ingrijpende verbouwing. FOTO AFP PATRICK HERTZOG Stichting tot behoud van het Braassemermeer looft beloning uit RIJNSATERWOUDE RUUD SEP De Stichting tot behoud van het Braasse mermeer looft duizend gulden beloning uit vooi een goed idee om definitief een einde te maken aan de stort van verontreinigd slib. Bijna twee jaar lang is er geen bagger in de plassen gedumpt, omdat de stichting de storters had gedwongen de vergunnin gen netjes in orde te maken. Maar op 1 fe bruari wordt de stort hervat. Morgen beslist de stichting op welke manier de acties te gen de stort worden voortgezet. Volgens voorzitter Eric Bosch moet de ac tie, die meteen dinsdag moet beginnen, 'een grote finale' worden. „We kunnen de stort natuurlijk wel weer één dag tegenhou den, maar dan gaan ze de dag daarna ge woon weer verder. Dat hebben we al eens gedaan en dat heeft weinig zin", aldus Bosch. Hij verwijst daarmee naar een eer dere actie, toen de schepen de baggerstor- ters tegenhielden. „Dit keer willen we defi nitief een eind aan de stort maken", aldus Bosch. De duizend gulden beloning die de stich ting in het vooruitzicht stelt, heeft al de no dige reacties opgeleverd. Volgens Bosch zit daar zeker een aantal bruikbare ideeën tus sen. Zelfs een politieman, die ambtshalve bij de secretaris van de stichting moest zijn, heeft een idee ingeleverd. Met de oproep wil het stichtingsbestuur de bal terugspelen naar de sympathisanten. Bosch: „We zitten met een paar man in het bestuur en we hebben een kleine duizend donateurs. Die zitten allemaal te wachten wat wij nu gaan doen. Wij willen dat om draaien en hen met ideeën laten komen." Wie ideeën heeft over de blokkade van de baggerstort in de Braassem, is morgen van af 20.00 uur welkom in Het Schoolhuis in Rijnsaterwoude. Een 64-jarige Katwijker is van morgen door de Haagse recht bank veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf wegens dood slag. De man heeft 14 jaar gele den in de Verenigde Staten zijn vriendin doodgeschoten. De of ficier van justitie had drie jaar tegen hem geeïst wegens moord. De rechtbank gaf een lagere straf, omdat niet bewe zen is dat de Katwijker de dood van zijn vriendin van tevoren had beraamd. Doodslag achtte de rechtbank wel bewezen. De Katwijker vluchtte in 1980 de VS uit. Pas na lang speur werk van een privé-detective kon hij worden achterhaald. Een verzoek om uitlevering van de VS werd na een lange juridi sche procedure afgewezen. Daarbij werd echter wel beslo ten dat de Katwijker in Neder land volgens het Amerikaanse recht terecht zou staan. Een gestolen truck met waarde papieren van de PTT is afgelo pen nacht volledig uitgebrand aan de Menneweg in Sassen- heim. Door de stormachtige wind belandde een groot aantal papieren her en der in de om ringende weilanden. De politie heeft deze papieren zoveel mo gelijk geprobeerd bij elkaar te rapen. Drie mannen pleegden gister middag rond twaalf uur een overval op een transportwagen met waardepapieren bij drukke rij Enschedé in Haarlem. Zij ge bruikten daarbij een eerder in Leiden gestolen vrachtwagen. Deze wagen, waarin de drie overvallers de gestolen brief kaarten, strippenkaarten en postzegels overlaadden, werd 's De uitgebrandde vrachtwagen. nachts zo vermoedt de poli tie door de dieven in brand gestoken nabij de Eendenkooi in Sassenheim. Of en hoeveel FOTO NICO GARSTMAN waardepapieren de daders bij hun vlucht hebben meegeno men, is niet bekend. nog, daar staan vele bomen en leven gaat toevallig nog altijd vóór dode materie", verkondig de L. Bossen namen de groen- groep. Er is overigens nog geen definitief besluit over de bouw van de Sleutelhof en de toe komst van de boom, die op de gemeentelijke monumentenlijst staat. Leiden telt een aantal 'onaan tastbare' bomen. Zo zijn er bij voorbeeld negen zogenoemde herdenkingsbomen, zoals de Ju liana Kroningsboom aan het Gerecht en de Bevrijdingsboom aan de Zeemanlaan, die 'ko ninklijke status' hebben. Pagina 15: Bomen krijgen een prijskaartje. LEIDEN HANS KOENEKOOP Een monumentale rode beuk staat de realisering van het nieuwe Leidse winkelcentrum Sleutelhof tussen de Bree- straat en de Aalmarkt in de weg. De beuk staat in de tuin van het Leids Vrijetijdscentrum. Precies daar moet Sleutelhof verrijzen. De Bomenstichting uit Utrecht heeft de rode beuk aangewezen als landelijk monu ment. De planologische groengroep uit Leiden hield gisteravond in de raadscommissie mileuzaken een warm pleidooi voor het be houd van deze boom. „Die Sleutelhof kan daar niet, want daar staat een boom. Sterker Voorschotenaar (55) spoorloos sinds december De 55-jarige Hans Kooreman uit Voorschoten wordt sinds 11 december vermist. De familie tast volkomen in het duister over de verblijfsplaats van de man. Ook de politie heeft geen enkel spoor. De Voorschotenaar is zater dagochtend 11 december ver moedelijk met zijn auto, een ro de Renault Espace, van huis ge gaan. De familie heeft sindsdien niets meer van hem gehoord. Zijn vrouw en dochtertje weten niet waar de man heen ging die zaterdagmorgen. Volgens de politie had Koore man geen problemen op zijn werk of in familiesfeer. „De man is volkomen onverwacht met de noorderzon vertrokken. Na gesprekken met de familie hebben wij ook geen reden om aan een misdrijf te denken. Daar is geen enkele aanleiding toe." De politie heeft inmiddels een signalement van de Voorschote naar verspreid. Hans Kooreman is 1,88 meter lang, heeft een normaal postuur, een snor, donkerblond haar en is licht ka lend. Degene die iets heeft ge zien of de verblijfplaats van Kooreman kent, wordt verzocht contact op te nemen met de po litie in Voorschoten (tel. 071 - 25 88 80).

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1