Dagblad Clinton gaat nu pas echt aan het werk Stranden blijven nog dicht Op weg naar ^Êk oefening Veel belangstelling voor de bootmetro Lisserbrug even 50 ton zwaarder BEL: 071-128030 GOED NIEUWS r Ja, dat is goed nieuws OPRUIMING KORTINGEN TOT 70% MAGAZIJN VERKOOP KEUKENS SANITAIR COMPLETE KEUKENS LOSSE KEUKENKASTEN OVENS KOOKPLATEN SPOELBAKKEN KOELKASTEN KRANEN MAGNETRONS AFZUIGKAPPEN DOUCHEWANDEN DOUCHEBAKKEN WHIRLPOOLS LIGBADEN TEGELS BADKAMERMEUBELEN KRUISWEG 785 - HOOFDDORP (NAAST BRUGMAN KEUKENS) 40 TOT 60% KORTING OP DE TOTALE VOORRAAD Langs de Zuidhollandse kust zijn vanmorgen geen zakjes met het landbouwgif Apron Plus aangetroffen. Maar vol gens politiewoordvoerders is het toch mogelijk dat er alsnog gif is aangespoeld. De combi natie van storm en hoog water bemoeilijkte het zoeken. „Pas als het water is gezakt, is er iets te zien", aldus de Noord- wijkse politie. De stranden van Noordwijk, Katwijk en Wasse naar blijven voorlopig gesloten voor publiek. Noordwijk zal het strand in ieder geval niet voor vrijdag openstellen, aldus burgemeester J. van der Sluijs. Van der Sluijs kondigde gis teren tijdens de raadsvergade ring aan dat als de gifaffaire voorbij is het strand tussen Katwijk en Zandvoort minu tieus moet worden onder zocht. Er moet hoe dan ook worden voorkomen dat er in dianenverhalen de ronde gaan doen dat er allerlei rotzooi op het strand van Noordwijk ligt. Raadslid J. Dessing (CDA) drong er op aan dat de kustge- meenten hun voorlichting op dit punt op elkaar afstemmen. „Iedereen heeft de afgelopen dagen natuurlijk wel eens ge dacht welke enorme economi sche gevolgen er geweest zou den zijn als dit op een ander tijdstip was gebeurd." Het lijkt er overigens op dat het gif zich naar het noorden verplaatst. Langs de kust tus sen IJmuiden en Den Helder en in het Waddengebied zou den wel enige tientallen zakjes zijn aangespoeld. Ook in Duitsland heeft het gif de kust bereikt. Het ministerie van land bouw en visserij ziet nog geen aanleiding voor een visverbod. Daar hebben milieu-organisa ties op aangedrongen. Zo'n verbod zou volgens een woordvoerder bovendien nau welijks uitvoerbaar zijn. Ook een verplichting om partijen besmette vis niet overboord te zetten is volgens hem niet uit voerbaar. „Dan kan niet ver der worden gevist en moet een schip eerst terug naar de ha- Alleen kleine hoeveelheden vis moeten worden meegeno men en ingeleverd. Het minis terie houdt onder andere via steekproeven op de visafsla- gen nauwlettend in de gaten of vis besmet wordt met het gif. Maar vanmorgén was er nog geen enkele melding van besmette vis gedaan. Wel zijn dode vogels aangetroffen die met het gif in aanraking zijn gekomen. De woordvoerder gaat er vanuit dat de vissers zich aan de meldingsplicht houden als ze gif tegenkomen. „Dat is ook in hun eigen be lang. Als je weet dat ergens gif is aangetroffen, ga je daar niet Rijkswaterstaat nam giste ren proeven met het zeven van zand op het strand van Zand voort. Op die manier zouden ondergestoven zakjes gif kun nen worden opgespoord. Dat experiment wordt nu als mis lukt beschouwd. Er wordt nu afgezien van het voornemen om op grote schaal strand te gaan zeven. Mariniers bekennen overval op Leidse koffieshop Met de aanhouding van een 25- jarige inwoner van Oegstgeest en een even oude Amsterdam mer denkt de Koninklijke Mare chaussee de gewapende overval op koffieshop Vision aan de Lange Scheistraat in Leiden te hebben opgelost. De twee, bei den marinier, hebben de over val inmiddels bekend. Ze maak ten 1.500 gulden en voor dui zend gulden aan drugs buit. De mariniers drongen op 8 december vorig jaar de koffie shop binnen en dwongen de 19-jarige vrouw achter de toon bank in een hoek te gaan zitten. Terwijl de een de vrouw onder schot hield, deed de ander een greep in de kassa en in de voor raad. Het pistool en de drugs die bij de overval werden buit gemaakt, zijn door de mare chaussee in beslag genomen. Eén marinier werd aangehou den in Katwijk, de ander in Noordwijk. Het duo zal voor de militaire kamer van de recht bank in Arnhem schijnen. Leraar Basisonderwijs in 2 jaar? PABO - OEGSTGEEST Tel.: 071-171321 I Nadruk op gezondheidszorg en bezuinigingen Verto komt 48,5 ho'o en '271( ive noej >roef e As en Hervorming van de gezondheidszorg, vermindering van het beroep op sociale voorzieningen en een harde aan pak van de misdaad staan het komende jaar bovenaan de agenda van president Bill Clinton. In zijn State of the Union, de Amerikaanse 'troonrede', zei Clinton die net een jaar president is dat het echte werk „nu pas gaat beginnen". durende re de tot de leden van de Senaat en het Huis van Afgevaardigden zei Clinton vannacht (Neder landse tijd) te willen voortgaan op 'de weg van vernieuwing' die vorig jaar is ingeslagen. Hij kon digde aan volgende maand bij het Congres 'de pijnlijkste be groting' te zullen indienen die Amerika ooit heeft gekend. Op vele honderden posten zal dras tisch worden bezuinigd. Wie niet werken wil, hoeft niet meer op een sociale uitke ring te rekenen, en wie drie ge weldsmisdrijven heeft gepleegd, gaat levenslang de gevangenis in. Met deze harde taal komt Clinton vooral de conservatieve krachten in zijn eigen Demo cratische Partij tegemoet. Die ferme aanpak en zijn gloedvolle rede sloegen goed aan. In een enquête direct na de toespraak oordeelde 84 procent van de ondervraagden dat Clin ton op de goede weg is. Een rui me meerderheid vindt zijn aan pak van de criminaliteit en ge zondheidzorg goed. Vorige week al noteerde Clinton de hoogste waarderingscijfers uit zijn eerste jaar in het Witte Huis. De gezondheidszorg staat voor Clinton centraal. Clinton dreigde een veto uit te zullen spreken over elk wetsvoorstel dat niet garandeert dat elke Amerikaan een particuliere ziektekostenverzekering krijgt die hem niet kan worden afge nomen. Een op de zeven Ameri kanen is onverzekerd en kan zich niet veroorloven ziek te worden. Pagina 5: Clinton wil duur uit kering beperken. Vrouw in nachtkleding zorgt voor opschudding in trein den gedwongen weer terug te keren. De Alphense politie zette de man en zijn vrouw vervol gens weer op de trein in de rich ting van haar woonplaats. „Als ik wat vroeg in het zie kenhuis, werd ik onheus beje gend. Ook kreeg ik de pillen niet, die mij waren voorgeschre ven", reageert de Eindhovense desgevraagd. „Zo ga je niet met mensen om. Althans, dat ben ik niet zo gewend. Gelijk na mijn aankomst kreeg ik gisteravond in het Diaconessenhuis in Eind hoven wel de pillen die ik nodig had." Het AZL wil niet reageren op de opmerkingen van de vrouw die nierpatiënte is. „Zij kan als ieder ander een klacht indienen", aldus voorlichter D. Ketting van het Leidse zieken huis. Een 67-jarige wouw heeft gis teravond voor nogal wat com motie gezorgd in de trein tussen Leiden en Alphen. De vrouw, die vergezeld was van haar echtgenoot, was in nachtkle ding ingestapt. Dat trok de aan dacht van de conducteur, die op zijn beurt de Alphense politie waarschuwde. De Eindhovense verklaarde tegenover de agenten dat zij was weggelopen uit het Acade misch Ziekenhuis Leiden, om dat zij onteweden was over de behandeling. Een telefoontje naar het AZL leerde de politie dat de wouw de waarheid ver telde. Tevens liet het Leidse zie kenhuis de Alphense politie we ten dat de wouw niet kon wor- miljoen te kort Hoog water maakt zoeken naar gifzakjes moeilijk Duo moet voor militaire kamer rechtbank WOENSDAG 26 JANUARM 994 951 OPGERICHT 1 MAART 1860 Nationale FBI 3 Er moet een super re cherchekorps komen, een soort Nationale FBI, vindt procureur-generaal mr. R.A. Consalves. Algerije 5 De Algerijnse macht hebbers hebben beslo ten zelf een nieuw staats hoofd aan te wijzen. NR. 403: Eenheid to yt De visitatoren-ge- I 2 neraal van de Ne derlandse Hervormde Kerk roepen de gemeenten op de eenheid te bewaren. Van de 400 mensen die in december van het vorig jaar in de Leidse binnenstad zijn onderwaagd, heeft 55 procent be langstelling voor een bootmetro door de Leidse grachten en singels. Gezien de voortdurende regen mag dat een wonder heten, vindt onderzoeker Maarten de Keijzer van de vervoersmaatschappij NZH. Hij noemt het dan ook 'een hoop vol percentage'. De afdeling marktonderzoek van de NZH deed het onderzoek in opdracht van de gemeente Leiden, Rijkswaterstaat en rederij Naco, een volle dochter van de vervoersmaatchappij. Naco wil de boot metro de reder spreekt zelf van een waterbus exploiteren. Leiden ver wacht van het personenvervoer over wa ter een kleine bijdrage aan het terug dringen van het autoverkeer. De enquête werd uitgevoerd rond de kerstdagen, in de hoop dat de onderzoe kers dan recreatief winkelend publiek in de Leidse binnenstad zouden treffen. Maar door het slechte weer kwam daar weinig van terecht. „De omstandigheden waren abominabel. Het regende continu. Een heleboel mensen die wij woegen naar hun mening over de waterbus zei den: 'geeft u mij maar een paraplu'." De regen heeft de uitkomst van het on derzoek 'vertekend', meent De Keijzer. „Onder die omstandigheden is een score van 55 procent niet slecht." Het defini tieve rapport over het onderzoek komt vermoedelijk eind februari uit. „Maar mogelijk leggen wij onze opdrachtgevers de suggestie voor om in het voorjaar, on der betere weersomstandigheden, nog een keer een enquête te houden." Het in surséance verkerende touw- en kabelconcern Verto komt ongeveer 48,5 miljoen gulden te kort. Dat bedrag kan zelfs nog hoger worden als er claims worden ingediend we gens bodemverontreiniging op (vroegere) bedrijfslokaties. Verto, dat het hoofdkantoor heeft in Capelle aan den IJssel, I heeft inmiddels zijn dochterbe- t drijven in Leiderdorp, Ridder kerk en Moerdijk gesloten of I verkocht. Tijdens een bijzonde re aandeelhoudersvergadering in Rotterdam maakten de be windvoerders bekend dat de to tale schulden van het concern j 148,5 miljoen gulden bedragen, i Bij liquidatie zou de onderne ming nog ongeveer 100 miljoen j kunnen opleveren. De bewindvoerders gingen j vanochtend uitgebreid in op de claim van 30 miljoen gulden die zij hebben ingediend bij de voormalige directie en vijf leden I van de raad van commissaris- i sen. Zij worden verantwoorde- J lijk gehouden voor het verlies dat Verto leed op de aankoop van het Capelse bedrijf De Regt Special Cable, enkele jaren gele den. Die aanwinst bleek een kat in de zak. De bewindvoerders onderzoeken nu de procedures die bij Verto zijn gevolgd tijdens de aankoop. De grote vraag is of directeuren en commissarissen daarbij wanbeleid kan worden verweten. Casino's moeten zwart geld melden DEN HAAG NPA Casino's en creditcardmaat schappijen worden nog voor de zomer verplicht ongebruikelijke financiële transacties van hun klanten te melden. Ook zullen zij de klanten om een identi- 1 teitsbewijs moeten vragen. Minister Kok (financiën) heeft j hiertoe besloten. De maatrege- len maken deel uit van de Wet melding ongebruikelijke trans acties die op 1 februari ingaat. I Met de wet bindt de minister de strijd aan tegen het witwassen van misdaadgeld. moskou In een land dat grote delen van het jaar bedekt is onder een dik pak sneeuw is het logisch dat de landsverdedigers zich bekwamen in het skiën de langlaufvariant wel te verstaan. In Moskou is deze groep militairen op weg naar een oefenterrein. foto epa joeri kadobnov LissERBROEKDe Lisserbrug in L»s- serbroek is gisterochtend door het oog van de naald gekropen toen zeven betonnen heipalen op het brugdek vielen. Als de palen een metertje verder waren gevallen, zou de constructie hoogstwaar schijnlijk zijn gekraakt waardoor de brug wekenlang buiten gebruik zou zijn gesteld, aldus een woord voerder van de gemeente Haar lemmermeer. Nu vernielden de heipalen 'slechts' de brugleuning. De schade, naar verwachting zo'n 15.000 gulden, is in de loop van de dag gerepareerd. De palen vielen rond tien voor twaalf van een vrachtwagen, be stuurd door een 45-jarige Hille- gommer. Er deden zich geen per soonlijke ongelukken voor. Politie noch gemeente konden vanoch tend vertellen hoe de palen die gezamenlijk zo'n 50 ton wegen van de wagep konden glijden. De brug is in totaal 2,5 uur afgesloten geweest voor het verkeer. foto j verhoog LOSSE NUMMERS ƒ1,60 Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN Chavot de Beauchène Een altijd vrolijk mens is een triest VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 20 Telefoon gestoord Ten gevolge van een Storing in een centrale van PTT Telecom was gisteren een aantal tele foonnummers van Leidsch Dag blad onbereikbaar. Onze excu ses voor het eventuele ongemak dat dit heeft veroorzaakt. Directie Leidsch E HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Eerst nog regen Het is de eerstkomende 24 uur nog wisselvallig in Nederland. Een frontale storing trekt vanaf de Brit se Eilanden via ons land naar het oosten. Dat levert vanavond, van nacht en een groot deel van mor gen bewolking en regen op. De temperatuur vannacht wordt on geveer 6 graden. Morgen overdag regent het geruime tijd. We ko men in de zachte lucht; de tempe ratuur loopt op tot ongeveer 9 graden. Later op de dag wordt het waarschijnlijk wat droger en breekt de bewolking. De wind waait uit het zuidwesten, boven land matig tot vrij krachtig, 4 a 5, aan de kust en op het Usselmeer hard tot stormachtig, 7 a 8. I-cidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Dus neem ik i nu een abonnement, i I Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na dc eerste 2 weken I betaal Ik ml|n abonnement: j Per maand automatisch I 29,30) J Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84.55) j Nr. bank/giro: Of bel 071 128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1