Leidsch Dagblad Objectief onderzoek corruptie 0 17^ Weer of geen weer Verkopers staatsloten keren prijzen niet uit Politie Leiden ongelukkig met 'versnippering' van binnenstad Inbrekers rammen pui tankstation bij Leiderdorp 'Super-dinar' tegen inflatie Inbouw-Apparatuur Voor Kostprijs Koppelbazen ontduiken voor miljoenen belasting GOED NIEUWS dinsdag 25 januar11994 DE TAF! iar on dslijste AAT 08 92 opgericht 1 maart 1860 NR. 40372 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 Janmaat 3 De politiek heeft de 'buik meer dan vol' van CD-leider Janmaat en diens uitlatingen. Bekeuringen betalen met creditcard Automobilisten die op de snelweg worden békeurd, kunnen binnenkort betalen met een creditcard. Alle sur veillancewagens van het Korps Landelijke Politiedien sten worden dit jaar uitgerust met elektronische betalings- apparatuur. De verwachting is dat invoering van het sys teem in het hele land in sep tember is voltooid. Automobilisten moeten di rect een bekeuring betalen als zij worden gesnapt bij grote alcoholcontroles of snelheidsacties. Daarnaast geldt het direct-betalensys- teem voor mensen die in het opsporingsregister staan om dat ze een bekeuring nog niet hebben betaald en bui tenlanders die een verkeers overtreding hebben begaan. Oostenrijk 5 De Oostenrijkse presk dent Thomas Klestil (61wil niet aftreden na onthullingen overeen bui tenechtelijke liefdesaffaire. Nosferatu Het LVC draait de 'stomme' griezel- klassieker 'Nosferatu' on der begeleiding van Das grausame Orchester. Rijksrecherche hoort Wiarda Er komt ook een onafhankelijk onderhoek naar de pro blemen rond het in december opgeheven Interregionaal Rechercheteam Noord-Holland/Utrecht (IRT). De poli tieministers Hirsch Ballin (justitie) en Van Thijn (binnen landse zaken) maakten dit vanmiddag in de Tweede Ka mer bekend. De rijksrecherche is vanochtend begonnen met haar onderzoek naar het vermeende corruptieschan daal bij het Amsterdamse politiekorps. los angeles Stoïcijns ondergaat een slachtoffer van de aardbeving van vorige week een malse regenbui ii is hij de tent waarin zijn dakloos geworden familie voorlopig onderdak heeft gevonden even ontvlucht. Protest tegen slechte beveiliging d leiden paul van der koou Verscheidene verkopers van staatsloten weigeren prijzen uit te betalen op loten die een stempel hebben van andere verkoopkantoren. Ze proteste ren daarmee tegen de slechte beveiliging, waardoor op grote schaal kon worden gefrau deerd met Oudejaarsloten. Het protest komt van verko pers het die slachtoffer werden van de fraude, met schades tussen 1.500 en 2.000 gulden. Zo keert J. van Gent van de Oegstgeester De Kempenaer- straat niets meer uit op loten 'van vreemden' en gaat straat genoot A. Nek nog maar tot prijsjes van 200 gulden.. J. Azier, met zaken aan de Leidse Herenstraat en Lage Rijndijk, weigert prijzen boven de 500 gulden uit te betalen. Boven dien draagt hij de opbrengst van nieuwe loten pas af als de Staatsloterij hem schadeloos heeft gesteld. Volgens de contracten moe ten verkopers prijzen tot 1.100 gulden uitbetalen. Als ze zich daar niet aan houden, kan de Staatsloterij het contract ont binden. Of dat ook gebeurt, durft een woordvoerster van de Staatsloterij niet te zeggen. „Wq moeten eerst bekijken welke argumenten ren en hoe terecht die zijn." Verkopers als Van Gent heb ben de argumenten voor hun actie op een rijtje gezet in aan getekende brieven, waarin ze zich afvragen hoe ze nu verder moeten met de lotenverkoop. Ze wachten nog steeds op ant woord. Ook moesten ze uit de krant vernemen dat ze schade loos zullen worden gesteld. En dèt zit ze hoog. „We worden uitgesproken onbeschoft be handeld", zegt de Oegstgeest- se, die begin deze maand 1.500 gulden uitbetaalde op valse lo ten. Dat brieven onbeantwoord bleven, vindt woordvoerster A. Hoppenbrouwer van de Staat sloterij 'inderdaad niet netjes'. Maar we moeten wel bedenken dat het onderzoek naar de bende nog loopt en de totale schade pas bekend is als alle loten waarop prijzen zijn uit gekeerd zijn verzameld. Verko pers moesten die 'prijsloten' vóór 20 januari opsturen, maar de Staatsloterij heeft ze nog niet gesorteerd: „De ver kopers kunnen er echter van op aan dat we zo snel mogelijk verrekenen. Iedere dag dat het langer duurt is onnodig en ver velend." Pagina 15: Een visje, opgeslokt door een grote vis. s koenekoop De Leidse politie en de Dienst Parkeerbeheer voorzien grote problemen bij het handhaven van de verkeersregels in de autoluwe binnenstad. Parkeer- controleurs zullen met moeite toezicht kunnen houden in een autoluw, een parkeer- en een autovrijgebied, zegt hoofd par keerbeheer H. Gelderman. Ver- keersdeskundige C. de Vries van de politie noemt de driedeling van het centrum 'te versnip perd' en daardoor onduidelijk. Surveillances zullen volgens hem geen effect hebben. Het autoluwe gebied is naar de mening van De Vries die nooit betrokken is geweest bij de ontwikkeling van de plannen te groot. „Autovrij, autoluw, parkeervrij, hoe je het ook noemt, die versnippering is niet goed. Het zal onmogelijk zijn voor de politie om in dat gebied verkeersregels te handhaven. Het is beter om een klein en compact gebied aan te wijzen waar één regime geldt. Dat is goed te controleren." Maar voor alles moet de ver- keerscirculatie in Leiden wor den verbeterd. „Je kunt pas be ginnen met het opnieuw inrich ten van de binnenstad als het wegennet in orde is", zegt De Vries. En daar is volgens hem nog helemaal geen sprake van. Dagelijks staat het verkeer vast op de wegen die straks de be langrijkste verkeersroutes moe ten worden rond de autoluwe 'schil'. „De Hooigracht, de sin gels. Het zijn op de meeste plekken flessehalzen. Leiden kan op dit moment het aanbod van auto's niet fatsoenlijk door sluizen. Grondige reconstructies zijn nodig. De gemeente zou daarin als eerste moeten inves teren." Pagina 9: 'Controle wordt stuk moeilijker'. Het door procureur-generaal Van Randwijck geleide recher cheteam heeft vandaag onder meer de Utrechtse hoofdcom missaris J. Wiarda gehoord. Het onderzoek moet vrijdag zijn af gerond. Daarna zal worden be keken of een strafrechtelijk on derzoek noodzakelijk is, aldus Van Randwijck. Dit onderzoek beperkt zich tot de beschuldi gingen over corruptie binnen het Amsterdamse politiekorps. Vandaag of morgen worden ook de voorzitters Kruizinga van de christelijke politiebond ACP en Van Duijn van de algemene po litiebond NPB gehoord. Zij ver klaarden het afgelopen week einde dat lekken in het Amster damse politiekorps de werkelij ke oorzaak vormden voor het opheffen van het IRT. Het is nog niet bekend wie zitting zal hebben in de onaf hankelijke onderzoekscommis sie. De Utrechtse hoofdcom missaris Wiarda drong gister avond tijdens een persconfe rentie aan op een onafhankelijk onderzoek. Hij zei weinig heil te zien in het onderzoek van de rijksrecherche, omdat „deze materie zo gevoelig en netelig" ligt. De Utrechtse korpschef, die vanwege de ophef over zijn uit spraken- zijn ski-vakantie heeft onderbroken, ontkende gisteren nogmaals het Amsterdamse korps van corruptie te hebben beticht. Berichten hierover in NRC Handelsblad wees hij met nadruk van de hand. Wiarda overweegt stappen tegen de NRC te ondernemen. De hoofd redactie van de krant liet giste ren weten achter de berichtge ving te blijven staan. Wiarda wijst bemiddeling door zijn Haagse collega Brand in het conflict met de Amster damse korpschef Nordholt niet af. Nordholt heeft zich nog niet over het aanbod van Brand uit gelaten. De korpschefs en hoofdofficieren van justitie van Haarlem, Utrecht en Amster dam spraken gisteravond in Utrecht op verzoek van procu reur-generaal Van Randwijck HET WOORD IS AAN rudolf kleun Inbrekers zijn vanmorgen vroeg letterlijk het Shell-station langs de rijksweg A4 bij Leiderdorp binnengereden. Met een op het terrein van het station achterge laten auto ramden ze rond kwart voor vijf de niet door vi deo bewaakte achtergevel. Na de overval vertrokken ze weer met een andere auto. De buit bestond uit de voorraad sigaret ten van het station. Het tankstation is eigendom van een dochtermaatschappij van Shell. Voor bedrijfsleider N. van der Sman was het de eerste keer dat hij met deze manier van inbreken in aanraking is ge komen. „En ik heb al heel wat meegemaakt op dit gebied. Ik schrik nergens meer van." Het tankstation is volgens hem goed beveiligd. „Het is een fort." Met videocamera's wordt de voorkant 24 uur per dag be waakt. Bovendien wordt er al tijd met twee kassiers gewerkt. „Dat is de beste beveiliging", zegt Van der Sman. Verder is er een alarm. Dat ging vanmorgen ook af. Bedrijfsleider en politie waren kort na de kraak aanwe zig, maar de inbrekers waren toen al gevlogen. De beveiliging wordt nu ver der verbeterd. Er komen zware palen, een soort Amsterdam mertjes, voor de achtergevel. „Maar", zegt Van der Sman, „als ze willen, kunnen ze na tuurlijk altijd nog met een vrachtauto naar binnen rijden. Daar is niets tegen bestand." De schade aan het station is van morgen direct hersteld. Al kort na de ontdekking van de in braak werden de vernielde ge velplaten vervangen. Agenten dreigen het schieten te verleren leiderdorp monica wesseling De 'schietkwaliteit' van de poli- tie-agenten van het korps in de regio Hollands Midden dreigt in gevaar te komen. De agenten hebben te weinig tijd om te oe fenen. Officieel moeten politie mannen en -vrouwen per jaar ten minste vijf keer twee uur op een schietschijf oefenen. Daar komt vrijwel niemand aan toe: de meeste agenten staan af en toe een uurtje op de schietbaan. Vuurwapendocent T. Pas- schier van Hollands Midden vindt dat de korpsleiding ervoor moet zorgen dat het personeel meer tijd kan vrijmaken voor schietoefeningen. De vijf schiet banen van het regionale korps zijn lang niet altijd bezet. Aan het schieten in een zogeheten schietbioscoop een interac tieve film over de praktijk ko men de agenten al helemaal niet toe. „De schietcapaciteiten zijn nu nog voldoende, al heb je natuurlijk goed, beter en best. Maar als we op dit i trainingsniveau blijven zitten, loopt de kwaliteit wel achter uit", aldus Passchier. Pagina 15: Schietapparaat van 3,5 ton ongebruikt in de kast. Het Servische pariet van het land moet helpen stabiliseren. De nieuwe dinar, officieel met een waarde van één D-mark, wordt ge dekt door de tegoeden aan buitenlandse valuta van Servië en de goudreserves. De oude dinar kon gisteren worden ingewisseld tegen e'en koers van 13.000.000 tegen 1Veel kleine spaarders verdrongen zich bij de bank om hun oude geld in te ruilen. Economische deskundigen zien echter weinjg heil in het pakket economi sche maatregelen, waaronder ook een grote belastingverhoging. foto reuter Het is weer zo ver. Hans Verkerk Keukens HOUDT zijn jaarlijkse opruiming in zijn nieuwe bouwmarkt magazijn in Ter Aar. Diverse modellen uit 1993 worden tegen kostprijs verkocht. kom snel want OP OP Industieterrein Bovenland Ter Aar 01722-588215564 den haag npa Dordrecht. Gezien de omvang van de nu achterhaalde belastingontdui king wordt het onderzoek nog dit jaar naar heel Nederland uit gebreid. De belastingdienst denkt mogelijk honderden mil joenen guldens aan niet afge dragen loonbelasting en sociale premies te kunnen achterhalen. Uit het onderzoek is gebleken dat vooral Britse bedrijven zich aan dei truc schuldig maken. Er wordt gewerkt met Britse en Portugese arbeidskrachten. Het gaat om gekwalificeerd werk in de bouw en de metaal: timmer lieden en lassers. Pagina 3: Britse koppelbazen verdienen goud geld. arnhem «anp Buitenlandse koppelbazen die buitenlandse arbeidskrachten in ons land aanbieden, ontdui ken jaarlijks voor tientallen en mogelijk zelfs voor honderden miljoenen guldens belasting en sociale premies. Onderzoek van de Belastingdienst in zuid-west Nederland heeft dit uitgewezen. Het onderzoek liep over de ja ren 1991-1993. In totaal werden 300 buitenlandse koppelbazen opgespoord, met tezamen on geveer 15.000 mensen in dienst. Het onderzoek had plaats in Zeeland, het westen van Noord- Brabant en het zuidelijk deel van Zuid-Holland, inclusief de regio's Rotterdam en Achttien jaar geëist voor moord keel duwde hij vervolgens haar hoofd onder water. Uit onder zoek blijkt dat het slachtoffer door verstikking om het leven is gekomen. Volgens het Pieter Baan Centrum in Utrecht is de man verminderd toerekenings vatbaar en is er grote kans op herhaling. De uitspraak is op 7 februari. Voor het verkrachten en daarna vermoorden van een 17-jarige scholiere uit Luttelgeest is giste ren voor het gerechtshof in Arn hem 18 jaar cel en TBS met dwangverpleging geëist tegen een 36-jarige man uit Emmel- oord. De eis is gelijk aan de straf van de rechtbank in Zwolle in oktober vorig jaar. Het meisje werd op 1 april vo rig jaar op gruwelijke wijze ver moord. De verdachte beloofde haar uit een café-dancing naar huis te brengen, maar nam haar in plaats daarvan mee naar zijn eigen huis. Daar werd het meis je verkracht. Vervolgens bond de man haar handen en mond vast met tape en zette hij zijn voeten op haar keel. Met een aangesnoerde riem om haar De winkeliers van winkelcentrum De Stevensbloem wensen de Digros en omwonenden heel veel sterkte toe i.v.m. de grote brand van afgelopen zaterdag In de Stevensbloem. De overige winkels in het winkelcentrum zijn normaal geopend. A.M. van Meerlo Wie met alles spot, is vaak ve vuld van vele verlangens. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Religie - Sport VANDAAG OOK Schrijvende lezers PACINA 18 HET WEER Weersverwachting van het KNMI tot morgenavond Buien Half tot zwaar bewolkt en vooral gedurende de nacht en ochtend enkele buien, mogelijk met on weer en hagel. Minimumtempera tuur rond 4, 's middags ongeveer 6 graden Wind west, gedurende de ochtend tijdelijk draaiend naar noordwest, vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer hard tot storm- achtig, 7 a 8. De vooruitzichten voor donderdag tot en met zondag: Aanhoudend wisselvallig, tamelijk veel wind en vrij zacht werking tussen de korpsen, als vervanger van het IRT. Pagina 3: Undercover-agenten en informanten al langer ter discussie. "Bouw in Groene Hart in plaats van Bollenstreek' duin- en bollenstreek De kans bestaat dat in de Duin en Bollenstreek minder wonin gen worden gebouwd dan aan vankelijk de bedoeling was. Tij dens een forum-avond over de toekomst van de Bollenstreek zei gedeputeerde I. Wolf dat de provincie „de moed moet heb ben om andere bouwlocaties mpde ter discussie te stellen Wolf dacht gisteren vooral aan het Groene Hart, dat vol gens hem niet op alle plaatsen onaantastbaar is. Met name in de Grote Polder bij Zoeterwou- de en akkerbouwgebieden aan de westrand van het Groene Hart, langs de A4, ziet hij moge lijkheden om huizen te bouwen. Als daar gebouwd gaat worden, moeten er ook meteen grote wijken komen, meent Wolf. „Voor een paar woninkjes extra gooit minister Alders zijn Groe ne Hart-beleid niet om." Voor de Bollenstreek zou de koerswijziging een enorme ver lichting betekenen. „Wat je daar bouwt, bouw je niet in de Bol lenstreek". aldus de gedepu teerde. „Want als provincie zien we de woningmarkt in de Leid se regio en de Duin- en Bollen streek als één samenhangende markt." Pagina 11: Bollenstreek: eerste stap in goede richting. Geen nieuws in dossiers Wehner berlun hans hoogenduk De Stasi-dossiers over de vroe gere Westduitse SPD-fractielei- der Herbert Wehner bevatten geen nieuwe onthullingen. De weduwe van Willy Brandt be schuldigt Wehner er van een dubieuze rol te hebben ge speeld bij de val van de oud- kanselier en met communisti sche geheime diensten te heb ben samengewerkt. In nu vrij gegeven documenten staat daar niets over. Pagina 2: De wraak van de we duwe Brandt. I4djch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ia, dat Is goed nieuws i Dus neem ik nu een abonnement, i Tel: (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j Q Per maand automatisch j 29.30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) J Nr. bank/giro: Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1