Leidsch Dagblad Binnenstad niet echt autoluw I OOK DAT mét llF 'Een zwarte Ontstekingsmechanisme gevonden op strand Katwijk Lubbers: Janmaat maakt zichzelf belachelijk ^rSSt' d Woede over zendfrequenties We zijn er weer! BEL: 071-128030 I22J3Z2Z9 Morestier GOED NIEUWS JERDAG 22 JANUAR11994 W ysi OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40370 LOSSE NUMMERS ƒ1,8 'rogressief Warmond naar Raad van State I naar: armond paul van der koou )f Progressief Warmond PW) alsnog mag meedoen ian de gemeenteraadsverkie- ingen in maart, hangt af van d van State. Het hoofd- tembureau van Warmond leeft gisteren de kandidaten- ijst ongeldig verklaard om- lat die afgelopen dinsdag 31 ninuten te laat is ingeleverd. een combinatie van *vdA, D66 en Groen Links, reeg tijdens de zitting in het jemeentehuis geen enkele teun voor de stelling dat de jemeente de fout had uitge- jkt door onvoldoende en öute voorlichting te geven, folgens het hoofdstembu- eau valt de gemeente niets te verwijten en biedt de Kieswet ;een mogelijkheden om PW egemoet te komen. Wel willen de andere twee jartijen, CDA en WD, een >rotest van de onfortuinlijke oppositiepartij ondersteunen bij de Raad van State. Zij vin den dat de democratie in Warmond een zware slag wordt toegebracht wanneer één van de drie plaatselijke partijen niet mag meedoen. „Dit is een zwarte dag voor Warmond. Ik wil best een ze- ar niet op deze ■r", aldus CDA-wethou- der J.C.M. Wassenaar giste- Om vóór 1 februari een uit spraak te kunnen doen, moet de Raad van State dinsdag de schriftelijke protesten binnen hebben. „Een advocaat kun nen we niet betalen, maar ge lukkig hebben we steun van juridisch adviseurs van D66 en Groen Links", reageerde PW-lijsttrekker G. Slinger land. Pagina 13: 'Iedere burger wordt geacht de wet te ken- Libanon 2 Drie jonge Libanezen denken er, na 4 jaar Nederland, over terug te keren naar hun vaderland. Woningbouw 3 Er moeten snel meer huizen worden ge bouwd. Het kabinet begint een actie om de woning bouw te versnellen. Waalse ministers 7 Drie Waalse ministers zijn afgetreden om be ter het hoofd te kunnen bieden aan beschuldigin gen over corruptie. Burning Spear q Burning Spear, de I -/ beste reggaezanger sinds Bob Marley, komt aanstaande woensdag in hetLVC. College zwakt plannen af na stroom reacties Van de autoluwe binnenstad blijft in Leiden niet veel meer over. Ook na de uitvoering van de plannen kan in het stadshart nog worden geparkeerd en gereden. Dat is af te lei den uit het voorstel dat het Leidse college van burgemeester en wethouders heeft ge daan aan de gemeenteraad. De plannen zijn aangepast vanwege de vele inspraakreac ties, handtekeningenacties en de protestaffiches die middenstanders hebben opgehan gen. Verkeerswethouder J. Walen kamp (CDA) maakte gistermid dag bekend dat het college af ziet van de volledige scheiding tussen het parkeren voor bewo ners en bezoekers in 'schillen' rond de autovrije en autoluwe zones. Volgens Walenkamp is daarvoor simpelweg te weinig ruimte. Door deze aanpassing wordt het gebied tussen Haarlemmer straat en Breestraat niet geheel parkeervrij. Veel bezwaren wa ren tegen dit onderdeel van de aanvankelijke plannen gericht. Vergunninghouders wilden niet te ver hoeven lopen van hun auto naar hun woning, bedrij ven vreesden onbereikbaar te worden en voor de gemeente zelf dreigde een derving van parkeerinkomsten. De autovrije gebieden gaan alleen tussen 11.00 en 18.00 uur dicht voor auto's. Ook komen er geen slagbomen met wachters van de dienst parkeerbeheer. Het college wil de parkeerregels in de binnenstad handhaven met het palensysteem, zoals dat wordt gehanteerd in de Haar lemmerstraat. Verder blijven de 'distributie routes' voor leveranciers aan winkelbedrijven in het gebied gehandhaafd. Invalide en oude re bewoners (65-plussers) kun nen gereserveerde beugelpar keerplaatsen huren. Wethouder Walenkamp vindt Opschudding Amsterdam» Een24-jarigeAm sterdammer zorgde gisteravond op de Dam in Amsterdam voor grote opschudding, door te drei gen zich met een samuraizwaard van 70 centimeter het leven te be nemen. De man beklom rond acht uur geheel ontkleed het Monu ment op de Dam. Elke keer dat ie mand hem wilde naderen, zette hij het zwaard op zijn buik. De po litie zette met 40 man de Dam af en riep de hulp in van een psycia- ter, die onder de ogen van vele honderden toeschouwers uren lang op de man inpraatte. Pas om streeks middernacht wist de poli tie de man te overmeesteren. foto anp paul eijzinca DeWGBO: het wetsontwerp dat het recht van patiënten versterkt. Meer (werk- )druk op de artsen. Wielerfenomeen Jan Derksen 75 jaar. „Weinigen zullen zoveel ruzie gehad hebben als Arie van Vliet en ik." Albert Hahn, de hoftekenaar van de sociaal-democraten. Het leven en werk van de politieke tekenaar in beeld. De groei van de ANWB. Van fietsgezelschap tot miljoenenbedrijf. Rotterdamse haven in staat van paraatheid. De concurrentie rukt op. Onze Taal: Spellingpolitiek. Lissabon als culturele hoofdstad van F.uropa. De 'fado' in de schijnwerpers. Denkwijzen Objectieve ongevoeligheid. katwu k/noord wuk herman joustra De brandweer in Katwijk heeft gisteren op het strand ter hoog te van de Te Brittenstraat een ontstekingsmechanisme gevon den, dat mogelijk ook afkomstig is van het Franse vrachtschip Sherbro. Het schip verloor in de nacht van 8 op 9 december 88 containers, waarvan drie het in middels beruchte landbouwgif bevatten en een aaijtal andere de explosieve ontstekingen. De zogeheten detohatoren kunnen ontploffen in kleine explosies, ongeveer net zoals vuurwerk. Het gevonden exemplaar is inmiddels overgebracht naar het hoofdbureau van de Kat- wijkse politie. Mogelijk wordt de Explosieven Opruimings Dienst ingeschakeld om het ontstekingsmechanisme on schadelijk te maken. De politie acht niet uitgesloten dat zich nog meerdere exemplaren op het strand bevinden. „Een extra waarschuwing voor de mensen om vooral toch niet het strand op te gaan." De door Rijkswaterstaat inge huurde schoonmaakploegen troffen gisteren op het Katwijkse strand opnieuw een flinke hoe veelheid gifzakjes aan: naar schatting enkele honderden stuks. Ze werden uiterst om zichtig opgeruimd, om bescha diging van de zakjes en daar mee het vrijkomen van de le vensgevaarlijke chemicaliën te voorkomen. Vrijwel alle gevon den zakjes bleken overigens nog heel te zijn. Dat was ook in Noordwijk het geval. Daar raapten de schoon makers in totaal nog vier vuil niszakken vol van het zand. Donderdag waren al 20 zakken gevuld. In totaal is er nu 800 ki lo gif van het Noordwijkse strand gehaald. Vooralsnog blij ven alle toegangen tot het Schoonmakers in beschermende kleding hebben vuilniszakken vol met zakjes landbouwgif van het Katwijkse strand gehaald, foto hielco kuipers strand in Katwijk en Noordwijk voor publiek afgesloten. Langs de Noordhollandse kust is het strand op diverse plaatsen wel voor publiek toe gankelijk. De burgemeesters van Bloemendaal en Zandvoort besloten gistermiddag dat wan delen op het strand geen kwaad kan. Wel wordt het afgeraden honden mee te nemen. Vanaf Velsen blijft het strandverbod van kracht, omdat daar nog lang niet alle gifzakjes zijn op geruimd. Door het draaien van de wind drijven veel zakjes nu richting Waddenzee. Volgens Rijkswa terstaat is de kans op een cata strofe in 'de kraamkamer van de Noordzee' klein. Toch zijn gis termiddag bij Petten en Cal- lantsoog 15 dode zeekoeten aangespoeld, die volgens de po litie vrijwel zeker slachtoffer zijn van het landbouwgif. Ook op de Waddeneilanden zijn dode vo gels aangetroffen. Het zeehon denopvangcentrum in Pieterbu- ren heeft dit weekeinde perma nent personeel beschikbaar. Di- Lenie 't Hart vreest vooral voor het leven van 24 jonge zeehonden op de Richel bij Vlieland. De Rijksdienst voor de keu ring van Vee en Vlees heeft de controles op de visafslagen ge ïntensiveerd. De ministeries van visserij en WVC achten de kans op vergiftiging van de vis 'ge ring'. Alleen als vis landgdurig aan een grote hoeveelheid gif is blootgesteld, kan de consump tie ervan leiden tot diarree, mis selijkheid, transpireren of over matige speekselproduktie. Ook de kans dat een zakje gif in het den haag Minister Hirsch Ballin van justi tie. staatssecretaris Gabor van landbouw en het PvdA-kamer- lid Apostolou leggen een ex cuusbrief van CD-leider Jan maat naast zich neer. Janmaat beweert daarin dat hij door het weekblad Elsevier verkeerd is geciteerd bij zeer grievende uit spraken aan hun adres. De hoofdredactie van Elsevier, waar een bandopname van het gesprek met Janmaat ligt, heeft hem inmiddels gesommeerd zijn aantijgingen terug te ne- Premier Lubbers noemde Janmaats uitlatingen gister avond walgelijk. „Dit is niet te aanvaarden. Ik ben er zeker van dat mensen die wel eens den ken dat Janmaat soms iets ver standigs zegt, zich nu van hem afkeren. Hij maakt zichzelf wal gelijk en belachelijk. Dat straft zich. Klaar uit." Minister Hirsch Ballin wil geen woord meer aan de kwes tie vuil maken. „Inhoudelijk heeft Janmaat geen excuses ge maakt", stelt Gabors zegsman. „Hij ontkent de uitspaken te hebben gedaan, geeft Elsevier de schuld en excuseert zich voor het feit dat hij het inter view niet van tevoren heeft ge autoriseerd." En Apostolou: „Deze brief zegt mij niets. Wat hij in Elsevier heeft gezegd, had hij mij persoonlijk al eerder ver teld. Het is goed dat hij zichzelf nu aan een groter publiek heeft laten zien. Hij is niet van ge dachten veranderd In zijn brieven legt Janmaat alle schuld bij de journalisten van Elsevier. Hij zegt te probe ren rectificatie af te dwingen. In de brief aan Hirsch Ballin ont kent Janmaat „ten stelligste" diens aftreden te willen. Aan Gabor schrijft hij dat er een schandelijke verdraaiing van zijn uitspraken is gepubliceerd. En aan Apostolou schrijft Jan maat dat hem een aantal „zeer laakbare passages" in de mond is gelegd en beticht hij Elsevier van „riooljournalistiek". Bij Elsevier is men niet onder de indruk. De hoofdredactie heeft de CD'er gesommeerd zijn aantijgingen terug te nemen. Als hij dat niet doet, zal het blad de geluidsband van het inter view vrijgeven, dan wel de tekst letterlijk weergeven. De hoofd redactie is er nog niet uit of El sevier de bandopname van het gesprek met Janmaat in handen zal geven van justitie. nnroerend 9° hilversum/amsterdam Vertegenwoordigers van Radio 538, Sky Radio, Holland FM en Euro Jazz hebben verbijsterd ge reageerd op de zendertoewijzing van minister d'Ancona van WVC. Het ministerie gaf gisteren een etherfrequentie aan Radio Noordzee Natio naal (RNN) en Classic FM op FM en aan Radio 10 Gold, Holland FM en AM Nieuws op de mid dengolf. Door middel van de etherfrequenties zijn de stations straks ook in de auto en via een transistorradio te ontvangen. Ton Lathouwers (Sky) en Lex Harding (538) menen dat d'Ancona gekozen heeft voor een oplossing die het publieke omroepbestel zo min mogelijk schade toebrengt. Lathouwers vindt dat de schade voor zijn station beperkt is geble ven doordat zijn grootste concurrent Radio 10 Gold 'slechts' op de middengolf komt en dus niet in stereo kan uitzenden. Ook Lex Harding van Radio 538 is boos. De situatie voor 538 wordt nijpend zonder etherfrequentie. Radio 538 en Sky Radio hebben aangekondigd in be roep te gaan tegen het besluit van WVC. Directeur Wil Steyling van Euro Jazz reageert ontdaan. De kans is groot dat de specifiek op jazzmuziek gerichte zender zal worden opgehe ven. „Ik ben verbijsterd, geschokt en boos. Op deze manier heb ik er niet veel zin meer in; een etherfrequentie was dé kans om jazz voor een breder publiek toegankelijk te maken." Eind vorig jaar meldden 27 gegadigden zich aan voor een etherfrequentie. Voorwaarde om daarvoor in aanmerking te komen was dat het station iets moet toevoegen aan het huidige aanbod op de radiomarkt. niet dat hij veel water bij de wijn heeft gedaan. Hij stelt dat het hem nooit zozeer te doen is geweest om het terugdringen van de automobiliteit als wel om het aantrekkelijker maken van de binnenstad. De CDA'er is er vast van overtuigd dat hij met de herinrichting van stra ten tot voetgangersgebied zijn doel zal bereiken. Kabinet houdt vast aan boete bij WAO den haag npa net van een vissersboot kapot- gaat. waardoor de vis wordt ver giftigd, is volgens de ministeries klein. De regering van de Duitse deelstaat Nedersaksen heeft uit voorzorg de stranden van de Noordzee-eilanden Borkum, Juist, Baltrum en Norderney af gesloten. Op de eilanden zijn nog geen gifzakjes aangespoeld. Advocaten draaien rollen om in Eper incestzaak De advocaten van de zes ver dachten in de Eper incestzaak draaiden gisteren de rollen om. Zij beschuldigden collectief in- cestslachtoffer Jolanda van lie gen en fantaseren. De raadslie den schilderden hun cliënten af als onschuldige slachtoffers met te weinig verstandelijke vermo gens om zich tegen de verzon nen aangifte en het suggestieve politieverhoor te verweren. Ook deden zij een uiterste poging de aanwezige bewijzen tegen de verdachten ongeloofwaardig te maken. Voor alle verdachten eisten de advocaten vrijspraak. Pagina 3: 'Jolanda kan niet zo vaak zwanger zijn geweest'. nkort de 1 00ste af Ie Zondag 20.16 uur Nederland Bollenstreek De handbalsters 22 van Bollenstreek zijn dooreen 23-16 zege over Quintus opgerukt naar plaats twee op de ranglijst Nog geen abonnee? HET WOORD IS AAN D.L. Moody Karakter is wat je bent in het pik kedonker. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info Religie Sport VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 27 HET WEER Het kabinet houdt onverkort vast aan de boeteregeling in de WAO. Deze regeling houdt in dat een werkgever een boete betalen als een werkne- n de WAO terechtkomt. De werkgevers zijn hier fel tegen. Staatssecretaris Wallage (soci ale zaken) heeft het kabinetsbe sluit in een brief aan de Tweede Kamer meegedeeld. Volgende week zal hij hierover met de ka mercommissie voor sociale za ken debatteren. Naar aanleiding protesten van de werkge- heeft het kabinet enige tijd geleden besloten af te zien van verhoging van de boete. Wallage is ook bereid een werkgroep in te stellen die on derzoekt of er een 'hardheids clausule' in de boeteregeling t komen. Dat houdt in dat de boete bij „kennelijke onrede lijkheid of onbillijkheid" niet hoeft te worden betaald. De werkgevers vinden de twee tegemoetkomingen van Wallage onvoldoende. „De hele regeling is een onding en moet van tafel", aldus T. Snelders van het Verbond van Nederlandse Ondernemingen (VNO). Actie op komst bij Fokker tegen reorganisatie schiphol «bill meyer Onder het personeel van Fokker heerst grote onvrede over de komende reorganisatie van het bedrijf, de derde in twee jaar tijd. De verwachting is dat er honderden mensen op straat komen te staan. Zowel de cen trale ondernemingsraad (COR) als de vakbonden zullen zich te gen gedwongen ontslagen ver zetten. Er woidt gedreigd met werkonderbrekingen. De werknemers zijn de reor ganisaties zat. Er is weinig ver trouwen meer in de top van het bedrijf. Volgende week buigt de raad van commissarissen zich over de toekomstverkenning van de raad van bestuur. In dit rapport staat hoe Fokker er de komende jaren uit moet zien. Het bedrijf wordt op totaal an dere leest geschoeid. De vak bonden en de COR zijn nog niet op de hoogte van de inhoud van het rapport, maar zij vrezen het ergste. Bestuursvoorzitter Neder- koom zinspeelde enige weken geleden op draconische maatre gelen zonder op de details in te gaan. De kostprijs van een vliegtuig moet in drie jaar tijd met 30 procent omlaag. De In dustriebond FNV schat dat er tussen de 500 en 1.000 banen op het spel staan op alle ni veau's in het bedrijf. Wolkenvelden Wolkenvelden en op de meeste plaatsen droog. Middagtempera- tuur ongeveer 7 graden. Westen wind, matig, rond kracht 3, tegen de avond draaiend naar zuidwest en toenemend tot vrij krachtig, 5, aan de kust en op het IJsselmeer tot hard of stormachtig, 7 a 8. Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft het volgende menu samen gesteld. Mosterdsoep. Kippebout op Frans/Catalaanse wijze. 29,50 m. fietiife jntck» I c uisch ft Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DL EERSTE 2 WEKEN GRATIS. )a, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. orletters:m/v i Adres: j Tel: I (l.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal Ik mijn abonnement: j D Per maand automatisch I 29,30) IYr kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) j Nr. bank/giro: I Handtekening:. Of bel 071-128030 712141 400121 Leraar Basisonderwijs in 2 jaar? PABO - OEGSTGEEST Tel.: 071-171321

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1