Leidsch Dagblad Duizenden zakjes gif aangespoeld 'Vanaf vandaag kiest Leiden natuurlijk...' Felroze zand tussen de schelpenresten: met recht een gifkleur BEL: 071-128030 Progressief Warmond: 'Wij doen gewoon mee' Janmaat in Elsevier: 'De jood Hirsch Ballin moet aftreden' Vlucht Martinair afgebroken na brand in rechter motor GOED NIEUWS DONDERDAG 20 JANUARI 1994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40368 LOSSE NUMMERS 1,60 Op de duinovergang, op de grens van natuurgebied en de recreaticplas op het Kenne- merstrand, staat een eenzame agent. Gedecideerd stuurt hij de enkele ramptoerist die tot hem door dringt weer terug. Een poging om hem te omzeilen met een omtrekkende beweging door het rijsthout aangeplant om de duinvorming te bespoedigen mislukt. Zijn fluitje snerpt tegen de wind in. Ik er ken mijn nederlaag en voeg me bij hem, tegelijk met de cameraploeg van de NOS. De agent doet zijn best. Ondanks de drukte op de mobilofoon slaagt hij erin toestemming te krijgen ons op het strand te leiden. „Maar bij me blijven", waarschuwt hij, „en nergens aankomen". Op het strand is zo op het eerste oog niets te zien. Het is dat de agent ze aanwijst, anders waren we over de onschuldig ogende, met plakkerig nat zand gecamoufleerde zakjes heengestapt. Eerst lijken het er maar een paar, maar dan dringt de omvang van de ramp door. Een kilometerslange, vrijwel onon derbroken lijn zakjes is door het wegebbende water op het strand achtergelaten. „Mensen op het strand", schettert het door de mobilofoon. „Die zijn met mij", zegt de agent. Vanuit de richting Bloemendaal komt een jeep van Rijkswaterstaat aanscheuren. De chauffeur rijdt langs, keert (over de zakjes heen) en komt terug. Desgevraagd vertelt een van de mensen van Rijks waterstaat dat het vermoedelijk pesticide is, afkom stig van het vrachtschip Sherbro. „Die is containers met dat spul kwijtgeraakt." Hij heeft een fax in de hand waarop informatie over het gezonken schip staat. Het NOS-Journaal wil hem filmen voor een re actie. Hij is daartoe genegen, maar besluit toch eerst maar eens te bellen met het hoofdkantoor. Omdat nog geen zekerheid bestaat over de aard van het spul, gaat hij op onderzoek uit. Zijn collega maakt foto's. Sommige zakjes zijn opengescheurd en kleuren het zand tussen de aangespoelde schelp enresten felroze. Met recht een gifkleur. De camera man ontdekt er een waarop de firma-naam duide lijk leesbaar is: Ciba Geigy. Uit Basel, Zwitserland. „Die firma ken ik", zegt hij. „Ze hebben ook een fir ma op de Philipijnen. De grootste rotzooi komt daar vandaan." Eerbiedig doet hij een stap achteruit. De man van Rijkswaterstaat hurkt bij het zakje. Met een stevige borstel veegt hij voorzichtig het zand er af, op zoek naar meer informatie. „Avoid contact with skin and eyesf', leest hij voor. Oppassen dat het spul niet in contact komt met de huid of de ogen. Bemoeilijken de stukgesprongen zakjes de op- ruimwerkzaamheden? De man van Rijkswaterstaat krabt nadenkend aan zijn kin. „Het betekent wel dat we een deel zand moeten meescheppen." Een tweede auto rijdt over de zakjes naar onze uitdijende groep bij de duinrand. Twee mannen van de gemeentereiniging, die de omvang van de ramp in ogenschouw nemen. Het is inmiddels vier uur en zo te zien wordt nog geen aanstalten gemaakt met het opruimen van de troep. „Dat gaat de brandweer doen", weet de man van Reiniging te melden. Wan neer ze beginnen, weet niemand. Het begint te sche meren. Het heeft geen zin op het winderige strand te blijven rondhangen. Op het 6-uur Journaal ver schijnt een bekend gezicht. De man van Rijkswater staat mag van de baas zijn zegje doen. De baas 2Tansu (Jiller, jong en eigenzinnig, is als pre mier duidelijk de baas in Turkije. 'Woest a Swift is woest op de zgemeente Leiden nu de renovatie van het wielerparcours weer langer op zich laat wachten. Nog geen abonnee? WARMOND PAUL V De lijsttrekker van Progressief Warmond (PW), G. Slingerland, gaat er vanuit dat zijn partij ge woon meedoet aan de gemeen teraadsverkiezingen op 2 maart, hoewel de kandidatenlijst te laat is ingeleverd. Ook burgemeester G.W. van der Wei-Markerink wil pogin gen ondernemen om de combi natie van PvdAi D66 en Groen Links tóch te laten meedingen naar raadszetels. Tot morgen Strand Katwijk en Noordwijk voor publiek afgesloten Rijkswaterstaat en ge meentelijke reinigings diensten zijn vanmorgen op de stranden een groot scheepse actie begonnen om duizenden aangespoel de zakjes landbouwgif op te ruimen. Op vele plaat sen langs de kust zijn de strandafgangen voor pu bliek afgesloten. Dat geldts ook voor Katwijk en Noordwijk. KATWIJ K/NOORPWU K De schoonmakers met bescher mende kleding en veiligheids- brillen verwijderen de zakjes met uiterst giftig verdelgings middel. Volgens het Kustwacht centrum in IJmuiden zijn de pesticiden afkomstig van het Cypriotische vrachtschip Sher bro, dat vorige maand een con tainer met een half miljoen zak jes voor de Franse kust verloor. De gevonden verdelgingsmid delen Apron Plus en Ridomil zijn schimmelbestrijders. De zakjes meten acht bij twaalf centimeter en hebben een loodgrijze kleur, waardoor ze op liet zand nauwelijks op vallen. Het gif is een oranjeroze substantie, die bij inademing van een hoge dosis lêvensge- vaarlijk kan zijn. Contact met de ogen kan eveneens ernstige ge volgen hebben. Zolang de zak jes goed gesloten zijn, is er nau welijks gevaar! Veruit het grootste deel van het gif is terechtgekomen bij IJmuiden en Velsen, waar zes zakjes per vierkante meter zijn geteld. De politie heeft afgelo pen nacht langs de Zuid- en Noordhollandse kust talrijke strandafgangen afgesloten en langs de stranden gepatrouil leerd. De politie van Zandvoort Shell-fabriek Pernis plat door brand in fornuis ROTTERDAM NPA Een brand in een nog vrij nieu we hot oil belt, heeft vanoch tend vroeg een fabriek van Shell Nederland in Pernis tijdelijk stilgelegd. De brand in het 'for nuis', een soort verwarmings systeem van de raffinaderij, zal het bedrijf een flinke schade post opleveren. In een perste schatting gaat Shell uit van en kele tonnen. De fabriek, waar speciale smeerolie wordt geproduceerd, ligt mogelijk voor enkele weken stil. Volgens bedrijfswacht che mie H.P. Doorneweert van Shell Pernis is de brand veroorzaakt door een gesprongen pijp in het fornuis. „Door lekkage kwam er olie terecht in het vuur dat in het fornuis brandt. Het gaat to taal om een paar kuub olie. We zullen moeten wachten tot dat spul is opgebrand", legt hij uit. De brand werd vanochtend vroeg ontdekt, toen bleek dat er naast rookgas ook roet uit een schoorsteen kwam. Om te voor komen dat meer olieleidingen het zouden begeven, werden enkele afsluiters dichtgedraaid. Doorneweert: „De brand kon niet overslaan naar andere in stallaties. En aangezien wie hier niet te maken hebben met che micaliën, bleef het ook voor de omgeving vrij ongevaarlijk." y «r f - MMg Volledig ingepakt scheppen opruimers de zakjes gif uit het zand. had gistermiddag grote moeite zakjes aan te raken en geen de publieke belangstelling rond honden los op het strand te la de boulevard op afstand te hou den. Rijkswaterstaat en de kust wacht verzoeken het publiek niet naar de kust te gaan, geen Volgens een woordvoerder van de Directie Noordzee van Rijkswaterstaat is uit veilig heidsoverwegingen pas bij dag licht begonnen met de schoon maak. „De zakjes zijn zo klein, dat ze kapotgetrapt kunnen worden en een gevaar vormen voor de bodem." De woord voerder kon geen uitsluitsel ge ven over hoe lang de schoon maakactie kan duren. „De strook tussen IJmuiden en Bloe mendaal kan in een dag worden opgeruimd. Maar we hebben FOTO RON RICHEL inmiddels ook meldingen bin nengekregen uit Zeeland en van Texel." (Zie pagina 26,27,28,29) Oude tovenaar Niger overleden De bekendste baoura of tovenaar van Niger is begin deze week op 126-jarige leeftijd overleden in zijn geboortedorp Bagagi. Volgens de Nigerese radio had Bawa Daouda zijn eigen tanden nog. Bawa Daouda was een legendarische tovenaar die volgens de overlevering krekels op de oogst van zijn vijanden afstuurde. Daouda laat twee weduwes na en 17 kinderen, van wie de jongste negen jaar oud is. De grote tovenaar kwam uit de streek Arewa, de voornaamste animistische regio in een land waar de islam overheerst. Animisten geloven dat alle natuurverschijnselen een ziel hebben. Daouda was de jongste broer van de eerste baoura van de Arewa, Saraounia Mangou. Na een periode van betrekkelijk eenvoudige beroepen, zoals jager, boer en slangenbezweerder, volgde hij zijn zus in 1959 op. DEN HAAG ANP Het Centrumdemocratische Tweede-Kamerlid Janmaat vindt dat minister Hirsch Ballin van jus titie moet aftreden. „Dat joden als nomaden trek ken wil ik ze niet kwalijk nemen, maar openbare functies mogen ze dan niet bekleden", aldus Jan maat in Elsevier van deze week. Dat de vader van Hirsch Ballin als jood uit Duitsland vluchtte, zegt Janmaat te begrijpen. „Maar waarom naar Nederland?" Een woord voerder van het ministerie van justitie laat weten dat „de minister er zelf geen woord aan wil vuil maken". Volgens het Meldpunt voor Discriminatie in Den Haag is Janmaats uitspraak juridisch aan te pakken, omdat er duidelijk sprake is van pure dis criminatie. Janmaat zegt in het artikel trouwens dat hij met de titel van zijn verkiezingsprogram ma Oost West Thuis Best ook al rekent op bezwa ren van de officier van justitie. Die zouden hem publicitair in de kaart kunnen spelen, denkt hij. Overigens trekt volgens Janmaat een partij in Ne derland „met antisemitisme geen stemmen". Behalve Hirsch Ballin zou ook staatssecretaris Gabor (LNV) moeten aftreden, vindt Janmaat, omdat hij in Hongarije is geboren. Volgens de CD mogen buitenlanders pas openbare functies krij gen, als hun familie al sinds drie generaties in Ne- COR BOOS Een toestel van Martinair is gis teren naar Schiphol terugge keerd na een brand in een rech ter motor. De Boeing 767 was om 10.40 uur met 251 passa giers en 10 bemanningsleden vrij. Daardoor ontstond een grote steekvlam. Nadat de ge zagvoerder de motor had uitge schakeld, doofden de vlammen onmiddellijk, aldus woordvoer- de oorzaak der Udo Buys bij Martinair. vastgesteld, kwam Daarop werd besloten terug van de luchthaven vertrokken, met bestemming Miami. Het mankement deed zich voor boven zee, ruim een half uur na vertrek. Als gevolg van het defect, nog niet een grote hoeveelheid brandstof te keren naar Schiphol,1 r het toestel om 11.47 uur zonder problemen landde. Op de lucht haven was inmiddels alles in ge reedheid gebracht voor een eventuele noodlanding. Hoewel de reizigiers behoor lijk zijn geschrokken van de vlammen, is volgens Buys in het derland is. „Neem nou het PvdA-Kamerlid Apos- tolou. Die zit nog steeds half met zijn gedachten in Griekenland." De woordvoerder van Gabor toont zich in het geheel niet bereid maar één woord vuil te maken aan de uitlatingen van Janmaat. Hij wil Gabor er zelfs niet over lastig vallen. „Hij is het kwartje voor de telefoon hiervoor niet waard", aldus de woordvoerder. Janmaat speelt verder met de gedachte langdu rig werkloze buitenlanders met schepen af te voe ren naar de rand van de territoriale wateren „en ze dan over te zetten in roeibootjes". Als de bui tenlanders met vliegtuigen worden vervoerd, loopt het volgens Janmaat op niets uit: „Die mo gen natuurlijk niet landen." Janmaat zorgde kort na de dood van minister Dales van binnenlandse zaken ook al voor ver bijstering met de uitspraak 'Wij treuren geen mo ment om haar dcyxT. Het Purmerendse CD-raadslid Van der Plas wordt ervan verdacht de schrijver Adriaan Vene- ma in 1990 in elkaar te hebben geslagen. Woord voerder K. Wilting van de Amsterdamse politie heeft gisteravond bevestigd dat de politie deze zaak in onderzoek heeft. Moeilijkheid is wel dat Venema, slachtoffer en tevens enige getuige, vorig jaar is overleden. toestel geen paniek uitgebro ken. De passagiers zijn gister middag rond half drie alsnog met een ander toestel van Mar tinair naar hun bestemming vertrokken. laat ze onderzoeken of de Kies wet mogelijkheden biedt om laatkomers als PW tegemoet te komen. Mocht dat niet lukken en het hoofdstembureau beslist in een openbare zitting dat de kandi datenlijst ongeldig is, dan over weegt de burgemeester het ge meentebestuur te mobiliseren voor een wanhoopsoffensief bij de Raad van State. Bij deze in stantie kunnen partijen protes teren wanneer hun kandidaten lijst ongeldig is verklaard. Van der Wel wil een eventueel protest van PW ondersteunen, door de Raad van State mee te geven dat het slecht voor de de mocratie is wanneer de partij niet meedoet aan de verkiezin gen. „Dat betekent dan name lijk dat ongeveer eenderde van de bevolking geen stem kan uit brengen op de partij van zijn of haar keuze. Zeer onwenselijk", meldt ze. Ook in de gemeente raad voorziet de burgemeester een.'onwerkbare politieke situa tie' door het wegvallen van PW. „Het zou wat anders zijn als we hier zes partijen zouden heb ben, waarvan er efcntje afviel. Maar we'hebben er hier maar drie." Hoe jammer Van der Wel het wegvallen van PW ook vindt, ze staat vierkant achter de ambte naar die geen genade kende toen de partij dinsdagmiddag om half vier het gemeentehuis binnenstormde. „Volgens de Kieswet kon hij niet anders. Die schreef voor dat partijen er vóór drie uur moesten zijn. En nie mand kon zeggen dat-ie dat niet wist. In juni hebben we alle partijbesturen een brief ge schreven. En in het aanplak- kastje bij het gemeentehuis hin gen data en tijden." De ambte naar zou zelfs 'extra service' hebben verleend: „Twee weken geleden zei hij nog tégen PW: tot de 18de. En toen men op de 18de niet verscheen, heeft hij de partij zelf nog gewaarschuwd." Pagina 20: Ruzies verscheuren progressieve familie War mond. Langer werken bij DAF Trucks DAF Trucks wil de werkweek verlengen van 36 naar 38 uur. President-directeur C. Baan liet zijn personeel gisteren weten dat DAF de bedrijfstijd wil ver lengen naar zes dagen van 9,5 DAF verdedigt het verlengen van de werkweek met de nood zaak van een flexibelere pro- duktie. „We maken alleen nog trucks die daadwerkelijk ver kocht zijn. Dat betekent dat we de ene week meer moeten pro duceren dan de andere week. Met een verlenging van de be drijfstijd ben je beter in staat op die ontwikkeling in te spelen", aldus een woordvoerder. Het overleg met de vakbonden over de voorstellen staat voor 1 fe bruari gepland. De vrachtwagenfabrikant boekte over 1993 een netto winst van 10 miljoen gulden, op een omzet van 1,3 miljard gul den. 'Babysitter' meet natte billen en temperatuur TEL AVIV AD BLOEMENDAAL CORRESPONDENT Wilt u na de pieptoon de luier verschonen? Een elektronische babysitter is het niet, maar de Memotherm komt in de buurt. Dit nieuwe Israëlische nachtrust besparende produkt controleert niet alleen baby's lichaamstem peratuur. maar ook of zijn bille tjes nog droog zijn. Het apparaatje wordt met een knijper aan de rand van de luier bevestigd. Een sensor meet om de 15, 30 of 80 minuten de tem peratuur (met een maximale af wijking van 0,1 graad) en slaat de gegevens op in een geheu gen. Eén druk op de knop en de gegevens verschijnen. Als de temperatuur een tevoren inge stelde limiet overschrijdt, pro duceert de Memotherm een schrille pieptoon. Een ander soort toon klinkt als het tijd wordt de luier te verschonen. HET WOORD IS AAN Henry Ward Beecher Medeleven heelt meer zonden dan vervloeking. VANDAAG Binnenland Buitenland Cultuur Familieberichten Religie- Sport VANDAAG OOK SMAAK PAGINA 8 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend droog Enkele opklaringen en overwe gend droog Minimumtempera tuur circa 4 graden. Middagtem- peratuur ongeveer 7 graden Mati ge zuidwestenwind, kracht 3 a 4 AUTOVERHUUR PRANGERS verhuurt luxe en bestelauto's va ƒ35 f - ex. per dag 071-89 40 40 Zie Pagina 4 van deze krant. 471-714421 8ig Boss lektoarfusWfc GroeAoordhalton en viodurt Ixiidsch Dagblad ir'ïl - i NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. Tel:. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal Ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85.55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: naar I ndvh ITa^lad. Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1