Leidsch Dagblad LEIDEN 'Stadhuis mag hulp aan CD weigeren' 30% Ik kies latuurl Progressief Warmond te laat voor verkiezingen Even bijkomen Burgemeesters weinig te spreken over raadsleden BEL: 071-128030 MdiHi Ik.LlJüitU jTt EXTRA KASSAKORTING OP ALLE REEDS AFGEPRIJSDE ARTIKELEN. Ondernemers willen betalen van zes weken ziekengeld ontduiken GOED NIEUWS NU TE KOOP Kooijmans: grenzen aan bereidheid tot ingrijpen 22 WOENSDAG 19 JANUAR11994 q. OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40367 LOSSE NUMMERS ƒ1.60 WARMOND LIESBETH BUITINK Progressief Warmond mag niet meedoen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 2 maart. De partij leverde gistermiddag even na half vier de kandidatenlijst in, precies 31 minuten te laat. Door de kapi tale blunder moest de PW-lijst ongeldig worden verklaard en is Warmond in één klap het hele linkse blok in de gemeente raad kwijt. Progressief Warmond is een sa mensmelting van D66, PvdA en Groen Links. Alleen de, huidige collegepartijen CDA en WD blijven over. In het Warmondse gemeentehuis ont stond gistermiddag grote verwarring, om dat de verantwoordelijk ambtenaar dacht dat de partij nog een uur respijt had. Pas om kwart voor drie belde hij de progres sieven, waarop interim-bestuurslid M. Staelens in vliegende vaart vanuit Scheve- ningen de lijst kwam brengen. Op tijd, dacht zij. En dacht ook de verantwoorde lijk ambtenaar. Een telefoontje naar het ministerie van binnenlandse zaken leerde echter dat PW het nakijken had. Staelens was in de volle overtuiging dat zij de lijst al een week eerder had inge diend. Dat was echter een voorlopige lijst. De officiële lijst moest gisteren tussen 09.00 en 15.00 uu: overhandigd. Post i boze. PW-lijsttrekker G. Slingerland meldt somber dat de partij 'zich beraadt op na dere acties'. „Als het besluit om de lijst on geldig te- maken definitief is genomen, maken we bezwaar. Als we daarvoor de gronden kunnen vinden." Fractievoorzit ter B. Schavemaker wijt de blunder aan de chaos die binnen de partij heerst. Bestuurslid M. Staelens van PW biedt de kandidatenlijst aan op het gemeentehuis van Warmond. Te laat naar later zou blijken. FOTO HIELCO KUIPERS Weergaloos Haarhuis speelde JL J vanmorgen weer galoos tegen Stark en be reikte de derde ronde van de Australian Open. Maar Leidse gemeentesecretaris waarschuwt voor martelaarsrol Stadhuispersoneel in Leiden mag op grond van gewe tensbezwaren ambtelijke ondersteuning aan extreem rechtse raadsleden weigeren, vindt gemeentesecretaris K. de Vries. Als een gemeentebode het niet kan opbrengen om koffie in te schenken voor een Centrumdemocraat of een raadslid van CP'86, dan moet volgens de eerste amb tenaar 'zijn collega dat maar doen'. gedijt juist in een sfeer waarbij ambtenaren uit alle macht te genwerken. Zij vervullen niets liever dan een martelaarsrol." Gistermiddag bleek dat CD en CP'86 in Leiden deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen. In Katwijk schreven de Cen trumdemocraten zich in, in Sas- senheim heeft CP'86 zich aan gemeld. Hoewel de Leidse gemeente secretaris De Vries ambtenaren persoonlijk de vrijheid geeft op- En als nu alle collega's weige ren? „Dan", zegt De Vries, „is er niet zozeer sprake van gewe tensbezwaren als wel van een strategie." De hoogste ambte naar van het stadhuis voelt zich niet geroepen daarbij het voor touw te nemen. „Een strategie om het CD'ers of CP'ers zo las tig mogelijk te maken, is niet de beste manier om het fenomeen te bestrijden. Extreem-rechts drachten van extreem-rechtse raadsleden uit te voeren, dan- wel te weigeren, wijst hij alge meen geldende afspraken voor de 1.600 ambtenaren om prin cipiële redenen van de hand. Hoe ongewenst De Vries hun lidmaatschap van de Leidse ge meenteraad ook acht, voor de gemeentesecretaris staat vast dat iedere volksvertegenwoordi ger die volgens het democrati sche proces is gekozen, een be roep op ambtenaren moet kun nen doen. „Ik vind dat de amb telijke organisatie buiten deze discussie hoort te staan. CD en CP'86 moeten met politieke middelen worden bestreden." Pagina 13: Commentaar. Pagina 15: Extreem-rechts ver rast politiek. Verkeerde auto gesloopt Een autosloper heeft maandagavond in Noord- wijk de verkeerde wagen meegenomen en gesloopt. Het bedrijf moest in op dracht van een bewoonster van de Abraham Radema- kerstraat een Opeltje weg halen. De sloper deed dat ook, maar nam bij vergis sing de Opel mee van een 29-jarige vriendin van de vrouw, die in dezelfde straat stond geparkeerd. Het abuis bleek gistermid dag, nadat de 29-jarige Noordwijkse bij de politie aangifte had gedaan van diefstal. De politie heeft nog geen idee hoe de verwisseling is ontstaan. Van enige opzet is volgens haar geen spra ke. Wat de waarde van de ten onrechte gesloopte wa gen is, kon de politie niet vertellen. De gedupeerde vrouw krijgt de schade vergoed van het sloopbe drijf. ten hadden uitgesplitst naar provincie en regio. Dat is nu niet mogelijk geweest. De vra genlijst is anoniem ingevuld. Misschien dat mogelijke regio nale verschillen later nog eens worden onderzocht. We hebben ons nu evenwel redelijk moeten beperken in het aantal vragen en in tijd." Dat leidde niettemin tot en kele opmerkelijke resultaten. Zo zijn de meeste ondervraagden weinig enthousiast over de kwa liteit van de gemeenteraadsle den; 64 procent van hen vindt die 'matig'. De raadsleden die het nog het best doen, zijn meestal die van Groen Links, terwijl die van de lokale lijsten het belabberdst functioneren. Over de kwaliteit van de wet houders zijn de burgemeesters wat meer te spreken. Vooral die van de PvdA doen hun werk goed, vinden zij. De wethouders D66 spreken duidelijk min- De meeste Nederlandse burge meesters vinden dat de ge meenteraadsleden hun werk maar matig doen. Dat^geldt met name voor de bestuurders van de grote steden. Dit is de be langrijkste uitkomst van een en quête onder Nederlandse bur gemeesters, gehouden door de vakgroep bestuurskunde van de Leidse universiteit en NRC Han delsblad Ongeveer 375 van de 580 aangeschreven burgemees ters hebben de lijst van 100 vra gen ingevuld. Dat is een res pons van 65 procent. Over die respons is de Leidse professor W. Dekker, eindver antwoordelijk voor het onder zoek, dik tevreden. Hierdoor is een behoorlijk goed beeld te ge ven van de heersende stand punten van de burgemeesters over hun ambt, de wethouders en de gemeenteraad. Deson danks ziet hij nog wel een min puntje in het onderzoek. „Ach teraf gezien zou het ook aardig zijn geweest als we de resulta- der a Chicago En dan is er koffie. De brandweer van Mil waukee (in de staat Wisconsin) moest ook gisteren met 16 graden onder nul in actie komen. De kou die het midden, oosten en zuiden van de Verenigde Sta ten teistert, heeft sinds vorige week ongeveer 40 mensen het leven gekost. De VS zijn in de greep van poolwinden die uit Canada komen. Bij Devils Lake (North-Dakota) werd het gisteren het koudst: 36 gra den onder nul. In Chicago (Illinois) werd gisteren het kouderecord gebroken dat sinds 1930 in de boeken stond. De stad bood een ijzige aanblik bij een tempe ratuur van 29 graden onder het vriespunt. Na hevige sneeuwval werd de noodtoestand uitgeroepen in Ohio, Kentucky en West-Virginia. In Chicago is maandag een 91 -jarige vrouw bevrijd die in haar on verwarmde woning was vastgevroren aan een 2,5 centimeter dikke laag ijs. De politie vond de vrouw op haar knieën in de voorkamer. Het ijs was gevormd door water uit een lekkende waterleiding. De vrouw is met bevroren handen en voeten, onderkoelings- verschijnselen en een instabiele bloeddruk in het zie kenhuis opgenomen. FOTO AP ROBERTO BOREA Nog geen abonnee 'Melkprijs moet 15 cent lager' Wil de Nederlandse zuivelin dustrie overleven, dan moet de kostprijs van melk omlaag van zo'n 80 cent per liter naar- 65 cent per liter. De industrie heeft dan meer mogelijkheden te in vesteren in nieuwe melkpro- dukten. Dat is de conclusie van een onderzoek van Kamann Consultancy BV in opdracht van de Voedingsbond FNV. De bond, die de uitslagen van het onderzoek gisteren in Nieu- wegein presenteerde, wil de ko mende jaren met boerenorgani- saties en werkgevers discussië ren over een gezonde positie van de Nederlandse zuivelin dustrie. Het is de vraag of. de boeren enthousiast zullen reageren op een drastische verlaging van de melkprijs. Op jaarbasis scheelt het hun al gauw zo'n 20.000 gulden bruto aan inkomsten. NS heeft te veel dubbeldekkers De Nederlandse Spoorwegen hebben zich verkeken op het aantal dubbeldekker-treinen dat nodig is voor lange-af- standsritten. NS hebben er 290 besteld en bij nader inzien blij ken dat er te veel te zijn. Vanaf 1995 gaan de NS daarom 98 an dere rijtuigen voor een periode van vijf jaar aan de Belgische spoorwegen verhuren. Onder handelingen hierover worden begin februari afgerond, zo be vestigde vanochtend een woordvoerster van de NS. Op de vraag of deze planningsfout de NS geld zal kosten moest de woordvoerster het antwoord schuldig blijven. Drs. taboe wat Cohen betreft Staatssecretaris Cohen (PvdA) van onderwijs wil af van de doc torandustitel. Dat doet recht aan de gelijkwaardigheid van het hoger beroepsonderwijs en de universiteit, vindt hij. „Het statusverschil tussen hoger beroeps- en universitair onder wijs is weliswaar hardnekkig, maar heeft niets te maken met de aard van de opleidingen of de positie van de afgestudeer den op de arbeidsmarkt", aldus Cohen. In een interview met het dag blad Trouw geeft hij vandaag toe dat veel mensen tegen af schaffing van de titel zijn, „maar ik zou het niet slecht vin den". Hij wil de titel van doctor wel in stand houden, wegens de internationaleherkenbaarheid. HET WOORD IS AAN Thomas Jefferson Het zijn niet rijkdom en praal, maar rust en bezigheid die geluk geven. VANDAAG Binnenland - Buitenland Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen Gesprek van de dag - Info RTV Show - Sport VANDAAG OOK OMBUDSMAN PAGINA 20 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Wisselvallig 's Nachts enkele buien, mogelijk met hagel of onweer. Overdag veel bewolking en af en toe regen of motregen. Minimumtempera tuur van 3 graden aan zee tot om 1 het vriespunt in het binnenland. Middagtemperatuur ongeveer 5 graden. Zuidwestenwind, matig, 4, aan de kust en op het IJsselmeer krachtig, 6. In de loop van de dag mogelijk hard, 7. iekJerlandpl LEIDEN-C 73, (Hoog Catha T/m zaterdag 22 januari Vanaf vandaag krijgt u op de laagste prijs van alle afge prijsde artikelen nog eens 30% korting. Met uitzondering van: Boeken, CD's, Speelgoed, Meesterbanketbakker, Bentley brillen, New Electronics en Benetton. de Bijenkorf Truc: bedrijf opsplitsen in kleine bedrijfjes Lcidsch Dagblad NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. i Ia, dat is goed nieuws i j Dus neem ik 1 i nu een abonnement. Honderden werkgevers zoeken naar manieren om hun perso neel geen zes weken ziekengeld te hoeven uitbetalen. Velen overwegen hun bedrijf op te splitsen in meerdere kleinere bedrijfjes met elk minder dan 15 personeelsleden. Werkgevers die 15 of minder mensen in dienst hebben, hoe ven hun zieke werkfiemers 'maar' twee weken* lang uit ei gen zak door te betalen. Voor bedrijven met meer dan 15 werknemers geldt dat ziek per soneel de eerste zes weken door de werkgever moet worden doorbetaald. Een woordvoerder van het NCOV, de christelijke werkge versorganisatie voor het mid den- en kleinbedrijf: „Het leeft heêl sterk bij de kleinere bedrij ven. Of de ondernemers ook de finitief besluiten tot een opde ling moeten we echter nog zien. De kosten voor de oprichting van een nieuwe BV zijn mini maal 40.000 gulden." De bedrijfsverenigingen heb ben al aangekondigd dat ze kri tisch naar de ontwikkelingen zullen kijken. Beschouwen ze de gesplitste bedrijven als een economische eenheid, bijvoor beeld als ze allebei dezelfde di recteur hebben, dan worden die bedrijven toch voor zes weken ziekengeld aangeslagen in plaats van twee weken. De bedrijfsvereniging Detam (detailhandel, huisvrouwen en ambachtelijke beroepen): „We zullen eventuele splitsingen ju ridisch aanpakken als we ver moeden dat het alleen gebeurd DEEL 4 ZOALS HET WAS Huizen en buurten is om de ziekengeldregeling te ontduiken." J. Schouten van het Sociaal Fonds voor de Bouwnijverheid (SFB), de bedrijfsvereniging voor de bouwsector, kent „eni ge tientallen bedrijven die over wegen. te splitsen". Bij het SFB zijn 16.000 bedrijven aangeslo ten. „Het is maar de vraag of de ondernemers voordeel hebben vhn splitsing. Ze betalen wel minder lang ziekengeld, maar ook een hogere premie voor de verzekering van het ziekengeld. Bovendien is het splitsen duur en levert het een hoop admini stratieve rompslomp op." H. Bedee van accountants kantoor Coopers Lybrand: „Het blijkt dat bijna de helft van de ondernemers niet precies weet wat de nieuwe wetten in houden. Vandaar dat veel on dernemers nu allerlei oplossin gen zoeken om de kosten voor hup bedrijf zo beperkt mogelijk te houden." Bedee gelooft niet in opsplitsing als het ei van Co lumbus. „Als het te massaal ge beurt, zal er vast een reparatie wetje komen dat de voordelen weer tenietdoet." Vanaf morgen kiest iedereen in Leiden en omstreken vooj de natuurlijke boeket sj haag/genéve zijn soldaten te riskeren in een poging vrede op te leggen in voormalig Joegoslavië. Wel dreigde de NAVO-top vo rige week in Brussel met aanval len op de Servische belegeraars van de Oostbosnische steden Srebrenica en Tuzla, als sercre- taris-generaal Boutros Ghali van de Verenigde Naties daarom vraagt. En Boutros Ghali moet op zijn beurt weer instemming vragen van de Veiligheidsraad. Rusland heeft dat vorige week nog eens expleciet geëist. Boutros Ghali arriveerde gis teren in Nederland, voor een driedaags bezoek. I (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken I betaal ik mijn abonnement: j Per maand automatisch j 29,30) j Per kwartaal via acceptgiro 85,55) I automatisch 84,55) Nr. bank/giro:. De Nederlandse regering heeft 'met diepe smart in het hart' moeten accepteren dat er gren zen zijn aan de bereidheid om gewapend tussenbeide te ko men in landen die geen deel uitmaken van de NAVO. Minis ter Kooijmans van buitenlandse zaken zei dit gisteren in Den Haag, waar hij het boek Een continent op drift in ontvangst In dit boek buigen tien des kundigen zich over de verande ringen in de internationale poli tiek sinds in 1989 de Berlijnse Muur viel. Volgens Kooijmans is geen enkele grote NAVO- lidstaat bereid het leven van Of bel 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1