Leidsch Éli Dagblad Chaos na ongeval op A4 2sS> kiforestier Alphenaar zoekt Litouwse vrouwen voor Nederlanders Meisje sneed zelf hakenkruis in wang Gerommel met cijfers over milieu Schiphol Nieuwe psychiatrische centra in Alphen en de Bollenstreek 1523023— GOED NIEUWS ZATERDAG 15 JANUAR11994 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40364 LOSSE NUMMERS 1,; Palach vergeten 2 ledereen wist 25 jaar geleden wie Jan Palach was. Nu siert zijn naam een kaal plein en praat nie mand meer over hem. BERLIJN HANS HOOGENDUK CORRESPONDENT Het 17-jarige, gehandicapte meisje uit het Oostduitse Halle heeft zelf het hakenkruis in haar gezicht gekerfd. De over val door drie neonazi's maan dag in Halle had ze bedacht. Dat deelde procureur-generaal Hossfeld van de deelstaat Sak- sen-Anhalt gisteravond mee. Een motief noemde hij niet. Donderdag waren nog meer dan 10.000 inwoners van Halle de straat op gegaan om te pro testeren tegen het rechts-ex- tremistische geweld dat zich de laatste tijd steeds meër te gen gehandicapten richt. Vriendinnen van het meisje regeerden toen verontwaar digd op berichten, onder meer in de boulevardkrant Bild, waarin werd gesuggereerd dat de 17-jarige de overval had be dacht. „Zoiets zou ze nooit doen aldus een van haar vriendinnen. Het meisje was sinds twee jaar verlamd en aan een rolstoel gekluisterd. Vanaf het begin waren er twijfels gerezen bij de politie. Dat kwam onder meer door dal niemand haar geschreeuw had gehoord en er ook geen enkele getuige was van de overval. Het meisje had de po litie verteld dat ze was overval len toen ze van haar school op weg was naar een vlakbij gele gen medische groepspraktijk, waar ze van het toilet voor ge handicapten gebruik wilde maken. Ze zei dat drie jonge neonazi's, onder wie een meisje, haar hadden lastig ge vallen en hadden gedwongen nazi-kreten te roepen en te zeggen dat gehandicapten hoorden te worden vergast. Daarop was het tot handtaste lijkheden gekomen, waarna een van de drie haar het ha kenkruis in het gezicht had ge kerfd, vertelde het meisje de politie. Een landelijke zoekac tie naar de daders leverde niets op. Bewonersgroepen over plannen HAARLEM RICHARD De vijfde baan van Schiphol wordt er koste wat kost door geramd. De overheid houdt zich niet aan de afspraken over de groei van de luchthaven en in de milieurapporten is gerom meld met cijfers. Dat zeggen bestuursleden van het Platform Leefmilieu Regio Schiphol, waarin ruim 40 plaatselijke be- milieugroepen zijn De bewonersgroepen willen in hun inspraakreactie op de Schipholplannen aantonen dat de rapporten over de uitbrei ding van de luchthaven zijn toe geschreven naar de aanleg van een vijfde baan. Ook zegt het platform te kunnen bewijzen dat de oorspronkelijke doelstel ling groei van Schiphol èn verbetering van het milieu is verlaten. Dinsdag begint de officiële in spraak over de groeiplannen van Schiphol, waarbij voor- en tegenstanders vier maanden de tijd krijgen om hun mening te geven. In de regio bestaat niet veel vertrouwen dat de plannen Pagina 14 en 15: Alles o plannen voor Schiphol. Bij de dood van Ien Dales. Het ministersambt: een vak waarin je hard kunt slijten. Paul Witteman, een TV-persoonlijkheid. 'Wat ik doe kun je nooit goed genoeg doen'. De revalidatie van toptennisser Richard Krajicek. Een proces dat geduld vraagt. Snackconsumptie in 4 jaar met 25 procent gestegen. Stil genot aan de muur. 'Ik ben zo ziek van die stomme oorlog'. Zlata Filipovic, de 'Bosnische Anne Frank'. Denkwijzen een vervolg op 'Onbegrepen Ouders'. 's Werelds meest bekende verzekerings bedrijf stelt orde op zaken. Op de vloer bij Lloyd's in Londen. Onze Taal: Abraham. Mosterdsoep. Kippebout op Frans/Catalaanse 29,5° IVan Thijn wacht Ed van Thijn wacht vandaag thuis bij de telefoon op een bel letje van Wim Kok. Wordt hij minis ter of niet? Siemerink I Indianen In het Rijksmuseum voor Vol- Z J kenkunde is een tentoonstel ling te zien over de geschiedenis van Chileense indianen. ft Jan Siemerink speelt zijn eer- I Verkeer in hele Randstad urenlang vast Bij een ernstig verkeersongeluk op de rijksweg A4 (Am sterdam-Den Haag) zijn gisteren een dode en drie ge wonden gevallen. Het ongeval gebeurde even voor het middaguur ter hoogte van de Leidse vestiging van JVC op het industrieterrein Roomburg nabij Zoeterwoude. De rijksweg bleef na het ongeval uren afgesloten. Dit leidde in de hele Randstad tot een verkeerschaos die aanhield tot na de avondspits. een paniekreactie gooide hij zijn stuur om en reed daarbij over het talud heen. Door het gewicht kwam de wagen op de zijkant terecht, en was niet meer te ontwijken voor een te gemoetkomende vrachtwagen van een bloemenexport-firma. De chauffeur van dit voertuig, een 22-jarige Uitgeestenaar, raakte bekneld en is overleden. Hij kon pas rond 13.00 uur door LEIDEN/ZOETERWOUDE ROY KLOPPER Het ongeval gebeurde op een weggedeelte dat wegens werk zaamheden gedeeltelijk was af gesloten. Een 29-jarige chauf feur van een containerwagen die in de richting Den Haag reed, vergat een kleine knik in de weg te nemen. De Hagenaar ramde daarbij wat reflectorpaal tjes naast de vluchtstrook. In de brandweer uit zijn cabine worden gehaald. De gewonde Haagse chauffeur werd zwaar gewond naar het Academisch Ziekenhuis Leiden afgevoerd. De politie kon gisteravond nog niets vertellen over zijn gezond heidstoestand. Een 23-jarige bijrijder van de overledene raakte licht gewond, evenals de 31-jarige bestuurder van een personenauto die ach terop de Uitgeester vrachtwa gen reed. Hoewel de BMW tot aan de voorruit helemaal onder de vrachtwagen was geschoven, vielen de verwondingen van de ze bestuurder mee, zo liet een agent weten op de plek van het ongeval. „Hij was redelijk aan spreekbaar." Omdat de rijksweg A4 uren kunnen worden gewijzigd. Het kabinet, de provincie Noord-Holland en betrokken gemeenten zijn het al in grote lijnen eens over de toekomst van Schiphol. Alleen op onder delen bestaan verschillen van mening. Zo hebben B en W van Haarlemmermeer inmiddels het standpunt van Gedeputeerde Staten overgenomen dat uit vei ligheidsoverwegingen honder den huizen rond de luchthaven moeten worden gesloopt. Het kabinet wil slechts 40 woningen laten verdwijnen. Noord-Holland en Haarlem mermeer willen verhinderen dat het aantal woningen toe neemt binnen de zone waarin de kans op een sterfgeval door een vliegongeluk groter is dan eens in de 100.000 jaar. Door de groei van Schiphol en de aanleg van een vijfde baan zouden naast de 78 woningen in 1990 nog eens 376 andere huizen binnen dit risicogebied komen te vallen. de Guy Trottier, onze Franse kookkunstenaar heeft het volgende menu samen gesteld. NOORDWUK/ALPHEN CONNY SMITS Zowel in Alphen aan den Rijn als in de Duin- en Bollenstreek komt een centrum voor geeste lijke gezondheidszorg. In deze centra, die onderdeel zijn van psychiatrisch ziekenhuis Lange- veld' in Noordwijk, werken ver schillende disciplines van de geestelijke gezondheidszorg naast elkaar. Elk'centrum krijgt een kliniek met 36 bedden, 32 plaatsen voor dagbehandeling en een pension. De Riagg wordt in hetzelfde gebouw gevestigd om de ambulante zorg te bie den. Eind 1995 moet de bouw van de centra beginnen. In de Rijnstreek komen wo ningen en groepsvoorzieningen voor 72 patiënten die langduri ge verzorging en intensieve be geleiding nodig hebben. Het gaat daarbij om een gedeeltelij ke verhuizing van Centrum Langeveld. Bewoners van de Rijnstreek zijn daarmee niet langer aangewezen op zieken huizen ver uit de buurt van hun omgeving en familie. De bouw van deze woonvoorzieningen, die waarschijnlijk dicht bij el kaar in Alphen aan den Rijn worden gebouwd, moet eind 1995 beginnen. Waar het centrum voor gees telijke gezondheidszorg in de Bollenstreek precies moet ko men, is nog niet bekend. „In elk geval zien we de centra graag in woonwijken verrijzen. Goed be reikbaar en niet ver van de be woonde wereld, zoals vroeger altijd het geval was." Pagina 12: Patiënt vindt alle zorg op één plek. Haemers schuldig aan ontvoering BRUSSEL AP Na een proces van vier spaan den heeft een Belgische recht bank drie leden van de 'Bende van Haemers' schuldig ver klaard aan de ontvoering van oud-premier Paul Vanden Boeynants in 1989. Drie ande ren werden schuldig verklaard aan andere misdrijven van de bende, één verdachte werd vrij gesproken. Bij een reeks gewapende overvallen van de bende aan het einde van de jaren tachtig kwamen drie mensen om het leven. Twee politieagenten raakten ernstig gewond toen bendeleden in 1987 hun leider Patrick Haemers uit de gevan genis hielpen ontsnappen. Hae mers pleegde in april zelfmoord in zijn cel terwijl hij in afwach ting was van zijn proces. Vanden Boeynants werd na een gijzeling van een maand vrijgelaten nadat zijn familie 63 miljoen frank (3,5 miljoen gul den) losgeld had betaald. Van den Boeynants was premier in de jaren 1966-68 en 1978-79. afgesloten bleef, slibde een groot deel van de wegen in de Randstad dicht. De politie van de regio Hollands-Midden sprak van een 'onvoorstelbare chaos'. Vooral op de door de politie aangeraden 'alternatieve route' via de A44, liep het ver keer snel vast. De hele middag stonden hier in beide richtingen lange files. Ook in Leiden zelf moesten tientallen agenten worden ingezet om het vastge lopen verkeer in goede banen te leiden. Pagina 9: Agenten regelen ver keer in Leiden tot na avond- spits. Dodelijk ongeval op Lage Rijndijk Bij een verkeersongeval op de hoek van de Lage Rijndijk en de Admiraal Banckertweg in Lei den is gistermiddag een 24-jari- ge Leidse vrouw om het leven gekomen. Zij belandde onder de wielen van een vrachtwagen die van het industrieterrein De Waard af kwam. De 43-jarige bestuurder uit Den Haag wilde rechtsaf de Lage Rijndijk op rij den. Hij gaf eerst voorrang aan een fietser die hij naast zijn vrachtwagen zag rijden. De be stuurder had de Leidse die daar vlak achter reed echter niet ge zien. De vrouw overleed ter plaatse aan haar verwondingen. Condooms van Saint Laurent op Valentijn Zo'n 200.000 Parijzenaars zullen op Valentijnsdag een condoom toegestuurd krijgen van Yves Saint Laurent. De couturier wil met de bijzondere gift een bij drage leveren aan de strijd te gen AIDS. Saint Laurent heeft zich laten inspireren door het besluit van de regering om con dooms te gaan verkopen voor 1 frank, eenvijfde van de normale prijs. Op het pakje waarin de con dooms worden verstuurd staan een blote man afgebeeld die zijn geslachtsdelen bedekt houdt en het silhouet van een vrouw. Saint Laurent heeft zijn actie aangekondigd door overal in Parijs posters op te laten hangen met dezelfde afbeel- ding. Veteranenziekte na zwempartij HARDERWIJK NPA Twee bewoners van de Noord- west-Veluwe zijn na het zwem men in zwembaden in Putten en Ermelo met ernstige ver schijnselen van de veteranen- ziekte in een ziekenhuis in Har derwijk opgenomen. Ze hebben de ziekte, die lijkt op longont steking, opgelopen door be smetting van de douchekoppen met de legionella bacterie. Een 45-jarige man is in de cember besmet geraakt in het Bosbad in Putten. Zijn toestand is inmiddels verbeterd, al moet hij nog in het ziekenhuis blij ven. Een 32-jarige vrouw heeft de besmetting vermoedelijk on langs in het zwembad Calluna in Ermelo opgelopen. Gisteren zijn daar watermonsters geno men, waarvan de uitslag vol gende week bekend wordt ge maakt. De vrouw is zeer ernstig ziek: het gevaar voor haar leven nog niet geweken. De legionella bacterie verme nigvuldigt zich in water met een temperatuur van tussen de der tig en vijftig graden. In warmer of kouder water kan de bacterie niet groeien. ALPHEN AAN DEN RUN EMIEL FANGMANN 'Vrouwen tussen 18 en 45 jaar gezocht voor een huwelijk met een Nederland se man.' Deze oproep is sinds enkele maanden wekelijks «in een gegoede krant in de Baltische staat Litouwen te lezen. Belangstellenden moeten reac ties opsturen naar Alphen aan den Rijn in Nederland. Achter het postbusnum mer zit Alphenaar J. Schouten. Schouten was enige tijd geleden niet gelukkig en nu wel: hij heeft een Li touwse vriendin. Hij wil ook anderen een dergelijk geluk deelachtig laten worden. „Ik heb nu zestig vrouwen in mijn bestand, nog te weinig", zegt de Alphenaar die zijn huwelijksbureau 'New Future' heeft gedoopt. New Future moet nog groeien. Want het koppelen lukt nog niet écht. De 46-jarige Alphenaar zoekt onder meer zijn heil in Litouwen, omdat hij persoonlijk nare ervaringen op de Ne derlandse huwelijksmarkt heeft. „Bij huwelijkbemiddeling ben je een hoop geld kwijt, terwijl iemand anders een vrouw voor je uitzoekt. Je moet maar afwachten. Op advertenties krijg je de meeste merkwaardige antwoorden. En tja, dan heb je nog ontmoetingsavon den..." Na de val van de Muur maakte hij voor het eerst kennis met Oost-Euro pa. Litouwen vond hij een 'lief land. „Het is net Nederland, behalve in eco nomisch opzicht." Een vriend plaatste toen een huwelijksadvertentie voor Schouten. Die leverde veelbelovend op. En zo is het geko- zoekt de Alphenaar via advertenties in dagblad De Telegraaf. Maar een echte inschrijving heeft deze actie nog niet opgeleverd. Schouten vraagt aan een man 975 gulden in schrijfgeld, een vrouw betaalt niets. „De man kiest dan de vrouw, het is niet anders. De mannen mogen bij mij thuis komen om een foto te bekijken, een paar zijn er geweest. Tot nu toe heeft er echter niet één betaald, ze wil len zich uiteindelijk niet inschrijven", zegt hij onbaatzuchtig. „En welke informatie mag je dan verder doorgeven? Ik ben wettelijk niet zo goed op de hoogte. Ik probeer wel paren bij elkaar te passen door middel van de vragenlijsten. Pas wilde een vrachtwagenchauffeur een tien jaar jongere academica uit Litouwen, dat gaat natuurlijk niet." De vrouwelijke kandidaten die op de advertentie uit het verre Holland willen reageren, moeten Engels of Duits spreken. Twee mannen zijn richting Litou wen gegaan, weet Schouten, maar geen enkele Litouwse vrouw kwam tot VANR0YC.S. ADVOCATEN Tel. (071) 122362 HET WOORD IS AAN Joods spreekwoord Met de leugen kom je een eind, maar je kunt er niet mee terug. VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Randstad13 Regio9,11,12 Religie10 Sport19,20 VANDAAG OOK TOERISME PAGINA 25 HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Overwegend droog Nu en dan zon en vrijwel overal droog. Middagtemperatuur onge veer 6 graden Wind uit west, zwak tot matig, rond kracht 3. In het noordelijk kustgebied eerst nog krachtig, 6. In de avond draai end naar noord De vooruitzichten tot en met woensdag: Tijdelijk kouder met enkele sneeuwbuien, 's Nachts meest lichte vorst. Wegens verbouwing grandioze opruiming bij antiek interieur Leiden Hoge Rijndijk 260 Leidse h v Dagblad Uin,l»,i>liin.iir -1 NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. |a, dat is goed nieuws Dus neem ik nu een abonnement. (I.v.m. controle bezorging) Na de eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: Per maand automatisch 29,30) Per kwartaal via acceptgiro 85,55) automatisch 84,55) Nr. bank/giro: toe deze kant op. Dat Litouwse toch niet staan te springen om een' Nederlandse man, spreekt Schouten tegen. „Ze krijgen alleen heel moeilijk een visum." Toch houdt Schouten goede moed voor zijn huwelijksbureau. „In Neder land is een mannenovcrschot, in Li touwen een overschot van vrouwen." Zijn vriendin ondersteunt de activitei ten. „Zij hoopt natuurlijk ook dat an dere Litouwse vrouwen gelukJdg wor den, zoals wij dat zijn." Hij kijkt wel of zijn klanten nobele voornemens heb ben. „Maar als ik geen eerlijke bedoe lingen vermoed, gaat het door." Of bel 071-128030 712141 400121

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 1