„Wat wij doen staat gewoon in de wet" Stemming TJ Leiden Regio De Reizigers dragen overlast gelaten Toch hoogleraar moderne kunst 10 ZATERDAG 15 JANUAR11994 Straatmaken-op-zee in Katwijk Veertien koppels jonge straat makers gaan op 10 en 11 juni het plein op de hoek van de Boulevard en de Strandweg in Katwijk plaveien. Het gaat om een tweedaagse wedstrijd straatmaken die deel zal uit maken van de dertiende lan delijke 'Straatmaker-aan-zee- show'. De straatmakers moe ten met materiaal als beton - straatstenen, tegels en ban den vakken sierbestrating maken naar een speciaal ont werp. Deze vakken worden beoordeeld op organisatie, manier van werken, vakman schap en eindresultaat. De wedstrijd straatmaken is traditioneel de rode draad door de Straatmaker-aan-zee- show. Voor het publiek en dan met name de jeugd, wor den nog meer festiviteiten ge organiseerd. Het definitieve programma moet echter nog worden vastgesteld. Ook in 1987 was Katwijk al eens het decor van de show. Legio Lease wijst kleine belegger op fiscaal voordeel POLITIEKE RUBRIEK De verkiezingscampagnes moeten nog beginnen, de raadszetels moeten nog worden verdiend, maar het wethouderspluche is nu al het onderwerp van gesprek. Welk college zit er na 2 maart en wie mag op de felbegeerde stoelen plaatsnemen? en ding lijkt al vast te j staan: de WD doet de volgende keer weer niet mee. Of zoals een wethouder het onlangs formuleerde: ,,Die partij heeft zich zo buiten de politieke realiteit geplaatst, heeft alleen maar tegen van alles lopen schoppen, die partij mag de komende vier jaar fijn in de oppositie bankjes blijven zittem Nee, de grote vraag is: wordt het huidige college van PvdA, CDA en GroenLinks gewoon uitgebreid met enige wethouders van D66 of moet een van dë huidige partijen wijken voor de democraten? Want D66 kan niet nogmaals worden gepasseerd. Ze hebben recht op eigen wethouders, zeker als ze op 2 maart opnieuw stemmenwinst binnenhalen. In de wandelgangen heeft de variant waarbij D66 deelneemt aan het zittende college de voorkeur. De PvdA levert één wethouder in en Leiden krijgt - opnieuw - een zevende Een beeld van de nieuwjaarsreceptie van de gemeente Leiden. De belangstelling viel wat tegen en niet iedereen v wethouder. Want hoewel een stad als Leiden slechts geld krijgt voor zes wethouders, is het mogelijk er één extra te kiezen, mits de twee ton uit eigen zak wordt betaald. In het verleden is dat al eens gebeurd om GroenLinks in het PvdA/WD-coIlege te halen. Lijkt een verdeling van twee twee-twee voor de hand te liggen (CDA, PvdA en D66 zijn in de bespiegelingen van de meeste waarnemers na 2 maart even groot), voor de PvdA is dat vooruitzicht nauwelijks aantrekkelijk. Zij wil GroenLinks er graag bij houden. Tjeerd van Rij, lijsttrekker van het PvdA, sprak laatst dan ook liefkozend over Jan Laurier en consorten: „Dit was het eerste college waarin de PvdA geen meerderheid meer had. Maar met steun van GroenLinks hebben we toch veel van ons beleid kunnen realiserend De variant met twee wethouders voor PvdA, CDA en D66 elk en één wethouder voor GroenLinks, daarop zetten wij ons geld. Het speculeren over de zetelverdeling neemt inmiddels groteske vormen aan. Alsof er geen verkiezingen zijn. Toch moeten enige wethouders met meer dan normale spanning die datum en de daarop volgende college-onderhandelingen afwachten. Terug naar de PvdA. Onbetwist nummer 1 is Tjeerd van Rij, de nieuwe roerganger van de PvdA, een uitstekend wethouder en goed spreker. Tweede kanshebster voor een wethouderszetel is Hennie Koek, die in het college voortdurend aan het kortste eind trekt, waardoor plannen voor de Lakenhal en de Stadsgehoorzaal steeds verder in het slop raken. Zij dankt haar plaats op de lijst vooral aan haar \TOUwzijn, een goed gebruik binnen de PvdA. Maar dat gaat in dit geval wel ten koste van Steven de Vreeze, die als wethouder van financiën inmiddels het meeste puin uit het verleden heeft weggewerkt en daarvoor alom waardering oogst. De Vreeze is bovendien de man die jarenlang de relatie met CDA-voorman Joop Walenkamp warm hield, ook toen de christendemocraten verbannen waren naar de oppositie. Kortom, een belangrijke wethouder. De keus voor de nieuwe PvdA-fractie wordt dan ook ingewikkeld. Wordt het het vrouwenvoorrangsbeleid (bij gebleken geschiktheid krijgt een vrouw voorrang) of komen de beste kandidaten in hét college. Voor de SP is Groenoord een belangrijk wingebied. De partij probeert er al enkele jaren - meestal ten koste van PvdA-voorman Van Rij - populair te worden. Met de vroegere 'burgemeester van Groenoord', Emile van Aelst, op de vierde plaats van haar kieslijst denkt de SP de hele wijk naar haar hand te kunnen SP-voorman Cor Vergeer wierp zich enige tijd geleden voor het eerst op als de beschermengel van de wijk. Dat was toen Van Rij wat lichtvaardig filosoferend over de toekomst van Groenoord in een belangwekkende nota enkele slopersballen boven de oude huizen hing, precies op het moment dat het cascoherstelproject van de grond moest worden getild. De eigenaren /bewoners, die flink wat eigen geld in de collectieve opknapbeurt moeten steken, dreigden massaal af te haken. Waarom ook maar een gulden besteden aan je huis als Van Rij elk moment de bulldozers kan laten voorrijden? Eerlijk is eerlijk: de SP heeft zich toen flink ingezet voor Groenoord en niet in de laatste plaats dank zij de inspanningen van Cor Vergeer en zijn kornuiten kunnen de buurtbewoners de toekomst weer wat zonniger inzien. Helaas waren toen de verkiezingen wat verder weg dan ze nu zijn. De bange vraag van de partij is of de mensen in Groenoord op 2 maart nog wel weten wat Vergeer en fractiegenoot Tim van Houten voor ze hebben gedaan. Als een Godsgeschenk kwam daarom begin dit jaar het bericht dat de slooppanden in de wijk wat Van Rij betreft tijdelijk (tot de nieuwbouw begint) gratis kunnen worden bewoond. Daarmee wil de wethouder leegstand voorkomen. Het krantebericht was nog nat van de drukinkt of het kopieerapparaat van de SP draaide al op volle toeren. De SP, toch al niet onmisbaar voor wie de nuance zoekt, drukte en verspreidde in een ommezien een paniekverhaal in de wijk waarin Van Rij andermaal als boeman wordt neergezet. Onder de overigens knap gevonden kop 'I.aat Van Rij Groenoord kraken en barsten?' wemelt het van de verdraaiingen van feiten. Veel kwalijker dan al deze papierverspilling - want Van Rij ziet zich nu genoodzaakt om het 'echte' verhaal ook weer huis-aan-huis te verspreiden - is dat de SP, de Socialistische Partij, krakers afschildert als het grootste tuig van de richel. Hun eventuele trek naar Groenoord leidt automatisch tot verpaupering van de wijk. schrijven Vergeer en Van Aelst. Maak van het woord 'krakers' 'allochtonen' en de SP zit in het vaarwater van de CD. De Nederlandse Hartstichting zet maandag 17 januari 33 vaste collectanten in het zonnetje. In het zaaltje van speeltuinvereni ging de Vijf Hoven aan de Hof- laan wordt een feestavond geor ganiseerd voor vrijwilligers die al tien jaar of langer met de col lectebus langs de deuren gaan. De voorzitter van de afdeling Leiden van de Hartstichting "houdt een toespraak, er wordt een film gedraaid en een quiz gespeeld. De bijeenkomst be gint om 19.45 uur. De hartstich ting beschouwt de avond als een aanzet tot de Nationale Hartweek die dit jaar van 17 tot en met 23 april wordt gehouden en waarbij weer veel collectan ten de straat op gaan. Rijnland start met bouw laboratorium LEIDEN Het Hoogheemraadschap van Rijnland begint deze week met de bouw van een nieuw labora torium aan de Voorschoterweg, dat naast de waterzuiveringsin stallatie gebouwd wordt en naar verwachting in het voorjaar van 1995 klaar is. Het laboratorium wordt ge bruikt voor kwaliteitscontroles van water- en bodemproeven. Er komen twee verdiepingen waar in totaal 25 mensen kun nen werken. De bouw kost on geveer elf miljoen gulden. Nieuwbouw is noodzakelijk omdat het huidige, uit 1979 da terende. laboratorium aan de Brcestraat te klein is geworden, jaarlijks analyseren medewer kers van het hoogheemraad schap zo'n 30.000 monsters. Het aantal monsters neemt jaarlijks met tien procent toe. Dat is onder meer toe te schrij ven aan intensievere bedrijfs- controles door Rijnland. Het stationsgebouw in Leiden dat momenteel grondig wordt verbouwd. Leids station ondergaat metamorfose Haar zwaaiende armbeweging bestrijkt zo'n beetje de hele sta tionshal. „De ene keer moet je daar het station binnen." De hand van Ria Haavekes wijst en draait vervolgens opnieuw door het luchtruim. „En de volgende keer weer helemaal daar. Als je de hele route buitenom moet lopen dan kost dat een paar mi nuten extra. Dat kan net cru ciaal zijn als je je trein wilt ha len. Maar de perrons zijn on danks alles nog steeds goed be reikbaar. Ach, dat beetje over last hoort bij een verbouwing." Het duurt nog ongeveer twee jaar voor het nieuwe NS-station Leiden klaar is. Tijdens die pe riode zullen er omleidingsrou tes zijn, zal er stof en gruis lig gen, zullen er houten noodper- rons zijn. De reizigers nemen het voorlopig allemaal gelaten. „Ik zou ook niet weten hoe het anders zou moeten." Sterker: Soms vinden ze het zelfs wel knap dat de boel ondanks sloop en bouw gewoon blijft draaien. Natuurlijk valt er te klagen. „De voorlichting over de omlei dingsroutes had wel iets beter gekund", vindt J. de Boer, die wijwei dagelijks uit Alphen naar Leiden komt. „Maar op het mo ment dat de weg naar het per ron weer eens is omgelegd, dan vind je het uiteindelijk toch wel." En Jan Slats ergert zich soms als de flessehals van een perron naar de hal weer ver stopt zit met een file van reizi gers die net uit de trein gestapt zijn die hij moet halen. Ita de Hes uit Leiden moet met een zware kinderwagen tegen „die gigantische houten trappen op". Maar ook zij draagt haar leed met geduld, ,,'t Is niet an ders." Voorgevel Op dit moment hebben de slo pers de eerste happen genomen uit de oude voorgevel ontwor pen door NS-architect H.G.J. Schelling. De ruiten zijn wij wel volledig uit de overkapping ver dwenen. Daardoor steekt het oude, roestige geraamte des te scherper af tegenover de wit ge lakte buisconstructies van het nieuwe gebouw. Langzaam maar zeker komt het ontwerp van architect H. Reijnders te voorschijn uit het tegelijkertijd tot bouwval verwordende oude station. De NS-klanten lijken de daar bij behorende rommel te ne men, als een noodzakelijkheid bij deze metamorfose tot wat ze zien als een verbetering. Het oude gebouw lag ze niet aan het hart. „Ik vond het niet mooi", zegt Liesbeth van Amersfoort uit Leiden. „Nu is het al een he le verbetering. De nieuwe hal is veel ruimer, het ziet er veel fris ser uit. Eigenlijk zouden ze ook nog iets moeten doen aan die grauwe gebouwen van de uni versiteit die aan de overkant van het Stationsplein staan. Als je nu in Leiden aankomt, heb je niet het idee van 'wat kom ik toch in een mooie omgeving te recht'." LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE Studenten kunstgeschiedenis aan de Rijksuniversiteit Leiden kunnen binnenkort 'toch een nieuwe hoogleraar moderne kunst tegemoet zien. Het colle ge van bestuur heeft besloten de leerstoel te betalen tot 1997. Dan neemt de letterenfaculteit de kosten van de hoogleraar 'beeldende kunst na 1800' voor haar rekening. Kunsthistorica en universitair docent W. Stokvis voerde vorig jaar actie voor de felbegeerde hoogleraarspost. Ze verzamelde handtekeningen en noemde het ontbreken van de leerstoel mo derne kunst in Leiden een 'wan toestand en een onrechtvaardi ge situatie binnen de faculteit letteren'. Volgens Stokvis stude ren veel studenten af op moder ne kunst, maar zijn er in Leiden slechts 3,5 docentenlaatsen. De letterenfaculteit kon de leerstoel niet betalen omdat zij met geldgebrek kampt. Decaan van de letterenfaculteit, prof. dr. mr. C. Fasseur, is blij dat er nu toch een oplossing is. „Het is gelukkig niet alkeen maar kom mer en kwel binnen onze facul teit. We zijn nu met het college tot overeenstemming gekomen over de kosten van de leerstoel. Dat betekent dat het college de financiering op zich neemt tot 1997, daama betalen wij. We kunnen nu beginnen met de werving voor de nieuwe hoogle raarspost." Collectanten Hartstichting in 't zonnetje LEIDEN Je kunt het zo gek niet beden ken of het is wel te leasen. Kleu rige brochures met pakkende teksten zoals 'kapitale kansen op belastingvrije winst' en 'spaarleasen kan van uw kwartje een belastingvrije gulden ma ken', wijzen de lezer zelfs op de mogelijkheid waardepapieren te leasen. Afzender van de brochures is het Leidse bedrijf Legio Lease, gevestigd aan de Schipholweg. „AJs je alles kan leasen, van auto tot wasmachine, waarom zou je dan geen waardepapie ren kunnen leasen?" stelt P. Bloemink, directeur van Legio Lease. Met het leasen van waar depapieren zoals aandelen, pre mie-obligaties en sponsorloten hebben Bloemink en mede-di recteur R. Straathof een gat in de markt gevonden. Door waar depapieren te leasen zijn de kosten aftrekbaar voor de belas ting. „Aandelen en obligaties koop je normaal gesproken via een bank. Maar die zijn niet geïnte resseerd in kleine beleggers. Ze leggen een drempel voor de kleinere klanten", vertelt Bloe mink. „Het grote publiek weet vaak niet hoe het werkt en daar om nemen wij ze mee naar bin nen in de wereld van het grote geld." Bloemink en Straathof hebben niet een nieuwe toepas sing op de wet ontdekt, maar hebben de wet gewoon goed gelezen. „Wat wij doen, staat gewoon in de wet. Het pro bleem is alleen, dat veel men sen de wet niet goed kennen", zegt Straathof. Hebzuchtig Bloemink en Straathof zijn alle bei afkomstig uit het bedrijfsle ven. „Dan leer je hoe hebzuch tig je kunt zijn", vertelt Bloe mink. „Met hard werken kan je in Nederland niet veel geld ver dienen. Wij werken volgens het l.a.w.e.t.-principe: Laat Anderen Werken En Tobben", verklaart hij de afkorting. „Zo werkt het nu eenmaal. Kijk maar naar de raad van aandeelhouders. Die heeft het binnen een bedrijf voor het zeggen. De aandeel houders kijken op televisie rus tig toe hoe figuren zoals Tim mer bij Philips het werk doen." Op 1 januari van dit jaar lan ceerde Legio Lease het spaarle asen. Een nieuwe spaarformule die volgens de brochure 62 pro cent meer kan opleveren dan een traditioneel spaarplan. Bij spaarleasen worden alle toe komstige maandelijkse spaar- bedragen direct in aandelen be legd. De koerswinst is belasting vrij en een deel van het maand bedrag kan van de belasting worden afgetrokken. Bloemink kon de uitkomst van de berekeningen van deze nieuwe spaarformule eerst niet geloven. „Toen ik de cijfers op het beeldscherm zag, dacht ik dat de batterijen van de compu ter op waren", zegt hij lachend. „Maar het bleek toch te klop pen." Legio Lease werft klanten door het verspreiden van brochures. Van de PTT worden hiervoor adresbestanden ge leend. Per week worden 100.000 brochures verspreid. „Mensen hebben behoefte aan directe, duidelijke informatie. Aan losse reclameleuzen hebben ze niets. In de brochure wordt alles op een nuchtere manier uitgelegd", aldus Bloemink. „Als mensen vragen hebben, kunnen ze ons bellen, op een gratis 06-num- Duizenden Het Leidse bedrijf telt nu twaalf medewerkers en duizenden klanten. „We zijn begonnen in Noordwijk en toen de ruimte daar te ldein werd zijn we naar Leiden verhuisd", vertelt Bloe mink. „We zijn bewust niet in Amsterdam gaan zitten met al die grote financiële bedrijven in luxe herenhuizen. Ik kom zelf uit Leiden en ik vind het een nuchtere werkstad met traditie. Bovendien vind ik het wapen van Leiden wel passend. Wij zijn als het ware de sleutel en openen de financiële deuren naar het grote geld." Legio Lease is in Nederland nu nog de enige in haar soort. „Maar we verwachten op den duur wel meer van dit soort be drijven", zegt Bloemink. „Alleen is het niet makkelijk om de ver eiste vergunning te krijgen." Le gio Lease is in het bezit van de officiële Remisier-B vergunning. Daardoor is het bedrijf gerech tigd effectenklanten te werven en wordt het geregeld gecontro leerd op betrouwbaarheid door de Amsterdamse effectenbeurs. P. Bloemink en R. Straathof van het Leidse bedrijf Legio Lease: „Wij openen de financiële deuren naar de wereld van het grote geld." FOTO JAN HOLVAST

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 11