Schrijvende Lezers/Info Krakers onheus behandeld in de krant? De smoes van Simons WOENSDAG 12 JANUAR11994 OMBUDSMAN LEIDSCH DAGBLAD Op 29 november en 9 december publiceerde deze krant artikelen die het ongenoegen hebben op gewekt van het KSUL (Kraak Spreek Uur Leiden). In een brief noemt het KSUL de verslagge ving 'negatief en 'stigmatise rend'. Ze geven de lezers 'geen mogelijkheid een reëel beeld te vormen van de leefwijze en be weegredenen van krakers in Leiden'. De krant bezorgt de krakers zo 'kontinu en onte recht een slechte naam'. Het gaat om artikelen over 'Bar en Boos' (door de krakersbeweging een 'multi-cultureel-educatief centrum' genoemd) en over de ontruiming van de PTT-centrale in Leiden. Omdat de brief als ingezon den stuk al in de krant heeft ge slaan, acht ik mij ontslagen van de taak om hem hier geheel weer te geven. Ik zal mij richten op de hoofdpunten van de kri tiek. Wat het artikel over Bar en Boos betreft zegt het KSUL dat het 'vol stond met onjuisthe den'. Daarbij wijst het op de vlag met het kraakteken die voor een vlag met sikkel en ha mer werd aangezien. Ook vindt men het onjuist dat Bar en Boos in het verslag 'van multi-cultu- reel-educatief centrum werd ge reduceerd tot danszaaltje'. Ver der maakt men bezwaar tegen het feit dat het accent van het artikel niet ligt op de inhoudelij ke kant van Bar en Boos maar 'op de stereotype uiterlijkheden van de krakers (PLO-sjalen, kale hoofden of dreads)'. Het KSUL is van mening dat er 'een breder en beter beeld' van Bar en Boos was uitgekomen als de redactie in contact was getreden met de medewerkers van het centrum. De verslaggeefster heeft, zo is mij bij navraag gebleken, een sfeerverhaal willen maken van een avond in Bar en Boos, om de verschillen met een gewoon café aan te geven. "Door klagers wordt dat uitgelegd als stereoty pering, maar het was nu een maal zo dat het café tijdens mijn bezoek door een grote hoeveel heid stereotypes (PLO-sjaaltjes, kale hoofden en dreads) werd bezocht". Dat het hier om een (kra kers) café ging, had zij opgemaakt 'uit posters in de stad (onder meer in boek handel Manifest) waar Bar en Boos zich uitdrukkelijk presenteert als kra kerscafé, zo zegt ze. Het verrast haar te vernemen dat het om een 'multi-cultureel-educa- tief centrum' blijkt te gaan. Zij heeft dat geen moment zo erva ren. Op de vlag stond volgens haar een sikkel en een hamer en omdat zij daarvan overtuigd was heeft zij daarnaar geen na vraag gedaan. Valt de verslaggeefster hier iets te verwijten? Het staat de redactie vrij bij een dergelijk verschijnsel een bepaalde in valshoek te kiezen. In dit geval werd dat een sfeerverhaal van een bezoekster/journaliste. Daarin past een beschrijving van de mensen die daar op dat moment zijn. Gezien de posters van Bar en Boos en haar eigen waarneming meende de ver slaggeefster (en mocht zij ook aannemen) in een café te zijn beland. Ik kan mij indenken dat je dan niet aan de bar gaat vra gen of dit misschien nog wat anders is dan een café. Hetzelf de geldt voor de vlag. Als zij niet precies had geweten wat er op de vlag stond had zij navraag behoren te doen, maar zij had nu eenmaal de overtuiging dat het om een sikkel en een hamer RUUD PAAUW ging - een onjuist heid blijkbaar, maar geen nalatigheid. Het verhaal is een beschrijving van haar waarnemingen. De verslaggeefster toont zich daarbij niet vooringenomen. Ik kan ook niet vin den dat zij de krakers 'een slechte naam bezorgt'. Zij gewaagt van een 'goede sfeer' en 'van idealisme dat er aan alle kanten vanaf straalt'. Dat KSUL het allemaal graag anders en op zijn manier behandeld had willen zien, be tekent niet dat de door de ver slaggeefster gekozen werkwijze ondeugdelijk is. De tweede klacht van KSUL betreft het artikel dat is gewijd aan de ontruiming van de PTT- centrale aan de Koningstraat in Leiden. Het kreeg als kop: Bees tenbende in oude PTT-centrale. KSUL schrijft daarover dat het pand niet op zoveel bewoners was berekend en alle gas, licht en watervoorzieningen ontbra ken. "Het aanwezige 'vuil' be stond uit meubels e.d. die in derhaast achtergelaten moesten worden. Het is onlogisch een pand dat gesloopt gaat worden netjes gestofzuigd achter te la ten. De deurwaarder meldde overigens dat het hem nog ta melijk netjes was en dat alle af spraken zijn nagekomen. Door te vermelden dat er spuiten ge vonden zijn, wekt u de indruk dat er harddrugs werden ge bruikt. Als u dit goed had uitge zocht, was u te weten gekomen dat er een diabeet in het pand woonde van wie deze spuiten De ombudsman van het Leidsch Dagblad is van maandag tot en met vrijdag bereikbaar van 9.30-11.30 uur onder telefoonnummer (071)-356215. Brieven kan men richten aan het adres: Ombudsman Leidsch Dagblad, Postbus 54,2300 AB Leiden. Het werk van de ombudsman valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie. Voor klachten over de bezorging gelieve men te bellen (071) - 143241 (na zes uur) en 128030 (overdag). waren. Uw verslaggever sugge reert wederom het beeld van krakers als onhygiënische men sen." De krant krijgt het verwijt dat zij geen contact heeft opge nomen met betrokkenen. De verslaggever had tot taak weer te geven wat zich bij de ontruiming voordeed, niet 'de beweegredenen van krakers' weer te geven. (Deze mogen trouwens in grote lijnen als be kend worden verondersteld). Hij ging ter plekke kijken (trof, blijkens zijn verslag, wel iets meer aan dan alleen wat meubels), sprak met de kopers van het terrein, met de ge rechtsdeurwaarder en verwerk te al die gegevens in zijn artikel - de gewone journalistieke werkwijze. De krakers waren al weg uit het pand op het mo ment dat hij arriveerde. KSUL doet het enigszins voorkomen alsof de mening van de ge rechtsdienaar niet in het verslag heeft gestaan, maar dat heeft zij wel degelijk. Evenals zijn op merking dat "die mensen het in Engeland toch wel heel erg heb ben gehad als ze hier in deze omstandigheden willen leven." De verslaggever realiseert zich dat van het woord 'naalden' (hij heeft niet over spuiten geschre ven) een zekere suggestie uit gaat, maar neemt ook na de be wering dat ze van een diabeet zouden zijn niets van zijn woor den terug. Ook wijst hij het ver wijt van de hand dat er nooit contact met betrokkenen is ge weest. Volgens hem heeft hij bij een eerdere gelegenheid met hen gesproken. Conclusie: gezien de taakstel ling van de journalist heeft hij zijn werk naar behoren verricht. Alleen bij de bekopping van het stuk had de redactie wat zorg vuldiger te werk kunnen gaan. De zin met het woord 'beesten bende' werd gebezigd door een der kopers van het pand. Door te verzuimen in de kop aan te geven dat het hier een citaat be treft, lijkt het nu net of deze kwalificatie afkomstig is van de krant. Op 29/10'88 hield de PvdA een ombudscongres over de (inko menspositie van de ouderen. Een van de sprekers was Wim Kok, toen nog gewoon kamer lid. Hij stelde vast dat ziektekos tenpremies van 180 per maand per persoon onbetaal baar, dus onaanvaardbaar zijn. Nu ruim 5 jaar later, Kok is in middels 4 jaar minister, is er niets veranderd en laat hij een onaanvaardbare situatie voort bestaan. Ook staatssecretaris Simons, verantwoordelijk voor WVC, heeft niets bijgedragen om een einde te maken aan de ongelijke behandeling van ouderen. Inte- In zijn zwanezang (4/1'94 in LD) getiteld 'Ik heb met een zeisje in de bestaande regels ge sneden' stelt hij: 'Ik vind dat er nog erg veel bejaarden zijn met AOW en een klein aanvullend pensioen die onevenredig veel aan premie betalen. Op dat punt heb ik door politieke weer stand onvoldoende vooruitgang kunnen boeken'. Hoe hypocriet deze uitspraak is bewijst een berichtje in het LD van 12/1'90. Staatssecretaris Simons is niet bereid mensen die alleen een AOW uitkering genieten tegemoet te komen bij het betalen van de premie voor een standaard pakketpolis. (Antwoord op vragen van PvdA kamerlid Van Otterloo). Dat Si mons nooit bereid is geweest blijkt ook uit een brief van re centere datum, 7/7'93 door dr. Lansink, CDA-kamerlid aan on dergetekende gezonden. Citaat: 'Het wachten was op de stelselwijziging, die echter om andere redenen vertraagd is. Tegen die achtergrond heb ik samen met collega van Otterloo in oktober 1992 aan staatssecre taris Simons de vraag voorge legd of de onderbrenging van een belangrijk deel van de parti culier verzekerde 65-plussers bij het ziekenfonds mogelijk was. Uit nader onderzoek is geble ken, dat een dergelijke overhe veling een forse stijging van de collectieve lastendruk inhoudt, wat weer strijdig is met het al gemeen regeringsbeleid'. Dit is opportunisme van de bovenste plank. De betrokken ouderen spelen economisch toch geen rol meer. Die kunnen barsten. PvdA-kamerlid Van Ot terloo is de enige die voor onze belangen is opgekomen. Hij is door zijn partij op een onver kiesbare plaats gezet. Laatst kreeg ondergetekende de op merking toegevoegd 'man wat maak je je toch druk om een paar rot gulden'. Maar het gaat helaas niet om een paar rot gul den, maar om een essentieel deel van ons inkomen. Oordeelt u zelf. Bij een bruto maandinkomen van een echtpaar met alleen AOW bedraagt het ziekenfonds 49,76 en de standaardpolis 351,02, een verschil van 301,26. Bij alleen AOW 250,- bedraagt het ziekenfonds 65,56, de standaardpolis blijft 351,02, een verschil van 285,46. Bij een inkomen van AOW 750,- is het zieken fonds 97,39. Het verschil is dan 253,63. Bij een inkomen van AOW 1250,- is de stan daardpolis nog steeds 351,02, het ziekenfonds 129,14. Het verschil bedraagt dan 220,88. Bovendien betalen de Stan daard Pakket Polishouders per jaar 300,- eigen risico per echtpaar. Ondergetekende be taalde over 1993 202,40. Alle ouderen met een bruto inkomen minder dan 70% van het ziekenfondsmaximum voor werkenden moeten in het ver plicht ziekenfonds worden op genomen. Verwijzing naar en wachten op een nieuwe ziekte kostenverzekering zijn we moe. Protesten van vele gedupeer de ouderen, ouderenbonden en vakbeweging hebben niets op geleverd. Dat hebben we te danken aan de huidige rege ringspartijen. Als economische macht kun nen ouderen geen vuist maken, maar wel kunnen ze dat bin nenkort, te beginnen bij de ge meenteraadsverkiezingen, daadwerkelijk tonen door die partij te kiezen die opkomt voor hun belangen. G. Beurse, Strawinskypad 118, 2324 DB Leiden. Het wachtgebouw van de voormalige kazerne bij de Morspoort. Hierin bevonden zich onder meer de keu kens en de ruimte voor de wasvrouwen. Al in 1823 werd een vroeger passantenhuis als kazerne in gebruik genomen. De militai ren moesten dicht bij de militaire gevangenis, het Pest huis, zitten. In 1854 kwam er kazerne, waarvan he gebouw op de foto deel uitmaakt. Het hoofdgebouw van d kazerne maakte in 1981 plaats voorde nieuwe opbouw van Molen de Put. Onze fotograaf Wim Dijkman doorkruist da gelijks van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te Tijdens die ritten komt hii langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet di rect hot news vormen, maar het zeker waard zijn om te presenteren ANNO 1894 - Gelijk we reeds opmerkten, herdacht de Leidche typographische vereeniging „Lourens Janszoon Coster" met de vie ring van het jaarlijksche Kopperfeest, tegelijkertijd haar 40 jarig bestaan. Na het woord van welkom, bracht de W. H. Kloos, in zijn openingstoespraak dat verstreken langdurig tijdperk in herin nering. Hij wees er op dat, hoevele ma len de aanwezigen het Kopperfeest ook al hebben medegemaakt, er nog onder hen zijn dit reeds van de oprichting dr vereeniging af mochten doen. Nog al toos is de feestelijke viering van den Koppermaandag allen van harte wel kom, vooral ook omdat zij na een jaar van inspanning en arbeid eenige ont spanning doet genieten. Hebben de Leidsche Kopperfeesten zich steeds gekenmerkt door een goe de geest, een geest van opgewekte vroolijkheid en broederlijke eensge zindheid, hoeveel te meer zou dat dan nu niet het geval zijn met het 40ste Kopperfeest. Niemanda der aanwezi gen toch zal het goed recht tot feestvie ren in twijfel trekken, waar hett geldt de viering van het 40 jarig jubileim de zer vereeniging. Goeddoende en hulp aanbrengende waar die noodig was, heeft zij gedurende al die jaren aan het schoone doel beantwoord: elkaar bij ziekte of dood met geldelijke hulp ter zijde te staan terwijl zij, met haren tijd medelevend, nog dit jaar haren werk kring naar eisch der tijdsomstandighe den hoopt uit te breiden. - Zaterdag-avond heeft de sultan van Turkije een feestmaal gegeven ter eere van den Duitschen gezant, prins Rado- lin, wiens zoon in het huwelijk treedt met eene dochter van den vroegeren Pruisische gezant te Konstantinopel, graaf Koningsmark. De bruid is aldaar geboren. De gasten, die voor de huwe lijksplechtigheid waren overgekomen en de in Konstantinopel vertoevende Duitsche officieren, behoorden tot de genoodigden van den Sultan, die ook - LONDEN, Aan boord van het stoom schip „Ruapehu", van Nieuw-Zeeland hier aangekomen, bevonden zich 11,855 kisten boter en 1228 kisten kaas. Dit is de grootste zending melkproduc ten, welke tot heden van daar in Enge land werd aangebracht. ANNO 1969 De heer J. M. Bruins, directeur van economische controledienst, is het met de consumentenbond eens, dat het mede van de verbruikers afhangt op welk niveau de prijzen zich in de komende maanden zullen stabiliseren. „De strijdvaardigheid van de consu ment is zeker van invloed", zegt hij. „We leven echt niet meer in een tijd, dat de ondernemer zo maar alles met zijn prijs kan doen. In de Korea-tijd bij voorbeeld lag da nog duidelijk anders." Het Centraal Planbureau heeft becij ferd, dat de kosten van levensonder houd dit jaar met zes procent zullen stijgen. Anderhalf procent komt daar van komt voor rekening van de btw. De ontwikkelingen in de eerste dagen van dit jaar doen vermoeden, dat het wel eens meer dan zes procent zou kunnen worden. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS (tel. 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afdeling Intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-454545): volwassenen 14.00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur Klasse I en II ook 11.15-12.00 uur. Kraamafdeling gynaecologie: 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur, alleen voor vaders bovendien van 19.30-21.00 uur. Afdeling hartbewaking: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Intensive care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: ouders gehele dag. Overige bezoekers 14.30-19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uur (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. Voor zwangeren: zaterdagen zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend voor partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een ruime bezoek mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkunde en neurologie: 14 15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur: oogheelkunde en heelkunde 14.15-15.00 üur en 18.30-19.00 uur. Kinderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.00 uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord (tel. 01720-63131): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek medium care: 11.00-11.30 uur. Kraamafdeling: bezoek voor vaders de gehele dag in overleg met hoofd afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 u BIOSCOPEN LEIDEN LIDO 1, 2, 3, 4 en STUDIO, tel: 071- 124130/133210, Steenstraat. LIDOl. Aladdin al do t/m zo 13.30, 15.45, 1.30. r N sprookje uit de Walt ij weet Jasmine, de weggelo- straatjongens. Aladdin krijgt hulp v; dag. 19.00 en 21.15. LID0 2. A Perfect world al., do t/m zo en wo 14.15, 18.45, 21.15; maendi 18.45 en21.15. Kevin Costner ontsnapt uit gevangenis en neemt jongetje in gijze ling. Clint Eastwood gaat het tweetal zoeken. Een tocht door het Texas van de jaren zestig. Met een mooie verhaal lijn, omdat familieproblemen aan ie ders gedrag ten grondslag liggen. East wood regisseerde 'A perfect world' ook. LID0 3. il do t/m zo 14.15, 15. Monstern :rg. Via geneti pulatie wandelt een stel dim een tot pretpark gebombardeerd lack naar het boek van John Grisham. Ambitieuze advocaat Mitchell Mc Deere (Tom Cruise), kan voor veel geld gaan werken op een advocatenkantoor in Memphis. De firr .lijkte telorgamsatie te zijn van de maffia. LID0 4 Beethoven's 2nd al., do t/m zo enwo 14 30, 19.00, 21.15, ma en di 19.00, 21.15. Hondenfilm, maar niel met één Sint Bernard, maar met vijf zoek naar moederhond. STUDIO The Muppet Christmas Carol al., do t/m zo en wo 14.30. Al zo'n 35 jaar verma- reld de poppen van Jim Henderson. Ze waren al eens in Hollywood, ze 'namen' Manhattan en nu acteren ze in een se rieus drama Met de britse acteur Mi chael Caine staan ze in een bewerking i. Newland Ar cher (Daniel Day-Lewis) trouwt met May Welland (Wynona Ryder) maar is verliefd op haar onconventionele nicht Ellen Olenski (Michelle Pfeiffer). En dat is "not done' in die tijd want in hun nogal verstikkende milieu barst het van de normen, waarden en codes waar ze zich aan moeten houden. Scorsese ba- hop het gelijknamige r h si e Pulit. LUXOR tel: 071-121239. Stationsweg. Sleepless in Seattle al., dag. 19 00, ir personages en publiek nachtelijk praatprogramma. Dat wordt opgevangen door Annie op de autora dio. Deze weet meteen dat Sam haar ware jacob moet zijn. Voordat het twee tal bij elkaar komt. is er heel wat ellen de gepasseerd. Ephron schreef het script voor 'When Harry met Sally'. Maar dit keer is ze heel wat minder spi ne Capion. In zichzelf gekeerde Britse vrouw wordt uitgehuwelijkt aan Nieuw- zeelandse pionier. Sinds haar zesde heeft deze Ada met meer gesproken. Haar liefste bezit, de piano^neemt ze een prachtige scène op. Beklemmende beelden van een wereld vol schoonheid en droefenis. KIJKHUIS tel: 071-142895'. Little Buddha do t/m wo 20.30. Het is even wennen om van Bernardo Ber- tolucci. de grootmeester van prachtige psychologische en politieke drama's, :t jongetje dat een reïncarnatie monniken heet te zijn, eerlijk e toverende mythologie en af en I De Spiegel ma 20.00, 22.15. Regis seur Andrej Tarkowski geeft zijn poëti- e op de Russische geschiede- brengt ze al haar fantasieën tot Ie II Ladrodi Bambini, wo 20.00, 22.15. Van Gianni Amelio. De film werd in 1992 uitgeroepen tot de beste Europe se rolprent van dat jaar Een politie met nogal wat tegenzin maar gaande weg groeit er een band tussen de drie X tel: 071-123568, t Cinema Pur Project ma 20.30. Sum listische/dadaïstische filmavond me dat ze zelf niet kon krijgen. De interna tionale cast met sterren als Bibi Ander son, Anthony Perkins, Kitty Courbois en Tilly Perin-Bouwmeester acteert op de muziek van Willem Breuker. VC Senso do t/m zo 20.45. Eerste film in een kleine reeks gewijd aan Luchim Visconti. Tijdens de Oostenrijkse be zetting van Italië vorige eeuw raakt een e gravin verliefd op de vijand. Als h, ir ontrouw blijkt, r Boetzelaerstraat EURO 1. Aladdin al., do t/m zo 13.00, 15.00, 17.00, wo 14.00. Aladdin, originele versie, al., do t/m zo 17.00, 19.00, 21,45; ma, di 19.00, 21.30; wo 14.00, 19.00,21.30. EURO 2. A Perfect World al., dag. 21.00. EURO 3. Jurassic Park al., do t/m di: 19.00; wo: 13.30, 19.00. EURO 4. Beethoven's 2 nd al., do t/m zo; 13.30, 16.15, 18.45, 21.30; ma, di: 18.45, 21.30; wo: 14.15, 18.45,21.30. Sleepless in Seattle al., do t/m zo 13.45,16.30, 18.45, 21.15; ma t/m wo: 18 45,21 15 PARKFILMHUIS Oeroeg, vr, za 20.30. Hans Hylkema ging verder waar Hella S. Haasses be roemde novelle ophoudt. Hollandse Jo- han en Indische Oeroeg groeien samen op. Johan vertrekt voor zijn studie naar zijn vaderland en komt terug tijdens de onafhankelijkheidsstrijd. Ondank: it land m liefde vi ze opgroeiden, komen Joh KATWIJK K&O gebouw, Sluisweg 16 De G.V.R. al., wo 14.00.1 sproken. Tekenfilm naar h n ontmoet ze de G.V.R. Sof ie gaat met waar dromen vandaan komen. VOORSCHOTEN KINDERBIOSCOOP CC tel: 071-614354 Prinses Marijkelaan 4 Asterix al, vr t/m zo en wo 14.00. Nederl. gesproken. Jurassic Park al., 15.30. DEN HAAG ASTA 1. tel 070-3463500, Spui 27. A perfect world 12 jr.. dag. 13.15, 16 00, 18.45. 21.30. ASTA 2. Sleepless in Se attle al. dag. 13 15, 16.00, 18.45, 21.30. ASTA 3. The House of the Spirits 16 jr., dag. 13.15, 16.30, 20.15. BABYLON 1. tel. 070-3471656, naast Centraal Station. The Age of Innocence al dag. 13 15, 17.00, 20 30 BABYLON 2. Aladdi dag.: BABYLON 3. Farewell to my Concubine dag 13.15, 16.45, 20 15 CINEAC 1. TUSCHINSKI tel: 070- 3630637, Buitenhof 20. Aladdin al., dag. 13.15, 16.00, 18.45,21.30 CINE AC 2. Beethoven's 2nd al dag. 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. CINEAC 3. The Muppets Christmas Carol al., do, vr, za, zo, wo. 13.15, 16.00; The Fugitive 12 jr., dag 18.45, 21.30, ma, di ook 13.15, 16.00. METROPOLE 1. tel 070-3456756, Car- negielaan 15 Little Buddha al., dag. The H dag. of the Spiri 16 jr 20.30. METROPOLE 3. Sleepless in Se attle al., dag. 13.15, 16.00, 18.45, 21 30. METROPOLE 4. The Firm 16 jr., dag 13 15, 17.00, 20.30 METROPOLE 5. Jurassic Parkal.,dag 13.15, 16.00, 18.45,21,30. ODEON 1. tel: 070- 3462400/3462401, Herengracht 13 Beethoven's 2nd al 16.00, 18.45,21.30. ssic Park al., dag rget 16 jr., dag. 1 21.30. ODEON 3. Robin Hood al., dag 13.15, 16.00, 18 45. 21.30 ODEON 4. Riksbioscoop. Sommersby al dag 11.45, 14.15, 16.45, 19.15.21.45. HAAGS FILMHUIS tel: 070-3656030, Spui 191 Zaal I PipiZetDeB

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1994 | | pagina 18