Schrijvende Lezers/Info Open brief over Vijf Meilaan Stigmatiserende en negatieve artikelen WOENSDAG 29 DECEMBER 1993 chef paul de tombe, 071 -356484, plv.-chef jan van der nat, 071 -3^ Bewoners van Leiden Zuidwest hebben woningbouwvereni ging De Sleutels gevraagd bouwplannen voor de Vijf Mei laan te laten varen. Dat kost veel geld, waarschuwde direc teur Lepelaar van De Sleutels 17 december in het Leidsch Dagblad. En dat schiet de pro testerenden weer in het ver keerde keelgat. Met verbazing hebben wij ken nis genomen van een artikel in het Leidsch Dagblad van vrijdag 17 december onder de kop 'Cri sis dreigt bij De Sleutels. 1. Het artikel is inhoudelijk een reactie, merkwaardig ge noeg niet van een bestuurslid, maar van de directeur van De Sleutels, de heer A.P. Lepelaar. Immers, de reactie geldt onze brief van 14 december, onzer zijds bewust gericht aan het be stuur in verband met ons ver zoek tot het doen uitschrijven van een extra ledenvergadering, gesteund met de handtekenin gen van 41 leden van de vereni ging- De inhoud van het dagbladar tikel noopt ons helaas nader in te gaan op bepaalde zaken. 2. In de eerste plaats wil de heer Lepelaar nu al wel kwijt dat het bestuur van De Sleutels een eventueel besluit van de le denvergadering tot stopzetting van de activiteiten aan de Vijf Meilaan op zal vatten als een motie van wantrouwen. Deze opvatting lijkt zeker voorbarig, zelfs een mogelijkheid tot het wegsturen van het bestuur be hoort tot de mogelijkheden. 3. De heer Lepelaar komt in het betreffende artikel dan ook met het al bekende verhaal dat De Sleutels al aanzienlijke kos ten heeft gemaakt. Hij heeft het dan over een bedrag van vier ton of daaromtrent. Wat deze uitgave betreft kan De Sleutels ofwel de heer Lepe laar de hand in eigen boezem steken, want op maandag 18 oktober was in de ledenverga dering het punt 'Mandaatverle ning voor eventuele bouw aan de Vijf Meilaan' pas aan de or de. Maar al maanden daarvoor was wbv De Sleutels aan de slag gegaan met het Vijf-Meilaan- project, de inmiddels beroemd geworden 'achterkamertjesver gaderingen' zijn daar het bewijs van. 4. Toen deze bijeenkomsten op maandag 18 oktober uit de vergadering aan de orde werden gesteld, veinsde de waarne mend voorzitter, de heer Wilart, zogenaamd niets van deze ver gaderingen te weten: zeer merk waardig. Middels opmerkingen van het hoofd Verhuur- en Bewonersza ken, de heer E. van Kaam, ge daan na de ledenvergadering, konden de leden en wie het maar wilde weten vernemen, dat er al tienduizenden guldens waren gestoken in architecten- ontwerpen voor de Vijf Meilaan. Waarom de heer Van Kaam dit niet tijdens de ledenvergadering liet weten is ook al merkwaar dig. Of had hij nog meer dei ning verwacht op 18 oktober? Al met al zijn de leden van wbv De Sleutels onkundig gela ten van uitgaven, die we nu fei telijk kunnen rangschikken on der 'illegale praktijken'. 5. De heer Lepelaar klaagt dat er al zo veel geld is uitgegeven, maar een eerder verzoek van ons in een andere brief aan het bestuur om eventuele uitgaven met betrekking tot de Vijf Meil aan op te schorten, heeft ook geen gehoor gekregen. Voor beeld is dat wbv De Sleutels nu weer geld gaat uitgeven om ad viezen aan een notaris te vra gen. Een opmerking van de heer Lepelaar waar we ons echt kwaad over maken is dat de le den die om een extra ledenver gadering hebben gevraagd, kie zen voor hun eigen belang. Dat wordt ervaren als grievend en is natuurlijk pure onzin. Als direc teur van een woningbouwvere niging zou hij natuurlijk wat zorgvuldiger om moeten gaan met wat nu heet ongenuanceer de uitspraken. Juist als 'zijn' woningbouw vereniging zich bezighoudt met zaken die buiten de leden om worden geregeld en dan in een later stadium pas een mandaat vraagt, dan komt dat bij ons en de buitenwacht over als schijn heilig. Als een woningbouwver eniging bokkesprongen maakt, dan lijkt het niet gewenst om daar vervolgens de leden mee op te zadelen met bijvoorbeeld kreten als 'eigen belang' enzo voort. Dat vertroebelt de sfeer nog meer! 6. Tenslotte nog dit: in onze brief van 14 december hadden wij gevraagd de ontvangst van de brief te willen bevestigen. Tot vandaag heeft het bestuur zulks niet gedaan: klaarblijkelijk communiceert men liever via het Leidsch Dagblad. Eigenlijk zijn we daar niet rouwig om, want dan bereiken ook wij meer mensen. De inhoud van onze geza menlijke brief van 14 december blijft recht overeind staan. Met de aantekening dat wij de brief van heden als open brief be schouwen. H. Kwik, namens Bewonersgroep-70, 's Gravesandestraat 19, Bewonerscommissie Plan 7, Stalpaerthof 17 De ombudsman is op vakantie Beveiligingsbedrijf Langs deze weg wil ik lezers van deze krant waarschuwen op te letten bij het inschakelen van bedrijven die doen aan inbraak beveiliging. Omdat ik zelf tot twee keer toe met een inbraak te maken heb gehad, besloot ik adviezen in te winnen omtrent het beveiligen van mijn huis. Aanvankelijk was ik nogal in de war gebracht door de tegenstrij dige adviezen die ik van ver schillende kanten kreeg. Uitein delijk zocht ik een beveiligings bedrijf op en belde er naar toe. Het bedrijf was van plan langs te komen om ter plekke advies uit te brengen over de te nemen maatregelen. Telefonisch werd mij meegedeeld dat het advies vrijblijvend was, maar dat ik, in dien het werk door een ander bedrijf zou worden uitgevoerd 60 gulden advies- en voorrijkos- ten kwijt zou zijn (de aanvanke lijke bewering dat geen voorrij- kosten zouden worden bere kend, klopt maar ten dele). Aan gezien ik ervan uitging met des kundigen van doen te hebben en mijn situatie geen uitzonde ring is - ik woon in een gewone portiekflat - ging ik akkoord. De man van het beveiligings bedrijf kwam en adviseerde twee pensloten en deurstrips. Zijn argumenten waren overtui gend. Ik schrok echter van de prijs: inclusief arbeidsloon en btw 611 gulden. Ik heb duidelijk laten merken dat ik dit erg hoog vond, maar ik had het gevoel geen keus te hebben; er moest toch iets gebeuren. En zoals ge zegd, ik ging ervan uit dat het bedrijf deskundig en te goeder trouw was... Later is mij gebleken dat ik zo'n 275 gulden te veel heb be taald. Juridisch gezien heb ik geen poot om op te staan: ik ben immers akkoord gegaan. Niettemin heb ik toch een po ging gedaan om dit geld terug te krijgen. Echter zonder resultaat, zelfs geen briefje terug. Ik kan dit niet erg klantvriendelijk noe men. Beste mensen, leer van deze ervaring. Stel u van tevoren op de hoogte van prijzen en dien sten, kijk en vergelijk. Maak voordat het bedrijf komt duide lijke afspraken en wees voor zichtig met de keuze van het bedrijf. J. van Herk, Willem de Zwijgerlaan 405, Leiden. ZIEKENHUIZEN ONGEVALLENDIENST Elke dag Academisch Ziekenhuis behalve van dinsdag 13.00 tot woensdagp 13.00 uur (Diaconessenhuis) en van vrijdag 13.00 tot zaterdag 13.00 uur jl (Elisabeth Ziekenhuis). EHBO ziekenhuis Rijnoord elke dag geopend. L p Artikelen over het Leidse mul- ti-cultureel educatief centrum Bar en Boos en over de PTT- centrale waar krakers uit zijn gezet, schoten bij de vertegen woordigers van de krakers, het Kraak Spreekuur Leiden, in het verkeerde keelgat. Via deze brief wil het Kraak Spreekuur Leiden (KSUL) zijn ongenoegen uiten over de nega tieve en stigmatiserende artike len over krakers in Leiden. De veelal eenzijdige berichtgeving van deze krant over kraak-aan- gelegenheden geven de lezers geen reëel beeld van de leefwij ze en beweegredenen van kra kers in Leiden. Twee voorbeelden daarvan zijn een artikel over Bar en Boos van maandag 29 november en het artikel over de ontruimde PTT-centrale. In het eerste voorbeeld wordt een bezoek aan Bar en Boos beschreven. Buiten het feit dat er in het arti kel onjuistheden stonden, ligt het accent van het artikel niet op de inhoudelijke kant van Bar en Boos. Die ligt meer op de stereotiepe uiterlijkheden van krakers (PLO-sjaals, kale hoof den of dreads). Ik wil u er op wijzen dat driekwart van de be zoekers aan dit stereotiepe niet voldoet. Tevens werd Belt en Boos van multi-cultureel educatief cen trum gereduceerd tot een dans zaal. Indien uw reporter de moeite had genomen dit na te vragen bij een van de medewer kers van Bar en Boos, had er een beter beeld uitgekomen. Het tweede voorbeeld betreft de als 'beestenbende' betitelde aanblik van de PTT-centrale aan de Koningstraat. Het pand was niet op zoveel bewoners berekend en alle gas-, licht- en watervoorzieningen ontbraken. Het aanwezige 'vuil' bestond uit meubels en dergelijke die inder haast achter gelaten moesten worden. Het is onlogisch een pand dat gesloopt gaat worden netjes gestofzuigd achter te la ten. De deurwaarder meldde overigens dat het nog tamelijk netjes was en dat alle afspraken Indien u reageert op een arti kel in deze krant, wilt u dan in uw ingezonden brief de datum vernielden waarop het betreffende artikel werd gepubliceerd? Brieven worden in het al gemeen in deze krant onder tekend met naam, adres en woonplaats. Plaatsing van ingezonden brieven betekent niet dat de redactie het eens is met de inhoud ervan. De redactie behoudt zich het recht voor ingezonden brieven in te korten en plaat sing van brieven te weigeren. Welk land is dit? Kun je het bereiken met een vliegtuig of een boot? Moet je die kleine eilanden groepjes eens zien aan de randen. Wat een interessant land! Daar zouden we best eens naar toe willen varen. In het klompje uit onze jeugd. Onze fotograaf Wim Dijkman door kruist dagelijks een groot deel van de streek om het nieuws voor de krant in beeld vast te leggen. Tijdens die ritten komt hij langs allerlei 'beeldi ge' plekjes die niet direct hot news vor men, maar het ze ker waard zijn om te presenteren. zijn nagekomen. Door te ver melden dat er spuiten gevon den zijn, wekt de krant de in druk dat er harddrugs werden gebruikt. Als de krant dit goed had uitgezocht, was u te weten gekomen dat er een diabeet in het pand woonde, van wie deze spuiten waren. De essentie is niet de troep in het gebouw, maar het ontbre ken van concrete plannen van de eigenaars. Het pand zal ge ruime tijd leeg staan en de be woners zijn dakloos. Uw ver slaggever suggereert wederom het beeld van krakers als onhy giënische mensen, terwijl kra ken in Leiden aan zo'n 300 mensen een eigen leefruimte biedt, veelal met schaarse mid delen en tegenwerking van ge meente, eigenaars en energie bedrijf. Onzes inziens is de oorzaak van dergelijke onjuiste en sug gestieve berichtgeving dat het Leidsch Dagblad niet de moeite neemt om contact op te nemen met de betrokkenen. Het KSUL is altijd bereid informatie te ge ven. Het KSUL is elke woensdag tussen 14.00 en 18.00 te berei ken. Kraak Spreek Uur Leiden, Invalshoek, Leiden tel. 071-127619. BEZOEKUREN DIACONESSENHUIS UUINtütlNHUIb I 071-178178): dagelijks 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. Afdej intensieve zorg 10.30-11.00 uur en 19.00-19.30 uur en na overleg. u Kinderafdeling: 10.30-19.00 uur, na overleg met de dienstdoende verpleegkundige. Jongerenafdeling: 14.30-15.15 uur en 19.00-19.45 uur. r RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging St. Elisabeth (tel. 071-454545): volwassenen 14,00-14.45 uur en 18.30-19.30 uur. Klasse I en II ook 11.15-12.00 uur. p Kraamafdeling gynaecologie: 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur, allee» voorvaders bovendien van 19.30-21.00 uur. L Afdeling hartbewaking: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. L Intensive care: 14.00-14.30 uur en 19.00-19.30 uur. Kinderafdeling: ouders gehele dag. Overige bezoekers 14.30-19.30 uur. ACADEMISCH ZIEKENHUIS |l (tel. 071-269111): alle patiënten (behalve kinderen) 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur. 1 Avondbezoekuur afdeling Verloskunde 18.15-19.00 uur, 19.00-20.00 uutr (Alleen Partners/echtgenoten met kinderen. jt Voor zwangerem zaterdag en zondag van 10.00 tot 11.00 uur, uitsluitend <1 ANNO 1893 Aan den gemeenteraad Leiden deelen B. en Ws. mede dat de toegestane som men op de na volgende posten der be grooting niet toereikend zijn bevonden voor de gebleken behoeften en stellen voor in de meerdere uitgaven te voor zien door afschrijving van den post „Onvoorziene Uitgaven" tot de onder staande bedragen: Volgn. 114. Belooning en premiën aan de brandspuitlieden en beambten 675. Ten gevolge van de vele kleine branden, welke in dit jaar voorkwa men. In de Raadszitting van 10 Augus tus 11. werd ter zake bereids een krediet toegestaan. Volgn. 122. Kosten, voortvloeiende uit het nemen van maatregelen ten be hoeve van den openbaren gezond heidstoestand 300. In verband met de voortgezette maatregelen tegen cholera-gevaar, waartoe door den Raad in zijne vergadering van 24 Augustus 11. machtiging werd verleend. Bovenge noemde som dient tot bestrijding van uitgaven voor den aanleg van duinwa ter in poorten en sloppen, voor het tij delijk cholera-hospitaal en voor desin fectie Volgn. 143. Terugbetaling van school gelden, hooger, middelbaar en lager onderwijs 50. Als een gevolg van on derscheiden door Uwe Vergadering ge nomen besluitenn tot terugbetalinng van schoolgelden. - Er bestaat kans dat hier ter stede zal worden opgericht eene zangvereeni- ging uitsluitend voor werklieden. Het voorloopig comité wendt daartoe ten minste alle pogingen aan. Het doel is op de te houden repetitiën de theorie van den zang te beoefenen en het zin gen van eenvoudige liederen met Ne- derlandsche tekst. - Te Voorschoten werden Dinsdag avond door den gemeente-veldwachter C. van Meurs een vijftal matrozen aan gehouden, die gedeserteerd waren van het opleidingsschip „de Wassenaer" te Amsterdam. Zij werden de volgende dag te Leiden aan de militair autoriteit afgeleverd. ANNO 1968 - 'Kruidendokter' wil Duijs voor de rechter slepen. Het is zo goed als zeker, dat de Haagse advocaat mr. K.W. Ziele- man een proces aanhangig zal maken tegen Willem Duijs, omndat hij verant woordelijk gesteld zal mogen worden voor „het feitelijk gebeuren" in de laatste „Vuist", waarin de vloer werd aangeveegd met de Casterense „krui dendokter", W. van de Moosdijk. Mr. Zieleman heeft de „Raspoetin van Brabant" - ongetwijfeld een van de meest geplaagde mannen van '68 - gratis juridische bijstand aangeboden. De kruidenhandelaar nam dit aanbod aan en kreeg toen van de rechtsgeleer de te horen, dat hij zijn mond had te houden tegenover derden. - Sophia Loren laat kliniek inrichten. De Italiaanse actrice Sophia Loren en haar echtgenoot Carlo Ponti zullen in Genève een kliniek laten inrichten, welke zich zal specialiseren in de be handeling van moeders met zwanger- schapsmoeilijkkheden. e be|' partners/echtgenoten en eigen kinderen. Kinderafdelingen: voor ouders van opgenomen kinderen is er een r mogelijkheid in overleg met de hoofdverpleegkundige. Voor andere bezoekers gelden de volgende tijden: keel-, neus- en oorheelkiji en neurologie: 14.15-15.00 uur en 18.30-19.30 uur; oogheelkunde en p heelkunde 14.15-15.00 uur en 18.30-19.00 uur. Kiiiderkliniek: zalen voor peuters, kleuters en grote kinderen: 15.15-17.0Q_ uur; babyzaal en boxenafdeling: volgens afspraak met de hoofdverpleegkundige. RIJNLAND ZIEKENHUIS vestiging Rijnoord !i (tel. 01720-63131): 14.30-15.15 uur en 18.30-19.30 uur. Extra bezoek mediumcare: 11.00-11.30uur. jL Kraamafdeling: bezoek voor vaders de gehele dag'in overleg met hoofd ji afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 en van 18.30 -19.30 uur. e Kinderafdeling: bezoek voor ouders de gehele dag in overleg met hoofd i, afdeling. Overigen van 14.30 -15.15 uur en 18.30 -19.30 uur. r BIOSCOPEN LEIDEN LIDO 1, 2, 3, 4 en STUDIO, tel: 071- 124130/133210, Steenstraat. Ie Kerstdag gesloten. LIDOl. Aladdin al., v'r 14.30, 2e Kerstdag t/m woe 13.30 en 15.45. Nieuw sprookje uit de Walt-Disney-stu- dio's. Aladdin, een kruimeldiefje, leeft met zijn aapje Abu op straat. Hij weet Jasmine, de weggelopen dochter van de sultan te redden, en wordt verliefd op haar. Maar prin sessen trouwen nou eenmaal nooit met straatjongens. Aladdin krijgt hulp van de Geest. Nog gaat alles niet van een leien dakje want de kwaadaardige vizier Jafar gooit steeds roet in het eten. Nederlands gesproken. Aladdin al., De Originele Ameri kaanse Versie, dag. 19.00 en 21.15. LID0 2. A Perfect world al., do 18.45, 2115, vr t/m woe ook 14.15. Ke vin Costner ontsnapt uit gevange nis en neemt jongetje in gijzeling. Clint Eastwood gaat het tweetal zoeken. Een tocht door het Texas van de jaren 60. Met een mooie verhaallijn, omdat familieproble men aan ieders gedrag ten grond slag liggen. Eastwood regisseerde 'A perfect world' ook. LID0 3. Jurassic Park al., dag. 18.45, vr t/m woe ook 14.15. Monstermovie van Steven Spielberg. Via geneti sche manipulatie wandelt een stel dino's rond op een tot pretpark ge bombardeerd eiland. Sam Neill houdt samen met zijn vriendin Lau ra Dern een veiligheidsinspectie en de twee zien tot hun schrik dat die enorme beesten niet zo sullig zijn als ze er uitzien. Farewell to my concubine al., dag. 20.45. De Chinese actrice Gong Li werd ook in het Westen vermaard door haar rollen in films van Zhang Yimou. In deze rolprent van Chen Kaige is Gong Li echter slechts een ondersteunende kracht. Leslie Cheung en Zhang Fenguy zijn twee acteurs van de beroemde Peking Opera. Door hun belevenissen is de toeschouwer getuige van de-roerige twintigste eeuwse geschiedenis van China. De produktie werd met een Gouden Palm onderscheiden. LID0 4 Beethoven's 2ND al., dag. 19.00, 21.15, vr t/m woe ook 14.30. Hon denfilm, maar niet met één Sint bernard, maar met vijf wolbalen. Plichtmatige humor in voospelbaar verhaal over vaderhond op zoek naar moederhond. STUDIO The Muppet Christmas Carol al., dag. 19.00, vr t/m woe ook 14.30. Al zo'n 35 jaar vermaken ze via het televisiescherm de wereld: de pop pen van Jim Henderson. Ze waren al eens in Hollywood, ze 'namen' Manhattan en nu acteren ze in een serieus drama. Met de britse acteur Michael Caine staan ze in een be werkingvan Dickens' 'A Christmas Carol'. The Firm 16 jr., dag. 20.30. Thril ler van Sydney Pollack naar het boek van John Grisham. Ambitieu ze advocaat Mitchell Mc. Deere (Tom Cruise), kan voor veel geld gaan werken op een advocatenkan toor in Memphis. De firma blijkt een mantelorganisatie te zijn van de maffia. IUXOR tel: 071-121239, Stations weg. Ie Kerstdag gesloten. Sleepless in Seattle al., dag. 19.00, 21.15, 2e Kerstdag t/m w'oe ook 14.30. Regisseuse Nora Ephron vindt dat romantiek lijden is en dat laat ze haar personages en publiek dan ook flink doen. Sam is weduwnaar en stort zijn droeve hart tijdens een nachtelijk praatpro gramma. Dat wordt opgevangen door Annie op de autoradio. Deze weet meteen dat Sam haar ware ja- cob moet zijn. Voordat het tweetal bij elkaar komt, is er heel wat ellen de gepasseerd. Ephron schreef het script voor 'When Harry met Sally'. Maar dit keer is ze heel wat minder spiritueel. TRIANON tel: 071-123875, Bree- straat. The Piano al dag. 19.00,21.15 Fascinerende en meeslepende film van Jane.Capion. In zichzelf ge keerde Britse vrouw wordt uitgehu welijkt aan Nieuwzeelandse pio nier. Sinds haar zesde heeft deze Ada niet meer gesproken. Haar lief ste bezit, de piano, neemt ze mee naar het nieuwe land. Dit levert een prachtige scène op. Beklemmende beelden van een wereld vol schoon heid en droefenis. KIJKHUIS tel: 071-142895. Little Buddha do 23, ma 27, dl woe 29, 19.00, 21.45. Het isj wennen om van Bernardo Ber- tolucci, de grootmeester van pu tige psychologiscne en polities drama's, een soort familiefilm!1 zien. Bertolucci benadert het sl pele verhaaltje van het jongetjei een reïncarnatie van de leerm% ter van tibetaanse monniken hl te zijn, eerlijk en zonder al te vf romantische kitsch. Betoveren mythologie en af en toe verrasa de knipogen. j' Trois couleurs: Bleu do 23, ma di 28 en woe 29, 20.00, 22. li Psychodrama van Krzystof Kiel slovski over jonge vrouw die mi en kind kwijtraak en van vrijhej wil blijven genieten. Maarabso' vrijheid is onmenselijk, zo kom' tot de conclusie. LVC tel: 971-146449, Breestraa' Jésus de Montréal do 23, 20.4 Jesus Christ Superstar vr 24, 20.45. Life of Brian zo 26, 20.45. X tel: 071-123568, Haarlemrj! straat 52. Jimi plays Monterey Jimi Hef at the Isle of Wight di 28, woel 20.30 uur. ALKEMADE Belle en het Beest al, di 28, 1{ Accidental Herodi 28, 20.00[ ALPHEN AAN DEN RIJN EUROCINEMA tel: 01720-2081 Van Boetzelaerstraat EURO 1. Aladdin al., do. t/m le kerstda 14.00, 2e kerstdag t/m woe 13.00, 15.00, 17.00. Aladdin, originele versie, al., t/m le kerstdag 19.00, 21.451 kerstdag t/m woe 17.00, 19.0 21.45. EURO 2. A Perfect World al., dag. 21.0| EURO 3. Jurassic Park al., dag. 19.00.' EURO 4. Beethoven's 2 nd al., do t/m kerstdag 14.15, 19.15, 21.31 kerstdag t/m woe 13.15, 15." 17.15, 19.15,21.30. Sleepless in Seattle al., do t/rri kerstdag 13.45, 18.45, 21.15 kerstdag t/m woe 13.45, 16.3| 18.45,21.15. PARKFILMHUIStel: 01720- 95600, Cornelis Geellaan 2 f JFK (Oliver Stone) 20.30. Mett vin Costner. Film over de mooij de moordenaars) van John F. It nedy. VOORSCHOTEN KINDERBIOSCOOP CC tel: 071- 614354 Prinses Marijkelaan 4 I De ongelooflijke reis al., (Ned. ge sproken) ma 27 t/m do 30. 14.0! uur. 1 Jurassic Park al., 15.30 uur. DEN HAAG ASTA 1. tel: 070-3463500, Spil A perfect world al., dag. 13.15, 16.00, 18.45,21.30. ASTA 2. Sleepless in Seattle al., dag. 131 16.00, 18.45, 21.30. ASTA3.1 House of the Spirits, 16 jr., dag.i 13.15,16.30,20.15. BABYLON 1. tel. 070-3471656 naast Centraal Station. Aladdin dag 13.15, 16.00, 18.45,21. BABYLON 2. Farewell to my Con ne al., dag. 13.15, 16.45, 20.1 BABYLON 3. The Firm 16 jr., da 13.15, 17.00, 20.30. CINEAC 1. TUSCHINSKI tel: 0 3630637, Buitenhof 20. Aladd dag. 13.15, 16.00, 18.45,21 CINEAC 2. Beethoven's Snd al 13.15, 16.00, 18.45, 21.30. C AC 3. The Muppets Christmas C al., dag. 13.15, 16.00, 18.45 TROPOLE 1. tel: 070-3456756 negielaan 15. Little Buddha al 13.15, 17.00,21.00. METROP 2. Aladdin al., dag. 13.15,16.i 18.45. The Hous of the Spirits dag. 20.30 METROPOLE 3. Sl( less in Seattle al., dag. 13.15 16.00, 18.45, 21.30. METRO* 4. The Muppets Christmas Care ,,dag. 13.15. The Fugitive 12 jr dag. 16.00, 18.45,21.30. ME' POLE 5. Jurassic Park al., dag. 13.15, 16.00, 18.45,21.30. ODEON 1. tel: 070- 3462400/3462401, Herengrac 13. Beethoven's Snd al., dag. 1 16.00, 18.45,21.30. ODEONI rassic Park al., dag. 13.15, 16. Hard Target 16 jr., dag. 18.45, 21.30. ODEON 3. Robin Hood 2 dag. 13.15, 16.00, 18.45,21. ODEON 4. Riksbioscoop. Homel 2 al., dag. 11.45, 14.15, 16.45 19.15, 21.45. HAAGS FILMHUIS tel: 070- 3656030, Spui 191Zaal I Duri het vliegende olifantje al. dag. b| za. 14.00. The Swiss Family Roj binsonal., dag beh. za 16.15.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 18