Uitstel van plannen verbaast ontwikkelaar RPF Noordwijk: 'Geen theater in kerkgebouw' 'Klinkenbergerpolder moet niet bebouwd worden' Beestenbende in oude PTT-centrale Leiden Regio Club '71 mag wijken voor appartementen Nepnota's in Bollenstreek Palm Plaza terug op Noordwijks strand fipONDERDAG 9 DECEMBER 1993 'Elk jaar verlies Groenoordhallen incasseren niet slim Ontwikkelaar Bruil Sanders verwacht voor volgend voor jaar geen besluit meer over de toekomst van de Groen- pordhallen..Misschien dat na de verkiezingen de rust in de Leidse politiek weerkeert en er dan een besluit valt", £egt rayon-directeur M. van Kasteren van de Arnhemse vastgoedmaatschappij. „Wij willen graag snel de volgen de stap zetten, maar het is al maanden doodstil aan het front." LEIDEN «AAP RIETVELD Met twee anderen aanne mingsbedrijf Du Prie en ontwik kelingsmaatschappij IBB Kon- dor maakte Bruil Sanders plannen om van de Groenoord hallen een winstgevend bedrijf te maken. Bruil Sanders wil op net terrein rond de hallen een megabioscoop, een zalencen trum, een nieuwe veemarkt en kantoren bouwen. De Groen oordhallen zouden dan hele maal vrij komen voor evene menten. Bruil doopte het plan Groen- oord Plaza. Het werd door zo wel de gemeente als de buurt enthousiast ontvangen. Groen- .NOORDWIJK/DEN h PERSBUREAU CERBERUS Het staat definitief vast dat er |twee complexen met in totaal dertien appartementen ge- ibouwd kunnen worden op de ihoek Oude Zeeweg/Emmaweg in Noordwijk. Daar staat nu een villa waarin de discotheek Club '71 zit. Omwonenden hadden jbij de Raad van State om schor sing verzocht van de bouwver- igunning, die de gemeente pro jectontwikkelaar Raad Bouw gaf ivoor de complexen. Behande lend rechter bij de Raad van State. J. van de Does, heeft het schorsingsverzoek echter van de hand gewezen. De omwonenden vinden dat de nieuwbouw te massaal wordt en de omgeving aantast. Zij hebben zelfs te kennen gegeven dat ze liever de niet altijd even rustige discotheek ter plaatse handhaven dan dat de nieuw bouw er komt. Rechter Van der Does acht de omwonenden echter niet onevenredig bena deeld door de komst van de ap partementen en daarom wei gerde hij de bouwvergunning te schorsen. Het gemeentebestuur is blij dat de appartementen er ko men. Het is gemeentelijk beleid om'discotheken uit de woon wijken te halen om zo de over last van de nachtelijke stappers binnen de perken te houden. Club'71 was volgens de ge meente op een verkeerde plaats gevestigd. oord was vooral opgetogen over het feit, dat de Arnhemse ont wikkelaar werkgelegenheid voor de wijk beloofde. Maar inmiddels heeft Van Kastereti al maanden niets meer gehoord van de gemeente. En dat is op zijn minst merk waardig, vindt de rayon-direc teur. „Ik vraag regelmatig of er ontwikkelingen zijn en we vol gen wat er in de krant wordt ge schreven. Wij zouden toch ten minste willen horen wat de ge meente nu van plan is. Want nu zijn er drie projectontwikkelaars met hoge kosten opgezadeld. En wij zijn geen adviesbureau. Als je een projectontwikkelaar vraagt een oplossing te zoeken voor het déficit van de Groen- DUIN- EN BOLLENSTREEK Bedrijven en particulieren in de Duin- en Bollenstreek hebben neptelefoonnota's van 853 gul den in de bus gekregen. De re kening wordt gestuurd door een bedrijf uit Panama maar lijkt erg veel op een 'echte' telefoon nota. Alleen op de achterzijde is aangegeven dat het gaat om een offerte. Bij de politie is tot nog toe één melding gekomen van een particulier uit Rijnsburg en een bedrijf uit Noordwijk. „Maar we hebben gehoord dat de rekeningen bij veel meer mensen in de bus zijn geval len", vertelt een woordvoerder van de Katwijkse politie. oordhallen laat je toch daarna iets van je horen?" Dat de gemeente weinig haast lijkt te hebben met de ontwik keling van de Groenoordhallen begrijpt Van Kasteren ook niet. „Want dat is een kille, loze ruimte. Daar moet wat mee ge beuren. Het is toch niet slim om elk jaar het verlies maar te in casseren. Ik sta klaar om de vol gende stap te zetten." Om aan de onduidelijkheid een einde te maken heeft Van Kasteren voor volgende week een afspraak gemaakt met bur gemeester Goekoop. Die heeft de Groenoordhallen in zijn por tefeuille. „Want het is toch goed om alles uit de krant moeten PvdA en WD Sassenheim staan alleen in kritiek SASSENHEIM MARGRIT TIBBOEL I De PvdA en de WD in Sassen heim zijn tegen to,ekomstige (woningbouw in de Klinkenber- jgerpolder. Ze vrezen dat door een dergelijke bebouwing het open karakter tussen Warmond en Sassenheim gevaar loopt. Ze 'I tekenen dan ook bezwaar aan tegen de concept-reactie van i het Samenwerkingsorgaan I Duin- en Bollenstreek waarin wordt voorgesteld om te bekij- i ken of de Klinkenbergerpolder in aanmerking komt voor de bouw van zo'n 1650 huizen. De Sassenheimse liberalen en progressieven staan echter al- i leen in hun kritiek op het be bouwen van de Klinkenberger- j polder. De overige partijen zijn van mening dat bepaalde con cessies nodig zijn om het huidi ge bollenareaal in de Bollen streek zoveel mogelijk onge moeid te kunnen laten. Er moet bouwgrond beschikbaar ko- Een rigoureuze verplaatsing van de bollenteelt naar de Haar lemmermeer werd gisteravond in de raadscommissie ruimtelij ke ordening door geen enkele politieke vertegenwoordiger ge propageerd. Wel zou de Haar lemmermeer voor uitbreiding van de bollenteelt genomineerd moeten worden. Daarbij werd als kanttekening gemaakt dat bollenteelt in de Haarlemmermeer misschien niet eens zinvol is. De teelt van hyacinten is niet mogelijk in de polder en volgens CDA'er T. van der Plas doen ook de overige bolgewassen het beter op de in de bollenstreek aanwezige zandgronden. PvdA en CDA wezen er overi gens op dat de gemeenten zelf in het verleden niet al te voor zichtig met de aanwezige bol- lengronden zijn omgesprongen. Er waren volgens PvdA'er A. Olthof dikwijls belangen in het geding als het ging om woning bouw en andere financiële voordelen. „Ook nu nog spelen dergelijke kwesties", aldus Olt hof die duidde op de aanleg van een vakantiepark bij Noordwijk en de recente verkoop van bol- lengrond in Noordwijkerhout. Snel, superschoon en milieu vriendelijk wassen (sorry alleen voor auto's) Onze wasprogramma's zijn computergestuurd, milieu vriendelijk, dubbelgecon- centreerd en inclusief een optimale droging. Voortaan een stralende auto in nog geen drie minuten. W Het Motorhu|s Zo zag het interieur van de oude PTT-centrale aan de Koningstraat eruit na het vertrek van de Engelse krakers. foto Laatste Engelse krakers verlaten gebouw AAD RIETVELD Om twee u sleepten drie Engelse krakers de laatste krakkemikkige Bedford van het PTT-terrein aan de Ko ningstraat in het Leidse Noor derkwartier. Banken, stoelen, kapotte fietsen, boodschap- penkarretjes, matrassen en do de cannabisplanten lieten zij achter. De kantoren werden on middellijk dichtgetimmerd en voor het parkeerterrein kwam een nieuw hek. De kopers van het 5000 vier kante meter grote terrein - di recteur Oudshoorn van het ge lijknamige automobielbedrijf uit Leiderdorp en de Leidse aannemer en projectontwikke laar H. de Bolster - konden hun walging nauwelijks onderdruk ken. Hoofdschuddend liepen zij door de gangen en wierpen een blik in elke kamer. „Moetje nou toch kijken wat een beesten bende", zei Oudshoorn steeds. „Die emmer hebben ze als toilet gebruikt. En ze hebben alles vernield en al hun rotzooi ach tergelaten. Hier, het eten staat er nog gewoon. En d'r liggen ook naalden. Hier hebben ze een ruit ingeslagen om op het dakterras te komen. En de elec- triciteit hebben ze gewoon af getapt uit' een lantaarnpaal. Slim waren ze dus wel." De gerechtsdeurwaarder, die na het vertrek van de laatste krakers nog even poolshoogte kwam nemen, haalde zijn schouders op. „Ach, ik heb het wel erger gezien. Het lijkt me al lemaal nog tamelijk netjes en ze hebben zich keurig aan de af spraken met de politie gehou den." Om vervolgens te conclu deren: „Die mensen moeten het in Engeland toch wel heel erg hebben gehad, als ze hier in de ze omstandigheden willen le- Oudshoom en De Bolster wil len de gebouwen verhuren als kantoren en aan kleine bedrij ven. „Helemaal precies weten we het nog niet", zegt Ouds hoorn. „Maar we hebben nu al le tijd om met het bestem mingsplan in de hand eens te bedenken wat hier allemaal kan. Voor ons is dit in feite een NOORDWIJK' LEIDEN Ruilvereniging Ko- ningskerk houdt vrijdagavond 17 december van 19.00 tot 22.00 uur een ruilavond voor verza melaars van postzegels, mun ten, prentbriefkaarten, lucifer- merken, sigarenbandjes etc. De ruilavond wordt gehouden in buurthuis 't Spoortje aan de Berhardkade 40 in Leiden. MARIJKE DEN HOLLANDER De RPF in Noordwijk vindt dat er in de badplaats een duidelij ke behoefte bestaat aan een 'be hoorlijk' multi-functioneelcen- trum. Een theater in een kerk gebouw, een plan zoals Noord - wijks Belang dat enige 'tijd gele den lanceerde, moet volgens de RPF echter 'te allen tijde wor den afgewezen'. In haar verkiezingsprogram ma merkt de partij op dat toe- ristenmarkten op zondag moe ten worden geweerd. In de strijd tegen overlast en criminaliteit ziet de federatie veel in het in huren van werklozen die, om werkervaring op te doen, tegen een verhoogde uitkering kun nen worden ingezet als hulp agent, parkeerwacht of milieu ambtenaar. Dezelfde formule kan worden toegepast voor het bewaken van parkeerplaatsen en innen van parkeergelden. Als het aan de RPF ligt, wordt op alle parkeerterreinen in Noordwijk betaald parkeren in gevoerd. Ook de verblijfstoerist moet voor een parkeerplekje gaan betalen. Dat kan volgens de partij gebeuren met behulp van een vignet die de gast van de logiesverstrekker kan kopen. In het kader van de verkeers veiligheid dient de toegangsweg de van de Mortelstraat te wor den versmald. Dat kan volgens de RPF gebeuren door middel van het aanleggen van busba nen langs de hoofdrijbaan. Om het autogebruik terug te drin gen wordt voorgesteld het snel- bussysteem naar Leiden beter af te stemmen op het passagiers aanbod tijdens de spitsuren. De openbare bibliotheek Leiden, Delft, Haarlem en Dordrecht zijn voor toeristen die uit zijn op een weekeindje randstedelijk stadsschoon, een goed alternatief voor de grote drie Amsterdam, Rotterdam en Den Haag. En volgens een onderzoekje van de Consumentenreisgids is Leiden van die vier zeker niet de minste. Ieder kwartaal geeft de Cdnsumentenbond een reisgidsje uit met daarin tips voor vakanties in binnen- en buitenland. In het gisteren I verschenen decembernummer wordt een vergelijking gemaakt j tussen de vier genoemde, j middelgrote steden die volgens j de reisgids overlopen van I typisch Hollandse sfeer uit voorbije eeu wen: beboomde I grachten, straatjes met fraaie gevels en knusse hofjes. Stadsbeeld j Vervolgens worden in een korte I beschrijving de vier steden met j elkaar vergeleken. Zo wordt de j binnenstad van Delft 'de meest knusse' genoemd. De stad 'van blauw en oranje' bezit verder j het meest schilderachtige plein j (St. Agathaplein) en het gezel- ligste plein (de Beestenniarkt). Ook heeft Delft op Haarlem na de mooiste markt. Ten slotte zijn er in de plaats waar Willem van Oranje werd vermoord legio musea, kerken en andere histo rische bezienswaardigheden en heeft de gemeente verreweg de meeste hotels. Dordrecht is de rivierenstad. Veel meer nog dan bijvoorbeeld Leiden is het centrum van 'Dordt' op het water gericht met oude havens en dito pak- en koopmanshuizen. Verder zijn er een aardige hoeveelheid curieu ze musea maar daarentegen weinig hotels. Haarlem de Halsstad is van het kwartet het grootst wat vooral in de omvang van de oude stad en het winkelaanbod tot uiting komt. De Grote Markt is het mooiste plein dat de onderzoe kers in de vier steden aantroffen en er zijn in de Spaarnestad veel hofjes, musea en hotels in een 'wirwar van schilderachtige straten en steegjes'. Stadsgezicht Welke kwalificaties zijn er door de reiskeurmeesters van de Consumentenbond voor Leiden uitgekomen? Wat moet de bus sen vol dagjesmensen naar hier trekken? Welnu, de Museum- stad heeft van het kwartet de meeste studenten met de bijbe horende 'levendige sfeer en een rijk geschakeld uitgaansleven'. En Leiden heeft met zijn Rapen burg de mooiste gracht en de gevel van het Academiegebouw is de meest markante. Een an dere pluim op de hoed van Lei den zijn de hofjes waar de Sleu telstad er verreweg het meest van heeft. Uiteraard heeft Lei den ook de meeste musea en de mooite tuin, de Hortus Botani- moet volgens het partijpro gramma 'onzedelijke, mislei dende en occulte boeken' uit het bestand halen. De RPF vindt dat christelijke boekwerken te weinig op de planken van de bi bliotheek te vinden zijn. Ook het ambtsgebed aan het begin van de gemeenteraadsvergade ring moet weer in ere worden hersteld. Naaktrecreatie wijst de partij af en de commercie op het strand moet worden afge remd. Kinderopvang acht de RPF geen gemeentelijke taak. Iedere woonwijk moet worden voor zien van een uitlaatplaats voor honden, te betalen uit de op brengst van de hondenbelas ting. De RPF signaleert in Noordwijk een dringende be hoefte aan een verpleeghuis. In het programma wordt het 'on aanvaardbaar' genoemd dat in Noordwijk hotel- en schoolge bouwen geruime tijd leeg staan. „Het college dient alle middelen aan te wenden om deze gebou wen te huren om vluchtelingen en ontheemden te huisvesten", aldus de RPF. Maar voorlopig is het terrein aan de Koningstraat nog het do mein van slopers, die alle ka mers stuk voor stuk leeghalen. Gistermiddag werd al de ene na de andere container vol rotzooi weggereden. Oudshoorn: „Ik denk dat hier vijftig, zestig con tainers rotzooi uit komen, het is ongelofelijk." VRIJE TIJD Pluimvee De Leidse Pluimvee- en Konij nensportvereniging houdt ko mend weekeinde een clubexpo sitie in de aula van de Korte Vlietschool aan de Schubertlaan 131 in Leiden. Tijdens deze ex po worden keuringen uitge voerd van konijnen, hoenders, sierduiven, cavia's en hamsters. De tentoonstelling duurt van 20.00-22.00 uur op zaterdag en van 10.00-16.00 uur op zondag. Zuid-West De Ouderen Activiteitencom missie Leiden Zuid-West orga niseert zondag 12 december een ontspanningsmiddag voor 55-plussers in verzorgingshuis Haagwijk aan de Beethovenlaan 2. Het Alphens mannenkoor verzorgt een kerstprogramma. Entree een rijksdaalder. Zaal open om 14.00 uur. Zwervers Lokale tv en zwervers. Dat is het onderwerp van een lezing die loan van Nispen tot Sevenaer van het jongerenprogramma 'Stennis' houdt op woensdag avond 15 december in het mu seum voor Volkenkunde aan de Steenstraat 1 in Leiden. De le zing die wordt aangevuld met videobeelden, begint om 20.00 Het Rapenburg is volgens een onderzoekje van de Consumentenreisgids de mooiste gracht van de Hollandse steden. wordt de naam Rembrandt met Leiden in ver band gebracht. Stadsuil Maar de Consumentenbond heeft ook wat kleine aanmer kingen op Leiden. Leiden heeft een lange, autovrije winkel straat, de Haarlemmerstraat, maar dit is zeker niet de leukste. Hetzelfde geldt voor de Bree straat. Leuke winkeltjes vindt u in steegjes zoals Maarsmansteeg, Donkersteeg, Burgsteeg, Aal markt, Hoogstraat en Nieuw- straat. Dat zullen veel winke liers het reisgidsje niet in dank afnemen. Ook merkt de gids op dat hoe luxueuzer de hotels, hoe verder ze buiten het centrum lijken te liggen. Toch besluit de Consu mentenreisgids haar beschrij ving van Leiden met een leuk nieuwtje. Komend jaar doen al- foto loekzuyderduin le Leidse hotels mee aan de ac tie 'Een uiltje knappen in Lei den'. Een overnachting van za terdag op zondag kost dan maar één nieuw briefje van honderd gulden (met de steenuil daarop) per kamer. MARUKE DEN HOLLANDER Strandpaviljoen Palm Plaza keert volgend seizoen terug op het Noordwijkse strand. De ge meente sluit een nieuwe huur overeenkomst af met Mobo Ho telexploitatie BV voor de duur van 3 jaar. Daarmee wordt Palm Plaza weer gelijk getrokken met de overige strandpaviljoens. Volgens wethouder V. Salman zijn er, na indringende bespre kingen tussen de gemeente en de directie van Mobo, A. Mol en Ch. de Boer, voldoende redenen om een dikke streep onder za ken uit het verleden te zetten. Begin juli van dit jaar besloot het college van burgemeester en wethouders unaniem om het huurcontract van Palm Plaza met ingang van 16 oktober te beëindigen. Controle op de na leving van de voorschriften van het strandregelement had ver schillende overtredingen opge leverd. Daarbij ging het met na me om overschrijding van het aantal voorgeschreven vierkan te meters aan plankieren en ter rasoppervlakte. Op mondelinge en schriftelijke sommaties door de gemeente werd niet snel ge noeg gereageerd. Reden voor het college om het c Mol en de Boer op te zeggen. Ook vorig jaar kwamen Mol en de Boer met de gemeente in aanvaring. Toen ging het om een extra stuk terras dat illegaal naast het strandpaviljoen was opgebouwd. Dat geschil liep zelfs uit op een rechtszaak die overigens door de gemeente werd gewonnen. Enkele raads leden hadden gisteren in een commissievergadering zo hun twijfels over de goede intenties die Mol en de Boer volgens Sal man nu voor de naleving van de regels op het strand hebben. De fractievoorzitter van de PvdA, C. Voorham-Bartens, vroeg zich af of de dikke streep die het colle^ ge wil zetten niet wat eenzijdig is. En A. Ouwehand van Groen- Links benadrukte dat de streep dan wel boven de vloedlijn moet zitten. „Anders is die zo weer verdwenen. De wethouder gaf echter de verzekering dat de exploitanten van Palm Plaza in een gesprek met burgemeester van der Sluijs en Salman de duidelijke inten tie hadden uitgesproken niet opnieuw ae grenzen van

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 17