PvdA en D66 zitten elkaar weer dwars 'We hebben niet voor niets gestreden' Sociale dienst Leiderdorp pakt klanten strenger aan Regio Groen licht voor nieuwbouw Kims Hoeve Ook deze Vitara huur je bij Bouw McDrive laat nog op zich wachten Depot klein chemisch afval gevestigd in centrum Voorschoten Eerste asielzoekers arriveren volgende week in Wassenaar DINSDAG 9 NOVEMBER 1993 CHEF GERT VISSER. 071-356430 PlV -CHEF JANET VAN DIJK. 071 -35641 3 'Paarse coalitieLeiderdorp lijkt ver weg De gemeente Leiderdorp gaat cliënten van de sociale dienst strenger controleren op uitke ringsfraude. Zo worden voort aan gegevens van bijvoorbeeld bedrijfsverenigingen, zieken fonds en Informatiseringsbank betrokken bij de controle van de inkomens. Verder leggen sociale rechercheurs meer onaange kondigde huisbezoeken af en worden voortaan ook anonieme tips over fraude in behandeling genomen. De sociale dienst in Leider dorp ontdekte in 1992 voor een bedrag van 3,6 ton aan uitke ringsfraudes. Dit is waarschijn lijk het topje van de ijsberg. Op grond van de belastinggegevens verwacht de gemeente dat met één op veertien uitkeringen in Leiderdorp wordt gefraudeerd. In totaal hebben zo'n 400 men sen een uitkering. Volgens het college B en W is het hoog tijd om het personeel van de sociale dienst een duide lijke handleiding te geven over hoe om te gaan met fraudes. Hiertoe is een beleidsplan opge steld, dat vanavond wordt be sproken in de raadscommissie sociale zaken. In de nota wordt gesteld dat de ambtenaren van de sociale dienst in Leiderdorp zich een kritischer houding moeten aan meten. Afspraken met cliënten moeten voortaan schriftelijk worden vastgelegd en de con tacten moeten zakelijker wor den. B en W willen overigens Auto- en Motorverhuur jjftJMultiRent /ui/wf ever fct&rv#* voorkomen dat een soort hek senjacht ontstaat. Om de medewerkers van de sociale ciïenst een helpende hand te bieden, worden de for mulieren waarop de cliënten hun gegevens invullen volledi ger. Wie een uitkering wil heb ben, moet meer vragen beant woorden voordat geld wordt overgemaakt. Als de gegevens eenmaal zijn ingevuld, dienen ze beter te worden gecontroleerd, aldus B en W. Dit kan bijvoorbeeld ge beuren door de inkomensgege- vens te vergelijken met de ad ministratie van onder meer be drijfsverenigingen, Informatise ringsbank en ziekenfondsen. Ook komt er, als het aan B en W ligt, een andere omgang met (anonieme) tips over fraudes. Tot nu toe werden deze meldin gen terzijde gelegd, omdat de gemeenteraad enige jaren gele den aangaf moeite te hebben met dit 'verklikken'. Toch kun nen deze tips uiterst waardevol zijn, zo staat in het beleidsplan. „Serieuze behandeling van ano nieme tips helpt fraude voorko men." Wel wordt vermeld dat de tips zeer zorvuldig moeten worden behandeld, 'omdat het altijd mogelijk is dat een tipge ver uit rancune handelt'. Als eenmaal een fraude is ontdekt, moet het te veel uitge keerde geld altijd worden terug betaald. Naar gelang de hoogte van het fraude-bedrag wordt bepaald of aangifte wordt ge daan bij het openbaar ministe rie. Van elke fraude boven de 6000 gulden wordt proces-ver- baal opgemaakt. Tot 12.000 gul den bekijkt justitie per geval of er tot starfrechtelijke vervolging wordt overgegaan. Fraudes bo ven de 12 mille worden altijd voorgelegd aan de rechter. De PvdA en D66 in Leiderdorp rollen nog even verder vechtend over straat over de afwikkeling van de affaire Buitenhof. Volgens D66 misleidde PvdA-fractievoorzitter V. Molkenboer de gemeenteraad toen hij onlangs sprak over de mogelijke komst van een regeringscommissaris. Molkenboer meent dat D66 met deze verklaring 'de aan dacht wil afleiden van de drie miljoen gulden die zijn wethouder Veldstra heeft verkwanseld Een zogeheten 'paarse coalitie' (PvdA, D66, WD) komt er de komende Leiderdorpse college periode niet meer van, zo lijkt het. PvdA en D66 gooien al tij den over en weer met modder. „Het verdriet mij dat het moei lijk wordt om twee partijen die ideologisch dicht bij elkaar staan in één college te krijgen", aldus D66-fractievoorzittter E. Grootaaarts. Zijn PvdA-tegenstrever Mol kenboer sluit samenwerking nog niet uit, maar is op voor hand weinig optimistisch. „D66 heeft het zich moeilijk gemaakt door na het opstappen van Veldstra geen nieuwe wethou der te leveren en het bestuur het bestuur te laten." Gisteren deed D66 weer een zet in dit mini-oorlogje. t)e par tij heeft uitgezocht hoe het nou precies zit met de dreiging van een regeringscommissaris. Mol kenboer kwam daar onlangs mee op de proppen om zijn plotselinge steun aan het colle ge te beargumenteren. D66 is er evenwel van over tuigd dat deze dreiging er nooit is geweest. Het ministerie van binnenlandse zaken is de be voegde instantie voor het uit zenden van een regeringcom missaris. Op die plek is het on derwerp evenwel nooit ter spra ke geweest, zo is D66 verzekerd. D66 is er verder achter geko men dat een gemeente haar taak ernstig moet verwaarlozen voordat een regeringscommis saris wordt uitgezonden. Van verwaarlozing is volgens D66 in Leiderdorp geen sprake. Ook niet als de wethouders waren weggestuurd. „Na hun ontslag hebben zij de plicht hun taken waar te nemen tot een opvolger bekend is", aldus Grootaarts. Molkenboer (PvdA) is kwaad over de D66-verklaring die hij 'non-informatie' noemt. Hij blijft erbij dat de regeringscom missaris wel degelijk zijn op wachting had kunnen maken als de plannen van D66 waren uitgevoerd. „D66 wilde eerst het hele college wegsturen, om daarna niet uit te sluiten dat alle wethouders, dus ook Veldstra, na onderhandelingen weer zou den terugkeren. Ongelooflijk, dat geeft een bestuurlijke cha os." Grootaarts (D66) bevestigt desgevraagd dat hij 'alle opties open wilde houden', ook die van de terugkeer van Veldstra. Daarnaast vermoedt Molken boer een slinkse zet van D66 om de aandacht van haar eigen problemen af te leiden. „Dat is dat partij waarvan de wethou der drie miljoen gulden ge meenschapsgeld heeft verkwan seld." Morgen vergadert de PvdA in buurtcentrum Zijlkwar tier over haar rol in de discussie over de affaire-Buitenhof. Hondenbelasting Wassenaar hoger De hondenbelasting in Wasse naar stijgt volgend jaar tot 108 gulden. Hondenbezitters beta len nu nog 99 gulden. Het be drag voor twee honden gaat van 150 naar 162 gulden. Wie meer dan twee honden bezit, moet 264 in plaats van 216 gulden be talen. Het is de eerste keer sinds 1990 dat Wassenaar de honden belasting verhoogt. voorschoten Alle fracties in de Voor- schotense gemeenteraad zijn bereid ruim acht ton investeren in de nieuwbouw van de stichting Scouting Voorschoten. Ook de plaatselijke harmonie trekt in dit gebouw aan het Frans Halsplantsoen. Wethouder F. ten Have sprak van een 'sobere prijs', iets dat ook in het uiterlijk van het gebouw tot uitdrukking zal komen. Eventuele ex traatjes moeten worden bekostigd door de stichting Scouting Voorschoten, die voor de bouw en het beheer van de nieuwe Kims Hoeve verantwoordelijk is. De oude Kims Hoeve is een in slechte staat verkerende stal, waar de scouts we gens geplande woningbouw op korte ter mijn uitmoeten. Ten Have hield de raads leden gisteren voor dat nieuwbouw op den duur goedkoper uitvalt. De fracties rea geerden positief. „We beseffen dat aan het bedrag van 824.000 gulden niet valt te tor nen valt", aldus het WD-raadslid S. Hol land. foto wim dijkman Het kan nog wel even duren voordat de eerste spade de grond in gaat voor de McDrive aan de Persant Snoepweg in Leiderdorp. De provincie staat op het punt een verklaring van geen bezwaar af te geven, maar een raadsminderheid wenst opnieuw een discussie over de nieuwe vestiging van de hamburger-gigant. De kwestie McDrive en het motel van AC-restaurants sleept nog altijd voort in Lei derdorp. Een raadsminderheid (D66, PvdA en GroenLinks) probeert vooral de komst van de McDrive te vertragen waar ze kan. De oppositiepartijen zijn overtuigd tegenstander van de komst van het hambur gerrestaurant langs de A4. Ze hebben bedongen dat de kwestie opnieuw aan de orde komt in de gemeenteraad als de provincie heeft verklaard geen bezwaar te hebben tegen de benodigde wijziging van het bestemmingsplan. Op nieuw willen ze dan verklaren tegenstander te zijn van de McDrive. Bij voorbaat lijkt de ze manoeuvre kansloos. WD en CDA (met tien zetels een meerderheid) zien het restau rant graag komen. Lang heeft het er naar uitge zien dat AC-restaurants het slachtoffer zou worden van de anti-hamburgerstemming van de oppositie in leiderdorp. Omdat de afzonderlijke bouw- aanvragen van AC en McDo nalds steeds gezamenlijk zijn behandeld, leek de ene ver gunning afhankelijk van de andere. Door de bedenkingen jegens McDrive. dreigde ook AC in de wachtkamer te ko men. Raadsbreed is nu even wel besloten dat AC meteen mag bouwen als de provincie een verklaring van geen be zwaar afgeeft. De oppositie heeft geen bezwaar tegen de komst van een nieuw motel en wil dus verder niet dwarslig gen. McDrive wordt evenwel nog eens onderworpen aan het kritische oog van de raads leden. McDonald's verklaart bij monde van woordvoerder R Hoeben 'hoogst ongelukkig te zijn met deze toestand'. De fir ma heeft inmiddels al perso neel geworven voor haar nieu we filiaal. Die mensen, onder wie veel Leiderdorpers, krijgen momenteel een opleiding. Mc Donald's, dat steeds mikte op een opening medio december, weet even niet wat ze straks met de schoolverlaters aan moet. voorschoten joost panhuysen Het nieuwe depot voor klein chemisch afval moet komen aan de oostzijde van het MOC- terrein in het centrum van Voorschoten. Daarover bleken de Voorschotense fracties het gisteravond eens. Over de totale opzet van het ophalen van klein chemisch afval bestaan echter nog de nodige twijfels. De plan nen voor een nieuw depot, handhaving van de chemokar en de introductie van zogeheten KCA-boxen werden als 'te on duidelijk'betiteld. Het huidige depot, ook op het MOC-terrein, voldoet niet aan de nieuwe normen van de over heid. Over de aard en de ligging liet de gemeente het Raadge vend Ingenieursbureau Temid BV een rapport uitbrengen. Dit rapport bevat de aanbeveling om het depot definitief onder te brengen op het MOC-terrein aan de Koninklijke Marinelaan. Tevens bepleiten de opstellers de invoering van KCA-boxen voor een deel van de Voorscho tense gezinnen. Voor deze 3000 KCA-boxen zou een huurprijs van een tientje worden ge vraagd. De rest van de kosten zou grotendeels door een ver hoging van de reinigingsrechten moeten worden opgebracht. Veel fractieleden menen dat het rapport geen duidelijke op ties biedt. ,,I)e 214)00 gulden die dit rapport gekost heeft, zijn verspild geld", stelde P. den Hartog (PvdA) vast. „Het rap port is niet te volgen en het wemelt van foute berekenin gen." Den Hartog zei het huidi ge voorstel van B en W niet te kunnen steunen, vooral omdat het onduidelijk is over het op halen van chemisch afval. Ook L A. van der Valk (D66) toonde reserves omdat de opslag van asbest en ijskasten buiten be schouwing wordt gelaten. Wethouder Ten Have zag niets in het voorstel van S. Har laar (GroenLinks) om bij een beslissing de KCA-boxen voor lopig buiten beschouwing te la ten. Ten Have: „We moeten binnenkort de reinigingsrechten vaststellen, dus een besluit over de invoering van de boxen kun nen we niet op de lange baan schuiven." Raadhuis Zoeterwoude onbereikbaar zoeterwoude tijdens die uren niet mogelijk. Het gemeentehuis van Zoeter- De onderbreking heeft te ma- woude is morgen tussen 7.00 en ken met werkzaamheden aan 12.00 uur niet telefonisch bc- het aansluitnet door PIT Tele- reikbaar. Ook een fax sturen is com. Ombouwen barakken in volle gang wassenaar judy nihof De kantoorbarakken van het ministerie van VROM in Wasse naar ondergaan momenteel een metamorfose. In een razendsnel tempo moeten de kale gebou wen bewoonbaar worden ge maakt. Volgende week vrijdag al worden de eerste asielzoekers verwacht. Volgens M. v.d. Berg die de opvang coördineert, ko men er de eerste dagen 50 tot 100 asielzoekers. Van der Berg verwacht dat de barakken op zijn vroegst volgende week woensdag voor bewoning ge schikt zijn gemaakt. „De brand veiligheid moet op een ander niveau worden gebracht. Dat al leen al duurt ongeveer een week." De hekken voor de barakken aan de Van Alkemadelaan in Wassenaar zijn hermetisch ge sloten. De portier, een mede werker van een beveilingsbu- reau, heeft orders gekregen om geen journalisten en fotografen binnen te laten. Alleen voor werklui zwaaien de hekken open. Busjes van bedrijven rij den af en aan. Alle zeilen moe ten worden bijgezet om op tijd klaar te zijn met de inrichting. Daarbij kunnen pottekijkers worden gemist als kiespijn. De portier verontschuldigt zich. „Vorige week hebben we steeds journalisten over de vloer gehad. Echt alles is geweest. Kranten, radio, televisie. Maar op een gegeven moment werd het te druk. Er kwamen ook stu denten en scholieren en men sen die in hun clubblaadje een stuk over asielzoekers wilden schrijven. Het ministerie heeft toen de knoop doorgehakt en bepaald dat er niemand meer binnen mocht." De barakken, waarin niets meer stond, worden voorzien van bedden en gordijnen. Er ko men een mobiele keuken, een eetzaal, een recreatieruimte en een linnenkamer. Het bestaan de sportzaaltje heeft weliswaar douches, maar dat zijn er niet genoeg voor de vijfhonderd asielzoekers die tot 1 april wor den opgevangen. Volgens Van der Berg is het waarschijnlijk niet nodig om extra toiletten aan te leggen. OpbouwwerkerHaaswijk kijkt terug op 'leuke tijd' OEGSTGEEST MIEP DE GRAAFF De man van veertig miljard, zo werd hij op werkdagen ge noemd. Die bijnaam had hij te danken aan zijn functie als se cretaris van het Produktschap voor Zuivel. In zijn eigen leefomgeving, de Oegstgeester nieuwbouwwijk Haaswijk, was hij in zekere zin ook met miljoe nen in de weer: de percentages van de hypotheekrentes daal den destijds mede dankzij hem aanzienlijk en voor heel wat be woners tikte dat lekker aan. In eerstgenoemde functie had Oegstgeestenaar J.P. Buwalda (60) mede de zorg voor de uit voering van de EG-regelingen. Los van de 48 miljard aan ex portsubsidies en toeslagen die in 21 jaar produktschap door zijn handen gingen, werd Buwalda opgezadeld met alle rompslomp rond de invoering van de melkquota. „Ik heb heel wat boze boeren aan de lijn ge had", zegt de man die bij zijn afscheid onlangs de onderschei ding van Ridder in de Orde van Oranje Nassau kreeg. Achteraf constateert hij dat de regeling bloed, zweet en tranen heeft gekost van duizenden agrariërs. „Achter het invoeren vn zo'n regeling zit zo onnoe melijk veel pijn, zoveel sociale problematiek. Je kunt ook niet elke veehouder tevreden stel len." Anderzijds blijkt alles toch weer op z'n pootjes te zijn te rechtgekomen. „Ja kijk, in het begin was iedereen tegen. Van daag de dag is de regeling rede lijk geaccepteerd, ook in de zui velindustrie. Vergeet niet dat juist dankzij die quota heel wat melkveehouders hun bedrijf mét quotum kunnen verkopen tegen een zeer redelijke prijs. De schaduwzijde hiervan is echter dat voor de 'kopende veehouder' de kostprijs aan zienlijk is gestegen. „Al met al is de hele periode een hele lastige in mijn carrière Oegstgeestenaar J.P. Buwalda was zowel landelijk als plaatselijk met miljoenenbedragen in de weer. Op de achtergrond een stukje van de nieuw bouwwijk Haaswijk, die Buwalda mede gestalte gaf. foto hielco kuipers geweest, maar ook een uitda gende, omdat je probeerde alles toch nog redelijk te laten verlo pen. Intern was de administra tieve rompslomp bij het pro duktschap natuurlijk gigantisch. Ga maar eens 65.000 veehou ders in een computerbestand invoeren. Bovendien was de re geling aanvankelijk zeer inge wikkeld en bureaucratisch. In de periode 1984-1987 werd de regelgeving zo'n 70 keer gewij zigd. Ja, mijn werkdagen waren langen slopend." Uren Des te opmerkelijker is het dat Buwalda in zijn schaarse vrije tijd jarenlang zoveel uren stak in de opbouw van Haaswijk. Hij was, we spreken nu over de ja ren zeventig, één van de oprich ters van de Actiegroep Haaswijk die samen de gemeente vocht voor de komst van de nieuw bouwwijk. Er was aanvankelijk nogal wat weerstand tegen bebouwing van Haaswijk onder de milieu groepen, de bewoners van de aangrenzende Kennedylaan en de tuinders. De actiegroep vocht de bezwaren tot de Raad van State aan. Heel wat jaren la ter, toen de gemeente geen steun meer nodig had om de wijk gestalte te geven, werd de club omgevormd tot de nog im mer actieve, zón 1000 leden tel lende Vereniging Haaswijk, waarvan Buwalda zich nu erelid mag noemen. Ironisch genoeg vindt de Vereniging nu, als be langenbehartiger van de bewo ners, heel wat keren de ge meente tegen zich, waar dr vroeger zij aan zij werd gestre den. „Een leuke tijd", typeert Buwalda de beginjaren van de actiegroep. „We wisten bijvoor beeld lagere percentages te be dingen voor de destijds toren hoge hypotheekrente. In totali teit moet dat de bewoners van Haaswijk miljoenen hebben ge scheeld. Maar als vereniging hebben we veel goed werk kun nen doen. Zo hebben we van begin af aan gepleit voor de komst van een school in Haas wijk. De gemeente vond dat aanvankelijk niet nodig. Terwijl Haaswijk eenderde van heel Oegstgeest beslaat en er zoveel jonge gezinnen wonen. Ais je nu de grootte van de scholen in de wijk ziet, weet je dat we niet voorniets hebben gestreden."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 17