VVD-Amsterdam doelwit misdaad Onze Top 5 van deze week. Bouwbond FNV levert prijscompensatie in Lease-fiets prima alternatief voor auto 'Geen plannen voor export kantoorwerk' Levenslang voor moord op agent in Vinkeveen 99 99 99 Greenpeace blokkeert chloortrein Nachtwake voor Grenshospitium ABN AMRO wil geen concurrent PTT worden CDA laat onderzoek Limburgse giften zitten Binnenland >irl.59 Raad Tilburg laat Brokx zwemmen tilburg» De Tilburgse burgemeester Brokx mag driemaal per week, onder meer op medische indicatie, 's ochtends baantjes blijven trekken in het zwembad aan de Ringbaanoost voordat het opengaat voor het publiek. In tegenstelling tot de Socialisti sche Partij hebben de drie grote fracties in de gemeenteraad van Tilburg (CDA, PvdA en WD) daar geen bezwaar tegen. Volgens SP-fractievoorzitter Kox kwamen daarover bij zijn partij klachten binnen en trok hij daarom vorige week tijdens een commissie vergadering aan de bel. ,,Uit zijn verband gerukt en tenden tieus", aldus CDA-fractievoorzitter Melis. En fractievoorzitster van de Algemene Bejaardenpartij: ,,Als Kox mijn zoon was ge weest, had ik hem een draai om zijn oren gegeven". Weer aanhoudingen voor incest Epe heerde» De politie heeft gisteren opnieuw twee mannen, van 38 en 61 jaar, aangehouden in de geruchtmakende Eper incestzaak. Zij worden verdacht van betrokkenheid bij de illegale abortus sen en babymoord. De nu aangehouden mannen zijn de zeven de en achtste verdachte in de omvangrijke zaak, waarin twee zussen het slachtoffer zijn geworden van jarenlang seksueel mis bruik, incest en mishandeling. Een van de gisteren opgepakte mannen werd in 1991 ook verdacht van seksueel misbruik van de slachtoffers, maar werd daar niet voor veroordeeld. Onderscheidingen Wathey retour st. maarten De zonen van de St.Maartense politicus Claude Wathey hebben gisteren drie koninklijke onderscheidingen van hun vader teruggegeven. Zij overhandigden de bij de onder scheidingen behorende versierselen aan de vertegenwoordigster van het Kabinet voor Antilliaanse en Arubaanse zaken op het ei land. De zonen protesteren daarmee tegen de arrestatie van Wathey afgelopen vrijdag. Ze noemden de onderscheidingen een symbool van kolonialisme en verzochten „Hare Majesteit mee te delen dat de onderscheidingen beter kunnen worden verleend aan een ander dan een trots Caribisch persoon". Hirsch Ballin: Drie politici hebben banden met criminelen Justitie kent drie politici die regelmatig contacten hebben of hadden met criminele organisaties. Het gaat om twee lokale politici van WD en PvdA in Amsterdam en in één geval om iemand die landelijk politiek actief is. Deze laatste persoon is in elk geen kamerlid. Dat onthulde minister Hirsch Ballin van justitie gisteren in zijn antwoord op vragen van kamervoorzitter Deetman. Die vroeg om opheldering nadaat de Amsterdamse hoofdcommis saris Nordholt had onthuld dat er aanwijzingen zijn dat de mis daad probeerde te infiltreren in de politiek. Vrijwel direct kwam uit dat het in één geval om een actief lid van de PvdA ging dat ver dachte contacten had met cri minelen. Nu blijkt dat iets soortgelijks ook in de Amster damse WD aan de hand was, vertelde de Amsterdamse afde lingsvoorzitter Luijten gister avond. Hij was op de hoogte ge steld door burgemeester Van Thijn. Hirsch Ballin en zijn collega Dales van binnenlandse zaken willen achter gesloten deuren meer inlichtingen over de zaken geven aan de bijzondere kamer commissie voor de inlichtin gen- en veiligheidsdiensten waarin de fractieleiders van de vier grootste partijen zitten. Hirsch Ballin wil echter niet in het openbaar in details treden over de infiltraties omdat het „niet aangaat zo maar informa tie over derden die niet eens verdachte zijn" de wereld in te slingeren. Deetman zal er bij de kamer commissie op aandringen na te gaan of nu maximale openheid is betracht door de minister, of dat er toch meer details naar buiten moeten komen. Er kun nen volgens hem gegronde re denen zijn om dat niet te doen. Deetman wil dat de burgers het vertrouwen in de politiek niet verliezen door deze kwestie. Ook wil hij geruchten ontzenu wen dat de hele politiek is geïn filtreerd door de misdaad. Bedrijfsleven laakt uitlatingen Andriessen: den haag.anp Er bestaan bij het bedrijfsleven op dit moment geen plannen om op grote schaal administra tief werk over te brengen naar lage-lonenlanden. Grote bedrij ven spreken tegen dat er plan nen in die richting bestaan, zoals minister Andriessen sug gereerde voor de KRO-televisie. Ook FNV-voorzitter Stekelen burg uitte zijn bezorgdheid over dergelijke stappen, die Neder land tienduizenden banen zou kunnen kosten. Bij de grote bedrijven reageert men wat lacherig op de uitlatin gen van Andriessen. Woord voerders van concerns als ABN AMRO, Aegon en Ahold zeggen dat iets dergelijks niet aan de orde is. Woordvoerder Klooster boer van het Verbond van Ver zekeraars wijst er op dat een voudige administratieve arbeid al op grote schaal is overgeno men door de computer. Andere functies zijn te zeer aan de plaats gebonden om naar het buitenland over te hevelen. Een woordvoerder van Eco nomische Zaken zegt dat de op merkingen van Andriessen niet goed zijn overgekomen. De mi nister heeft niet gedoeld dat hij wist van concrete plannen, maar dat hij bij gesprekken met ondernemers 'signalen' heeft opgevangen dat het gevaar van verplaatsing van arbeid naar het goedkope buitenland op ter mijn niet denkbeeldig is. Het gerechtshof in Amsterdam heeft gisteren een 25-jarige man veroordeeld tot levenslang we gens moord op een 40-jarige politieman uit Wilnis. Twee mannen van 23 en 26 jaar kre gen voor hun betrokkenheid ie der twaalf jaar cel, na eisen van twintig jaar. De drie mannen pleegden vo rig jaar op 4 december een ge wapende bankoverval in Utrecht. Zij sloegen op de vlucht en schoten op de politie agenten die hen achtervolgden. In de buurt van het hotel Resi dence in Vinkeveen stopten de overvallers en vluchtten te voet verder. In het hotel ontstond vervolgens een schietpartij waarbij de politieman dodelijk in de nek werd getroffen door een kogel uit het geweer van de 25-jarige. De schoten op twee andere agenten beschouwde het hof als een poging tot dood- Cd Sinaasappelsap, pak 1 liter JL&T Cd Beschuit, naturel IM2I of volkoren (L29T rol 13 stuks Cd Schouderham, verpakt, 100 gram JLBfT De fiets is in veel gevallen een uitstekend alterna tief voor de auto en het openbaar vervoer voor het woon-werkverkeer. Veel werknemers zijn en thousiast geworden over de tweewieler toen ze een maand lang een fiets (plus regenpak) ter be schikking kregen van hun baas. Het aantal men sen dat de fiets gebruikte in het kortere woon werkverkeer (minder dan zeven kilometer) groei de van 43 naar 69 procent. Een aantal bedrijven, waaronder Fokker op Schiphol, de PTT in Amsterdam en ziekenhuizen in Amsterdam en Utrecht, kreeg een maand lang via de ANWB ruim honderd fietsen en regenpak ken in bruikleen. Volgens de ANWB was het be langrijkste argument om de fiets niet te gebruiken het ontbreken van veilige, snelle en comfortabele routes. Van de honderdveertig fietsen die in het proef jaar werden gebruikt, werden er tien gestolen: ze ven in Amsterdam, twee in Rotterdam en één in Driebergen. De ANWB noemt dit een 'saillant de tail' en benadrukt het belang van een goede stal- ling. De uitkomsten van de proef zijn vastgelegd in het rapport 'Is je auto kapot?'. Morgen overhan digt plaatsvervangend hoofddirecteur Barkhof van de ANWB het rapport aan projectleider Wel- leman van het Masterplan Fiets van het ministe rie van verkeer en waterstaat. Het milieugevaarlijke chloor moet niet meer worden gemaakt want er zijn veel minder schadelijke alternatie ven denkbaar, zegt Greenpeace. foto anp linne-herten anpden tankwagons geblokkeerd lijkse hoeveelheid van ongeveer met een container, waarin twee anderhalf miljoen ton de groot- De directie van het chemiecon- actievoerders zitten. De contai- ste chloorproducent van Euro cent Solvay in het Limburgse ner is vastgeklonken aan de pa. In de Limburgse vestiging Linne-Herten wil dat de milieu- rails. Ook hebben actievoerders wordt jaarlijks ongeveer 130.000 organisatie Greenpeace zo snel zich vastgeketend aan de rails ton geproduceerd. Net als de la- mogelijk ophoudt met het blok- en de trein. ding van de nu geblokkeerde keren van een chloortrein. De De blokkade is uitgevoerd op trein is een groot deel daarvan trein wordt sinds afgelopen een industriespoor, dat enige bestemd voor de Solvay-vesti- nacht door milieuactivisten te- honderden meters verder aan- ging in Antwerpen, gengehouden. Ze vinden het sluit op de spoorlijn tussen De directie van de multinatio- onverantwoord dat chloor per Roermond en Maastricht. Vol- nal, met het hoofdkantoor in spoor wordt vervoerd, omdat gens de brandweer levert de Brussel, wil niet praten met de chloor bij ongelukken voor ern- blokkade geen gevaar op voor actievoerders. Solvay overweegt stige schade aan het milieu kan de omgeving. nu via de rechter een einde aan zorgen. Greenpeace wil dat Solvay de de blokkades te maken. De actievoerders hebben de produktie van chloor staakt. Het trein en zeven met chloor gela- chemieconcern is met een jaar- Raad van Bestuur fluit topman terug De hoofdverdachte kreeg in juli dit jaar van de rechtbank twintig jaar cel. De twee ande ren kregen ieder zes jaar, omdat zij met de moord op de politie man niets van doen zouden hebben gehad. Het Openbaar Ministerie ging in beroep om dat de hoofdverdachte de poli tieman in koelen bloede zou hebben vermoord zonder dat zijn mede-overvallers iets had den gedaan om hem tegen te houden. Daarmee waren zij medeschuldig, aldus de officier van justitie. Het gerechtshof volgde die gedachtengang giste ren, maar ging niet zover om het tweetal schuldig te verklaren aan medeplichtigheid aan moord. Wel werden ze schuldig bevonden aan het medeplegen van doodslag. De hoofdverdachte is overi gens sinds april dit jaar spoor loos. Hij ontsnapte toen met vijf andere gedetineerden uit straf inrichting De Geerhorst in Sit- tard. Amsterdam Met zijn pakje brood op schoot begon een lid van de ac tiegroep De Ombouwers gisteravond aan zijn nachtwake voor het Grenshospitium in Amsterdam. De actiegroep wil de grensgevangenis, waar kansloos geachte asielzoekers hun uitwijzing afwachten, ombou wen tot een gastvrije herberg. Tijdens de nachtwake werd tevens gebe den vooralle mensen die op de vlucht zijn. fotoanpkoensuyk De top van ABN AMRO heeft gisteren zijn directeur-generaal Lion teruggefloten naar aanlei ding van diens opmerking dat de bank interesse zou hebben voor een tweede landelijk tele foonnet. Lion zei eind vorige week dat ABN AMRO niet alleen mobiele communicatie (autote lefoons en dergelijke) wil gaan doen, maar ook enkele miljar den wil uittrekken voor een tweede telefoonnet naast de PTT. In een summiere persver klaring laat de Raad van Bestuur weten alleen maar geïnteres seerd te zijn in de financiering van een tweede mobiele net. Volgens Lion zelf is die mede deling slechts bedoeld om te benadrukken dat er geen sprake van is dat ABN AMRO een 'tweede PTT' wil worden. „Wij zijn alleen financier, geen on dernemer in telecommunica tie", aldus Lion. Hij blijft bij zijn woorden dat 's lands grootste bank volgend jaar ook het twee de telefoonnet wil gaan finan cieren. „Maar dat is nu nog niet aan de orde", zegt hij. ABN AMRO heeft samen met binnen- en buitenlandse bedrij ven NL-Tel gevormd, een con sortium dat het tweede net voor mobiele communicatie - naast dat van de PTT - wil gaan ex ploiteren. Lion is daarvan voor zitter. Dat de bank het tweede mobiele communicatienet mag gaan financieren, is echter nog lang niet zeker. Ook de ING- bank en partners zijn geïnteres seerd. Het kabinet wijst pas midden volgend jaar de gelukki ge aan. Hoogstwaarschijnlijk gaat het de top van ABN AMRO daarom te ver om nu ook al te speculeren over deelname in het tweede vaste telefoonnet naast de PTT. De zaak lig uiterst gevoelig, omdat ABN AMRO van het ka binet ook al de beursgang van KPN (het moederbedrijf van PTT Telecom) mag gaan leiden, waarvoor ook ING in de markt was. Als ABN AMRO zich nu aandient als concurrent van de PTT, kan de bank zichzelf in de wielen rijden. Angst bij beleg gers voor toekomstige sterke concurrenten van de PTT pakt wellicht slecht uit voor de prijs van de KPN-aandelen. Bestuur moet alle zeilen bijzetten in emotioneel debat Als het echt niet anders kan, is de Bouw- en Houtbond FNV bereid de automatische prijscompensatie in te le veren voor afspraken over banen. Maar het was giste ren wel een dubbeltje op zijn kant tijdens een emotio nele vergadering van de bondsraad in Amersfoort. De vakbeweging is momenteel druk in overleg met de centrale werkgeversorganisaties over een akkoord waarin loonmatiging en werkgelegenheid centraal staan. FNV, CNV en MHP zijn bereid koopkrachtverla ging te accepteren in ruil voor harde afspraken over ba nen. Het bestuur van de Bouw- en Houtbond had met die lijn ingestemd, maar kreeg gisteren de volle laag van de achterban. Lang zag het ernaar uit dat de bondsraad niet ak koord zou gaan met het principe werk voor loon. Een groot aantal afgevaardigden wenste een blokkade op loonsverhogingen die onder het niveau van de prijs compensatie (geschat op 2,5 procent) uitkomen. „Die 2,5 procent is al veel en veel te weinig om te behouden wat we hebben", aldus een bondsraadslid. Voorzitter De Vries moest zijn volle gewicht in de strijd werpen om de bondsraad om te krijgen. Volgens hem was de opstelling van het opstandige deel van zijn achterban in strijd met tal van congresuitspraken van zowel de eigen bond als van de FNV. „Waar bent u nu mee bezig als bondsraad", vroeg De Vries zich op een goed moment vertwijfeld af. „Ik kan hier niet mee leven als voorzitter van deze bond. Ongelooflijk. Dit kan hele maal niet." Dat gaf de doorslag. Uiteindelijk ging de bondsraad akkoord met een tekst die belooft in de CAO-onderhan- delingen „hoog in te zetten op werkgelegenheid". Be houd of uitbreiding van banen mag alleen ten koste gaan van de prijscompensatie als dat echt niet anders kan. Het ligt voor de hand dat daarmee de prijscom pensatie sneuvelt, want de positie van veel bouw-, meubel- en houtbedrijven is niet rooskleurig. Een FNV-woordvoerder reageerde tevreden op de uitkomst in Amersfoort, maar de kou is nog niet uit de lucht. Ook bij de Industriebond FNV, veruit de grootste van de FNV-bonden, bestaat veel wantrouwen tegen het principe werk voor loon. Velen geloven niet dat de werkgevers zich op harde werkgelegenheidsgaranties zullen vastleggen. Schorsing beursbestuurder na 'hulp aan collega' De Amsterdamse Effectenbeurs heeft een van zijn bestuursle den veroordeeld tot een voor waardelijke schorsing van zes maanden. Het gaat om de voor malige directeur van een Am sterdams effectenkantoor, die volgens de zogenoemde com missie van orde de beursregle- menten meerdere malen „ern stig en minder ernstig" heeft overtreden. Voor een van die overtredingen is de man on langs op staande voet ontsla gen. De werknemer erkent met een eigen BV enkele collega's te hebben geholpen, maar is er volgens eigen zeggen geen cent wijzer van geworden. Hij ont kent de belangenverstrengeling, waarvan hij wordt beticht. Hij gaat echter niet in beroep, om dat een dergelijke zaak veel tijd vergt en hij zo snel mogelijk weer bij een ander effectenkan toor aan de slag wil en daarom zijn handen vrij wil hebben. Een van de aanklachten luidt dat de man privé-transacties en die van cliënten niet uit elkaar heeft gehouden. De ex-direc teur geeft toe dat hij in 1992 aandelen heeft gekocht en die tijdelijk heeft overgeboekt aan „een van de genoemde colle ga's". Die maakte daarmee een winst. Volgens de belegger is daar niets mis mee. Verder heeft de man op kos ten van zijn bedrijf enkele aan kopen voor vermogende parti culiere klanten teruggedraaid, nadat deze in koers waren ge kelderd. Hij deed dat om de klanten te behouden en om klachten over aankoopadviezen te voorkomen. De reglementen van de Beurs schrijven echter voor dat het terugdraaien van transacties alleen is toegestaan bij daadwerkelijke, administra tieve fouten. den haag» anp Het landelijk bestuur van het CDA stelt geen intern onderzoek in naar de wijze waarop de CDA-afdeling Limburg in de afgelopen ja ren met giften van het bedrijfsleven de verkiezingskas heeft gevuld. Het blijft bij een brief van partijvoorzitter Van Velzen waarin deze er nog eens op wijst dat schenkingen van het bedrijfsleven voor de verkiezingskas in strijd zijn met de richtlijnen. De afdeling Limburg ontving in de afgelopen jaren enkele tien duizenden guldens per verkiezingscampagne van bedrijven. Het geld kwam binnen via het Nolensfonds, een met de partij verweven stichting. Het CDA-Limburg heeft inmiddels aangekondigd de ban den met de Nolens-stichting te verbreken. Er zou ook sprake zijn van giften van bedrijven aan plaatselijke afdelingen in gemeenten waar het CDA de scepter zwaait. Ook daarnaar komt geen onderzoek vanuit Den Haag. Korte staking machinisten na misverstand Een korte actie van 39 machi nisten van de Nederlandse Spoorwegen heeft vanmorgen op Rotterdam CS voor vertra ging gezorgd. De machinisten weigerden in de vroege ochtend aan het werk te gaan omdat ze geen informatie zouden hebben ontvangen over snelheidsbeper kingen op bepaalde baanvak ken. Volgens woordvoerder Krijgs man van de NS in Rotterdam betrof het échter een misver stand. Iedere machinist krijgt bij aanvang van de dienst een aantal papieren met diverse mededelingen. Op de bijbeho rende lijst, die moet worden ge tekend, werd echter verwezen naar een document dat niet bij de stukken zat. Machinisten veronderstelden dat het hier in formatie over een snelheidsbe perking betrof. Dat was volgens de NS-woordvoerder echter niet het geval. Een mogelijk niet opgevolgde tijdelijke snelheidsbeperking op het baanvak Hoofddorp had enige tijd geleden een ernstig ongeluk tot gevolg. Machinisten zijn mede daarom uiterst alert op hel ontvangen van volledige informatie. De NS-woordvoer der benadrukte vanmorgen echter dal de machinisten niet alleen op hun papieren zijn aangewezen. Er staan ook bor den langs de rails. Nadat het misverstand uit de wereld was geholpen, gingen de treinen om zeven uur weer rij den. De actie leidde tot vertra gingen van een half uur. 's Lands grootste kruidenier blijft op de kleintjes letten. Aanbiedingen gelden t/m zaterdag 6 november a.s. cn Amandelspeculaas brokken, pak 300 gram C(1 Abrikozenvlaai, doos 1000 gram

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 3