nieuwe Kims Hoeve Voorschoten bouwt Gebrekkige communicatie oorzaak 'ramp' Succesvolle vijftienkamp luidt jubileum Eendenkooi in Alphenaren verdacht van brandstichting in eigen flat Ook deze chopper huur je bij Schilderijensieraden en zilverwerk gestolen Open Huis Ter Aar staakt activiteiten Regio Kleuters en peuters vieren feest Drempels in Leidseweg staan nu al ter discussie De stichting Scouting Voorschoten en de plaatselijke Harmonie krijgen samen een nieuw onderkomen aan het Frans Halsplantsoen in Voorschoten. Het Voorschotense college van B en W wil voor een bedrag van 824.000 gul den een gebouw neerzetten van ruim 500 vierkante me ter. Voorwaarde is wel dat de hoofdgebruiker, de stich ting Scouting Voorschoten, zijn best zal doen om het ge bouw ook aan derden te verhuren. Het huidige onderkomen van de Voorschotense scouts is een oude stal in Vlietwijk, de Kims Hoeve. Deze verkeert niet alleen in slechte staat, het pand moet bovendien binnen afzienbare tijd plaatsmaken voor woningen die op deze plek zijn gepland. De stichting Scouting Voor schoten en de mede-gebruikers van de Kims Hoeve: de Maurits- groep (gehandicapte scouts) en een groepje Engelse kinderen, de Boy-Scouts, moeten dus wel verhuizen. Voor de Voorschotense Har- Sieraden en horloges ontvreemd alphen aan den run» Uit een woning aan de Van Speykstraat in Alphen zijn vrijdagavond sieraden en horloges gestolen. Ook in de Van Heutzstraat sloeg het inbrekersgilde zijn slag. Daar wer den de televisie en geluidsapparatuur ontvreemd. In beide ge vallen werd een raam aan de achterzijde opengebroken. Vandalen steken autobanden lek alphen aan den rijn Van elf in Alphen geparkeerde personenau to's zijn dit weekeinde banden lekgestoken. In de nacht van vrij dag op zaterdag gebeurde dat in de Ter Harmsenstraat, Kwartel straat en Talingstraat. Een nacht later was het raak aan de Aar- Automobilist en passagier op de vuist oegstgeest Een 61-jarige man en een 16-j^rige jongen uit Oegstgeest zijn zaterdagmiddag op het Terweeplein in hun woonplaats met elkaar op de vuist gegaan. De jongen zat in de auto bij zijn 47-jarige moeder, die stond te wachten voor de kruising. De 61-jarige man stond daarachter. Toen het wachten hem te lang duurde, begon hij de claxonneren. Moeder en zoon stapten uit om te vragen wat er aan de hand was. Het tweetal stapte weer in maar moest nog steeds wachten. Toen de man weer begon te toeteren, kwam de jongen op hem af, gaf een schop tegen de auto, deed het portier open en gaf de man een stomp tegen zijn hoofd. Vervolgens ontstond een vechtpartij. De twee werden door een voorbijganger uit elkaar getrokken. De Alphense politie heeft zater dag twee mannen en een vrouw aangehouden, die ervan worden verdacht hun flatwoning aan het Topaasplantsoen in brand te hebben gestoken. Het huis brandde geheel uit. Ook de in het pand aanwezige meubilair ging in vlammen op. De precie ze schade is nog niet bekend. Als gevolg van de brand en de hevige rookontwikkeling wer den alle bewoners uit dezelfde portiek tijdelijk elders onderge bracht. Nadat de brand door de Alphense brandweer was ge-, blust, konden zij weer naar hun woningen terugkeren. De twee Alphenaren (29 en 42 jaar oud) en de 35-jarige vrouw uit Alphen werden vastgezet na verklaringen van buurtbewo ners, die eerder een gaslucht in hun flat hadden geroken. Nadat de twee mannen eerst als getui gen van de brand door de poli tie waren gehoord, werden zij later op de avond aangehouden. De vrouw meldde zich zelf op het bureau, nadat zij eerst in het Rijnoordziekenhuis was be handeld voor hyperventilatie. Waarom de flatwoning in brand zou zijn gestoken, was vanmor gen bij de politie nog niet be kend. Wel duidelijk is dat de drie binnenkort naar een ande re woning in Alphen zouden verhuizen. De verdachten heb ben nog niet bekend. monie geldt een ander verhaal. De Harmonie krijgt steeds meer leden en dat betekent dat de muzikanten steeds naar een an dere ruimte moeten omzien. Het college van B en W denkt nu twee vliegen in een klap te slaan door de scouts en de Har monie in één nieuw gebouw onder te brengen. Dat betekent wel dat het pand goed geluids dicht moeten worden gemaakt en er extra ruimte moet komen voor de opslag van de muziek instrumenten. Het college wil een nieuwe Kims Hoeve bouwen aan het Frans Halssplantsoen, vlak bij het bestaande clubhuis van de Groene Kikker. De plek is vol gens het college zo geschikt, omdat er een grote speelplaats naast ligt en recreatiegebied Vlietland dichtbij is. Om de kos ten van de bouw te drukken overweegt het college nog om de nieuwe Kims Hoeve vast te bouwen aan het clubhuis van de De Groene Kikker. B en W willen wel dat de ruim acht ton kostende nieuwe Kims Hoeve optimaal wordt gebruikt. Van de Stichting Scouting Voor schoten wordt als hoofdgebrui ker dan ook een 'actief verhuur- beleid' verwacht. De c voor welzijn buigt zich dag over het voorstel vc Kims Hoeve. Auto- en Motorverhuur [MjMultiRent leiderdorp» Volop plezier zaterdag voor de jongste jeugd van Leiderdorp. Ter gelegenheid van het 25-ja- rig jubileum van de Stichting Kinderopvang Leiderdorp (SKL) werden er voor peuters en kleuters allerlei activiteiten op touw gezet op de vier locaties van de SKL in het dorp. Hoogtepunt was het kindertheater in centrum De Sjelter aan de Heemraadlaan. De tussen de 350 en 400 kinderen genoten zichtbaar van wat hen werd voorgeschoteld. In het pand aan het Kwikstaartplein werd een fancy fair gehouden en bij Winnie de Poeh en Duimelot konden de kinderen terecht voor een kermis en het nuttigen van poffertjes. Het 25-jarig jubileum van de SKL werd gevierd op het moment dat de stichting al ruim 26 jaar bestaat. „Door allerlei oorzaken kon het jubileum pas nu worden gehouden", vertelt directrice San Aben, „maar het feest was er beslist niet minder om. De jeugd heeft volop van alle activiteiten genoten." Tijdens het feest stond ook een afscheid op het programma. Na meer dan 20 jaar bij de stichting te hebben gewerkt, nam Triep van der Linden zaterdag afscheid van haar collega's en de kinderen. De SKL is in 1967 ontstaan als stichting vooreen peuterspeelzaal, maar in de loop der jaren is het aan tal activiteiten aanzienlijk uitgebreid. In 1985 werd een kinderdagverblijf in gebruik genomen en in 1990 kwamen er het zogenoemde gastouderbureau en de buitenschoolse opvang bij. Wekelijks worden er 475 kinderen voor een of meer dagdelen opgevangen. Wat de toekomst van de SKL betreft staat er op korte tijd weer een verandering voor de deur. De huidi ge vier locaties worden teruggebracht tot twee onderkomens. In de voormalige Engelendaelschool in het oude dorp worden het kinderdagverblijf en de buitenschoolse opvang ondergebracht. De peuterspeelzaal en het kantoor van de SKL gaan naar de Lijnbaan. foto jan holvast voorschoten judy nihof Bewoners van het noordelijk deel van de Leidseweg en de ge meente Voorschoten bespreken binnenkort de problemen die zijn ontstaan door de aanleg van drempels en wegversmal lingen. Niet.alle bewoners zijn gelukkig met deze voorzienin gen in hun straat. Volgens hen is de geluidsoverlast alleen maar verder toegenomen. Door trillingen zouden in sommige huizen bovendien scheuren ontstaan. Op 1 december wordt een hoorzitting gehouden in de Alettahof. Enige weken geleden zijn drie wegversmallingen met drem pels aangelegd op het noordelij ke gedeelte, dat een smalle en drukke tweebaansweg is, waar volgens vele bewoners veel te hard werd gereden. Oversteken was volgens hen een hachelijke onderneming, er gebeurden veel botsingen en spiegeltjes werden van geparkeerde auto's afgereden. Ook waren er klach ten over verkeerslawaai. De gemeente Voorschoten ging ervan uit dat de meeste be- de aanleg van de wegve smallingen met de drempels. „De bewoners hebben vrijwel allemaal een lijst getekend die door het 'actiecomité Leidse- weg-Noord' was opgesteld. Maar blijkbaar hebben comité en bewoners onvoldoende over legd", aldus Dijksman van de werkgroep verkeer van de ge meente Voorschoten. Toen de wegversmallingen er eenmaal lagen, begon het klachten te regenen op het ge meentehuis. Ambtenaar Dijks man is inmiddels zelf pools hoogte gaan nemen. Hij heeft kleine scheurtjes gezien in de muren van sommige huizen. „Je kunt echter geen verband leggen tussen de scheurtjes en de drempels. Het zijn oude hui zen, en er is altijd over die weg heen gedenderd." Volgens hem is een vrachtwagenverbod voor het middenstuk van de Leidse weg de beste oplossing voor de geluidsoverlast en de trillingen. Verlaging van de drempels, wat sommige bewoners willen, heeft volgens hem geen zin. „Het maakt niet uit of je nu met je wagen over een drempel van acht centimeter rijdt of over een drempel van drie centimeter. Twee olieverfschilderijen - waarvan een uit de 'Haagse S zilverwerk en gouden en zilveren sieraden zijn vrijdagavond i een woning aan de Meijendelseweg in Wassenaar gestolen. De inbraak moet rond half tien zijn gepleegd. De bewoners konden aanvankelijk hun huis niet binnen, omdat de deur van binnenaf was afgesloten. Toen ze via een andere deur wel in hun woning kwamen, troffen ze een enorme ravage aan. Volgens de politie moet de inbreker nog in de woning aanwe zig zijn geweest toen de bewoners thuiskwamen. Terwijl zij naar buiten gingen om de politie te waarschuwen, is de inbreker waarschijnlijk met de buit op de vlucht geslagen. De totale waar de van de gesloten goederen wordt voorlopig op enkele tiendui zenden guldens geschat. De onderkoeling van acht 'nepslachtoffers' zaterdag tij dens de grootscheepse rampen oefening bij Estec in Noordwijk was onder meer te wijten aan een gebrekkige communicatie tussen GGD en het Rode-Kruis- korps. Daardoor kwam het op sporen en afvoeren van de 'ge wonden' te laat op gang. Na het incident werden de overige nepslachtoffers onmid dellijk gesommeerd uit hun schuilplaatsen te komen. Het tweede deel van de oefening werd vervolgens geschrapt. Hierbij zouden de 88 LOTUS- mensen nog een keer worden ingezet zodat andere brand weerkorpsen en onder meer een legereenheid uit Ermelo konden oefenen. „Door de kou was het te riskant deze mensen, die hun rol uiterst realistisch spelen, nogmaals in te zetten", aldus W.P. Pieterse, stafmede werker van de regionale brand weer Rijnland. Bij de oefening 'Rijnostec' moesten de verschillende ram penbestrijders zo snel en zo ef ficiënt mogelijk hulp verlenen na een zogenaamde aardbe ving, waarvan het epi-centrum voor de kust van Katwijk lag. Aan Rijnostec deden onder meer de brandweerkorpsen uit het gebied van Rijnland, Zuid- Kennemerland, de politie Hol lands Midden, ambulancedien sten en GGD's uit Zuid-Holland mee. Met nep-puinhopen, in stortingen en rookpotten was het Estec-terrein omgetoverd tot rampgebied. Kermen Een Lotusslachtoffer uit Krim pen sloeg zich een uur na het begin van de oefening met zijn armen warm. „Als je hier zo moet wachten is er nog weinig aan, maar als straks de jongens van de bergingsgroepen komen, dan speel ik een mooi stukje to neel, veel kermen en zo. Je voelt je dan een acteur, ik haal alles uit de kast om het zo echt mo gelijk te laten zijn." Een LOTUS 'slachtoffer' wordt afgevoerd. Hier is het nog spel, even later zouden er echte slachtoffers vallen. MAANDAG 1 NOVEMBER 1993 kees van kuilenburg We are the champions. Een kreet die zaterdagavond nogal eens te horen was in het ont moetingscentrum De Eenden kooi aan het Kooikerspad in Zoeterwoude. Vooral derdeel van de vijftienkamp" afrondde. De wedstrijd werd ge houden ter gelegenheid van het 15-jarig jubileum van het cen trum. Aangeboden aan het be stuur van de stichting De Een denkooi door de trimgroep Happy Hours van Jan van Heek. Een trimgroep die overigens zelf ook 15 jaar bestaat. „Dat vieren we wel op een later tijd stip", aldus Jan van Heek. Tij dens het evenement waren de dertig trimmers in touw om het evenement gladjes te laten ver lopen. De vijftienkamp bete kende de eerste aanzet van het jubileumfeest. Tot en met 20 november staan er nog meer activiteiten op het programma. Voor het sportieve evenement hadden zich twaalf teams inge schreven. Daaronder een team uit de Zoeterwoudse politiek, maar ook waren de parochie Meerburg en de bejaardengym club vertegenwoordigd. „We hadden verwacht dat dit team rustig aan zou doen, maar dat was een misvatting. Evenals de leden van de andere teams gin gen ook zij er fanatiek tegenaan en probeerden de jury te bedu velen als er puntenwinst was te behalen", vertelt Van Heek. Tijdens de vijftienkamp ston den spelletjes als biljarten, ski lopen, darten, sjoelen, badmin ton en blinddoelen op het pro gramma. Om de jongeren ten opzichte van de ouderen en de niet-sporters niet al te zeer te bevoordelen, moesten zij een wat zwaardere opdracht afwer ken. Nadat de vijfien opdrach ten waren afgehandeld, bleek het eerste team van de badmin tonvereniging Meerburg de meeste punten te hebben ver zameld. De muzikanten van de Rijntamboers behaalden de tweede plaats en het Oranjeco mité Zoeterwoude en de voet ballers van Meerburg een ge deelde derde en vierde plaats. Het team van de parochie Meerburg - het jongste lid was 15 jaar en de oudste was de 50 al royaal gepasseerd - legde be slag op een vijfde plaats. De be jaardengymclub kreeeg de poe delprijs. Na afloop werden de prijzen uitgereikt door stich tingsbestuurslid Peter Cremers van de Eendenkooi. Daarna konden de teams en het mas saal opgekomen publiek er nog even lekker tegenaan op de dansvloer. 'Dat wordt een chaos De Stichting Open Huis in Ter Aar staakt met ingang van van daag haar activiteiten. Geen enkele vrijwilliger heeft zich aan gemeld om het bestuur te versterken. Dat betekent dat de ver enigingen die in buurtcentrum De Wip zitten, zelf dit onderko men moeten schoonmaken en zelf drank en etenswaren moe ten inkopen. „Dat wordt een chaos", voorspelt voorzitter, se cretaris en penningmeester Hans van lianen van het Open Huis. „De verenigingen vliegen elkaar in de haren. Er is im mers geen baas meer." Toch staat zijn besluit om er mee te stoppen vast. De oor zaak legt hij vooral bij de verenigingen die geen afgevaardigden in het stichtingsbestuur hadden. Verenigingen die hun onder komen in De Wip hebben zijn de biljartverenigingen Hqrago en Ter Aar '88. de EHBO en jongerenvereniging Rocktopus. De taak van de stichting Open Huis was om de activiteiten in het clubgebouw aan de Vosholstraat te coördineren. De stich ting zorgde ervoor dat het gebouw op tijd werd schoonge maakt, wanneer welke vereniging van het clubgebouw gebruik kon maken, dat er voldoende drank, koffie en etenswaren in huis waren, dat de juiste verzekeringen waren afgesloten en dat de afspraken waren gemaakt met ae auteursrechtenorgani satie Buma Stemra. Dat moeten de verenigingen nu onderling gaan regelen. Op 31 december wordt de stichting officieel op geheven. Het Open Huis heeft behalve Van Laancn nog een bestuurs lid, dat er ook mee stopt. In augustus stapte de voorzitter al op. Wethouder E. van der Laan (welzijn/WD) heeft de afgelopen maanden nog verwoede pogingen gedaan om mensen te vin den die in het bestuur zouden willen. Maai die /i]ii up niets uitgelopen, zegt hij spijtig. „Deze week zal ik eens inventarise ren wie er allemaal actief zijn. En ik blijf doorzoeken naar ie mand die voorzitter wil worden." Gemeente trekt ruim acht ton uit voor scouts en harmonie Het All Star Team in actie bij de vijftienkamp in De Eendenkooi. Ondanks de inzet van de deelnemers, kon dit gemeentelijke team zich niet mengen in de strijd om de bovenste plaatsen. foto jan hol vast

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9