'Verstandig om na 7 jaar te stoppen' Rtv show Leeuwentemmer gevraagd Een afscheid zonder emoties van een serie vol emotioneel realisme VRIJDAG 29 OKTOBER 1993 CLOSE UP Gerard van Putten Bakken geld heeft de VARA uitgegeven om Paul de Leeuw als het gezicht van de omroep in huis te hou den. Tot dusver is de veelbesproken cabaretier niet bezweken voor de verleidingen van de commerciële televisie. Niet eens zo lang geleden was De Schreeuw van de Leeuw VARA's eigen dagsluiting op de zaterdagavond. Dat riep uiteen lopende reacties op. De ene kijker ging geshockeerd de zondags rust tegemoet, de andere lag in dromenland nog te schuddebui ken. Paul de Leeuw kan als weinig anderen nu eenmaal spraak makende televisie maken. De programmaleiding van de VARA bevond zijn cabareteske talent en zijn gevoel voor theater goed genoeg voor een positionering op prime time. Waar dat toe kan leiden, bleek zaterdagavond: huwelijksgereedschap als concur rentie van Ron'sHoneymoonquiz. Daar hing in De Leeuws laatste Schreeuw voor een paar ons vleeswaren. En De Leeuw stond erbij en keek ernaar. Op zijn doorvoede gezicht werd de kennersblik van de Keurslager zichtbaar. Een krappe meerderheid van de TV-critici kende Paul de Leeuw voor zijn Schreeuw onlangs de Nipkow-schijf toe. Een van de nee-stemmers meende in het dagblad Tubantia tegenover zijn geachte lezers een stemverklaring te moeten afleggen. De Leeuw heeft er meerdere malen blijk van gegeven moeite te hebben met het incasseren van minder vleiende kritiek. Wie niet hele- maól voor hem is, is tegen hem. Zo ongeveer. Ook de criticus van bovengenoemde Twentse krant werd met verbaal geweld onderuitgehaald. In de toespraak die hij hield ten tijde van de uitreiking van de Nipkow-schijf werd de man neergezet als een scribent van het tweede garnituur. De strekking van De Leeuws betoog kwam erop neer dat personen die normaal gesproken schrijven over Tot Heil Onzer Ribbenkasten 6-Knalhutte Vooruit 7, niet bevoegd zijn een oordeel te vellen over Ajax-Feyenoord. Hoe een getalenteerd cabaretier kennelijk allure en klasse mist om zelfs oppositie van het mildste soort het hoofd te bieden zonder op de man te spelen. Bondig samengevat kent De Schreeuw van de Leeuw een herken bare opzet. De afleveringen worden telkenmale gedragen door een thema, dat taboedoorbrekend pretendeert te zijn. De gasten dienen als niet terzake doend decor. Zodra ze door De Leeuw zijn gebruikt, respectievelijk zich hebben laten misbruiken, wor den ze bruusk uit zijn show gesodemieterd. Dat menige artiest in z'n ijdelheid ver kan gaan, is intussen genoegzaam gebleken. Het zijn met name de tweederangsartiesten die zich zonder gê ne laten schofferen in de hoop te ontsnappen aan het circuit van braderieën, bruiloften, partijen en personeelsfeestjes. Zo heeft Conny Vink zich eens een hele uitzending lang volledig laten overstemmen door het geschreeuw en gebrul van De Leeuw. Gert en Hermien mochten na een optreden van welgeteld tien seconden de thuisreis richting hun dochters Sodom en Gomorra zo heten ze althans volgens De Leeuw aanvaarden. .Wellicht door de druk om elke week een show te moeten maken, krijgt De Leeuw het blijkbaar steeds moeilijker om niet naar het beproefde middel van leuk doen ten koste van anderen te grij pen. Geen mens krijgt zelfs maar de lengte om een meer dan ondergeschikte rol te spelen. Pianist Cor Bakker mag wekelijks de Jan Doedel uithangen en dan is er ook nog een amateur-me teoroloog, wiens ambities zulke ongezonde vormen aannemen dat hij bereid is zich als koning Onbenul te kijk te laten zetten. Wie Paul de Leeuw in de laatste afleveringen aan het werk zag, zal zich moeilijk aan de indruk hebben kunnen onttrekken dat hij meer en meer op Bob en Annie de Rooy gaat lijken. Daarmee doet hij zichzelf onrecht aan. De Leeuw heeft het gelijk volkomen aan z'n zijde als hij lichame lijk gehandicapten niet als de zielige medemens voor de camera brengt. De manier waarop De Leeuw zijn geestelijk gehandicap te nichtje vorigseizoen ten tonele voerde, getuigde van durf, in- nerlijke beschaving en vooral aanleg voor het maken van mo derne televisie van hoog niveau. De uitzending met AIDS-pa- tiënt René Klijn was zelfs van wereldklasse. In Montreux ontving De Leeuw er in mei de Bronzen Roos voor, waar hij en niemand anders met de Gouden Roos onderscheiden had moeten wor den. Maar niet in alle afleveringen van De Schreeuw laat De Leeuw het respectvoor de medemens doorklinken. Dat mokkel van De Rooy verdiende zaterdag een welgemikte schop onder haar dik ke kont, toen 'zij' bijna het hoofdje van de romp van een pas ge boren baby schudde. Wanneer er afspraken worden gemaakt, moet De Leeuw die niet schenden. Zou die aflevering over de is lam minder begrip voor de allochtone medemens hebben ge wekt als Bob de Rooy in de moskee niet spelend met kralen te zien was geweest? De Leeuw moet het doorbreken van taboes niet willens en wetens trachten te forceren door mensen aan te zetten tot handelingen, die ze eigenlijk niet van plan zijn te doen terwille van hem en al die béte hinnikende lachzakken in de zaal. Reken maar dat het voor vrouwen al een ingrijpende erva ring is om over een borstamputatie te praten. Wie dan ook nog vraagt het volk de littekens te showen, bedient zich van een plat- titude van het kotszakgenre. De Leeuw moet oppassen dat hij zichzelf niet gaat overschreeu wen. Anders kon zijn publiek wel eens zó ontstemd raken door zijn gebrul dat hij op den duur monddood wordt verklaard. Tussen leven en dood stond bij de TROS de laatste zeven jaar Medisch Centrum West. De interne gang van zaken werd, althans in de voorbije twee seizoenen, mede be paald door Lenny Klijn. De bedenker van de soap, Hans Galesloot, gunde haar de opdracht de deuren van het zie kenhuis waardig en definitief te sluiten. De namaakart- sen en pseudo-verpleegsters mogen nog vijftien episodes operationeel zijn, daarna gaan de witte jassen aan de kapstok. „Een beetje weemoedig waren we wel, toen het besluit was gevallen. Maar dat wil niet zeggen dat het on verstandig is om met MCW te stoppen. Nu heeft de serie nog een goede naam, maar dat kan alleen maar minder worden." kiezen hebben, gegarandeerd dat het scenario van haar le vensverhaal er anders uitzag dan het bestaan dat ze tot dus ver heeft geleid. Niet dat Lenny Klijn ook maar ergens spijt van heeft, achteraf beschouwd had ze wel veel eerder scenario schrijfster willen worden. Ze is nog maar vier jaar pro fessioneel doende op dat ge bied. Het betreft hier een vroege roeping, die eerst op latere leef tijd werd vervuld. Lenny Klijn had namelijk al lang de schrijf ster in zichzelf ontdekt, als kind al. Er hoefde vroeger maar een opstelwedstrijd te worden uit geschreven of Lenny Klijn deed mee. Vanzelfsprekend zat ze in de redactie van de schoolkrant. Ze trad als leerling-journaliste toe tot de redactie van de Haag- sche Courant. Maar haar ambi ties gingen verder dan het bij houden van het archief. Haar chef meende dat ze aldus de fij ne kneepjes van het journalis tieke vak het best onder de knie kon krijgen, maar Klijn wilde schrijven. Dat deed ze nader hand voor een toeristisch blad. „Maar het werk kwam me toch wel wat oppervlakkig voor, van daar dat ik besloot politicologie te gaan studeren met de bedoe ling daarna het echte journalis tieke werk te gaan doen. Maar het leven neemt soms z'n eigen loop, geheel voorbij gaand aan eerdere doelstellin gen. Lenny Klijn trad in het hu welijk, verhuisde vanuit Amster dam naar het Gelderse en zag zich genoodzaakt een punt te zetten achter haar studie. Van schrijven kwam het nauwelijks nog, temeer ook omdat ze moe der werd van twee kinderen. Wat freelance-werk voor het Ve- 1 1 en bezige dame, Len- I j ny Klijn, ze kijkt niet M 4 op een functie meer of minder. De Hilversumse ver tegenwoordigt als financieel specialiste de WD in de Provin ciale Staten van Noord-Holland. Tot voor kort was Klijn voorzit ter van het Volvo Ski College. Ze maakt deel uit van het bestuur van de maatschappij Zandber gen, een instelling die zich richt op jeugdhulpverlening. Bij tijd en wijle doet ze als luchtcom- missielid van de Kinderbescher ming nog wat aan het klachten recht. „Ik zou niet alleen maar schrijfster kunnen zijn. Ik heb impulsen van buitenaf nodig." Gigantische produktie Ze leverde verreweg de meeste bijdragen voor de laatste serie van vijftien afleveringen, waar van vanavond de eerste door de TROS wordt uitgezonden. Als lid van het MCW-schrijverscol- lectief zette Lenny Klijn zich be gin januari achter haar tekstver werker, half september over handigde ze Galesloot moe maar voldaan het verhaalmate riaal voor tien van de vijftien af leveringen. „Dat is dus goed voor 10 x 50 minuten, oftewel vijf speelfilms. Ik sta bekend als iemand met een gigantische produktie. Dat ik van Hans ook de laatste aflevering mocht schrijven, vond ik een hele eer. Ik heb er ook erg mijn best op gedaan." Niets in het leven is zo moei lijk als het maken van keuzes. Zou Lenny Klijn het nu voor het luws Nieuws, daar hield het wel mee op. „Ik had danig de pest in over de onderbreking van mijn studie. Ik ben nu eenmaal een mens met een brede be langstelling. Toen we weer rich ting Amsterdam verhuisden, wilde ik toch weer gaan stude ren. Alleen duurde politicologie me te lang, acht jaar stond daarvoor. Ik ben rechten gaan studeren. Daar zat de gedachte achter dat ik in de advocatuur wat kon doen voor mensen." Ruim twaalf jaar praktizeerde zij, maar het bleek toch niet haar wereld. Na verloop van tijd begon Klijn genoeg te krijgen van de conflicten die in haar praktijk op haar af kwamen. „Ik ben nog een jaar rechter-plaats- vervanger geweest, maar ook daar voelde ik me niet op mijn plek." Levenservaring Toch weigert Lenny Klijn te spreken van verloren tijd. Want wat je in de advocatuur niet al lemaal voor levenservaring op doet, onvoorstelbaar volgens Klijn. „Ik denk ook dat je leert te relativeren en te observeren. Heb ontzettend veel mensen kennis opgedaan. Voor het vak van scenarioschrijver is dat heel belangrijk. Het wordt ook dikwijls gezegd: een goede sce narioschrijver moet de veertig gepasseerd zijn. Aan mij mer ken mensen ook dat ik een he leboel heb meegemaakt." Een advertentie in een blad maakte haar attent op de cursus scenarioschrijven, georgani seerd door het bedrijf Videcom in Hilversum. Haar echtgenoot, van wie ze nu gescheiden is, moest Lenny Klijn ertoe aan sporen de opleiding te gaan vol gen. Had ze niet altijd geroepen dat ze nog eens een boek zou schrijven? „Ik ben een van de weinige cursisten, die er geko men zijn. Het ging bijna vanzelf. Ik bedacht een ontwerp voor een serie. Met één van de do centen heb ik daarover gepraat. Hij vond het een leuk idee. Van de producenten die we hebben aangeschreven, was René Stok vis degene die toehapte. Ik kreeg twee opdrachten." Sindsdien heeft ze naar eigen zeggen nooit hoeven te lobbyen voor werk. De ene opdracht lok- Lenny Klijn: „Door mijn toedoen is te de andere uit. Wat volgens Klijn vooral opviel in Hilversum en Aalsmeer was haar gave om langdurige series te schrijven. „Daar zijn er niet zoveel van." In haar brievenbus trof ze ruim twee jaar geleden een uit nodiging aan om mee te doen aan een MCW-wedstrijddag voor scenarioschrijvers. Afzen der: Hans Galesloot. Ze liet de brief een week liggen. Klijn had immers zelden naar de serie ge keken. Veel meer affiniteit met het ziekenhuis dan het gedwon gen verblijf van een paar dagen had ze niet. „Technisch was ik misschien wel aan toe, maar ik was niet full-time beschikbaar. Dat was wel een voorwaarde. En ik kon zeker niet meteen be ginnen, want ik moest de 13-de- lige serie over de Wereldten toonstelling in Sevilla afmaken. t Het overspel tussen Astrid Meeuwis en dokter Jan van der Wouden luidde het knallende einde v Galesloot het; scenarioschrijfster Lenny Klijn leverde de moord op bestelling. Reini lesbisch geworden." Ik schreef Galesloot dat ik op termijn graag een politieke serie wilde schrijven." Op zijn beurt gaf Galesloot te kennen dat ze zich toch maar moest laten inschrijven. Dat ze niet full-time beschikbaar was, ach, daar viel wel een mouw aan te passen. „Daar zat ik op die dag dan met nog dertig an dere schrijvers. We kregen twee MCW-films te zien. Zodoende konden we ons een beeld vor- het ging." Eerste prijs Haar inzending werd bekroond met de eerste prijs. En ze mocht toetreden tot het schrijverscol lectief van Medisch Centrum West. Lenny Klijn heeft anders wel het een en ander op haar geweten. Ze gaf een zodanige draai aan het 18 afleveringen omspannende DES-verhaal, dat de aanvankelijk zo aanbeden dokter Jan van der Wouden op den duur nog maar door weini gen werd gepruimd. Het over spel dat Van der Wouden pleeg de met collega Astrid Meeuwis was feitelijk het voorspel van zijn einde. Acteur Mare Klein Essink moest op eigen verzoek uit de serie geschreven worden, vandaar. Galesloot verzocht scenarioschrijfster Klijn dokter Van der Wouden uit de weg te ruimen. Zelf had ze Van der Wouden met stille trom willen laten vertrekken. Maar Gale sloot, een man met een voor liefde voor speciale effecten, gaf de voorkeur aan een knallend einde. Verpleegster Reini werd door haar toedoen lesbisch. Had alles te maken met een voorzorgs maatregel die Klijn met het oog op de MCW-wedstrijd had ge troffen. „Straks gebruiken ze de verhalen van de deelnemers bij gebrek aan eigen ideeën, die ge dachte speelde maar door m'n hoofd. Wij deelnemers kregen 500 gulden voor wat we maak ten. Hans Galesloot had gezegd dat er dank zij MCW veel taboes waren doorbroken. Ik dacht: ik zal jou eens een taboe geven dat je niet kunt doorbreken. Toen Galesloot me had aange nomen zei hij: ik vind het zo'n goed verhaal, werk het maar uit. Naderhand hebben we nog zit- Lenny Klijn schrijft MCW naar een climax FOTO MARCO BAKKER ten ginnegappen om een vrou wengroep die het actiecomité Maak Reini lesbisch had opge richt. Een hoogleraar Vrouwen studies heeft in tal van kranten verkondigd dat zij het schrij verscollectief van MCW het idee aan de hand had gedaan om Reini lesbisch te maken. Was geen woord van waar, het ver haal lag al lang kant en klaar." Haar ongebreidelde fantasie laat ze overal de vrije loop. Ook als ze vakantie heeft, laat het werk haar niet los. Naast haar bed lag een tijdlang een notitie blok. Lenny Klijn kreeg zo veel invallen, dat ze nauwelijks nog aan slapen toekwam. In het Provinciehuis in Haarlem drong Medisch Centrum West zich tij dens de Statenvergaderingen meer dan eens aan haar op. „Ik heb geregeld mijn portable bij me gehad. Dan zat ik daar te schrijven. En dan wist ik ook nog waarover werd gedebat teerd. In de advocatuur heb ik geleerd me goed te concentre ren, dingen te onderscheiden. Leren afkappen en met iets heel anders te beginnen. Ik zat met twee opgroeiende kinderen en een man, die aandacht nodig hadden. Dan ging de telefoon en moest je ook meteen weer alles in je hoofd paraat hebben. Ik kan nu dus moeiteloos van het een naar het ander over gaan. Dat gaat zo ver dat zelfs mijn politieke speeches nu lichtvoetiger van aard zijn dan vroeger." Niemand hoeft eraan te twij felen dat er een leven na Me disch Centrum West is voor de scenarioschrijfster Lenny Klijn. Opdrachten zat. In opdracht van Joop van den Ende maakte ze een ontwerp voor nieuwe Nederlandse soap. Binnen af zienbare tijd levert Klijn vijf ver halen voor de Ma Flodderserie. En ze mag van First Floor Fea tures producent onder meer van Ma Flodder het scenario schrijven voor een speelfilm. Het moet gaan over mensen die een erfenis krijgen. Een tragi komedie, binnenkort in het the ater. „Een privéleven heb ik niet meer, maar ik vind het heerlijk dat ik geleefd word door al mijn werkzaamheden. Ik heb ideeën zat, maar helaas maar één le- HILVERSUM »GPD Het gaat te ver om te zeggen dat Hans Galesloot onderhand ziek is van Me disch Centrum West. Maar na zeven jaar achtte de bedenker van de zieken huissoap het wel de hoogste tijd om er een punt achter te zetten. Voor de goede orde: vanavond herhaalt de TROS de laatste aflevering uit de vori ge reeks, volgende week wordt een be gin gemaakt met de ultieme reeks van vijftien delen. „Zeven jaar lang heb ik er aan ge werkt, we hebben honderd afleverin gen gemaakt. Geen ander die zo'n lan ge reeks op zijn naam heeft staan", zegt de auteur niet zonder trots. „Ik heb drie jaar met het idee voor de se rie rondgelopen, voordat een omroep geïnteresseerd was. Begrijpelijk ook natuurlijk, ik was onbekend en zo'n serie is toch een dure aangelegen heid". Volgens de makers is de herken baarheid van de thema's die in MCW aan de orde komen de belangrijkste reden voor het succes van de serie. Galesloot karakteriseert de verwikke lingen, die zich voornamelijk op de vierde etage van het ziekenhuis in Le lystad voordoen, als emotioneel realis me. „Het schrijven van een serie als MCW is echt teamwork", aldus Gale sloot, die de laatste jaren zelf overi gens nauwelijks aan het bedenken van verhaallijnen is toegekomen. MCW was altijd goed voor een kijk dichtheid van rond de twee miljoen en een waardering van ruim een zeven. De TROS, producent John de Mol, ac teurs, actrices en Galesloot hadden knap de ziekte in, toen MCW tot twee maal toe naast de TeleVizier Ring greep. In 1990 gaven de lezers van het AVRO-blad de voorkeur aan Ook Dat Nog en het jaar daarop ging de come dy Vrienden Voor Het Leven met de prijs aan de haal. Maar vorig jaar knapte iedereen, die bij MCW betrok ken was op. De TeleVizier Ring kon eindelijk aan de vinger geschoven worden. Intussen kunnen de Belgen via hun commerciële zender VTM ook meege nieten van Medisch Centrum West. En op het Duitse commerciële station RTL Television is de op MCW geba seerde Stadtklinik te zien. Galesloot werkt overigens ook aan die Duitse se rie mee. De Nederlandse delen schrijft hij inmiddels al lang met een team. „Een televisieserie zoals MCW schrij ven is echt teamwork", zegt Galesloot. Aangeklede bijrol Acteur Bram van der Vlugt is er niet rouwig om dat MCW stopt. En wel om de simpele reden dat hij er na dit sei zoen toch al een punt achter zou zet ten. Zijn optreden als Victor Brouwer Hans Galesloot: „Het schrijven van een serie als MCW was echt team work." FOTO LEX VAN ROSSEN is, net als overigens vorig seizoen, meer een aangeklede bijrol. Van der Vlugt: „Ik zit niet meer in iedere afle vering, nee. Dat kan ik me ook niet meer permitteren, want ik ben vast verbonden aan Het Nationale Toneel waar ik per jaar twee rollen speel. En toneel blijft toch het belangrijkste voor Dat neemt niet weg dat ook voor Van der Vlugt geldt dat een interessan te TV-rol altijd welkom is. „Met MCW heb ik vier enorm leuke jaren gehad. Wat ik te doen heb gekregen als acteur was heel leuk om te doen". In de laatste reeks MCW zorgt de komst van asielzoekers voor de nodige consternatie en moeten natuurlijk ook de amoureuze verwikkelingen tot een goed einde worden gebracht. Gale sloot concentreert zich inmiddels op totaal andere dingen. „Ik heb net een mini-serie geschreven over de vrou wenhandel. En verder zijn er nog wel andere plannen, maar daar zeg ik na tuurlijk niets over". De Leeuw, kijk uit dat je je niet overschreeuwt. FOTO ERA iwicimguicnm IP

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 8