,EIDEN Leidse jeugd goklustig Leidato komt traag op gang Buurtclubs praten over mogelijke samenwerking Vlietkaap verontreinigd Hond ook in Leidse Hout aan de riem 'Hondvrije' speelweide in Noorderkwartier Grootste feest aller tijden MAANDAG 13 SEPTEMBER 1993 7 Tracé HSL 9 Het kabinet heeft het besluit over het tracé van de Hoge Snelheids Lijn met zeker een maand uit gesteld Volkstuinen A O Hoewel 'n hun I V/ grondkoper, zink en PAK's werden aangetrof fen, eten de volkstuinders in Oud Ade en Rijpwete- ring vrolijk verder uit hun tuin Man bij geldautomaat beroofd leiden Een 36-jarige man is vrijdagavond beroofd op het mo ment dat hij geld wilde halen uit een automaat aan de Oude Rijn. Net toen hij zijn pincode intikte, kreeg hij van een man achter hem vermoedelijk een vuurwapen in de rug geduwd. De dader haalde zelf 500 gulden 'uit de muur' terwijl hij het slacht offer onder schot hield. Toen de Leidenaar de dader achterna ging, kreeg hij nog een schop tegen de schenen. De politie heeft een goede omschrijving van de dader. Man krijgt klappen op de weg leiden* Een 23-jarige Leidenaar heeft zaterdagmiddag omstreeks twee uur op het Lammenschansplein een stomp in zijn gezicht gekregen. De man werd tot twee maal toe gesneden door de be stuurder van een bestelbusje. Daarna stapte twee mannen uit het busje. Een sloeg de Leidenaar door het raampje in het ge zicht. De ander schopte een paar deuken in de auto. De politie heeft het kenteken van het busje. Tuinders delen 2000 rozen uit Toch 20.000 bezoekers afgelopen weekeinde De Leidse bond van tuinders heeft zaterdag 2000 ro zen in de stad uitgedeeld. De re den: de overkoepelende bond van de tuinders bestaat vijftig jaar. Een 'Schots' muziekkorps, dat voor de tuinders uitliep, gaf de jaarlijkse bloemendag een feestelijke tintje. Het publiek stelde het presentje bijzonder op prijs. Bij het verstrekken van de ro zen werden de tuinders bijge staan door wethouder A. van Bochove en sportdirecteur J. Duivesteijn, alsmede de majo- rettengroep van volkstuincom plex Ons Buiten. Traditioneel werden ook de Leidse ouderen tijdens een rondgang langs de bejaardenhuizen in de bloeme tjes gezet. Dat begon in Lorentzhof, het vertrekpunt van de tocht. Naast bossen bloemen kregen de ou deren ook planten en fruit. Gro tendeels eigen kweek, maar door de slechte zomer moest het een en ander worden ge kocht om iedereen aan zijn trekken te laten komen. ,,De ou deren vormen een bijzonder dankbaar publiek. Sommigen krijgen maar weinig bezoek en kijken echt uit naar bloemen dag, vertelt bondsvoorzitter H. de Groot. De jubilerende bond houdt vrijdag, zaterdag en zon dag een expositie in de Hoog landse Kerk. 'Verslaving moeilijk vast te stellen De Leidse jeugd is goklustiger dan leeftijdgenoten elders in het land. Toch is verslaving moeilijk vast te stellen. De cijfers, die bekend zijn over het gebruik van gokkasten, zijn niet maatgevend om de mate van verslaving vast te stellen. „Want dat valt niet te onderzoeken", zegt Ca- rolien de Groot van de gemeentelijke gezondheidsdienst (GGD). De dienst vroeg 1600 Leidse scholieren hoe vaak zij een gokje wagen op de fruitautomaat. leiden hans koenekoop erna straatsma „De verschillen met het lande lijk beeld zijn toch behoorlijk groot. Het is moelijk om aan te geven hoe dat nou komt. Maar het staat vast dat de stijgende gokverslaving parallel loopt met se cafés nog de toename van het aantal gok kasten in de diverse gelegenhe den", aldus De Groot. Omdat zij wist dat het ge meentebestuur van plan is om het aantal gokkasten in de Leid se horea ei en de club nieuwe cijfers, die zijn geanaly seerd door het Nederlands cen trum voor Alcohol en Drugs, opgestuurd aan het college. „Met de aanbeveling om in Leiden het 1-0-0-systeem door te voeren", zegt De Croot. En dat betekent dat alleen de Leid- fruitautomaat mogen hebben. In alle andere gelegenheden moeten zij vanaf 1 april volgend jaar zijn verdwe nen. De aanbeveling is door het college overgenomen. Maar wethouder S. de Vreeze (PvdA- de sportkantines /welzijnszorg) benadrukt dat de buurthuizen aan drastische maatregel pas wordt banden te leggen, heeft zij de doorgevoerd, als ook de meenten rond Leiden meegaan. „Ik weet niet precies hoe het bij andere gemeenten is. In Leider dorp zijn ze bijvoorbeeld wel al heel streng. Maar wij streven er naar dit probleem regionaal aan te pakken." Illegaal De voorzitter van Horeca Ne derland, afdeling Leiden, J.B. Ponsioen, vindt het voorstel te ver gaan. „Je creëert zo volop de gelegenheid voor een illegaal circuit. Fruitautomaten en gok- kaasten zijn voor iedereen vrij beschikbaar. Je zet eeh auto maat in je huis en de volgende stap is dat je buren uitnodigt. Zo simpel is dat. Dat zou geen goede ontwikkeling zijn, want dan onttrekt het gokken zich aan ieders oog en is gokversla ving moeilijker te bestrijden." Ponsioen vindt de door B en W voorgestelde mogelijkheden 'te pover'. Namens Horeca Ne derland zegt hij voorstander te zijn van een 2-l-0-opstelling:( (maximaal) twee automaten in cafés, een in snackbars en geen in club- en buurthuizen. „Dat is een landelijk model. In ge meenten waar dat model is in gevoerd werkt dat aardig." De Leidse horeca is overigens verbaasd en 'een beetje geïrri teerd' over het plotselinge voor stel van B en W. „Wij zijn, sa men met de Vereniging Auto matenhandel Nederland, sinds januari in gesprek over een con venant. Dat dit voorstel er ligt is voor ons volstrekt nieuw. Wij zijn in de veronderstelling dat er nog niets is afgesproken." Ponsioen vraagt zich af waar de cijfers over gokverslaving in Leiden zo een-twee-drie van daan komen. „Ons is steeds ver teld dat er nog een onderzoek gehouden zou worden. Aan de hand van de resultaten daarvan zouden we verder praten over het convenant." De standhouders doen goede zaken leiden frank buurman De 32e Leidato kwam het afge lopen weekeinde langzaam op gang. Het zonnige weer leek het aantal bezoekers te drukken. Maar in de loop van zondag werd het als vanouds druk. Di recteur De Jong van de Groen- oordhallen constateerde, dat de huishoudbeurs in het eerste weekeinde zo'n 20.000 bezoe kers trok. „Op een mooie zondag kun je verwachten dat de mensen hun vertier in de open lucht zoeken, maar uiteindelijk heeft het pu bliek toch weer voor de leidato gekozen. We hebben dit jaar veel publiciteit gemaakt. We proberen bezoekers van ver buiten Leiden te halen. En dat lukt aardig. Als je een beurs hebt die er elk jaar in grote lij nen hetzelfde uitziet moet je op de Leidato. een extra inspanning doen om toch weer die 70.000 bezoekers te halen", aldus De Jong. Toch is het aantal bezoekers niet zaligmakend. „Het gaat er vooral om dat de standhouders een goede beurs hebben. Daar hebben ze veel bezoekers voor nodig, maar ze moeten met hen ook goede zaken kunnen doen". De recessie lijkt aan de Leida to voorbij te gaan. „Sommige standhouders zijn na drie dagen zo tevreden, dat ze ingeschre ven hebben voor volgend jaar. Om de stands vol te krijgen is trouwens nooit een probleem. In mei zijn alle plaatsen meestal alvergeven." Tevredenheid bij de stand houders en ook bij het publiek dat veel belangstelling had voor het randgebeuren in de uitge bouwde paviljoens. De mode FOTO HIELCO KUIJPERS shows van het Holtlant College, als school voor het bedrijfsleven zeer nadrukkelijk aanwezig op de huishoudbeurs, trokken voordurend veel bekijks. Gisteren was het familiedag en kregen de kinderen de nodi ge aandacht. De zelfmaak-mo- deshow bleek een voltreffer. Ook was er zondag hoog be zoek: de ambassadeur van Bul garije in Nederland, dr. S. Rank- ov, verscheen in het evenemen tenpaviljoen. Hij bracht een be zoek aan de stand van de Stich ting Humanitaire Hulp Bulga rije uit Hazerswoude. Daar wor den rozen voor een rijksdaalder verkocht. De opbrengst wordt omgezet in babyvoeding voor de ziekenhuizen in dit land. Aangezien de bloemenveiling Roelofarendsveen de bloemen dit jaar gratis beschikbaar heeft AGENDA LEIDATO Maandag 13 september 20.00 - 20.15 uur Fitness Show 20.30 - 21.00 uur Optreden Mar co Borsato 21.00 - 21.30 uur Modeshow 21.45 - 22.15 uur Show I loltlant Dinsdag 14 september 14.30 - 15.00 uur Modeshow 15.30 - 16.00 uur Show Holtlant 19.15 -19.30 uur Fitness Show 19.30 - 20.00 uur Modeshmv 20.15 - 20.45 uur Voorronde Zelfmaak Modeshow 21.00 - 21.30 uur Optreden duo Indigo 21.45 - 22.15 uur Show Holtlant De Leidato is dagelijks geopend van 13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur (zondag 11.00 tot 17.00 uur). gesteld, zal de opbrengst, vorig jaar 10.000 gulden, naar ver wachting een nieuwe record hoogte bereiken. De stichting stuurt zeecontainers met zie kenhuisbedden en medicijnen naar Bulgarije. Zij is nog op zoek naar sponsors, die willen meebetalen aan het vervoer van de spullen. Een jury beoordeelde in het weekeinde de stands op de cri teria verkoopkracht, schoon heid en originaliteit. Het beste verkooppraatje werd gehouden bij Siësta Beach. Tweede werd de Porseleinkast en deide li- Spu it bed rijf. De mooiste stand was die van Europe Design, ge volgd door Interieurline en drukkerij Elci. De origineelste stand was die van 't Koetje, tweede was Effe Spoeken en derde Beenham. De rivaliserende buurtvereni gingen Leefbaar Zuidwest en Aktief, beide werkzaam in de zelfde wijk, praten donderdag 22 september over samenwer king. Wethouder A. van Bocho ve (CDA/welzijn) speelt bij dat gesprek een bemiddelende rol. Hij is er op uit Aktief en Leef baar Zuidwest om te smeden tot één buurtvereniging. Van Bochove en zijn ambte naren zijn drie maanden bezig geweest de partijen rond de ta fel te krijgen. In april van dit jaar beloofde de wethouder te bemiddelen tussen Aktief en Leefbaar Zuidwest. Aanleiding vormde een motie van CDA, Het voormalige HCG-terrein aan de Vrijheidslaan is matig verontreinigd met zware meta len, zoals koper en lood. De projectontwikkelaar die hier 75 luxe woningen wil bouwen ('Plan Vlietkaap') saneert de grond op dit moment. De ver vuilde bodem wordt afgegraven, DUIVENBERICHTEN De duiven vlogen hei afgelopen week einde vanaf Arras en St. Quentin Uil slag van de wedvlucht De Reisduif 1-8.11-17.20-22.24-27 N dp Groot; 9.10.18.19.23 I. Hartevelt Het Oosten 1,3.4.8,10 Mooten v.d. Hoogt; 2.7.9 W Kop; 5.6 B. van Putten De Vriendenclub 1 A. Noest, 2,6.7.9 comb. v.d. Nieuwendijk; 4 R. Metscher. 5 A. van Weeren; 6 comb. Bodijn; 8 Th. Dongelmans; 10 W. Viilhrief De Blauwkras 1,8.9 P. l-andesbergen; 2.6,7,10 comb. v.d. Blom; 3 comb. De Moov; 4,5 A. Houweling. Rijnklicvcrv 1,6.7,8,10 I Ladan; 2,3 J Zevenhoven; 4 Kok; 5 P. Bink PV Leiderdorp 1,9,16,17 T. Gijsman; 2,3,5,6.10,14.15 R v.d. Nieuwendijk; 4.8.11.18.19 VV v Oosten; 7 G v Vel- zen; 12,13 M. Reijerse LPC: I Groenendijk v.d. Heiden; 2.3.7.8 I. Staffleu; 4,6,10 A. Compien 5.9 Groe nendijk/Korte. D66 en GroenLinks van novem ber 1992 om naast Aktief ook Leefbaar Zuidwest subsidie te geven. Bij nadere beschouwing bleek die motie onuitvoerbaar. De gemeentelijke verordening staat niet toe. dat in één wijk twee buurtverenigingen worden gesubsidieerd. De twee clubs moeten de subsidie van 16.000 gulden die Aktief nu jaarlijks krijgt dan maar delen, meent Van Bocho ve. „Die twee moeten niet meer bekvechten, maar samen de be langen van de wijk behartigen", vindt hij. Beide verenigingen hebben toen gezegd een dia loog 'zinvol' te vinden. Voorzitter Kruyt van Aktief waarna de bouw kan beginnen. De verontreiniging is over het algemeen 'matig' en op sommi ge plaatsen 'sterk'. De zware metalen zijn vermoedelijk af komstig van het Inetaalbewer- kingsbedrijf HCG. Op enkele plaatsen is ook een lichte con centratie olie aangetroffen, ver moedelijk afkomstig uit lekken de tanks. Japanse toerist raakt geld kwijt LEIOEN Een woeste Japanse toerist meldde zich zondagmiddag bij het WV waar hij met han den en voeten probeerde duidelijk te maken wat er met hem aao de hand was Dat lukte, maar voor zijn probleem moest hij op het politiebureau zijn. Daar deed zich het probleem voor dat bij het telefonische landelijk tolkenburcau niemand aan wezig was met kennis van Ja pans. Uiteindelijk werd via een Japanse baliemedewerk ster van Schiphol duidelijk wat de toerist in Leiden man keerde. Hij was zijn geld kwijt. venvacht dat hel een heel pro bleem zal worden om met Leef baar Zuidwest tot samenwer king te komen. „Wij hebben een heel archief vol insinuaties van Ix-efbaar Zuidwest aan ons adres." Bovendien zijn de buurtclubs heel verschillend van aard. „Wij zitten in de re creatie, Leefbaar Zuidwest gaat meer de kant van de politiek op", aldus Kruyt. „Het is na tuurlijk nuttig om je bezig te houden met de tekortkomingen van de wijk. maar ik ben al dol gelukkig met mijn dertig vrijwil ligers die voor de recreatieve ac tiviteiten zorgen. Als je een an dere koers gaat varen moet je toch weer andere mensen heb ben." Sloten Leidse Hout ernstig vervuild leiden loman leefmans Een aantal slootjes in het park de Ixïidse Hout zijn ernstig ver vuild met zogeheten pak's. De ze policyclisch aromatische koolwaterstoffen worden vooral aangetroffen in de bagger op de bodem van de sloten, die liggen tussen de Warmonderweg en de Van Wavercnweg. Hoe de (kankerverwekkende) pak's in het water terecht zijn gekomen is onbekend. „Daar hebben we alleen een paar theoriën over. Het meest voor de hand ligt dat er water uit de eveneens vervuilde Haarlem- mertrekvaart is doorgestroomd" aldus A. van der Berg van de gemeentelijke afdeling milieu. In de Leidse Hout wordt bin nenkort een nader onderzoek verricht om te bepalen welke plekken nu precies zijn vervuild. „Niet alle plaatsen zijn even vuil. Dat moeten we nader ana lyseren". legt de milieu-ambte naar uit. Door de vervuiling ontstaat sowieso een probleem voor de gemeente. „Het is te genwoordig heel moeilijk om vervuilde bagger kwijt te raken. De provincie is op zoek naar een geschikte stortlocatie en de l-eidse Oostvlietpolder is een van de mogelijke plaatsen", al dus Van der Berg. leiden loman leefmans Honden moeten overal in de Leidse Hout aan de lijn worden gehouden. De gemeente speelt met het idee om overdag een aanlijngebod voor het park in te stellen. Dat staat in het jaar boekje van de Vereniging van Vrienden van de Leidse Hout (VLH). Alleen vóór 10.00 uur in de morgen en nó 19.00 uur 's avonds zouden de honden nog vrij mogen rondlopen. De VLH heeft het hondepoepprobleem dat vooral op de grote speelwei de in het park de kop opsteekt in het verleden regelmatig bij de gemeente aangekaart. De hon den zouden volgens de VLH juist niet op de open speelweide en weer wel in de dichte bebos sing mogen ravotten. De gemeente startte drie jaar geleden de actie Schone Stad. Het betekende in het park bete kende dat de honden mogen loslopen op de weide en van de eigenaars wordt verwacht dat ze de uitwerpselen van hun hon den opruimen. Van dat laatste kwam niet veel. De actie Schone Stad zou na een jaar worden bijgesteld maar dat is nog niet gebeurd. Wel is er nu een plan om een hondenverbod tussen tien en zeven in te stellen. In het jaar boekje staat: Het komt het be stuur voor dat deze regeling niets met de hondepoep-proble- matiek te maken heeft, maar ge stoeld is op de veronderstelling dat parkbezoekers zich bedreigd voelen door loslopende honden: De VLH gaat nu bij haar leden onderzoeken in hoeverre het voornemen van de gemeente wordt gesteund. De bewoners van Leiden-Noord krijgen ko mend voorjaar hun speelweide achter de Van Hogendorpstraat. Na overleg met de gemeente is gekozen voor een speelweide in de nabijheid van de Willem de Zwijger laan. Die zal door middel van boomstam metjes en valhekjes worden afgesloten om honden te weren. Ook komen er verbods borden voor honden. Op die manier moet een speelgelegenheid worden geschapen die niet wordt vervuild door uitwerpselen van honden. De bewoners van het zogenaamde D-ge- bied in Leiden-Noord voeren al enige tijd actie voor een hondvrije speelplek voor hun kinderen. In eerste instantie werd gedacht aan een met hekken omheind terrein aan de Van Hogendorpstraat of in het Huigpark, nabij het Stadsbouwhuis. De gemeente wil de echter van geen hekken weten. Het zou een te kostbare oplossing zijn, zeker als an dere wijken er ook om zouden gaan vragen. Het Huigpark viel af omdat hier sprake is van verontreinigde grond. Dat weerhield de gemeente er niet van om hier alvast enkele portocabins neer te zetten om in afwach ting van de uitbreiding van het Stadsbouw huis extra ruimte te scheppen voor ambte naren. „Dat vonden wij zo raar. dat we een actie hebben gevoerd", vertelt B. Pater, woordvoerder van het D-gebied, tevens be trokken bij de sociale vernieuwing. Op de portocabins werden stickers ge plakt met de tekst 'Heeft al al hoofdpijn? Dat klopt, u werkt boven gifgrond' om de ambtenaren te waarschuwen. De actie werd niet op prijs gesteld en de stickers werden verwijderd. Inmiddels is de vrede met de gemeente weer getekend, nadat er ook nog een mis verstand uit de weg was geruimd over een speelplek aan de Molenstraat bij peuter speelzaal de Gouden Poort. Dat is een an dere speelplaats die gewoon blijft bestaan, maar sommige bewoners dachten dat daar de nieuwe speelweide was gepland. Pater heeft er vertrouwen in dat de nieu we speelplaats aan de Van Hogendorps traat, waar diverse nieuwe speeltuigen wor den geplaatst, hondvrij zal blijven. „De hondenbezitters moeten straks echt moeite doen om er met hun hond te gaan lopen. Als er een tijdje door de politie wordt ge controleerd, zullen volhardende overtreders het verder wel uit hun hoofd laten om met de hond de speelplaats op te gaan." POLITIEK CAFE - Frank de Grave, loco-burgemeester van Amsterdam zal op woensdag 15 september in het politiek café van de Leidse WD een voor dracht houden over actuele po litieke zaken. Plaats van hande ling is l'Espérance aan de Kai- serstraat 1. Aanvang 20.30 uur. De Grave is lid van de WD- commissie die het verkiezings programma maakt voor de Tw eede Kamer-verkiezingen. leiden Tegen de 6000 mensen bezochten zaterdagavond het inwijdingsfeest voor het Leidse Plein, de nieuwe entree van het Aca demisch Ziekenhuis Leiden. Het grootste per soneelsfeest aller tijden; bij het AZL werken 3000 mensen, die dus vrijwel allemaal ie mand hadden meegenomen. Hoewel ook an dere openbare ruimten voor het feest be schikbaar waren was het toch een drukte van belang. De bezoekers konden zich slechts schuifelend voortbewegen. Zij werden ver gast op muziek van de Bloose Brothers en de Veronica Drive-In Show met Jeroen van Inkel. Het feest verliep zonder incidenten. FOTO LOEK.ZUYDERDUIN

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 7