Huisvesting van Engelsen is zaak van Bollenstreek' Slechts één kaart voor Leidse horeca Geen parkeervergunningen voor bewoners Groenoord Ook Polen bezorgd over sluiting zwembad Leiden Parade der kampioenen t J Y> 4 i: vMi tVMéI Neem een proefabonnement, BEL 071-356356 WEKEN VOOR/31,00 MAANDAG 6 SEPTEMBER 1993 leiden erna straatsma What is a city without a swimmingpooP.. Wat is een stad zonder zwembad. De bevolking van Torun, de Poolse zusterstad van Leiden, lijkt zich ook zorgen te maken over de voorgenomen sluiting van zwembad De Vliet. In een brief aan de gemeenteraad van Leiden kondigt dr. Te resa Lewgowd-Chwialkowska, namens een aantal stadgenoten, aan fondsen te zullen werven om het bedreigde zwembad open te kunnen houden. We hebben gehoord dat Leiden een arme stad „Een leuke grap", zegt gemeente-ambtenaar C. van Ingen die geregeld contact heeft met Polen in Torun. Hij gaat er vanuit dat de gemeente in de maling wordt genomen, omdat in de brief een aantal fouten staat. „Het is ook nogal vreemd dat er in de brief niet wordt aangegeven hoe actie wordt opgezet." 'Dr. Teresa' betreurt in haar brief de op handen zijnde sluiting van het Leidse buitenbad, hetgeen treurig'moet zijn voor de in woners. This must be very sad for the Leiden people. Zelfs Torun, een relatief veel armere stad dan Leiden, beschikt over een bui tenbad. Van Ingen is voor 99 procent zeker dat het een verzonnen ac tie betreft. „Ik zou natuurlijk naar Polen kunnen bellen om het zeker te weten, maar ik denk dat ik me daar belachelijk mee maak. Waar moeten ze in Torun geld vandaan halen om ons zwembad open te houden. Van Ingen vermoedt dat een Leide- naar de brief in Polen op de bus heeft gedaan. „Er is in augustus een hele groep Leidenaars in Toruri op vakantie geweest." De bestuursmedewerkster van welzijnswethouder A. van Bochove (CDAJ kent de brief. „Ja, een brief over fondsenwerving voor het zwembad. Nee, het college heeft er nog geen reactie op." De gemeenteraad beslist 5 oktober over de toekomst van zwembad De Vliet. Het college wil het buitenbad sluiten ten gunste van zwembad De Zijl dat overkapt wordt. Militair schopt vrouw omver leiden Een 18-jarige dienstplichtig militair uit Roelofarends- veen heeft zaterdagmiddag op de Breestraat een fietsende vrouw tegen de vlakté geschopt. De man is aangehouden en overgedra gen aan de Koninklijke Marechaussee. De vrouw slak de Bree straat over op het moment dat de militair op zijn snorfiets door een rood verkeerslicht reed. De Roelofarendsvener gaf een schop, de vrouw smakte op straat en haar boodschappen rolden uit haar tas. De dader reed lachend verder. Twee agenten die ge tuige waren van het tafereeltje zetten de achtervolging in en wis ten hem op het Schuttersveld in de kraag te vatten. Vrouw overmeestert zakkenroller leiden Een 23-jarige Leidse heeft zaterdagmiddag in een winkel aan de Haarlemmerstraat haar portemonnee teruggepakt van een zakkenroller. De man draaide in de winkel hinderlijk om de vrouw heen. Op het moment dat hij stil bleef staan met zijn arm op zijn rug rook de Leidse lont. Zij greep de man, die inderdaad haar portemonnee te pakken had, vast en wist hem de porte- ontworstelen. De zakkenroller sloeg op de vlucht. Roeiboot gestolen leiden Een 49-jarige Leidenaar is zaterdag zijn roeiboot kwijt geraakt. De blauwe boot met witte rand lag in de Witte Singel. De eigenaar van de boot vermoedt, dat de diefstal om vijf uur 's ochtends is gepleegd. Op dat moment werd hij gewekt door luid schreeuwende ganzen. Eendjes vernield leiden Een vandaal heeft in de nacht van zaterdag op zondag op de 3e Binnenvestgracht korte metten gemaakt met de linnen daken van twee lelijke eendjes. De auto's, waarvan de daken werden vernield, waren van een 37-jarige Leidse en een 40-jari- ge Leidenaar. Derde bij wedstrijd nagelstyling leiden De 27-jarige Leidse Petra van Amsterdam is gisteren der de geworden bij de Benelux-wedstrijden nagelstyling in Maas tricht. De derde plaats geeft haar evenals de nummers een, twee en vier recht op deelname aan de Europese kampioenschappen in Düsseldorf. In Maastricht waren er 32 deelnemers. 'Leiden heeft geen woningen voor seizoenarbeiders De huisvesting van de massaal in Leiden neergestreken Engelse seizoenarbeiders is een zaak van de gemeenten in de Bollenstreek. Dat standpunt zal burgemeester C. Goekoop van Leiden binnenkort overbrengen aan zijn collega F. Jonkman van Rijnsburg, de voorzitter van het samenwerkingsorgaan Duin- en Bollenstreek (SDB). „De Bollenstreek verdient geld aan die mensen", zegt de Leidse wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening). „Zij hebben de lusten, ze kunnen ons niet alleen voor de lasten laten opdraaien." schoon opleveren aan de koper. „Ik begrijp best dat de PTT tijd nodig heeft om het pand klaar te maken voor de koper, maar wij hebben ook tijd no dig", zegt een van de krakers. „Wij willen ook niet dat er op eens honderd mensen in cara vans en wagens op straat te recht komen. Maar we moeten wel een plek hebben om te le ven. Vroeger stonden we op een camping in Sassenheim, maar die is gesloten." De kraker vindt dat de Engel sen wel recht hebben op een plek. „Wij worden aangemoe digd om hierheen te komen. De meeste mensen werken hier. Wij leveren een bijdrage aan de economie van dit land. En we blijven hier. Tenzij de Neder landse regering zegt: jullie moe ten weg uit dit land." PvdA-raadslid C. de Boer, die met haar fractiegenoot E. van der Veen schriftelijke vragen aan burgemeester en wethou ders stelde over de huisvesting van de krakers, vindt het niet zo gek dat Leiden het probleem voor een deel 'afschuift' op de Bollenstreek. „Dat hebben wij zelf ook gesuggereerd. Maar Leiden zal zelf ook iets moeten doen. Want als de Koningstraat ontruimd wordt gaan die men sen natuurlijk wel een plekje zoeken. Ze moeten ergens blij ven. Ik zie alleen niet hoe je op korte termijn zoiets als een voetbalveld vrij krijgt." Sinds een paar jaar wordt Lei den overspoeld door Engelse seizoenarbeiders, die grote pan den kraken of in caravans en omgebouwde vrachtwagens le ven. De meesten werken in de Bollenstreek. Meer dan honderd dreigen er binnenkort hun vaste stek te verliezen, als de PTT- centrale aan de Koningstraat in Noorderkwartier moet worden ontruimd. Dat complex is. heeft de advocaat van de PTT ge meld, zo goed als verkocht aan de Verenigde Automobielbedrij ven Oudshoorn bv. „Wij willen wel meedenken over een oplossing", zegt Van Rij, „maar wij hebben de wo ningen niet om al die mensen te huisvesten en we hebben ook geen terrein waar ze kunnen kamperen. Bovendien, die men sen zijn niet economisch ge bonden aan Leiden." De wet houder is van mening dat het huisvesten van de seizoenarbei ders in eerste instantie een pro bleem is van de Bollenstreek. Ongerust De Engelse bewoners van de centrale aan de Koningstraat maken zich intussen danig on gerust over de ontruiming die mogelijk op handen is. Zij heb ben te horen gekregen dat de kantoren en het terrein half sep tember ontruimd moeten zijn. De PTT wil het complex leeg en De krakers van de PTT-centrale aan de Koningstraat leven in onzekerheid nu de onderhandelingen over ver koop van het pand bijna zijn afgerond. Leiden zegt de circa honderd Engelsen niet te kunnen huisvesten. foto hielco kuipers DUIVENBERICHTEN Natte zomer toch nog ergens goed voor Uilslag v: an de wedvlucht: 3 I C. Zevenhoven 4.1. van der Wal, 5,6,7 en 9. F. Ladan, 8 en 10 j. van Leyden. De Vriendenclub 1 de Schrijver 2 3. rombinai Gijsman; 9. Lelderdc S&ï Kooij De Be De Reisd I. de Schrijver. ^U,.3.4.5,607en9vünder si: 8 N van Mecuwenoord: ulf 1 ioienmei8N.de 9. P. de Haas en 101 Har- De Blauv Hidiiv -i. r. WClHei'o i vkrav 17.8 en 9 P. Landcs- 'ii (Uomliinaue Van der en 1.2,3,6 en 8 Bob van Pui- iï«a', 0 W Kop; 5 en 9 combinaiic der 1 loogt. leiden wim koevoet Bewoners van Groenoord hoe ven niet bang te zijn dat CDA- wethouder J. Walenkamp (ver keer) hen net als de bewoners van de nabijgelegen Maredijk- buurt een zogenaamd parkeer- restrictiesysteem oplegt. In de Maredijkbuurt kan sinds deze maand alleen door vergunning houders worden geparkeerd. De bewoners moeten 240 gulden per jaar betalen. Walenkamp heeft een afvaardiging van het buurtcomité Groenoord te ver staan gegeven 'dat niet elke wijk voor zo'n systeem geschikt is'. „In beginsel geen vergunnin genstelsel voor Groenoord", verduidelijkt hij desgevraagd zijn standpunt. De wethouder heeft zich in het gesprek ook bereid getoond om in overleg met het buurtcomité naar ande re oplossingen te zoeken. Want Groenoord kampt net als de Maredijkbuurt en andere aan de binnenstad grenzende wijken met een groeiende par keer- en verkeersdruk. Vooral de Hansen- ei klagen daarover. De angst be staat dat hoe autoluwer de bin nenstad wordt, des te meer ver keer zich een weg door de wij ken daaromheen zal banen, al dan niet op zoek naar een par keerplaats. Het probleem in Groenoord en de Maredijkbuurt is nog wat groter omdat deze wijken dicht bij het station en de bedrijven in de stationsbuurt zijn gelegen en de hoeveelheid parkeerplaatsen in dat gebied ook sterk afneemt. Het buurtcomité Groenoord heeft Walenkamp twee mogelij ke oplossingen aangereikt. Het wil verkeer dat niets heeft te zoeken in Groenoord ontmoe digen er te komen door de in voering van eenrichtingsver keer. En automobilisten die in de wijk willen parkeren moeten naar het parkeerterrein bij de Groenoordhalien of het slacht huis worden gedirigeerd. „Of naar dat bij de EWR", vult wet houder Walenkamp zelf aan. Hij wil met verkeersambtenaren nagaan of de plannen haalbaar zijn. Over de optie Groenoord halien is Walenkamp bij voor- baar niet erg enthousiast. Hij wijst erop dat dit terrein dikwijls volledig in gebruik van bezoe kers van evenementen in of bij de hallen. Bang dat Maredijkers Groen- oorders met scheve ogen zullen aankijken, is Walenkamp niet. „Al was het alleen maar omdat dat toch niet is te voorkomen. De ene wijk is nu eenmaal de andere niet en dus kunnen ook niet overal dezelfde maatrege len worden getroffen. Ook in de binnenstad zijn er veel vergun ninghouders die de vermeende oneerlijkheid van het systeem voortdurend aan de kaak stel len. Ze vinden het niet eerlijk dat er in hun woongebied een parkeerplaats op elke zes ver gunninghouders voorradig is en die verhouding een eindje ver derop weer anders is. Al die scheve ogen komen voort uit het misverstand dat iedereen recht heeft op eigen parkeerge legenheid voor de deur. Par keerplaatsen zijn echter open bare grond. Een Mcrenwijker mag zijn auto pal voor mijn huisde» Eén gele kaart. Dat is de 'scha mele' oogst van de overheids controle op de Leidse horeca tij dens de afgelopen zomer. Vorig jaar nog werden door de politie en de afdeling milieu van de ge meente tientallen kaarten uitge deeld wegens geluidsoverlast en het overschrijden van de slui tingstijden. Volgens ambtenaar G. van Mourik zijn er dit jaar twee redenen voor de sterke af name van het aantal waarschu wingen: de natte zomer én het feit dat nieuwe (milieu)vvetge- ving voor onduidelijkheid heeft gezorgd. Gemeente en politie zijn vorig jaar begonnen met het strenger controleren van de Leidse hore ca. De overlast door harde mu ziek en het niet nakomen van de sluitingstijden van cafés, dis co's en terrassen moest worden teruggedrongen. Vervolgens re gende het zogeheten gele kaar ten (officiële waarschuwingen). Vijf per weekeinde was geen uitzondering. Aan het einde van de zomer had vrijwel de helft van de avondhoreca een kaart op zak. Maar het aantal klachten over horeca-overlast bleek nauwe lijks te zijn afgenomen. En on danks smeekbedes van J. Pon- sioen. voorzitter van de Leidse afdeling van Horeca Nederland, wijzigde de gemeente de slui tingstijden en het kaartensys- teem voor 1993 alleen op een paar kleine punten. Dit 'i beleid (horecanota '93) werd door de gemeenteraad pas in juni bekrachtigd, waardoor in elk geval in het voorjaar de ho reca van controles verschoond bleef. Terrassen Dit jaar werd tevens een nieuwe landelijke milieuwet ingevoerd waarin onder meer de toegesta ne geluidssterkte staat vermeld. Maar de Leidse horeca krijgt tot december van dit jaar de tijd om aan alle voorschriften te vol doen. „Door het geharrewar rond de nieuwe wet milieube heer is er onduidelijkheid ont staan bij de politie en is de con trole op de achtergrond ge raakt", aldus Van Mourik, werk zaam op de afdeling vergunning handhaving. Omdat ook de grootste bron van horeca-over last, de terrassen, door de natte zomer vrijwel wegviel, is het aantal kaarten is teruggevallen. Of de horeca-exploitanten zich ook beter hebben 'gedra gen', daarover durft Van Mourik geen uitspraak over te doen. „Binnenkort zijn we wel van plan de alle horeca-gelegenhe- den in het kader van de nieuwe wet te bezoeken. Dan gaat het niet alleen over sluitingstijden maar ook over bijvoorbeeld brandblussers, vetputten en ge luidsisolatie. Want dat moet op 1 december bij iedereen in orde zijn." VSB sponsort Pieterskerk De VSB-bank sponsort de komende drie jaar de stichting Pieter skerk. Een medewerker van de stichting zegt dat het VSB Fonds Den Haag en omstreken een 'forse bijdrage' ter beschikking stelt, waardóór Leidse non-profit organisaties de Pieterskerk te gen een goedkoop tarief kunnen blijven huren. De stichting Pieterskerk gaf vroeger zelf korting aan Leidse verenigingen die de Pieterskerk voor evenementen gebruikten. „Maar dat geld konden we niet meer opbrengen", aldus een me dewerker van de stichting. Het VSB-fonds steunt met zijn bijdra ge culturele, sociale en educatieve activiteiten. In ruil daarvoor is de stichting verplicht tijdens evenementen reclameborden van de VSB-bank te plaatsen. Enquête Breestraat De gemeente heeft een boekjt* uitgegeven waarin de plannen voor het openbaar vervoer in de Breestraat worden uiteengezet: Ingegaan wordt op voor- en na delen van bussen, trams of geen openbaar vervoer in de Bree straat. Het boekje dient ter voorbereiding op een informa tieavond op 5 oktober over de plannen die de gemeente heeft met deze winkelstraat. Er in op genomen is ook een enquête formulier waarop de Leidenaars hun voorkeur voor een van de varianten kunnen uitspreken. Het foldertje is verkrijgbaar bij de verschillende vestigingen van het stadhuis en bij de bi bliotheek. Gemeente wil 25 huizen op LD-terrein Minstens 25 huizen moeten gr komen op het oude terrein van het Leidsch Dagblad aan de Witte Singel. „Voor de sociale veiligheid in het gebied is dat het minimum", vindt wethou der T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening). De rijksuniversiteit Leiden (RUL), die er zijn be stuursbureau wil vestigen, wil helemaal geen huizen bouwen. Omdat de gesprekken vastgelo pen zijn, hebben gemeente en universiteit nu besloten tot een haalbaarheidsstudie. Die moet over een maand klaar zijn. „De universiteit zegt dat nul woningen het maximaal haal* bare is", antwoordde Van Rij gisteravond op vragen van VV: Egels (D66) naar de vorderingen in de onderhandelingen. Lgcl^ wilde weten of burgemeester en wethouders in die gesprekken rekening houden met wat hij noemde 'de blunders van de universiteit op bouwgebied'. Het raadslid voor D66 doelde vooral op het half afgebouwde Sylvius-laboratorium van de RUL. waarvan de hoofdaanne mer onlangs failliet werd ver klaard. Maar Van Rij meent dat die affaire niets te maken heeft met de plannen van de universiteit voor de Witte Singel. Wel vertel de hij dat de gemeente de RUL voor ten minste een deel van de kosten wil laten opdraaien als voor het bouwplan het bestem mingsplan voor de Witte Singel moet worden gewijzigd. De gemeente heeft al veel kosten gehad aan de pogingen van de RUL om een nieuw be stuursgebouw te krijgen. „We hebben al eens een vergunning gegeven voor de bouw van een bestuursbureau aan de Wasser naarseweg. Vervolgens kwam de universiteit met plannen- voor een bureau in de Phi- lipsfiat aan de Stationsweg. En nu heeft de RUL dan een optie op het LD-terrein. Ambtelijk zijn voor al die plannen al veel kosten gemaakt." Informatie over taalcursussen leiden Bij de Leidse volksuniversiteit K O aan de Oude Vest 45 wordt morgenavond tussen zeven en negen uur de laatste talen-informa- tieavond uit een reeks van drie gehouden. De cursussen worden het komende winterseizoen gegeven. Op de informatie-avond kan de kandidaat-cursist met de docent van gedachten wisselen over dec het r C leiden» Koeien zo blinkend schoon alsof zij nog nooit buiten hadden gelopen, schonkige stieren met rood-wit-blauwe linten om de dikke buik, spierwitte geiten; de Groenoordhalien stonden zaterdag weer vol met de trots van agrarisch Nederland. Daar vond de 57-ste nationale agrarische show van de VEBO plaats. In liefst 35 categoriën werden kampioenen en reserve-kampioenen aangewezen. De koe met de beste uier, de beste driejarige zelfgefokte merrie, de kampioen witte geiten, de kampioen zogende koeien met eigen kalf: de hallen stonden vol kampioenen. foto loek zuyderduin

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 10