Leiden Chaos Skil geen verrassing De fiets die ik gekregen heb, rijdt er automatisch naar toe Geen garage aan Koningstraat Rijk: Leiden dwarsboomt archeologisch onderzoek Gemeente houdt rekening met verhuizing van NEM lalphens™ Istudiecenfruml VRIJDAG 3 SEPTEMBER 1993 chef gert visser. o -chef* aadrietveld.c Jongetjes schrijven 'pitbull-pamflet' leiden Twee jongetjes van 10 en 11 blijken verantwoordelijk te zijn voor de verspreiding van pamfletten over een 'levensgevaar lijke pitbull'. De pamfletten die woensdag in de omgeving van de Broekweg in de bus gingen leidden korte tijd tot onrust in de wijk. De keurig opgestelde schrijfsels leken aanvankelijk afkomstig te zijn van de politie. Merenwijkers namen de waarschuwing dat er een gevaarlijke hond in de buurt rondzwierf daarom serieus. Verschillende ongeruste Merenwijkers meldden zich na het le ven van het mysterieuze pamflet bij de politie. Gisteravond kwamen de jeugdige onruststokers met hun ouders naar het wijkbureau van de politie in de Merenwijk. Harry Mens opent Leidato leiden Makelaar Harry Mens uit Lisse opent op vrijdagavond 10 september de 32-ste Leidato huishoudshow in de Groenoord- hallen in Leiden. Aan de Leidato nemen dit jaar 237 standhou ders deel. De show duurt van 10 tot en met 19 september. Open spreekuur burgerraadslieden leiden Het Instituut Burgerraadslieden gaat vanaf 6 september weer van start met open spreekuren. Deze waren tijdelijk opge schort in verband met het vertrek van een van de raadslieden. De open spreekuren zijn op maandag van 11-12 uur en op donderdagavond van 18.30 - 20.00 uur. Spreekuren op afspraak blijven op dinsdag- en woensdagochtend. Bedrijven 3 Bijna de helft van I J de Leiderdorpse be drijven kampt met ruimte gebrek. Er is niet voldoen de bedrijfsterrein, een uit loop dreigt Directie en bestuur weigeren reactie vervolg van voorpagina Wethouder A. van Bochove (welzijn) zegt al langer de indruk te hebben dat Skil niet goed functioneert. „Het is niet die organisatie geworden die de gemeente voor ogen had", zegt de wethouder. Het onderzoeksrapport waarin wordt gesteld dat het een cha os is bij deze organisatie voor het sociaal cultureel werk, kent Van Bochove nog niet. De wethouder ziet geen aanleiding om het vertrouwen in directie en bestuur van Skil op te zeggen, zei hij vanochtend in een eerste reactie. De gemeente steekt jaarlijks ongeveer acht miljoen gulden in Skil. leiden hans koenekoop Medewerkers van Skil weigeren te reageren op het nog geheime onderzoeksrapport waarin staat dat de organisatie en rommeltje is. Voorzitter R. Bochardt van Skil noemt het uitlekken van het vertrouwelijke rapport 'schan dalig'. „En verder heb ik op dit moment op dit rapport geen Directeur K. Schouten bena drukt dat het om een concept gaat. „Zolang het rapport niet definitief is vastgesteld, lijkt het me niet handig erop in te gaan. Het wordt momenteel doorge nomen, belangrijke zaken wor den mogelijk nog gewijzigd." Gesprekken In de periode van 21 juni tot 7 juli van dit jaar heeft het Projec tenbureau Jeugdhulpverlening uit Amsterdam gesprekken ge voerd met de vijftien coördina toren (leiders van de Leidse buurthuizen, het Leidse Volks huis en het Stedelijk Jongeren werk), directeur K. Schouten, stafmedewerkers, bestuursleden en ondernemingsraad van Skil. Dat gebeurde na een groot aan tal klachten van vooral de coör dinatoren over het reilen en zei len binnen Skil. Onduidelijk Taken en bevoegdheden zijn onduidelijk, constateert het bu reau, de verantwoordelijkheden liggen verkeerd. Van communi catie en samenwerking tussen de directie van Skil en de aan gesloten buurthuizen, Het Leid se Volkshuis en het Stedelijk Jongerenwerk is nauwelijks sprake. „In alle geledingen van Skil heerst een gevoel van niet ge waardeerd te worden. Er bestaat Visser 1 C ^en beroepsvisser I O uit Roelofarends- veen is 53 netten 'kwijtge raakt'; een schadepost van 24.000 gulden een cultuur waarin men elkaar niet aanspreekt op gedrag en verantwoordelijkheid. De con frontatie wordt niet aangegaan. In de organisatie bereiken men sen hun doel niet via formele overlegkanalen, maar langs sluiproutes", meldt het rapport. Fusie Het Skil is in 1990 een fusie tussen alle buurthui zen in Leiden, het volkshuis en het jongerenwerk. De gemeente Leiden hoopte het verbrokkelde sociaal culturele werk in de stad met een overkoepelende orga nisatie te stroomlijnen. Mo menteel zijn 16 buurthuizen aangesloten bij Skil en werken er ruim 150 Excuses Skil aan personeel Bestuur en directie van de stichting Skil (sociaal cultu reel werk in Leiden) hebben alle medewerkers hun excu ses aangeboden voor de wij ze waarop de bezuinigings voorstellen zijn gepresen teerd. In die voorstellen werd de sluiting van vier buurthui zen (Westerkwartier, Broek plein/Merenzoom, In de Vroolijcke Arke en Mieren nest) aangekondigd. De excuses zijn verwoord in een brief, die direct na de bestuurvergadering van vori ge week is verzonden. In die vergadering besloot het be stuur de sluiting van de buurthuizen uit te stellen. „Voorlopig wordt nog geen beslissing genomen over de bezuinigingsvoorstellen. Eerst zal nog overleg met de gemeente worden gevoerd over de fïnaciële proble men", zo staat in de brief. Feest Slaaghwijk Opgravingen aan Pelikaanstraat afgelast In de Slaaghwijk wordt morgen voor de vijfde maal een inter cultureel buurtfeest gehouden. Het thema van de dag is Chris ten-, Hindoe- en Moslimcultu ren in de wereld. Op het plein bij het buurthuis zijn de hele dag aktiviteiten en demonstra ties. Onder meer treden op de Surinaams-Afrikaanse dans groep Soso Foetoe (13.15 uur) en de Country en Westerndans groep 'De Jarretello's. In het buurthuis speelt 's avonds vanaf 19.30 uur 'de Wegenwacht', 's Middags is er om 14.30 het clownsduo Floepie de Flapzak voor de kinderen terwijl ook de speeltuin de hele dag gratis open is. De organisatie is in handen van het buurthuis Op Eigen Wieken, de Stichting Suri- namers Leiden, de wijkvereni- ging en de buurtbewoners. VRIJE TIJD Koningskerk De ruilvereniging Koningskerk houdt vanavond een ruilavond in het buurthuis 't Spoortje (Bemhardkade 40). De aanvang is 19.00 uur. Allerhande zaken kunnen worden geruild. Inlich tingen: tel. 312513. Sleutelgroep De Scoutingvereniging 'Sleutel- groep' verhuist morgen naar het buurthuis in de Stevenshof aan de TrixTerwindtstraat. De scou tinggroep houdt voor belang stellenden open huis tussen 12.30 en 13.30 uur. leiden erna straatsma De Rijksdienst voor Oud heidkundig Bodemonderzoek (ROB) voelt zich in zijn werk ge dwarsboomd door de gemeente Leiden. De geplande opgraving in de Pelikaanstraat is twee keer waardoor de dienst kosten' heeft gemaakt. Voorlichter A. Haytsma spreekt over 'obstructie van weten schappelijk onderzoek' en zegt dat het ROB geen verdere po gingen meer onderneemt om het terrein alsnog te onderzoe ken. De ROB verwijt de gemeente het 'stelselmatig in het honderd laten lopen' van de voorgeno men. noodopgraving in de Peli kaanstraat. Begin augustus kwa men archeologen voor niets naar Leiden, afgelopen dinsdag moesten ze eveneens onver- richterzake huiswaarts keren. Haytsma: „Je krijgt bijna het ge voel dat de gemeente zich op zettelijk niet aan afspraken houdt. Er is sprake van een aan eenschakeling van voorvallen van ernstige aard." De eerste keer visten de rijks- archeologen, achter het net om dat de bovenste laag van het onderzoeksterrein met olie ver vuild bleek te zijn. Afgelopen maandag zou de grond afgegra ven worden, maar de archeolo gen constateerden dat er nog niets was gebeurd. „Door uitermate onhandig gedrag van de gemeente kan de opgraving niet meer gereali seerd worden", zegt Haytsma. „We hebben twee keer ploegen gereserveerd, die met graafma chines en al naar Leiden zijn ge gaan. Een derde keer kan niet meer, want we hebben een hoop andere opgravingen op het programma staan." De ROB verwijt de gemeente verder dat het onderzoekster rein niet goed is afgesloten, waardoor de afgelopen dagen verschillende personen de gele genheid te baat namen om zelf te gaan 'schatgraven'. „Uiter mate klungelig geregeld", aldus Haytsma. Noodopgraving De opgraving in de Pelikaans traat is een zogenaamde nood opgraving, die gebruikelijk is zodra er in oude stadsdelen wordt gesloopt. Archeologen krijgen dan kort de tijd om ter plekke het 'bodemarchief in kaart te brengen, Haytsma: „De Pelikaanstraat ligt in het hart van de stad, waar tot vroeg in de middeleeuwen gebouwd is." Noodopgravingen kunnen ar cheologen onder meer inzicht geven in het ontstaan van het stratenpatroon in Leiden. Een woordvoerder van de ge meentelijke afdeling monu mentenzorg is een 'beetje ver wonderd' over de beslissing van de ROB om de noodopgraving in de Pelikaanstraat niet meer uit te voeren. „De gemeente is de opdrachtgever geweest voor deze opgraving. We hebben een zakelijke overeenkomst met de ROB. Maar als de dienst het niet meer wil doen zoeken we wel iemand anders. Er zijn meer ar cheologen die dit werk kunnen doen." Als reactie op de kritiek van de ROB beroept monumenten zorg zich op overmacht. „Dat de grond niet tijdig is schoonge maakt is niet onze verantwoor delijkheid; dat regelt de afdeling milieu." De gemeentelijk woordvoerder ontkent dat de ROB niet tijdig op de hoogte is gebracht van de onmogelijkheid om de opgraving te beginnen. „We zijn absoluut niet onzrog- vuldig geweest." Dat het terrein aan de Peli kaanstraat slecht beveiligd is, is volgens de gemeentelijk woord voerder de verantwoordelijk heid van de projectwontwikke- laar, die het terrein gaat bebou wen. Hij is eigenaar van de grond. „Wij maken ons ook zor gen over de illegale opgravin- Dries Schreuder, de 'baas' van de Sint Josephschool gaat weg leiden aap rietveld De Sint Josephschool zal Dries Schreuder missen. Zeventien jaar lang was de conciërge de steun- en toeverlaat van het personeel, vraagbaak van de ouders en vredesstichter op het schoolplein. Veel kleuters weten niet beter of Schreuder is 'de baas van de school'. De geboren Leidenaar werkte 27 jaar in de metaal voordat hij vanwege een versleten heup werd afgekeurd. En De Zijl Be drijven ging op zoek naar licht werk, waarbij hij veel kon zitten. „Maar dat was dit dus niet", lacht Schreuder. Stencillen, kof fie rondbrengen, schoolmelk of materialen voor handenarbeid klaarzetten, klein timmerwerk, surveilleren op het schoolplein; de conciërge kon zelden op zijn stoel zakken. „Maar ik ben er niet slechter van geworden", zegt Schreuder. In het begin voelde de oud metaalarbeider zich als een kat in een vreemd pakhuis. „Het moeilijkst vond ik in het begin als de deuren van de lokalen dichtgingen en de lessen be gonnen. Dan zat ik daar hele maal alleen, en dat had ik in 27 jaar metaal natuurlijk nooit meegemaakt. En alles was nieuw: de telefoon opnemen, ouders te woord staan, het sten cilapparaat bedienen. In het be gin vlogen de stencils om mijn oren." Maar aan de andere kant: naar de school aan de Op- penheimstraat ging hij altijd met plezier en dat was de laatste jaren in de metaal wei eens anders geweest. „En vroe ger was ik aan het einde van de dag zo zwart als een kachel en hier ben ik aan het einde van de dag nog schoon. En met kinde ren heb ik altijd goed om kun nen gaan. Dat ligt gewoon in mijn aard. Als ik de laatste da gen over het schoolplein liep zeiden de kinderen: waaroip blijf je niet nog een jaartje?" Schreuder, 61 jaar oud, gaat in de vut. Maar hij zal zijn ge zicht nog weieens laten zien op de school. Dat kon hij zelfs in de schoolvakanties niet laten. „Als ik een paar weken thuis was en ik was niet op school geweest, dan deugde het niet." En Schreuder heeft altijd nog de fiets die hij van de kinderen kreeg toen hij twaalfeneenhalf jaar in dienst was. „Die is van de kinderen, die trekt automa tisch naar de Oppenheim- straat." De Josephschool, die deze week hef 35-jarig bestaan vier de, neemt zaterdag afscheid van de conciërge. Tussen drie en vijf uur 's middags is er een recep tie, waarvoor oud-leerlingen en oud-onderwijzers zijn uitgeno digd. leiden aad rietveld Wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) houdt er rekening mee dat het metaalbedrijf NEM aan de Vrijheidslaan naar Groningen verhuist. Volgens de PvdA-wethouder vak die beslissing over enkele weken. De NEM zou overwegen de Leidse vestiging te verhuizen naar het Groningse Scheemda, waar het bedrijf ook al gevestigd is. En daarmee zou het probleem van de geluidsisolatie van 57 koopwoningen op het Elascon-terrein van de baan zijn. Het bedenken van goede isolatiemaatregelen heeft de bouw van huizen op de driehoek tussen Vrijheidslaan. spoorbaan en Trekvliet ernstig ver traagd. Voor het lawaai in de huizen is inmiddels een oplossing gevonden. Die worden voorzien van een serre van een type glas dat bijna geen ge luid doorlaat. Dat maakt de woningen wel aan zienlijk duurder. Voor het lawaai in de tuinen biedt die geluid- dichte serre geen soelaas. Als de NEM besluit om in Leiden te blijven moet er een geluidsscherm worden geplaatst langs de Vliet. „Want in de tui nen wordt zo'n tien keer per jaar de geluidsnorm overschreden", weet Van Rij. Een beslissing over dat scherm heeft de ge meente voorlopig maar uitgesteld. Als de NEM in derdaad zou besluiten te verhuizen dan is het be drijf binnen twee jaar vertrokken, .denkt de wet houder. En zo lang zouden de bewoners van de nieuwe huizen de overlast maar voor lief moeten nemen, vindt hij. Voorbarig Woordvoerster L. Gerritsen van de NEM zegt dat het bedrijf waar 200 mensen werken geen plan nen heeft voor verhuizing. De NEM voert al gerui me tijd moeizame onderhandelingen met de ge meente over de verstrekking van een nieuwe Hin derwetvergunning. Het bedrijf is bang dat als de woningbouw verder oprukt het gedwongen wordt miljoenen te moeten investeren in geluidsisolatie. „En dan wordt het een ander verhaal." Mede om die reden heeft de NEM bezwaar ge maakt tegen woningbouwplannen. „En Van Rij heeft al eens laten blijken dat als we dat bezwaar intrekken, we snel een Hinderwetvergunning hebben. Maar of we daar veel verder mee komen, is maar de vraag. Dan worden ons misschien strenge geluidnormen opgelegd. De onderhande lingen zijn nog steeds gaande en uitspraken over een verhuizing lijken mij voorbarig. Maar Van Rij heeft vaker dit soort uitspraken gedaan." ieslaafd voor je MEAO HAVO VWO mei be/ba ol 1e Ha» HEAO en nog géén veiYOlgkeuze' Denk dan eens aan een koft MBO- ol HBO dagopleiding bij bel ASC1 o Slaatspraktijkdiploma SPD Voor Fin Economisch Medew en de brug naar Acc Adm Consulent. In 14 mnd wordt ie in kleine groepen opgeleid voor aUe 7 modulen, oMarketing Management waann NIMA-*. Prakti|kdipl Boekt» en moderne talen (Linguïstisch) Opm. Met MAVO instroom bij junior Market Man. mogelijk' Voor snelle beslissers nog enkele plaatsen*l|l Vraag sludie- 01720-^|§9 informatie Molenvliet 3-5, 2405 BZ Alphen a d Rijn leiden aad rietveld De vestiging van een drijf in het voormalig ËTT- plex aan de Koningstraat in Lei- den-Noord is uitgesloten. Dat heeft de gemeente Leiden de PTT, die met een automobiel bedrijf in onderhandeling is over verkoop van het pand, la ten weten. „Op het moment dat wij hoorden dat de PTT in onder handeling is met een garagebe drijfhebben wij laten weten, dat een garage daar niet kan. Wij hebben hen ook gevraagd, de potentiële koper daarvan op de hoogte te stellen. Maar de PTT heeft daarop geantwoord, dat dat haar zorg niet is", aldus wethouder T. van Rij (PvdA/r uimtelijke ordening). Een show room zou volgens het bestem mingsplan wel tot de mogelijk heden behoren. Noorderkwartier is opgetogen over de berichten, dat het PTT- complex is verkocht. „Er heerst hier in de buurt een bloody hoe- ra-stemming", zegt voorzitter van het buurtcomité B. Pater. Hij is blij dat de ongeveer hon derd Engelse krakers van de centrale aan de Koningstraat moeten vertrekken. De PTT heeft vooruitlopend op de over name door het automobielbe drijf de krakers twee weken de tijd gegeven om naar andere woonruimte uit te zien. De kra kers, die in de Bollenstreek wer ken. hebben op hun beurt via hun advocaat om uitstel ge vraagd. Pater en andere den van de centrale hebben sinds de komst van de Engelsen eind vorig jaar regelmatig klach ten gehad. De krakers die zowel in de gebouwen als in bestelwa gens op het binnenterrein 'loge ren' zouden fietsen stelen, la waai maken en het met de hygi ene niet zo nauw nemen. Op aandrang van enkele PvdA-raadsleden vond eind vo rige maand een gesprek plaats tussen vertegenwoordigers van de krakers en een afvaardiging van de omwonenden. Daar be loofden de Engelsen beterschap en Pater en consorten toonden zich tevreden. Maar nu de kra kers weg moeten is de buurt he lemaal opgelucht. „Ondanks dat goede gesprek is de verkeersoverlast gebleven. De politie kwam wel regelmatig maar die hield het bij: 'niet meer doen. hoor'. Het was dui delijk dat de buurt zich pas rus tig voelt als er ook daadwerke lijk rust is", aldus Pater. Het terrein aan de Pelikaanstraat waar de Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek niet meer zal verschijr FOTO •HIELCO KUIPERS

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11