Leiden Engelse krakers uit PTT-gebouw Bouwer Sylvius failliet Leidato verkoopt het Slechte zomer kost gemeente twee ton Lek in waterleiding Meer winst uitgeverij Brill Inbreker met vijf namen Sloop een kwestie van tijd DONDERDAG 2 SEPTEMBER 1993 CHEF GERT VISSER. 071 -356430. PLV -CHEF AAD RIETVELD. 071 -356428 leiden Tijdens heiwerkzaamheden bij het Ples- manviaduct, voor de nieuwbouw van het station, is gisterochtend een 60 centimeter dikke watertrans portleiding geraakt. Pas tegen vier uur 's middags lukt het medeWerkers van de Energie- en Water- voorziening Rijnland (EWR) het lek provisorisch te dichten. Volgens een voorlichter van de ÈWR is de watertoevoer in Leiden en omgeving niet verstoord geweest. De aannemer was op de hoogte van de aanwezigheid van de transportleiding, maar heeft volgens de EWR-woordvoerder, 'een foutje ge maakt' bij de berekening van de plaats van de hei palen. „Het is net een paar graden verkeerd ge gaan." Volgende week wordt de leiding definitief in orde gemaakt foto hielco kuipers 'Dit kost universiteit klauwen met geld' leiden rudolf kleun Projectontwikkelaar ABS Euro- span, verantwoordelijk voor de nieuwbouw van het Sylviusla- boratorium aan de Wassenaar- seweg in Leiden is failliet ver klaard. Het faillissement is aan gevraagd namens enkele bij dit project betrokken gedupeerde aannemers. Zij gaan er vanuit dat de universiteit als opdracht gever nu wel iets moet gaan on dernemen. Als dat niet gebeurt kan bet gebouw in het uiterste geval zelfs worden geveild. Advocaat M. van Dam de ver tegenwoordiger van hoofdaan nemer De Kempen die nog 1,5 miljoen moet krijgen van ABS Eurospan, gaat er echter van uit dat de universiteit het niet zo ver laat komen. „Er moet nu toch i^ts gebeuren. De huidige situatie kost de universiteit klauwen met geld. Het is onbe grijpelijk dat ze zich tot nu toe zo afzijdig heeft gehouden. Ze is toch belanghebbende." Van Dam gaat er van uit dat de curator in het faillissement, de Rotterdamse advocaat E. de Liagre Böhl, zal proberen de universiteit tot actie te bewe gen.'Over de aanstelling van die curator zijn de betrokkenen en thousiast. „Een topcurator", zegt advocaat F. Lewin die op treedt namens de groep bedrij ven die het faillissement heb ben aangevraagd. „Hij zal pro beren de knoop te ontwarren." De Liagre Bohl zelf zegt niet zo veel aanleiding te zien voor alle opwinding. „ABS Eurospan was al niet meer betrokken bij de bouw. Het contract was verbro ken. Dit project is nu een zaak van de aannemers, de universi teit en financieringsmaatschap pij Fibomij". Hij spreekt van een eenvoudig faillissement. „Het gaat in feite om een een- maansbedrijf. Er zijn schuldei sers en vorderingen en een lege boedel. Mijn taak is nu te pro beren alsnog zoveel mogelijk geld terug te krijgen." Lewin vertelt dat hij uiteinde lijk het faillissement heeft aan gevraagd namens vier schuldei sers van wie de vorderingen door de rechtbank ook in hoger beroep zijn bevestigd. Maar daarnaast zijn er nog andere vorderingen, onder meer uit Luxemburg. Lewin zegt met de ze keus op zeker te hebben ge speeld om het faillissement uit gesproken te krijgen. Toch zou directeur A.van Meijeren van ABS Eurospan nog op het aller laatste moment geprobeerd hebben het faillissement af te wentelen via een betalingsrege ling. „Daar zijn we toch maar niet op ingegaan", aldus Lewin. De nieuwbouw bij het Sylvi us, een project van ongeveer ze ven miljoen gulden, ligt sinds begin dit jaar stil. Voor de reali satie van het project sloot de Mysterieus pamflet in Merenwijk leiden Onbekenden hebben gisteren op de Broekweg in de Me renwijk pamfletten verspreid waarin ze waarschuwden voor een 'levensgevaarlijke pitbull'. Het schrijfsel wekte de indruk afkom stig te zijn van de politie. Deze heeft nog geen idee wie de op stellers van de waarschuwingsbrieven zijn en wat ze ermee be ogen. Gewonde krijgt bekeuring leiden Een 18-jarige bromfietser is gisteravond op de Sumatra- straat gewond geraakt aan beide benen. Hij wilde twee naast el kaar rijdende fieters inhblen maar raakte daarbij de linker en kwam ten val. De verwondingen vielen erg mee maar de brom fietser keek toch heel erg sip. Hij kreeg ter plekke een bekeuring omdat hij zijn voertuig niet heeft laten verzekeren. Leidenaar mishandeld leiden Een 25-jarige Leidenaar heeft vannacht aangifte gedaan van mishandeling. Hij is om half twee door zes personen tegen een muur in de Pieterskerk Choorsteeg geduwd, en vervolgens geslagen en geschopt. Daar heeft hij kneuzingen, een dikke en kel en een wond op zijn achterhoofd aan overgehouden. De zes waren onbekenden voor het slachtoffer. Verbouwen A K Een Voorschotense I 3 familie moest op j zoek naar tijdelijke huis- vesting omdat de verbou- i wing aan de eigen woning werd stilgelegd Volkstuinen -j Onderzoeken heb- I ben uitgewezen dat er een sloot bij de volkstui nen in Oud Ade niet is ge dempt metziekenhuisafval leiden. hans koenekoop De economische recessie in ons land gaat aan de Leidato voor bij. De belangstelling van be drijven voor een stand op de jaarlijkse huishoudbeurs in de Groenoordhallen is groot. „De Leidato staat goed bekend. Het is de beurs waar het best ver kocht wordt", zegt organisator J. van der Klugt. En zo staan van 10 tot en met 19 september de Groenoordhallen propvol met 237 standhouders. Het publiek zal die tien dagen ook niet wegblijven. Elk jaar ontvangt de 'grootste winkel van de Randstad' rond de 70.000 bezoekers. „Het Leidse publiek is impulsief, koopt op een ingeving. Iemand komt bij wijze van spreken voor een bankstel binnen, maar rijdt in een nieuwe auto weg", meent directeur A. de Jong, die dit jaar voor de 25e keer zijn hallen vrij maakt voor de Leidato. Maar volgens Van der Klugt is het koopgrage Leidse publiek niet eens de voornaamste reden voor standhouders om elk jaar terug te keren. „De beurs is pas geslaagd als de standhouders tevreden zijn. En dat is niet al leen als de omzet goed blijkt. Er moet ook sfeer zijn, gezellig heid. En dat heeft de Leidato. Het is een groot sociaal gebeu ren." Voor die noodzakelijke om kleding heeft de Leidato dit jaar verschillende artiesten uitgeno digd. Joe Bourne, Marco Borsa- to, Gordon en Duo Indigo tre den op tijdens de Leidato. En de Miss Rijnland verkiezing moet ook voor afwisseling zorgen. Er is dit jaar meer interesse dan ooit om mee te doen aan de schoonheidswedstrijd. 42 meis jes hebben zich aangemeld. Een bijzondere attractie is een bruidshuis van 14 bij 20 meter. Negen regionale winkels op trouwgebied richten het huis samen in. De Zelfmaak Mode show moet een van de hoogte punten van de Leidato worden. 34 kleermakers mogen er hun zelf ontworpen kleding tonen. Door de faam van de Leidato is de toekomst van de huis houdbeurs voorlopig verzekerd. „Er komen ook steeds meer mensen uit de regio naar de beurs. Het Leidse publiek vormt tegenwoordig een minderheid", zegt De Jong. „Het moeilijkste blijft om elk jaar iets nieuws te brengen. Het mag geen routine klusje worden. Het is niet erg om elk jaar dezelfde standhou ders te hebben. Als ze maar wel een nieuw produkt aanprijzen." De Leidato Huishoudbeurs is dagelijks open van 13.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 22.30 uur. Op zondag van 11.00 tot 17.00 uur. De toegang bedraagt 6 gulden voor volwassenen, 3 gulden voor kinderen tot en met 12 jaar. 65-plussers mogen op vertoon van hun kaart van maandag tot en met vrijdag 's middags gratis naar binnen. Reclamebord van 'Het' moet weg Automobielbedrijf koopt terrein aan Koningstraat leiden wim koevoet Het reclamebord in de tuin van 'Het' moet weg. Het gevaarte van 1.60 meter hoog en ruim een meter breed voor het pand van het zondagsblad aan de Lammenschansweg wordt als een 'storend element' be schouwd. Directeur O. Hoenson van uitgeverij Het op zondag is in beroep gegaan tegen dit be sluit van burgemeester en wet houders. Door de afmetingen van het bord wordt volgens het college 'afbreuk gedaan aan het stads beeld ter plaatse'. De wel standscommissie heeft om de zelfde reden bezwaar gemaakt tegen het reclamebord. Hoenson dient zich volgens burgemeester en wethouders te houden aan een naamsaandui- ding van maximaal een halve vierkante meter. Hoenson diende reeds in sep tember 1992 een aanvraag voor een vergunning in voor het bord, dat hij toen al had laten plaatsen. Nu, bijna een jaar la ter, krijgt hij te horen dat het weg moet. Zijn bezwaar tegen dit besluit komt binnenkort aan de orde in de commissie be roep- en bezwaarschriften. Volgens de uitgever valt het bord ondanks de overschrijding van de maximaal toegestane af metingen 'door de kleurstelling niet uit de toon en kan een jon ge onderneming als de zijne niet zonder 'duidelijke herken ning. Bovendien heeft op de zelfde plek een verlicht naam bord gestaan van de Zuiderapo theek. De Leidse uitgeverij E.J. Brill heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een nettoresultaat behaald van 137.000 gulden tegenover een verlies van 148.000 gulden in dezelfde periode vorig jaar. De direc tie verwacht over heel 1993 een duidelijk hogere nettowinst dan de 587.000 gulden van vorig jaar. Het bedrijfsresultaat verbeterde van een verlies van 128.000 gul den tot een winst van 123.000 gulden. De belastingen bedroegen echter 30.000 gulden tegen nihil in het vorige jaar. Het PTT-complex aan de Koningstraat is verkocht. Een automobielbedrijf wil de kantoren en garages in Leiden- Noord op 15 december van dit jaar betrekken. Advocaat W. de Vries van de PTT heeft de ongeveer honderd En gelse krakers van het complex te verstaan gegeven dat zij half september vertrokken moeten zijn. De krakers heb ben uitstel gevraagd. garagebedrijf dat de panden in Noord heeft gekocht Ouds hoorn. Maar de directie van dat bedrijf in Leiderdorp ontkent met grote stelligheid dat zij de koper is. „Wij hebben net een nieuw pand in Leiderdorp be trokken. Nee hoor, dat is volle dig uit de lucht gegrepen." De krakers zijn. vertelt hun Haagse advocate J. Brouwer, bereid vrijwillig van het terrein aan de Koningstraat te vertrek ken. „Maar het is wel een ont zettend grote groep. En de •aad rietveld De PTT ontruimde het complex aan de Koningstraat in 1991. Na de ontruiming van het Parmen- tiergebouw aan de Lammer markt eind 1992 werden de kantoren in Leiden-Noord door Engelse seizoenarbeiders ge kraakt. Er wonen er inmiddels meer dan honderd, zowel in de kantoren als in de garages en in caravans op het parkeerterrein. Volgens de krakers heet het universiteit een contract met fi nancieringsmaatschappij Fibo mij. Directeur A. Koningsveld zou tevens eigenaar zijn van ABS Eurospan dat hij inschakel de voor de uitvoering van het project. Na het uitblijven van betalingen door ABS Eurospan heeft aannemer De Kempen een recht van retentie uitgeoe fend. Dat betekent dat het be drijf het werk onder zich kan hou'den zolang niet wordt be taald. De Kempen ging er daar bij van uit dat de universiteit wel in actie zou komen. Maar die oordeelde dat het een zaak was van de betrokken bedrijven onderling en hield zich afzijdig. Lewin wil na ABS Eurospan ook Fibomij gaan aanpakken. Vervolgens verwacht hij bij de universiteit, de uiteindelijke op drachtgever uit te komen. De universiteit zou bankgaranties hebben gegeven voor de uitvoe ring van het project. Als de uni versiteit zich dan nog afzijdig houdt kan in theoriehet project executoriaal worden verkocht. „Maar zover zal men het toch niet laten komen. Zo'n vefkoop van een project dat vastzit aan een bestaand ge bouw op grond van de universi teit zou wel een heel gekke zaak zijn." Woordvoerder J. van Vliet van de universiteit kon nog geen re actie geven op de gang van za ken. Met de aanhouding van de 22- jarige man die ervan wordt ver dacht vorig jaar te hebben inge broken in een woning aan de Leidse Boshuizerkade, heeft de politie er een ingewikkelde puzzle bij. De verdachte heeft weliswaar zijn naam bekendge maakt maar hij blijkt onder nog vier andere namen in de dos siers voor te komen. Wie hij nu werkelijk is en wat hij allemaal nog meer op zijn kerfstok heeft, blijft raadselachtig. De man werd een paar dagen geleden door de marechaussee in Weert zittend in een berm aangetrof fen. Uit onderzoek naar vinger afdrukken bleek dat de Leidse politie hem zocht. De verdachte heeft geen vaste woon of ver blijfplaats. leiden De monumentale panden aan het Terweepark achter het station zullen geen lang leven meer beschoren zijn. Nu de ge meenteraad heeft besloten de panden aan te kopen, betekent dat onvermijdelijk sloop. De huizen staan in de weg voor de nieuwe bus route die achterlangs het nieuwe centraal sta tion is gepland. Wanneer de sloop begint is nog niet bekend. foto hielco kuipers meesten werken in de bollenin- dustrie en hebben arbeidscon tracten tot 1 december. Tot die tijd moeten ze die wagens er gens in de buurt kwijt kunnen. Het is een groot probleem om op zo korte termijn een terrein te vinden." De raadsvTOuw van de krakers heeft de PTT uitstel van de ont ruiming gevraagd. De Vries moet dat nog met zijn op drachtgever bespreken. „Ik zal haar op zeer korte termijn, ver moedelijk begin volgende week, uitsluitsel geven." Het koopcontract is overigens nog niet getekend. „Maar er is wel mondelinge overeenstem ming. Er wordt alleen nog over details gepraat eb die gesprek ken worden naar verwachting op zeer korte termijn afgerond zegt De Vries. VRUETUD Collecte De stichting dierentehuis voor Leiden en omstreken zoekt vrij willigers die in Leiden, Leider dorp. Zoeterwoude. Roelo- farendsveen en Oude Wetering willen collecteren voor het die renasiel. De collecte heeft plaats van 4 tot 9 oktober. Opgave bij mevr. Groenewegen tel. 071- 176622 of mevr. Dop tel. 071- 890029. Hobbybeurs Op zaterdag 4 september wordt in de ijshal aan de Vondellaan een elektronica hobbybeWB ge houden. De organisatie is in handen van Vereniging van Ra dio Zendamateurs afd. Kager- land. Op de beurs met meer dan 100 stands is alles te krijgen op het gebied van elektronica: computers, zenders en ontvan gers, software en onderdelen. De beurs is geopend van 9 tot 16 uur. Informatie: tel. 01711- 12462. Bezoek zwembaden sterk afgenomen leiden «gert visser De gemeente heeft door de verregende zo mer een verlies geleden van twee ton op de exploitatie van de zwembaden de Zijl en de Vliet. Dat betekent een tegenvaller van een ton omdat al rekening was gehouden met een dalend bezoekersaantal waardoor de inkomsten met 100.000 gulden zouden te ruglopen. Het aantal bezoekers van het met sluiting bedreigde zwembad de Vliet bleef steken op zo'n 40.000. Dat zijn er bijna 30.000 minder dan vorig jaar. Tien jaar geleden haalde de Vliet nog bezoekersaantallen van bijna 120.000 per seizoen. Ook het bezoek aan de Zijl was jiet afgelopen jaar bedroevend. Het zwembad noteerde ruim 35.000 bezoekers, een terugloop van 23.000 in vergelijking met het seizoen '92. J. Duivesteijn, directeur van sport en re creatie van de gemeente, wijt de lage aan tallen aan een combinatie van factoren. De afgelopen jaren is de interesse voor het bui- tenzwemmen afgenomen. Daarnaast zijn er steeds meer mogelijkheden om gratis in buitenwater te zwemmen. Duivesteijn wijst op Vlietland, het Valkenburgse meertje en de Klinkenbergseplas bij Oegstgeest. Ook waren de buitenbaden minder vaak open in vergelijking met vorig jaar. Door het slechte weer gingen de baden al twee weken later open terwijl in verband met personeelsproblemen door de week al om zes uur 's avonds het hek dicht ging. Vorig jaar bleven de baden tot zeven uur open. Handtekeningen Het verminderde aantal openingsuren heeft er volgens actievoerster R. Zonneveld zeker toe bijgedragen dat in beide baden minder bezoekers kwamen. Haar comité, dat er voor ijvert om zwembad de Vliet open te houden heeft ruim 8000 handtekeningen opgehaald. „Zelfs vrouw en kinderen van sportwethouder Van Bochove hebben gete kend". aldus Zonneveld. Het actiecomité heeft vanmiddag een gesprek met de wet houder. Dit najaar spreekt de gemeenteraad zich uit over mogelijke sluiting van dc \1iet en het verbouwen van zwembad de Zijl tot een subtropisch binnenbad. Volgend voorjaar valt vermoedelijk de definitieve beslissing. Onduidelijk is of de slechte resultaten van dit jaar van invloed zijn op de discussie of de Vliet moet sluiten en zo ja, wanneer het bad dicht gaat. Duivesteijn verwacht dat bij een goede zomer het verlies volgend jaar beperkt kan worden tot een ton. Met dat bedrag wordt al rekening gehouden. Herha ling van de resultaten van dit jaar betekent opnieuw een forse tegenvaller voor de ge meente die toch al moeite genoeg heeft om de eindjes aan elkaar te knopen. Herinneringen aan 3 oktober Optocht, kermis, steile wand. het Land. Begrippen die ie dere rechtgeaarde Leidenaar kende en kent. Ze gaan in deze tijd weer leven. 3 okto ber komt er weer aan. Dit jaar wordt het feest voor de honderdste maal gevierd. Het Leidsch Dagblad brengt eind september een speciale bijlage uit over het carnaval van de Sleutelstad. Herinne ringen van Leidcnaars aan het feest staan daarin cen traal. ledereen kan meewer ken. Stuur uw bijdrage, zo mogelijk voorzien van een foto uit vroeger dagen, naar de stadsredactie van het leidsch Dagblad, postbus 54, 2300 AB in leiden Het tele foonnummer van de stadsre dactie is 071 356428. fax nummer: 071-321921

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 13