Economie &Beurs Van Lanschot verwacht aantal nieuwe fondsen MAANDAG 30 AUGUSTUS 1993 166 H L 6 BEURSEFFECTEN ECONOMISCH KORT DE NETTOWINST van scheeps- hypotheekbank Nedship, on derdeel van RABO, is in de eer ste helft van 1993 gestegen van acht miljoen naar twaalf mil joen. De omzet aan leningen bedroeg 523 miljoen gulden. HET TIJDSCHRIFT Het Zieken huis is per 1 september van Uit geversmaatschappij C. Misset in Doetinchem, onderdeel van Reed Elsevier. De redactie gaat akkoord. DE INTRINSIEKE waarde van het Mees Japan Fonds is in de eerste helft van '93 met 36,4 procent in waarde gestegen ten opzichte van de waarde eind '92 van 58,59 gulden. DE NETTOWINST VAN han delshuis Hagemeyer is in de eerste helft van dit jaar met 50,6 miljoen guldep 20,2 procent ho ger uitgevallen dan die over het zelfde tijdvak van vorig jaar. De onderneming denkt dat de rest van het jaar ook goed wordt. CHINA MOET VOLGENS de Wereldbank onmiddellijk maat regelen treffen om oververhit ting van de economie tegen te gaan. De bank adviseert stap pen die de spaarzin bevorderen. De Chinese economie groeide in '92 met 12,8 procent. WERKNEMERS VAN DE Ameri- kaanse luchtvaartmaatschappij United Airlines hebben loon- concessies aangeboden van in totaal 3,35 miljard dollar over vijf jaar. Ze doen dat in ruil voor een meerderheidsbelang in de maatschappij. DE WINST van de Britse boek handel WH Smith, die ook een vestiging heeft in Amsterdam, is in het eind mei afgelopen boek jaar gestegen van 108,1 miljoen pond tot 113,8 miljoen pond (322 miljoen gulden). De omzet groeide van 2,13 miljard pond tot 2,31 miljard pond (6,5 mil jard). MERCEDES HEEFT van Saudi- Arabië opdracht gekregen voor de levering van driehonderd autobussen. De order is 150 miljoen mark waard. De bussen worden vanaf 1994 ingezet. READER'S DIGEST heeft in het eind juni afgesloten boekjaar 1992/93 met 2,87 miljard dollar ongeveer tien procent meer omgezet dan in het boekjaar er voor. De winst van de Ameri kaanse uitgever steeg met twaalf procent tot 262,2 miljoen dollar. DEN BOSCH CPD Het klimaat op de Amsterdamse Effectenbeurs is weer bijzonder gunstig. Zó gunstig, dat de ko mende periode een aantal nieu we bedrijven zijn opwachting aan het Beursplein komt ma ken. Naast de inmiddels breed uitgemeten beursgang van de geprivatiseerde PTT, betreft het voornamelijk middelgrote fami lieconcerns. De eerste op rij is komend na jaar het bouwbedrijf Verenigde Bedrijven Heijmans. Maar er staat meer op stapel, zegt voor zitter drs. H. Heemskerk van de raad van bestuur van F. van Lanschot Bankiers NV. Het ban kiershuis in Den Bosch 'brengt' tezamen met een collega-ban kier het bouwbedrijf Heijmans naar de beurs, zoals dat in fi nanciële kringen heet. Heemskerk: „We zijn daar over met nog enkele bedrijven al wat langer in gesprek. Als het er bij ons nog één wordt en bij de grootbanken een péér, dan heb je het toch al snel over vier, vijf, maximaal tien beursintro ducties tot aan volgend jaar zo mer. In vergelijking met de af gelopen twee jaar is dat een enorme stijging". In de monumentale, zeven tiende eeuwse panden van de bank in de Bossche binnenstad schetst Heemskerk de gunstige omstandigheden voor beursin troducties nu. „Tot voor kort waren de koersen te laag ten opzichte van de winsten van de bedrijven. Voor zittende aan deelhouders dus gewoon niet attractief om een deel van hun bezit te verzilveren dan wel voor beursgenoteerde bedrijven om nieuw vermogen binnen te ha len bij zo'n lage koers/winst verhouding. Dat zou het be staande vermogen te veel ver wateren. Daar kwam bij dat de parallelmarkt van de beurs, dé markt voor juist die middelgrote familiebedrijven, een hele slechte naam had gekregen Vooral in de automatiserings- en high tech-sector zijn nogal wat ongelukken gebeurd met parallelmarkt-fondsen. Heems kerk is best bereid de hand in eigen boezem te steken voor dergelijke mislukkingen. „Maar ondernemen - en dat geldt he laas ook voor banken - betekent risico nemen. Dan kun je wel eensmis zitten." Maar de banken hebben, zo weet de topbankier, er ook erg veel van geleerd. „Dat kwakke lende beursklimaat is inmiddels van de baan. En ik verwacht ook niet dat de beurs in de komen de periode een grote stap terug zal moeten doen. Wat mij be treft geen oktober-achtige toe standen, zoals een paar jaar ge leden." Twee ontwikkelingen liggen ten grondslag aan het optimis me van Heemskerk. In de eerste plaats natuurlijk de dalende rente in Europa, die aandelen relatief aantrekkelijk maakt. „En er is alle aanleiding om aan te nemen dat die rente nog verder zal dalen. Wat daarbij zo posi tief uitpakt is, dat de Duitse Bundesbank het beleid hanteert om dat stapje-voor-stapje te doen. Dat houdt de spanning er mooi in." „Anders gezegd: Als de Bun desbank het roer zou omgooien en de rente in één grote stap zou verlagen, dan zou dat ook maar één grote upswing voor de effectenbeurs betekenen. Maar daarna krijg je een enorme re actie, want dan zou je vooral aan toekomstige renteverhogin gen moeten gaan denken. Nee, het is heel positief voor de beurs dat de Bundesbank dat rentege- beuren in Europa in de hand houdt." De tweede reden voor Heemskerks optimisme over een langdurig positief beurskli maat hangt nauw samen met die rentedaling. „Die lagere ren te maakt beslissingen over nieu we investeringen een stuk mak kelijker. Ik merk dat ook bij mijn eigen klanten. En vanwege die investeringen denk ik ook niet dat we een verdere verzwa ring van de recessie krijgen. Zonder dat ik overigens de in druk heb dat we al uit die reces sie aan het kruipen zijn." „We verwachten een langere periode van recessie ja, recessie nee. En dat is eigenlijk ook goed voor de beurs. Als morgen het bericht zou luiden: we zijn defi nitief uit de recessie!, dan gaat natuurlijk de beurs omhoog. Maar dan is er ongetwijfeld over twee weken iemand die zegt: ja, maar we zijn er nog niet. We motten nog even terug, en dan maakt die beurs een smak." Het organisatorische pro bleem van de slechte naam van de parallelmarkt zal zich de ko mende maanden oplossen, ver wacht Heemskerk. Het beursbe- stuur discussieert nog over de nieuwe regels en organisatie. Waarbij vrijwel vaststaat dat het verschil tussen officiële- en pa rallelmarkt zal verdwijnen, en de toegangseisen lager zullen worden. „Al met al zullen daarom meer familiebedrijven de ko mende tijd de weg naar de beurs weten te vinden", aldus Heemskerk. Naast de bouwwe reld moeten we daarbij vooral op de voedings- en genotmid delenindustrie letten, zegt Heemskerk. „Ik mag natuurlijk geen namen noemen, maar daaronder is in ieder geval niet Van Lanschot zélf." CLBN boert goed ROTTERDAM ANP Credit Lyonnais Bank Neder land (CLBN) heeft in de eerste zes maanden van dit jaar een stijging van de nettowinst ge boekt van 21 procent. Het resul taat van de bank kwam uit op 9,8 miljoen vergeleken met 8,1 miljoen gulden in de eerste helft van vorig jaar. In het eind vorige week gepubliceerde halfjaarbe richt handhaaft het bestuur de verwachting dat het resultaat over 1993 niet veel zal afwijken van de 28,1 miljoen in 1992. Minder winst Otra AMSTELVEEN ANP Onder invloed van een slechtere markt heeft de technische groothandel Otra in de eerste helft van dit jaar negen procent minder winst geboekt dan in de overeenkomstige periode van 1992. Voor het hele jaar ver wacht Otra een daling van het resultaat. In 1992 verdiende de onderneming netto 85,2 mil joen. De nettowinst daalde in de eerste zes maanden van 39,7 miljoen vorig jaar tot 36,1 mil joen. BINNENLANDSEAANDELEN 48.00 48.00 64.00 64.00 29,70 29.60 34,70 35,80 27,10 27,50 91,40 92.40 61,80 61,80 30,00 30,00 48,80 48,80 >11 beton gr. lil irnj mi| hoop et! bank h dougl pret. int nefl groep kiene holding nkl holding ned springs), nutrioagb 231,00 231,00 29,00 29,00a 160.00 160!00 99,00 100,20 18,80 18.50 7?,60 72,50 43,70 43,90 35,50 36.90 69.50 69,50 8,02 8,03 53,30 53,30 10,20 10,30 84,00 84,00 50,70 50,80 16650 169,00 f 45,50 45,50 49,00 49,00 151,00 152.00 8550.00 8550,00 1545,00 1535,00 67,00 67,30 146.50 146.50 50.20 50,20 6550,00a. 5500,00a polynorm samas groep sarakreekj umlever4prt BUITENLANDSE AANDELEN 32,60 31,10 33,10 32,60 19,50 19,30 61.20 61.10 57,50 57,00 39,00 39.20 800.00 38,00 38,00 114,20 114,20 61,50 61,50 ccidental petr. 21.6C 38,30 38,10 bacorp yen 725.00 STAATSLENINGEN 100.00 100.00 105,33 105.28 106.20 106.15 102,45b 102.45b nl61/268lll-93h .99,90 n!61C68IV-94h 99,90 102.15 102,15 102,90 102,90 100,40 100,40 nl 31/4 54-94d nl 31/4 55-95 nlgrb 3h nl grb 3v nlgrb 3d nlgrb 21/2H nlgrb21/2v MEEST ACTIEVE FONDSEN Tiro 67,60 woaif 88,60 nro l.gr.f. 176,50 Tiroogf 201,50 91,80 99,80 181,80 a 252,80 cert. 75,30 esc. 45.60 ert. 63,80 ichep. 176,60 103,20 er 147,30 eert. 23,70 oc.c. 49,50 ken 197,60 ken hold. 172,70 vensc. 51,80 rdgl. 70,90 d. groep 72,90 38,90 npbt 38,90 lie 190.40 >yd 48.50 gr. 59,60 ed 45.10 s 37,60 am 66,40 beleggf. 63,90 entef. 128,50 39,50 217,50 41.10 142,00 103,50 30/08/93 13/07/93 30/08/93 30/08/93 19/08/93 28/06/93 18/08/93 30/08/93 11/03/93 22/04/93 12/03/93 27/08/93 14/09/92 30/08/93 16/08/93 25/08/93 06/04/93 06/04/93 11/08/93 19/08/93 30/08/93 12/08/93 12/08/93 27/08/93 18/08/93 16/08/93 16/08/93 11/08/93 17/08/93 27/08/93 27/08/93 26/08/93 19/08/93 16/08/93 12/08/93 19/08/93 11/03/93 30/08/93 19/08/93 30/08/93 180,20 59,70 71,70 123,70 199,10 53,70 35,08 48,25 130,50 66,40 102,00 8,10 29,20 162,90 140,70 19,00 31,00 41,90 21,00 27,60 140.50 22,90 36,20 31,50 16,90 41,70 54.70 117,00 85,70 41,40 88,20 73,70 23,50 176,60 02/09/92 67,20 02/09/92 88:10 28/08/92 176,40 01/09/92 201,20 01/09/92 91,30 22/10/92 94,40 02/11/92 175,10 08/10/92 252,50 10/09/92 71,50 02/09/92 42,20 04/11/92 62,20 05/10/92 176,20 02/03/93 96,30 08/10/92 145,90 04/02/93 21,40 02/11/92 48,40 67,30 88,10 176,50 17 174,80 17 252,80 25 71,40 67,30 67,40 88,10 88,10 176,50 176,50 201,50 201,50 89,60d 90,90c 94,20 94,80 0 174.80 175,50 30/10/92 45,50 05/11/92 67,00 10/09/92 71,70 05/11/92 36,60 25/05/93 37.00 05/10/92 189,50 24/02/93 42,90 26/10/92 55,20 19/10/92 43,30 05/11/92 36,00 19/10/92 62,70 03/09/92 63,90 07/09/92 128,50 05/10/92 117,10 08/09/92 59,80 05/10/92 116,60 04/09/92 92,80 f 17/11/92 38,10 02/09/92 195,80 27/10/92 41.00 28/08/92 140,10 02/09/92 102,00 102,20 103.50 102,00 103,50 36,80 189,00 18 42.90 55,50 43,30 36,20e 3 63,10 63,90 128,50 12 7,20 60,00 60, 116,80 116,80 116, 42,60 42,70 62,10 62,10 175,40 175.70 96,10 96,30 145,90 146,90 21,10 21,50 48,40 48,60 72.70 37,00 37.70 55,50 56,00 43,20 43.20 36,20e 36,40 63,10 63,40 63,90 63,90 0 59,60 59.60 0 196,00 196,30 Noteringen bijgewerkt tot 1100 uur VERKLARING DER AFKORTINGEN openingskoers f gedaan en laten h) li hoogste koers in 12 mnd. bieden en ex dividend laagste koers in 12 mnd laten en ex dividend vk vorige koers (slotkoers) k gedaan en laten ex dividend Ik laatste koers 1 gedaan en bieden ex dividend ho hoogste koers b bieden la laagste koers exclaim stopkoers d ex dividend sk slotkoers e gedaan en bieden sk2 slotkoers 2 beursdagen terug OVERIGE OBLIGATIES bmh091-06 banqind 092-04 bng83/4 7904 bng81/2 841109 bng 75/8 92-02 bng 73/889-01 bng 7 93-99 bng 7 93-03 bng 65/8 93-01 bng65/8 86-11 bng61/2 88-98 bngO 90-02 bng 093-05 se 83/4 clbn 121/18 dbn 1182-01 /181-01 6.66 11800 118.00 7.55 105,90 106.30 6,14 104.40 104.40 - 105.00 104,75 6,67 114,70 114.85 6,07 105,10 105,10 6,46 112,50 112,50 6,14 103.60 103,60 6,70 106,20 106,20 101.40 101,40 6,07 102,90 102.90 5,95 101,20 101.20 6,01 102,00 102,10 - 99,75 99,75 6,07 99,85 99,85 - 103,00 103,00 4,86 96,60 96,65 6,21 107.40 107.60 6,50 105,50 105.70 6,52 113,30 113,25 6,08 106,80 105,80 6,61 101,00 101,00 8.02 103,20 103,20 7.61 105.35 105,35 6.48 107.80 107.80 6,30 106.20 106,35 - 104.00 104,20 6.45 103.65 103.80 6,09 103.30 103.15 6.50 100.80 100.90 6,02 101.95 101.95 6.41 56,20 56,40 6,61 48,10 48,35 6,19 107,65 107,65 6,76 110.80 111,00 9,54 95.20 95.20 5,71 10205 102.10 6,41 102.00 102.40 6,27 116,20 116.40 - 100.40 100,40 - 99,25 99,25 6,92 100.10 100,20 6,23 116,40 116,40 6,02 111,40 111,60 6,02 107,80 107.80 6,19 101,30 101,30 6,10 101,20 101,20 5,92 101,90 101.90 5,41 102,00 102.25 6.55 97,40 97.40 5.56 102,10 102,10 6,21 117,35 117,45 5,86 106.30 106.30 6,23 103.35 103,70 6,10 J04.25 104.25 6,67 112.85 112,85 6.05 105,90 105.90 102,00 102,00 6,25 100,00 100,00 6,53 120.00 120.10 - 98,50 98 50 5,95 101.00 101.00 6.26 106.60 106.80 6,02 107.00 107,00 5,09 107,00 107.50 5,96 101.10 101,10 5,92 102,60 102,70 6,07 104.50 104,50 4,61 10830 10835 6.02 10870 108,75 6,13 105.65 106,05 6,01 103 50 103.50 6,24 103.30 103,60 6,16 100,80 101,00 5,94 101,00 101.00 6,21 107,40 107.41 6,97 100,30 100.30 5,46 100 40 100.40 6,11 102.70 102.70 6,07 103,70 103.40 6.05 100.65 100 85 6.79 104,20 104.50 OPTIEBEURS 19 12,00 12,30 70,00 147 0,70 62,50 107 5.40 73 22,20 22,30 50 27,50 a 28,30 6 27,00 27,40 50 24,50 a 24,00 19 10,00 12,30 365,00 104 2,50 15 30,00 b 32,00 70 10,20 11,10 34 37,00 a 37,00 12 10.20 b 10.80 10 18,50 a 18,00 |96 55.00 142 097 32,50 100 o94 45.00 141 BELEGGINGSFONDSEN colon growth sb 65,20 65,20 130,00 130.50 97.40 97,70 ingbnk dutch Ind 54,50 indon cap lund ingbnk dutch! ingbnk geldm ngbnkglobluno ngbnkobliglds 68,36 58,36 53,70 53,90 37,70 37,70 30,50 30,50 67,50 67,50 518,00 518,00 27,70 27.90 11.30 11.30 52,60 52,60 24,80 24,80 15.951 15,95e 305.50 305.20 22,90 22,90 rg pacific fund rgsp blauw rgspgeel rgsp groen technology lund tokyo seaboard 35,00 35,00 127,60 127,60 56,00 56,10 169.70 16980 39.90 3990 55,20 55,30 121.50 121.50 12580 126.50 62,60 62.60 61,10 60,90 194 00 195,00 245.00 245,00 85,70 85,70 383.50 384.00 22,60 22,60 54.30 54,30 115,50 116,00 62,10 62,10 58,60 58,70 112,30 112.40 T0P-I5 PAR.MARKT grontmi] holland colours lei computer gr. melle, van nrc nedschroef hold, ordma beheer sligro beheer 29,00 20,90 29,10 49,50 49,00 2,30 60,30 60,40 14.10 69,00 34,70 39,50 25,TO SS, 10 29,00 20,20 29,10 49,50 49,20 2,30 60.30 60,60 14,10 69,00 34,20 39,40 25,70 OV.PARALLELMARKT alanheri asn aandelenfonds austriaglob.osh biogrond belegg. delta lloyd dlr delta lloyd ecu delta lloyd mix delta lloyd rent e&l aand.ned. 1 e&l akt.beheer 2 e&l gulden rente e&l portfolio 3 e&l kapit.markt europ.dev.cap.crp gelderse papier german city est. gouda vuurvast c. great west.res.C groothandelsgeb. helvoet holding inter/view europa ohraobl.divf ohraobl.groeif. ohraonr.goedf. ohra totaal fonds pan pacific vs p&c groep pie medical satcom hold. c. simac techniek suez growth fund VHSOnr. Mij vigilanter 116,70 116,70 28,00 28.00 52,60 52.80 97,50 98,10 96,60 96,30 98,70 12,40 66,90 60,30 71.00 63,80 60,90 2,30 32,40 80,10 97,30 98,20 96,60 96.40 12,40 65,90 60,30 71,10 64,00 60,00 2,30 32,40 80,40 82,90 113,80 113,80 52,60 30,00 52,90 0,36 52,60 30,00 52,90 0,36 2510,00 2510,00 6,30 61,30 52,50 57,90 55,30 67,60 59,30 10,30 94,50 43,00 26,30 10,80 53,90 61,50 52,50 58,10 55.40 67,50 59,40 6,50a 94,50 43,20 26,20 10,80 53,70 3,60 80,00 65,00 65,00 EDELMETALEN Goud onbewerkt 21,980-22,580 vorige 22,290-22,890 bewerkt 24,180 vorige 24,490 BUITENLANDSGELD belg frank (100) canad.dollar deense kroon (100) duitse mark (100) finse mark (100) franse frank (100) grieksedr. (100) noorse kroon (100) port.escudo(lOO) spaanse pes. (100) turkse lira (100) zweedse kr. (100) zwits.fr. (100) 1,360 25,75 109,90 10,80 176,00 24,30 15,70 0,0130 21,70 124,75 0,0200 24,20 129,25

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 6