Leiden dreigt voor universiteit Krakers beloven buurt beterschap Atletiekclubs willen genoegdoening Schadeclaim ZATERDAG 21 AUGUSTUS 1993 leiden hans koenekoop De Stichting Salag, die de atle tiekbaan in de Leidse Hout be heert, dient een schadeclaim in bij de Nederlands Bouw Maat schappij (NBM). De Salag doet dat namens de atletiekvereni gingen De Bataven en AV Hol land, die vinden dat zij finan cieel de dupe zijn van de ver traagde renovatie van de kunst- stofbaan. De clubs kunnen door het uit stel van de vervanging van de toplaag in de maand augustus geen wedstrijden organiseren. Uitgaande van zo'n duizend gulden aan inkomsten per wed strijd, scheelt het de clubs sa men zo'n vijfduizend gulden. „We hebben hierover gespro ken met de dienst sport en re creatie van de gemeente. Zij hebben ons geadviseerd op ge paste wijze financiële genoeg doening te vragen aan de NBM", zegt voorzitter J. van Haasteren van De Bataven. Inmiddels is aannemer NBM, die verantwoordelijk is voor de aanleg van de kunststofbaan, wel begonnen met de renovatie van de atletiekbaan. Dat is an derhalve maand later dan ge pland. Daar was niet zozeer het slechte weer oorzaak van, als wel de onwetendheid over wat de atletiekbaan pecies man keert. Zelfs proeven in een Duits laboratorium konden niet uit wijzen waarom telkens lucht- blaasjes in het rode oppervlak de kop opstaken. Het is nu de derde keer in vijf jaar dat de NBM wederom de hele bovenlaag van de baan gaat vervangen. Vermoedelijk kost dat het bedrijf meer dan twee ton. De gemeente Leiden hoeft geen bijdrage te leveren. „De renovatie valt nog altijd binnen de garantietermijn van vijf jaar. En die termijn wordt ook nu weer opgeschoven. Want ook als het deze keer weer fout gaat, zal de gemeente op geen enkele wijze daar voor op draaien", verzekert directeur J. Duivesteijn van de dienst sport en recreatie. De opknapbeurt neemt onge veer twee weken in beslag. De ontwikkelingen rond de nieuwbouw van het Sylvius Laboratorium aan de Wassenaarseweg lijken in een stroomversnelling te komen. Het faillissement van de verantwoordelijke projectontwikkelaar wordt waarschijn lijk aan het einde van deze maand uitgesproken. Gedu peerde aannemers willen daarna de universiteit aanspra kelijk stellen voor door hen geleden schade, naar verluidt zo'n twee miljoen gulden. leiden eric jan weterings De nieuwbouw van het labora torium ligt al een half jaar stil na een conflict tussen financie ringsmaatschappij Fibomij en projectontwikkelaar ABS Euro- span enerzijds en de uitvoeren de aannemers anderzijds. ABS betaalt de aannemers al maan denlang niet meer, waarop hoofdaannemer De Kempen het recht van retentie op het pand heeft genomen. Dat wil zeggen dat hij het als onder pand in bezit heeft zolang ABS niet betaalt. De eenmansbedrijven Fibo mij en ABS Eurospan hebben een zeer slechte naam in de bouwwereld. Financierings maatschappij Fibomij ontving de opdracht van de universiteit en schakelde vervolgens ABS in. Dit bedrijf contracteerde de Bel voor gratis! huurtaxatie la een uitstel van anderhalve maand is deze week dan toch begonnen met de renovatie van de atletiekbaan i de Leidse Hout. Het is de derde keer in vijf jaar dat de toplaag wordt vervangen. foto holvast GROETEN UIT LEIDEN Een mortuarium verscholen tussen de studentenhuizen Een kijkje in het mortuarium van begrafenisonderneming De Eenvoud aan de Hogewoerd in Leiden. dat de laatste tijd meer in zwang komt. De werkzaamheden voor een week staan op zeven witte borden aan de witte muur. Deze dag hebben ze er vijf, de dag erop twee, en weer een dag later ook twee. Voor het dragen maakt 'De Eenvoud' tegenwoordig tot tevredenheid van beide partijen veelvuldig gebruik van studenten. Zelfheeft 'De Eenvoud' twee wagens, volgwagens worden gehuurd, de kisten elders besteld. Aan het Levendaal is een opslagruimte waarin er zo'n veertig staan, van gefineerd spaanplaat of massief eikenhout. 'De Eenvoud' dateert al uit de jaren twintig. Daarvan getuigt een familieherdenkingsbord op de eerste verdieping aan de Hogewoerd. v na het afscheid nemen van een dierbare een kopje koffie met cake kunnen nuttigen. Maar wie overdag even wil komen kijken buiten de afgesproken uren is ook welkom. Alleen de eventuele grafsteen wordt aan specialisten overgelaten, verder regelt 'De Eenvoud' alles. Vanaf het moment waarop de arts de overlijdensakte tekent, tot de muziek in het crematorium. Desnoods wordt bij de cd- uitleen muziek van Nana Mouskouri geleend, als dat bijvoorbeeld op Rhijnhof niet voorhanden is. Ook helpt deze onderneming de familieleden desgevraagd bij het opstellen van een tekst voor de kaart. Dit om veelgemaakte fouten te voorkomen. Na een liefdevolle verzorging nam God in Frankrijk tot zichwerkt eerder op de lachspieren dan op de traanklieren. Ook Onze geliefde man en vader is fout. Het is mijn man. Paul de Leeuw die als een kruising tussen marktkoopman en handelsreiziger zijn begrafeniswaar aan de vrouw bracht ('Goedemiddag, wie van u is de overledene?') heeft Van Ingen Schenau niet gezien. Maar hij weet wel dat het omgekeerde veel voorkomt. Ook bij 'De Eenvoud' schreven zich al een paar honderd voor het merendeel nog kerngezonde Leidenaars in om hun voorkeuren bij hun toekomstigverscheiden duidelijk te maken. Wanneer zij tezijnertijd het tijdelijke met liet eeuwige hebben verwisseld hebben legt 'De Eenvoud' de lijst met hun wensen aan de familieleden voor. Begraven of cremeren, in pak of in pyjama, klassieke of popmuziek, een kop soep of een saucijzebroodje na afloop. In overleg met de familie is tegenwoordig alles mogelijk. Zo werd er eens gevraagd om na de dienst op Rhijnhof appeltaart te serveren in plaats van die 'eeuwige' cake. Maar toch zat de schrik er een beetje in toen de bakker de lekkernij compleet met marsepeinen plaatje en een fleurige rode kers afleverde. Ten onrechte: 'vader zou het niet anders gewild hebben'. „Onbegrijpelijk dat de universiteit zaken doet met een bedrijf waarvan in brede kring wordt gezegd dat het met smeergeld werkt", zegt een in gewijde uit de bouwwereld. Pogingen van de aannemers direct te overleggen met de uni versiteit om uit de impasse te raken liepen consequent stuk op een weigering van het uni versiteitsbestuur, dat alleen za ken met Fibomij wil doen. Het faillissement van ABS is door verschillende schuldeisers aangevraagd en wordt waar schijnlijk uitgesproken op 31 augustus. Eerder verloor het be drijf al procedures voor het ge rechtshof in Den Haag en bij de Raad van Arbitrage voor het bouwbedrijf. Met een faillisse ment van ABS lijkt de weg vrij om ook Fibomij aan te pakken. Directeur Van Koningsveld is waarschijnlijk enig aandeelhou der van ABS, maar dit kan niet bevestigd worden zolang het aandelenregister geheim is. Een curator in een faillissement heeft daar wel inzage in. Advocaten van de aannemers noemen de houding van de uni versiteit 'weinig rationeel'. „We stellen ze direct aansprakelijk omdat ze willens en wetens za ken blijven doen met mensen waarvan ze zeker weten dat ze niet zuiver op de graat zijn," verklaart advocaat Leeuwin, die verschillende onderaannemers vertegenwoordigt. Ook advo caat M.J. van Dam van De Kem pen verbaast zich over de af wachtende houding van het universiteitsbestuur. „Kennelijk willen ze geen vergelijk, anders wisten ze ons wel te vinden." De werkwijze van ABS en fi bomij is al jarenlang dezelfde. Zodra een bouwproject goed op gang is worden rekeningen van de uitvoerende aannemers voor de rechter betwist. Steevast worden die vorderingen afge wezen. waarna ABS en Fibomij hoger beroep aantekenen. Deze procedures kunnen jaren du ren. zonder dat de aannemers hun geld ontvangen. Veel be drijven kunnen het zo lang niet uitzingen en gaan failliet. Een curator zet meestal de procedu re over de rekeningen niet meer door, omdat dat te kostbaar is. Daarna is de weg vrij om het karwei door een andere aanne mer te laten afmaken, zonder dat oude rekeningen zijn be taald. Verschillende onderaanne mers die aan het Sylvius werk ten zijn inmiddels failliet. „Dat is mede te danken aan de hals starrige houding van de verant woordelijke universiteitsbe stuurders." meent leeuwin. „Ze spelen absoluut een verkeerd spelletje." OOIT KIEST u VOOR MOOIST Autoboot a JachtenbouwerAd I Spek heeft op zijn werf in de Vlietlanden een originele autoboot geres taureerd. Bij het proefva ren had hij veel bekijks. Stuur A Q Het Woubrugse echtpaar Van I J Dijk wilde er deze vakantie op uit met de auto. Dat was een pro bleem: het stuur was door dieven com pleet afgebroken Zwaar gewonde bij steekpartij leiden Een personeelslid van petit-restaurant De Koperwiek in winkelcentrum De Kopermolen is gisteravond ernstig gewond geraakt bij een steekpartij. De 24-jarige Leidenaar werd enkele malen met een mes gestoken door een bezoeker. De politie hield de verdachte, een 32-jarige Leidenaar, enige tijd later aan in zijn woning. Wat de aanleiding was voor de steekpartij was gisteravond nog niet bekend. Volgens de politie kennen de twee mannen elkaar, en hebben ze wel vaker ruzie gehad. Het slacht offer werd opgenomen op de intensive care van het AZL. Gister avond laat was hij niet meer in levensgevaar. Zwemvierdaagse in twee baden leiden In de Leidse zwembaden De Vliet en De Zijl wordt van maandag 23 augustus tot en met vrijdag 27 augustus de jaarlijk se zwemvierdaagse gehouden. Deelnemers kunnen voor zes gul den vier avonden (tussen 19.00 en 20.30 uur) zwemmen in beide baden. De afstand bedraagt 500 meter. Drie krakers van het PTT-ter- rein aan de Koningstraat in Lei- den-Noord gaan de klachten die buurtbewoners over hen heb ben geuit op een billboard op het terrein zetten. Doel van die actie is hun Engelse mede-kra kers ertoe te bewegen, geen overlast in de buurt meer te ver oorzaken. Verder hebben de drie beloofd krakers die in een busje op straat willen overnach ten weg te sturen. De drie 'bewoners' van het PTT-gebouw deden hun belof ten in een gesprek met buurtbe woners, donderdagavond in het wijkbureau van politie aan de Antillenstraat. Dat gesprek werd gearrangeerd door PvdA-raads- lid C. de Boer, nadat de buurt in een brief aan politieke partijen zijn verontrusting had geuit over de ontwikkelingen op het PTT-terrein. „Er waren een paar dingen die opgelost moesten worden", zegt De Boer. „Er wa ren ergernissen in de buurt over het gedrag van de krakers. Da's ook niet zo vreemd. Dat terrein staat vol met 'campingbewo ners'. Zoiets kan heel erg escale ren. Het was dus belangrijk dat die twee groepen mensen el kaar leerden kennen." Het gesprek is, daar zijn De Boer en voorzitter B. Pater van het buurtcomité het over eens, boven verwachting goed verlo- Grootste kennis van Nederland in Groenoordhal leiden loman leefmans De Groenoordhal is een groot evenement rijker. Van 8 tot en met 12 december wordt in de hal de grootste overdekte ker mis van Nederland gehouden. In totaal doen 68 attracties mee en wordt de kermis omlijst door bekende artiesten als Koos Al- bers en Danny Christian. Indoor-kermissen zijn vol gens organisator J. Steenbergen een gat in de markt. „Vroeger hielden wij kermisexploitanten een winterstop. Maar de stagel den zijn tegenwoordig overal zo hoog dat we ons dat niet meer kunnen permitteren. Daarom zijn in de Martinihal in Gronin gen en de Americahal in Apel doorn al overdekte kermissen van start gegaan. En met groot succes", zegt Steenbergen. Droog Daarom wil Steenbergen in de Leidse Groenoordhal een soort gelijk evenement houden, dat ook direct het grootste'van het land wordt. Een indoor-kermis kent, buiten het feit uiteraard dat het droog blijft, volgens de organisator verschillende voor delen. „Je kan diverse zaken om de kermis heen organiseren. Zo komt er in Leiden een Walt Dis- neydag en Telekids en zijn er optredens op podia van beken de artiesten. Op die manier cre- eer je een sfeertje dat je bij een kermis in de stad minder mak kelijk krijgt. Door het succes zijn er zelfs exploitanten uit Duitsland die naar Leiden wil len komen", zegt Steenbergen. Toch zal er begin december ook buiten, op de parkeerplaats van de Groenoordhal wat te doen zijn. Het reuzenrad past nu eenmaal niet in de hal, even min als de Bunjy-jump of het slotvuurwerk op zondagavond. De entree van de indoor-kermis bedraagt ƒ2,50. pen. De Engelse krakers hadden drie mensen afgevaardigd, Pater had de klagers uit de buurt meegenomen. De Boer: „De En gelsen hebben eerst verteld hoe ze daar wonen en waarom ze hier komen. Dat vond ik toch wel opvallend: dat ze vertelden dat ze waren gekomen nadat ze in een Engelse krant adverten ties hadden gelezen van bollen- bedrijven." De buurtbewoners kregen ge legenheid hun hart te luchten over de krakers. De Boer: „En dat hebben ze gedaan ook!" Het lawaai, geschreeuw in de straat, geratel van winkelwagentjes, het plunderen van de wijkcon- tqiners en het slaan met de dek sels, de hennepplanten die de Engelsen voor het raam hebben staan: de buurtbewoners zetten al hun klachten op een rijtje. De Engelsen beloofden beter schap. Zij zouden hun mede krakers vragen meer rekening met de buurt te houden. Pater ging er gisteren al inderhaast in elkaar geknutselde stencils brengen. Make friends in the neighbourhood staat daarop. „En dat was toch wel leuk", zegt Pater. „Sta ik daar bij dat hek te praten, komen er drie van die Engelsen voorbij en die roepen: 'Hey, what's your name'. Dus ik roep 'Bram'. Schreeuwen ze te rug: 'Nice to meet you Bram'. Leuk he?" Een studente belde er eens aan of 'ze de kamers kon bekijken'. Met alle genoegen, zei een vriendelijk heer. Even later werd ze in een mortuarium rondgeleid. Begrafenisonderneming 'De Eenvoud' aan de Hogewoerd doet haar naam eer aan tussen de studentenhuizen. De steensoort van de gevel doet toevallig aan een graf denken. Daarachter ligt discreet een portiek verscholen met een onopvallend bordje. Een druk op de bel. De in zwart jaquet geklede bedrijfsleider B. van Ingen Schenau doet in het voorportaal open. In een zaal staan twee rijen stoelen langs de kant, terwijl er boven een enkel kunstwerk hangt. Een Japans landschap met kersebloesem en een vulkaanachtige in de sneeuw gehulde berg. Achterin ligt een soort toneel. Van Ingen Schenau drukt op een knop en daar glijdt vrijwel geluidloos het gordijn open. Een kist in de schijnwerpers staat klaar voor ontvangst van bezoek. In de lege koelruimte achter het mortuarium is het 5 graden boven nul. Er is ruimte voor vijf 'patiënten'. Een deel van de mensen wordt elders opgebaard. In hun eigen huis, in hun verzorgingstehuis of in het mortuarium van een kerk. 'De Eenvoud' draagt zorg voor zo'n driehonderd begrafenissen per jaar. In scherp contrast met de stemmige herdenkingsruimte staat het achterin gelegen lichte kantoor, waar de werknemers in zwarte kledij achter papieren en beeldscherm zitten. Onder hen ook een van de zeldzame vrouwen die een uitvaart leiden, een gewaardeerd verschijnsel Renovatie baan in Leidse Hout eindelijk begonnen Aannemers Sylvius willen geld zien

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9