Leiden Bouw opnieuw uitgesteld 'Het is zo 'n charmante gevelreclame Van Bochove opent 'tiptop tuin' I oh, heide- bloeiripte.. 8? Renovatie complex Groen goedgekeurd PvdA: huisvesting Engelsen regelen ssintratuin DONDERDAG 12 AUGUSTUS 1993 9 -CHEF AAD RIETVELD. 071 -356428 Bedenkingen tegen plan voor Vrouwenkerkplein Het had een formaliteit moeten worden. Goedkeuring door de monumentenbeheercommissie van het bouw plan voor het Vrouwenkerkplein. Dat zou aan meer dan tien jaar gehannes rondom het plein een einde maken. Maar de commissie stelde het begin van de bouw gister avond opnieuw voor enkele weken uit. De leden hebben bedenkingen tegen het bouwplan. lag de buurtvereniging dwars of had de gemeente nieuwe eisen met betrekking tot een bouw plan. Maar het plan van Roele- veld Sikkes uit Den Haag is niet te massaal, neemt een deel van de muurresten van de oude Vrouwenkerk in zich op ep laat de weg vrij voor een stede- bouwkundige opknapbeurt van de rest van het plein. Projectontwikkelaar Immo Se lect uit Amsterdam en architec tenbureau Roeleveld Sikkes dachten de laatste hobbel op weg naar nieuwbouw te hebben genomen. Een bouwplan voor 16 woningen en wat winkels op het plein, doorlopend naar de Haarlemmerstraat. Jarenlang Verdachten overval aangehouden leiden De politie heeft vier mannen aangehouden die ervan worden verdacht in de nacht van 31 mei op 1 juni restaurant de Gapende Eter aan het Rapenburg te hebben beroofd. Bij dat res taurant kwamen die nacht even na sluitingstijd drie mannen binnen die de 46-jarige eigenaar en drie personeelsleden onder schot hielden. Vervolgens verdween het trio met een bedrag van ongeveer 5000 gulden uit de kassa. De politie kamde.de buurt uit, maar vond niemand. Aan de hand van getuigenverklaringen en compositietekeningen heeft de politie nu vier man aan kun nen houden. Het gaat om een 23-jarige Amsterdammer en drie Utrechters van 24,20 en 32 jaar. Inbrekers opgepakt leiden Twee Leidse mannen van 19 en 20 jaar zijn gisteren aangehouden omdat ze een woning aan de Arendshorst zouden hebben leeggegaald. De twee, bekenden van de politie, zou in de nacht van 6 op 7 augustus uit de flatwoning een tv en hifi-appa- ratuur hebben gestolen. Ruitensloper meldt zich leiden Een 23-jarige man meldde zich vannacht om drie uur bij het politiebureau aan de Langegracht met de melding dat hij een ruitje had ingegooid bij het Albert Heijnfiliaal aan de Kooil- aan. Dat bleek inderdaad het geval. Een ruitje van 50 bij 60 cen timeter was kapot. De politie houdt er ernstig rekening mee dat de Leidenaar niet de dader is van de reeks vernielingen aan rui ten bij de supermarktketen, maar dat het hier gaat om een geval van aandacht trekken. Diverse obstakels werden ge nomen. De Leidse gemeente raad stemde in, evenals de pro vincie en de rijksdienst voor monumentenzorg die zich om de muurresten bekommerde. En de gemeentelijke monu mentenbeheerscommissie had zich in een eerder stadium al positief over het plan uitgelaten. Een bouwvergunning lag in het verschiet en medio september zou de eerste paal de grond in gaan. Maar de architect had op het laatste moment een kleine wij ziging in het plan aangebracht. Niet de slaapkamers zouden op de tweede verdieping komen maar de woonkamers, die oor spronkelijk op de derde laag stonden ingetekend. Architect J. loman leefmans De gemeentelijke monumen tenbeheercommissie heeft gis teravond een omvangrijk re novatieplan van het zogeheten Groen-complex aan de Lange- brug/ Pietersker kchoorsteeg goedgekeurd. Eigenaar Kors- wagen bv uit Warmond kan binnenkort op het stadshuis de felbegeerde bouwvergun ning ophalen. De in totaal acht monumentale gebouwen wor den omgebouwd tot acht win kels en 17 appartementen. Sinds het Groenconcern twee jaar geleden van de bin nenstad naar Zuid-West ver huisde, zijn de acht panden geregeld van eigenaar verwis seld en diverse keren gekraakt. Het bouwplan van architect Bob van Beek moet aan twee jaar getouwtrek een eind ma ken. Op de Langebrug worden de vier panden omgebouwd tot vier winkels of kantoren en tien woningen, waarvan er vier via de achterliggende binnen plaats worden bereikt. Op die binnenplaats wordt de oude kantine van het drukkers- en uitgeversbedrijf tot twee wo ningen vertimmerd en om de hoek aan de Pieterskerkchoor- steeg komen nog drie winkels en een horecazaak. Daarboven staan vijf woningen op de schetsen ingetekend. Alle bui tengevels zijn monumenten en worden op kleine aanpas singen na intact gelaten. Omwonenden hebben in het verleden bezwaar gemaakt tegen de bouw van een appar tementenblokje op het bin nenterrein. Dat heeft de Kors- wagen bv uit de plannen ge schrapt. Maandag wordt be gonnen met het opknappen van de panden. Verlost yt Bewoners van Bui- I I tenlust in Oegst- geest worden verlost van de herrie van het voorbij- razende verkeer. Ceit yt Als je een geit goed I JL leert kennen, ga je vanzelf van zo'n dier hou den, beweren de fokkers. van Huizen van het Haagse bu reau dacht dat deze verandering geen problemen zouden ople veren. De commissieleden Bu ring, Van der Meer en Visser dachten daar anders over. „De gevel was zo mooi sereen maar is nu in vertikale stukken opge deeld. Het is nu een beetje een rommeltje", aldus Buring. Voorzitter J. Olivier wilde daarom het plan vier weken aanhouden tot de volgende ver gadering. Maar in onderling overleg werd deze periode be kort. In ieder geval loopt het be gin van de bouw weer vertra ging op. De kans is groot dat het plein op 3 oktober toch als feestterrein gebruikt kan wor den. LEIDEN. AAD RIETVELD Konijnen waren een jaar gele den nog de hoofdbewoners van de vervallen en door vandalis me geteisterde speeltuin in het Jacques Urlusplantsoen. Maar een paar maanden terug nam de Leidse Bond van Speeltuin verenigingen de dependance van speeltuinvereniging De Vijf hoven over en begon de op knapbeurt. Vrijwilligers gingen hard aan het werk en gisteren opende wethouder A. van Bochove (CDA/welzijn) het re sultaat: „De buurt heeft weer een tiptop tuin." „Het is ongelooflijk dat deze tuin drie jaar dicht is geweest", zei voorzitter Clemi Fankhuizen van de bond. Want tijdens de opening bleek wel dat de speel tuin in een kinderrijke buurt ligt. In de flats in Zuid-West wo nen veel jonge gezinnen. „En vanuit de aanpalende wijk Coe- bel bestaat ook veel belangstel ling", wist Van Bochove te ver tellen. De Leidse Bond van Speel tuinverenigingen zag het een half jaar geleden nog somber in voor de tuin aan het plantsoen. „Het was al jaren een echte vandalismetuin", zegt Clemi Frankenhuizen. „De klimtrein lag elke dag weer om. Dat was ook wel logisch, want in de por tiersloge was geen toilet en geen stromend water. Dan kun je een toezichthouder ook moeilijk de hele dag daar laten zitten." Maar toen er eenmaal een nieuwe portiersloge was ge bouwd en de speel werktuigen, de bankjes en de bloembakken frisse kleurtjes kregen werd ook de buurt weer enthousiast. Vrouwen uit de buurt vormden een bestuur, hun mannen repa reerden de draaimolen, de schommels en de wippen. Gisteren gingen de kinderen op versierde fietsen door de buurt, achter draaiorgel Het Buikie dat weinig toepasselijk 'Over 25 jaar' speelde. En ver volgens stonden zij nog een kwartiertje ongeduldig te wach ten achter het lint, dat Van Bochove door een van de kin deren liet doorknippen. „Dat doen we maar snel. want voor je het weet regent het weer", zei de wethouder. De speeltuin en de speeltuinvereniging heten De Zonnestraal. Vol ongeduld wachten achter het lint de kinderen op de officiële opening van speeltuin De Zonnestraat FOTO HENK BOUWMAN Drie teksten door elkaar op muur Vrouwensteeg De Calluna, ook wel zomerheide genoemd, staat volop in de bloei. Leuk voor op uw terras of balkon. Nu 3 Calluna s in ruime ribschaal 0 23 cm. Compleet van 12,95 voor VOORSCHOTEN veWweg 1 Ingang Kerkweg) t HET GROENE WARENHUIS M. 01722-2241 Aanbedng is gelcfcg een week na versd^wg <3t Leidse kunstenaar schildert studenten Introductieweek universiteit trekt tweeduizend eerstejaars leiden hans koenekoop „Het is zo'n charmante gevelre clame. Die hebben we met handschoentjes behandeld." De Haagse herstellers Klarenbeek en Melisse spreken niet van een reconstructie, maar van een heuse restauratie van de oude muurschildering op de gevel boven de Free Recordshop, op de hoek van de Haarlemmer straat met de Vrouwensteeg. „In feite hebben we de muur alleen gereinigd. Door verschillende laagjes transparante lak aan te brengen, zijn de letters weer zichtbaar geworden. De gevelreclame in de Vrou wensteeg is de eerste die Kla renbeek en Melisse hebben op geknapt in de leidse binnen stad. Later dit jaar gaan ze ook de verbladderde gevelreclames van broodbakkerij Ons Doel aan de Van der Werfstraat en die van Roomburg Ijzerwaren in de Dullebakkersteeg herstellen. In opdracht van de Leidse monu mentencommissie. De muurreclame in de Vrou wensteeg, die vorige week is op geleverd, is vermoedelijk de meest bijzondere van de drie. „Tijdens het reinigen ontdekten we al snel dat er meer reclames over elkaar heen zijn geschil derd. Alle drie hebben we ze bloot weten te leggen", vertelt Klarenbeek. De voorbijganger kan nu drie verschillende teksten van elkaar" onderscheiden op de muur. De witte tekst is de oudste: 'Rookt Hulscher's sigaren' dateert van eind vorige eeuw. De in grijze letters leesbare reclame over de leiden aad rietveld Er moet een oplossing komen voor de huisvesting van buiten landse jongeren die naar Leiden en de regio komen om werk te zoeken. „Op verschillende plaatsen in Leiden bivakkeren groepen buitenlanders in ten ten, caravans en busjes. De ver wachting is dat er in de toe komst meer buitenlanders uit goedkope en geurige knaksiga- ren van Oranjebond is kort na de eeuwwisseling aangebracht. Later, in de jaren twintig, heeft de firma Smit haar sigarenhan- del op de muur aangeprezen. „Vroeger deden ze niet zo moeilijk. Er werd een mengsel van verf en krijt gemaakt en daarmee sausden ze de muur. De reclameletters werden dan vaak wel met goede verf geschil derd." Een eeuw later is die wit kalk verweerd, maar de letters zijn gebleven. „En dan staan er plotseling allerlei teksten door elkaar heen. In zo'n geval wordt het herstelwerk er niet makkelij ker op", aldus Klarenbeek. Kennis Maar het schildersduo heeft in middels de nodige ervaring op gedaan. In Den Haag restau reerden Klarenbeek en Melisse onlangs vier oude muurrecla mes. „Daar hebben we vooraf veel onderzoek gedaan naar de gebruikte materialen en moge lijke oplossingen. Die kennis komt ons nu goed van pas." Ze worden nu al beschouwd als experts op hun gebied. Aan hun werk in Den Haag hebben ze de Leidse opdrachten te dan ken. In september begint het duo in de Van der Werfstraat. Daar wordt de reclame van Ons Doel overgeschilderd. „Dat kan wel omdat de gebruikte verf soorten beter bewaard zijn ge bleven. We kunnen ook echt het idee reconstrueren: een knal geel vlak in een zwart kader en met zwarte letters. Dat valt goed in het oog." de EG- en Oosteuropese landen Leiden aan zullen doen om in de regio naar werk te zoeken", stellen de PvdA-raadsleden C. de Boer en E. van der Veen in schriftelijke vragen aan burge meester en wethouders. De PvdA'ers stellen hun vra gen, legt Van der Veen uit, naar aanleiding van 'geruchten over vermeende problemen' met En gelse krakers bij de PTT-centra- le in Noord en in Mors IV. „We weten wel dat er volgens de po litie nog geen problemen zijn, maar als die toestroom van jon geren toeneemt kunnen die problemen wel ontstaan. En dat willen wij voorkomen." Ideeën over de huisvesting van de buitenlanders, die afko men op het seizoenwerk in de bollenteelt, heeft de PvdA zelf niet. „Wij willen gewoon eens weten hoe B en W daarover denken. Of er misschien al een beleid wordt ontwikkeld." Van der Veen vindt dat over dat be leid overlegd moet worden met de gemeenten in de Bollen streek. „Want daar werken die mensen. En het is niet zo dat Leiden alle problemen van de- regio moet oplossen." Ontucht niet bewezen: vrijspraak voor Leidenaar den haag eric jan weterings Een van ontucht met zijn kleine neefje beschuldigde Leidenaar is vanmorgen door de Haagse rechtbank vrijgesproken. De man is direct op vrije voeten ge steld. Tijdens de behandeling van de zaak twee dagen geleden eiste officier van justitie E. Ge- radts nog twaalf maanden ge vangenisstraf. Volgens advocaat Th. Putto dreigde de Leidenaar op basis van tegenstrijdige verklaringen te worden veroordeeld. Hij vroeg dan ook vrijspraak en on middellijke invrijheidstelling. Aanvankelijk zou rechtbankpre sident L. Verheij pas op 24 au gustus vonnis wijzen. Waarom de uitspraak is vervroegd was vanmorgen nog niet bekend. De 34-jarige Leidenaar werd ervan beschuldigd enige jaren onder meer orale seks te heb ben bedreven met een inmid dels elf jaar oud neefje. Jaren lang kwam hij vrijwel dagelijks over de vloer bij de ouders van de jongen. Nadat de man ruzie had gekregen met de vader kwam de zaak aan het rollen. De verdachte heeft steeds ont kend. Tijdens zijn maandenlan ge voorarrest werd hij in de ge vangenis mishandeld door me de-gevangenen, waardoor hij zijn cel niet meer uit durfde te komen. VRUETUD VerjaardagCafé De Spons (Korte Mare 4) viert morgen het elfjarig bestaan met verschillen de activiteiten. De festiviteiten beginnen om 14.00 uur. Vanaf 22.00 uur is er live muziek ('back to the sixties'). Woensdag 18 augustus wordt in De Spons een wedstrijd 'bier- pulschuiven' gehouden. De wedstrijd begint om 15.00 uur en duurt tot 24.00 uur. leiden erna straatsma De komende week strijken in Ix?iden-zo'n 2000 nieuwe stu denten neer, die meedoen aan de introductieweek van de universiteit: de El Cidweck. De eerstejaars nemen deel aan alllerlei activiteiten die hen wegwijs moeten maken in het universiteitsleven en in Leiden. Maandagmorgen verwelko men burgemeester C. Goe- koop en rector magnificus van de universiteit L. Leertou wer de nieuwe studenten op traditionele wijze in de Hoog landse kerk. 's Middags ver kennen de eerstejaars in groepjes de stad. Nieuw onderdeel van de in troductieweek is een cultureel festijn op de Beestenmarkt dat geprogrammeerd staat op donderdagmiddag. Oudere jaars verzorgen daar op een podiumwagen verschillende optredens (cabaret, muziek. theater). Rondom dit podium presenteren de verschillende I^eidse culturele instellingen zich, zoals de musea, het nieuwe I entrum vooi Beel dende Kunst, het IAK-thca- ter, de muziekschool en het Leids Vrijetijds Centrum (LVC). De Leidse kunstenaar Harry Verboket zal tijdens het cultu rele festijn een schilderij ma ken met behulp van eeh aan tal eerstejaars. Het kunstwerk zal aan de universiteit worden aangeboden. Dinsdag en woensdag staan vooral in het teken van ken nismaking met alle facetten van de universiteit. Vrijdag ochtend wordt de traditionele infomarkt gehouden aan de Nieuwe Rijn. waarna een picknick volgt in het Van der VVerfpark. De introductieweek wordt vrijdagavond afgeslo ten met een feest in de Stads gehoorzaal.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9