Leiden Slechts zeven perrons bij nieuw busstation 'Zodra wij ergens staan, komen de roddels op gang' 'Rekening loopt aardig op' Vluchtelingenwerk ziet vrijwilligers verdwijnen ZATERDAG 7 AUGUSTUS 1993 9 CHEF GERT VISSER. 071-356430. PLV -CHEF AAD RIETVELD. 071 -356428 Alben Heijn doelwit van reeks vernielingen Aan zeven perrons heeft het nieuwe computergestuurde busstation in Leiden genoeg. En toch kan het nieuwe sta tion meer passagiers en bussen herbergen dan de huidi ge talrijke haltes in de omgeving van het NS-station. Het is zo goed als zeker dat Leiden na Eindhoven de tweede stad in Nederland wordt met een dergelijk geavanceerd busstation, dat is berekend op 80.000 in- en uitstappers per dag. LEIDEN HANS KOENEKOOP Het compacte station is voor zien van een verkeerscentrale met het door Philips ontwikkel de RIS-systeem (Reizigers Infor matie Systeem). De computer wijst bussen op het laatste mo ment een perron toe. Reizigers dienen een grote elektronische Mogelijk bedenkt de NZH dan vertrekken. „Maar Leiden wordt geen kopie van Eindhoven. De filosofie is hetzelfde, maar de technische uitvoering zal mo derner zijn. De techniek op het gebied van displays schrijdt nog steeds voort", zegt K. Joustra, projectleider infrastructuur bij vervoersmaatschappij NZH. display in de gaten te houden. Daarop kunnen ze lezen van welk perron en hoe laat bussen ook een oplossing voor de visu eel gehandicapten, die in Eind hoven weinig hebben aan de Liberaal Nederland valt Engelse krakers bitter tegen Zo'n honderd Engelsen zijn neergestreken in en bij de oude PTT-centrale aan de Koningstraat. FOTO HENK BOUWMAN Het nieuwe busstation kan meer passagiers en bussen herbergen dan de huidige talrijke haltes in de omgeving van het NS-station. ARCHIEFFOTO WIM DIJKMAN Computer wijst chauffeurs en passagiers de weg LEIDEN ERNA STRAATSMA De bedrijfsleiders van Albert Heijn aan de Kooilaan en de Hooigracht beschouwen de reeks van vernielingen aan hun gebouwen als 'puur toevallig'. Ze gaan er vooralsnog niet van uit dat het inslaan van ruiten bedoeld is als een actie die spe cifiek is gericht tegen AH of te gen moedermaatschappij Ahold. De twee AH-vestigingen zijn sinds twee weken het doelwit van vandalen. De ruiten van beide bedrijven zijn in die pe riode in totaal vijf keer inge gooid of anderszins vernield door kogels of scherpe voorwer pen, zoals bijvoorbeeld een pik houweel. In totaal zeventien ruiten zijn gesneuveld. De bedrijfsleiders van beide winkels zeggen 'geen enkele aanwijzing' te hebben dat het gaat om wraakacties. „Je kunt er LEIDEN Als opstapje naar een betaalde baan blijkt het begeleiden van asielzoekers bij de stichting Vluchtelingenwerk Leiden zeer geschikt. Dat lijkt mooi, maar coördinator L. van Blijswijk van de stichting wordt nu gecon fronteerd met de schaduwzijde. De ene na de andere vrijwilliger vindt een baan en nu heeft OOIT HAAILEMMERSTIUAT 779 LEIDEN 071 174344 LEIDEN AAD RIETVELD De onrust in Leiden-Noord groeit, zegt buurtbewoner B. Pater, sinds Engelsen in tenten, caravans en bestelbusjes bezit hebben genomen van de PTT- centrale aan de Koningstraat. De buurt zou bang zijn voor diefstal, inbraak en drankmis bruik. „Het is altijd hetzelfde verhaal, maakt niet uit of we in Hillegom staan, in Bennebroek of Leiden", zegt een van de En gelsen. „Mensen beoordelen ons alleen op ons uiterlijk. Zo dra wij ergens staan, komen de roddels op gang. Ik begijp dat ook wel een beetje. Wij staan in feite buiten de maatschappij." Er zitten zo'n honderd Engel sen in en bij de oude PTT-cen trale. Ze wonen in de kantoren, hebben hun tentjes opgeslagen in laad- en losruimtes en gara ges en de parkeerplaats staat vol busjes en caravans. Er zijn 'eco nomische vluchtelingen' bij, die voor een baan in de Bollen streek naar Nederland kwamen. En er zijn new age-travellers, zoals ze in Engeland heten, die niet meer in een huis willen wo nen en met hun busjes door het land trekken. Ze zijn naar Ne derland gekomen in de hoop dat hun afwijkende manier van leven hier wél zou worden geac cepteerd. Maar dat viel tegen. „Nederland heeft toch de re putatie een liberaal land te zijn", zegt Sorell, een goed op geleide Engelse die besloot te gaan trekken toen ze na haar af studeren geen baan kon vinden. van uit gaan dat het puur van dalisme is. We hebben niet het idee dat iemand het speciaal op Albert Heijn heeft gemunt. We hebben er overigens wel over zitten piekeren hoor. Het zou natuurlijk kunnen zijn dat de dader iemand is die het niet eens is met onze import uit Zuid-Afrika. Of een ontevreden klant. Maar dat blijkt verder nergens uit. Bovendien zijn er ook andere winkels waar de laatste tijd ruiten worden inge gooid. Bij de apotheek aan de overkant bij ons is dat bijvoor beeld een paar weken geleden ook gebeurd." Een woordvoer ster van de Kooi Apotheek be vestigt dit verhaal. De bedrijfsleider van AH aan de Hooigracht vermoedt dat de daders gezocht moeten worden in de categorie 'jongeren die zich vervelen'. „Vanwege het aanhoudend slechte weer pro beren ze op deze manier mis schien een beetje lol te maken. Vluchtelingenwerk op 300 vluchtelingen en asielzoekers nog maar 18 begeleiders over. En dat is erg weinig. De stich ting zoekt nieuwe vrijwilligers. De begeleiding van asielzoe kers geeft veel werk. Van Blijs- wijjc: „Die mensen moeten een huisarts hebben, een tandarts, ingeschreven worden bij het ziekenfonds, een bankrekening openen, een uitkering aanvra gen, ze moeten weten hoe een strippenkaart werkt, waar de winkels zijn en wanneer ze de vuilniszak buiten moeten zet ten. En dan krijgen ze ook nog eens allemaal brieven van in stanties die ze zelf niet kunnen lezen. Allemaal dingen die erg veel tijd vragen." Vluchtelingen werk heeft zes zeven nieuwe vrijwilligers nodig. En Van Blijs wijk zou het prettig vinden als daar wat oudere mensen onder waren. „Want die hebben vaak de ambitie niet meer om te sol liciteren. En ze brengen levens ervaring mee." Van de vrijwilligers wordt ver wacht dat zij minimaal 15 uur per week aan de begeleiding van asielzoekers besteden. Voor belangstellenden wordt donder dag 19 augustus een informatie bijeenkomst gehouden in het pand van vluchtelingenwerk aan de Oude Rijn 44c. Die bij eenkomst begint om 19.30 uur. „Het heeft mij verbaasd dat wij hier net zo veel. en misschien nog wel meer, weerstand oproe pen als in Engeland." Sorell heeft al besloten dat het na anderhalf jaar in Nederland mooi geweest is. Ze is druk Alhoewel ik niet zo goed begrijp wat hier de lol nu van is", ver zucht hij. „Het vervelende is wel dat de rekening van al die ka potte ruiten aardig begint op te lopen." Een woordvoerder van Ahold maakt zich oök geen zor gen over doelgerichte wraakac ties tegen het concern. Buiten Leiden zijn hem geen gevallen bekend van vergelijkbare ver nielingen gericht tegen Albert Heijn. Politiewoordvoerder R. Blom zegt zegt dat beide getroffen ge bouwen de komende tijd extra in de gaten worden gehouden. De politie houdt er wel rekening mee dat de daders het speciaal op Albert Heijn hebben ge munt. Van vergelijkbare vernie lingen bij andere bedrijven zijn de afgelopen weken geen aan giften gedaan. Blom: „Na vijf keer lijkt er toch iets meer aan de hand te zijn dan een enkel voudig kattekwaadje. City Run voor hardlopers, wielrenners en skeelers LEIDEN ERNA STRAATSMA Wielrenners, hardlopers en skee lers kunnen zondag 15 augustus meedoen aan de de 'City Run' in Leiden. Start en finish zijn voor het stadhuis in de Breestraat. De manifestatie is georganiseerd door de gemeente, in samenwer king met de atletiekverenigingen Holland en De Bataven en de Leidse Road Runners Club. Tij dens de City Run zou op het Stad huisplein ook een bierfestival worden gehouden, maar dat is in het water gevallen. „Ik dacht, we hebben alle faciliteiten voor de profronde van Nederland, die een dag later in Leiden begint, toch staan", zegt mede-organisator A. van der Luit. „Laten we daar dan zondag ook iets leuks mee doen. Maar dat gaat dus niet door." Trimmers en wedstrijdlopers kunnen zich inschrijven voor res pectievelijk een afstand van 3400 (start 13.00 uur) of 6800 meter (start 14.45 uur). Wielrenners moeten een afstand van 80 kilo meter afleggen (start 16.00 uur). De wedstrijd voor skeelers is nog niet definitief geregeld. De af stand is afhankelijk van het aantal deelnemers (start 13.45 uur). Deelnemers kunnen zich bij de start opgeven. doende de bus te verbouwen. De slaapruimte komt boven de stuurcabine. zodat ze wat meer leefruimte achterin krijgt voor zichzelf, haar partner en de bond. Als dat werk gedaan is, zetten ze koers naar het zuiden. „Spanje of Portugal. Kijken of we daar iets kunnen opbouwen. Er is in ieder geval meer ruimte dan hier." Ze zegt dat ze niet de enige is van de Engelsen die met verhuisplannen rondloopt. In Nederland voelen ze zich niet welkom. „De mensen hier kij ken je aan alsof je de honden stront aan hun schoenen bent", zegt Steve. Bloementafel Het parkeerterrein achter de display. „Er zijn contacten met de vereniging voor slechtzien den. We denken aan een oplos sing met geluid", aldus Joustra. De zeven perrons worden in een waaiervorm aangelegd voorbij het huidige kantoor van de NZH. Dat kantoor wordt overigens afgebroken. De nieuwbouw komt een stuk ver der richting Plesmanlaan. Tus sen de in- en uitstaphaltes en de rotonde bij het belastingkan toor komt nog een speciaal ter rein voor wachtende bussen. „Een aantal minuten voor ver trek mag de lijnbus pas voorrij den bij de haltes. In de tussen tijd moeten ze wachten op het parkeerterrein. Daar kunnen chauffeurs pauzeren en elkaar afwisselen." Vanwege het ruim tegebrek aan de zijde van het PTT-centrale is een volle cam ping met vreemde caravans en vreemde bewoners geworden. Met plastic zeilen hebben ze af dakjes gemaakt naast hun vaak krakkemikkige caravans. Van een grote houten kabelhaspel is een gezellige bloementafel ge maakt. De meeste mensen die er rondlopen dragen oude kle ren en schoenen. Ze hebben kaalgeschoren hoofden en een staart, dreadlocks in hun haar, een ringetje door hun neus. „Natuurlijk heb je hier ook problemen met drank en drugs en criminaliteit, maar die heb je daarbuiten ook. Het zijn hier meest aardige mensen", zegt Steve. „En we helpen elkaar op een manier die je in de burger maatschappij alleen in gezin nen tegenkomt. Het zijn men sen waar je op kunt bouwen." In de meeste rijdende huizen is geen luxe te vinden. „Dat hebben vrij niet nodig", zegt So rell. „Wij zijn bereid om het met minder te doen dan de meeste mensen. We leven in een ver spillende maatschappij en dit is een goede manier om daarmee om te gaan. We hebben hier toi letten en stromend water en dat is al heel wat." Voor het hek staan drie mini- containers. Op een bord aan het hek wordt de bewoners ver zocht hun vuil gescheiden aan te bieden. „Mensen in de buurt vragen zich af hoe die lui aan die containers komen", zegt Pa ter. „Die moeten ze toch wel ge stolen hebben." Niets van waar, zegt Sorell. „We stopten ons Zenders Inwoners van Oegstgeest krijgen slechts twee nieuwe televi siezenders op de kabel. NS-station blijven zes bushaltes aan de Stationsweg gehand haafd. Maar ook die haltes wor den bediend met het RIS. Met de aanleg van het nieuwe busstation moet de NZH wach ten totdat de lange autotunnel onder het Stationsplein klaar is. Een groot deel van het bussta tion komt namelijk ook op het voorplein te liggen. Vermoede lijk begint de aanleg van de au totunnel in het voorjaar van 1994. Het zal dan zeker een paar jaar duren voordat de NZH met de bouw van het busstation kan beginnen. De totale aanleg- kosten lopen in de miljoenen guldens. De gemeente Leiden kan voor het busstation aan spraak maken op een rijkssubsi die van 7 miljoen gulden. vuilnis eerst in de containers in de buurt. Die waren daardoor steeds overvol en dat vonden we niet eerlijk. Toen hebben we geld bij elkaar gelegd en een paar van die dingen gehaald bij de reiniging." Onzin Dat de krakers zouden inbre ken. zoals de buurt volgens Pa ter vreest, is volgens Steve on zin. „Er is niets in die huizen dat wij willen hebben. Wij zijn geen inbrekers. Hooguit nemen we dingen mee die op straat lig gen of de groente die de markt kooplui weggooien. Maar wal is daar mis mee?" Volgens de Leidse politie hebben de krakers niet voor overlast gezorgd. „Eén keer was er een klacht over rookontwikkeling. Toen hebben wij iemand op dat terrein ge waagd zijn kachel wat lager te zettenlaat een woordvoerder weten. De meesten leefden in Engeland al op het randje. De sociale voorzieningen daar zijn vreselijk, zegt Sorell. „Dat was voor veel mensen een reden om naar Nederland te trekken. Twee jaar geleden kon je in de Bollenstreek makkelijk werk vinden. Oké, dan maken wij ge bruik van de Nederlandse maat schappij. Maar makkelijk is het niet." Werk in de bollenteelt of de visverwerking is voor de En gelsen overigens bijna niet meer te krijgen. .Alleen als ze je ken nen krijg je daar nog een baan. En als je geen baan hebt. zit je hier vast /onder geld en wat dot* je dan? Dat is een probleem." Keurmeesters De keurmeesters I Z van de bloemenvei ling Flora in Rijnsburg zien de zon nooit opkomen. Nieuwe kans voor Laser Promotions LEIDEN RUDOLf KLEUN Het Leidse Laser Promotions aan de Storm Buysingstraat heeft nieuwe financiers ge vonden. Daardoor verwacht het bedrijf dat het zich aan het in juni uitgesproken fail lissement kan ontworstelen. De zes personeelsleden zijn inmiddels in dienst van een nieuwe bv. „We zijn zeer le vensvatbaar", zegt directeur A. Timmermans. Timmermans schrijft de fi nanciële problemen toe aan forse investeringen die zijn gedaan in 1991 en 1992. „De omzet groeide fors. maar de uitgaven stegen nog sneller. Dat was inderdaad niet ver antwoord." Het bedrijf heeft vervolgens geprobeerd af spraken te maken met zijn crediteuren. Terwijl de on derhandelingen daarover lie pen, vroeg een van hen het faillissement aan. Dat werd bij verstek uitgesproken. De dagvaarding bereikte de di rectie pas toen de rechtbank de uitspraak al had gedaan. Timmermans benadrukt dat het bedrijf, dat is gespe cialiseerd in het maken van spectaculaire computerge stuurde lasershows, nu een goedgevulde orderportefeuil le heeft. Curator mr. J. Land man bevestigt de uitlatingen van Timmermans. Volgens hem hebben drie Leidse za kenlieden een zeer groot be drag beschikbaar gesteld om tot een akkoord te komen met de schuldeisers. Hun identiteit wil hij niet bekend maken. In de tussentijd heeft een nieuwe bv de activiteiten overgenomen. „Dat bedrijf huurt in feite de naam en de bedrijfsmiddelen." Overvaller snackbar aangehouden LEIDEN De Leidse politie heeft gisteren in Rotterdam een 27-jarige man aangehouden die drie overvallen op snackbars van Hendo heeft ge pleegd. Bij de overvallen aan de Marnixstraat en Lage Rijndijk werden enkele honderden gul dens buitgemaakt. De politie is achter de identiteit van de dader gekomen door het verspreiden van een signalement. De man heeft intussen bekend. Maandag wordt hij voorgeleid bij de officier van justitie. Leidsen met hulpgoederen naar Roemenië LEIDEN Opgewekt worden ze niet van hun bezoeken aan dorpjes in Roemenië. De armoe is enorm en de bevolking down. zegt de leidse Margreet Oortmeijcr. Toch vertrekt zij met haar colle ga Olga den Outer - beiden zijn werkzaam in het Sint Elisabeth Gasthuishof - op 21 augusQis weer met een bus hulpgoederen naar het Oosteuropese land. „Als het niet meer nodig is. houden we ermee op. Maar daar leek het vorig jaar nog niet op. En sindsdien is er ook weer een financiële terugslag ge weest", weet Oortmeijer. Oortmeijer en Den Outer be gonnen hun acties nadat zij drie jaar geleden in de krant een op roep om hulp hadden gele/en van een in Nederland woonach tige Roemeense. „We zijn be gonnen voor een straatje met twaalf gezinnen in Sukatug. Maar van het een komt het an der en nu komen we in kinder tehuizen in vier verschillende plaatsen." Naast levensmidde len en schoeisel willen ze deze keer in hun bestelbus vOOnÜ muziekinstrumenten en speel goed meenemen. „Om de vaak depressieve kinderen wat op te beuren." Degenen die de actie van de twee leidse vrouwen willen steunen, kunnen hun spullen afgeven aan de receptie van het Sint Elisabeth Gasthuis- hof aan de Caeciliastraat 16.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9