Leiden Trolleybus door Breestraat 'Groen-krakers' vrijuit Karlsruhe voorbeeld voor Leidse binnenstad Grachtenpanden aan Kort Galgewater Leiden jaagt niet op illegale buitenlanders Lammenschansweg pas volgend jaar aangepakt Straf tweeling voor vechtpartij Raadsleden over ouderen DINSDAG 27 JUL11993 Triest /i De Schoolstraat, dé I J winkelstraat van Voorschoten, loopt leeg. De Centrumwinkeliers worden er triest van Franse jongen aangereden leiden Een 16-jarige jongen uit Parijs is gisteravond aangere den dooreen 57-jarige vrouw uit Wassenaar. De jongen fietste de kruising Haagse Schouwweg/Plesmanlaan over bij rood licht. Dè vrouw reed in haar auto door groen licht. De Parijzenaar werd met een hersenschudding overgebracht naar het Acade misch Ziekenhuis. Auto's bekrast leiden Diverse auto's die geparkeerd stonden aan de Hugo de Vriesstraat zijn in de nacht van zondag op maandag bekrast met een scherp voorwerp. Vooral de lak van de auto's is daardoor be schadigd. De politie tast in het duister over de identiteit van de dader. leiden hans koenekoop De Leidse politie jaagt niet op illegaal in Leiden verblijvende buitenlanders. Volgens burge meester Goekoop wordt een te rughoudend en humaan vreem delingenbeleid gevoerd. Dat antwoordt hij op de schriftelijke vragen van de GroenLinks- raadsleden R. van Schreven en E. van Middelkoop. De twee Leidse politici klom men in de pen na de aanhou ding van vijf illegalen bij een in val in een flat aan de Agaatlaan. Dat was in maart van dit jaar. Een aantal van hen werd zonder tussenkomst van een advocaat het land uitgezet. Van Schreven en Van Middel koop vonden dat een opvallen de gang van zaken in Leiden, omdat de stad altijd terughou dend is geweest bij het opspo ren van illegalen. Het feit dat niet voor alle vijf opgepakte ille galen rechtsbijstand werd gere geld, baarde beide raadsleden extra zorg. Goekoop antwoordt nu dat bij die controle in de Agaatlaan de politie niet actief zocht naar illegale vreemdelingen die wer den verdacht van strafbare fei ten. Uit ambtsberichten was ge bleken dat daar een uitgezette illegale vreemdeling vprbleef. Bij toeval werden meer illegalen aangetroffen. 'Die Stadtbahn fahrt Bundes- bahn'. De slogan is een begrip in Karlsruhe, maar wordt als het aan wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) ligt 'verleidst'. De tram als trein. Een studiereis naar de Zuidduit- se stad, waar trams over spoor rails rijden, heeft de wethouder bekeerd. Samen met CDA-wet- houder J. Walenkamp van ver keer wil hij zich sterk maken voor een revolutionair open baar streekvervoer. Zestig procent van alle passa giers stapt in Karlsruhe uit in de Kaiserstrasse, de belangrijkste straat in de historische binnen stad die verder alleen te voet te bereiken is. In de spits rijdt elke minuut een tram met twee wa gons. Miljoenen mensen maken gebruik van de tram, duizenden vinden er hun brood- groter, maar is volgens de ge meente 'aanvaardbaar'. Aanvankelijk had de gemeen te het plan om dit jaar met de aanleg van de nieuwe weg te beginnen. Maar er blijkt meer tijd nodig te zijn om het beno digde geld uit allerlei 'subsidie potjes' van het ministerie van verkeer en waterstaat los te we ken. Het is de bedoeling dat het rijk een leeuwedeel van 1,5 mil joen voor zijn rekening neemt. ,,Met name het kruispunt met de Koninginnelaan is gevaarlijk. Dus zou er bijvoorbeeld een subsidie komen komen voor verkeersveiligheid kunnen ko men. De hele financiering moet wel nog dit jaar rondkomen", aldus Aletrino. Voordat het omleggen van de Lammenschansweg begint, wordt er in februari een info- avond gehouden. winning. ,,De trams rijden op tijd, heel regelmatig en worden na elke rit schoongemaakt. En het reizen per tram is niet duur. Een dag kaart voor het hele gezin kost 6 mark en daarmee kun je door» de hele stad reizen", vertelt de wethouder. Van Rij maakte de studiereis niet alleen. Wethouder J. van de Poel uit Voorschoten was erbij, burgemeester C. Sinke van Val kenburg, burgemeester S. Scheenstra van Oegstgeest en directeur A. Berkhout van de Kamer van Koophandel. Van Rij: „In Karslruhe zijn ze war dat betreft ook verder. Om het re gionale tramnet aan te kunnen leggen, zijn gemeentegrenzen opgeheven en is alles onder een bestuur gebracht. Dat is hier nog ondenkbaar" De tram in Karslruhe rijdt na melijk niet alleen door de stad. Het railnet is wijd vertakt. Dorpjes op dertig kilometer af stand van de binnenstad zijn te bereiken met de tram. „Het bij zondere is dat trams over be staande spoorrails rijden. Dat bespaart enorme aanlegkosten. De trams zijn uitgerust met twee besturingssystemen. Van Rij ziet het al helemaal voor zich. „Stel je voor, een tram van Leiden naar War mond. Of naar Sassenheim. Je kunt prima gebruik maken van de spoorrails richting Amster dam. Hoef je alleen maar een stuk tramrails aan te leggen door het dorp. In Karslruhe zijn i hobbels te leiden loman leefmans De reconstructie van de Lam menschansweg begint op z'n vroegst in 1994. De gemeente heeft de rest van dit jaar nodig om de financiering van het pro ject, ongeveer 2,5 miljoen, rond te krijgen. „Maar het gaat door. De kans daarop is in ieder geval meer dan vijftig procent", aldus G. Aletrino van de gemeentelij ke afdeling verkeer. Het plan voor de Lammen schansweg behelst het terug brengen van het aantal rijbanen voor auto's naar één per rich ting. De twee buitenste banen zijn dan voor bussen en taxi's, terwijl de afslagen verdwijnen. Voordelen zijn er vooral voor de voetgangers, die via 'eilandjes' veiliger kunnen oversteken, en voor de bussen, die ruim baan krijgen. De kans op files voor auto's wordt ontegenzeggelijk Van Rij en Walenkamp: 'We willen af van die stinkende bussen Mogelijk worden de stadsbussen in Leiden vervangen door trolleybussen. Binnenkort brengen de wethouders T. van Rij (PvdA/ruimtelijke ordening) en J. Walenkamp (CDA/verkeer) een bezoek aan Arnhem, de enige stad in Nederland waar deze elektrisch aangedreven bussen rij den. leiden hans koenekoopLeiden, maar in de tussentijd willen we toch af van die grote, „Zie de trolleybus vooral als een stinkende bussen in de Bree- tijdelijke oplossing. Uiteindelijk straat", zegt Van Rij. hopen we dat omstreeks het De 'schone' trolleybus geniet jaar 2015 de tram weer rijdt in in de toekomstplannen van de Leidse wethouder de voorkeur boven pendelbussen. In af wachting van de tram zouden deze^busjes de verbinding tus sen de stations Leiden en Lam menschans over de Breestraat verzorgen. De grote streekbus sen zouden dan worden omge leid via Hooigracht en Langeg- racht. Van dit idee wil het college af stappen als bekend is hoe duur de aanleg van een trolleynet is. In sommige straten van Leiden komen dan stroomkabels in de lucht te hangen. „Maar we den ken verder. De trolleybus zou ook een dieselmotor moeten hebben zodat de bus bij de sta tions de bovenleiding loslaat en als motorvoertuig verder rijdt naar de dorpen", aldus Van Rij. Als de tram in de loop van de volgende eeuw terugkeert in Leiden, dan moet die ook op treinspoor kunnen rijden. Dat idee deed de Leidse wethouder op tijdens een studiereis naar Iepen sneuvelen /i rr Ze sneuvelen bij I 3 bosjes. Deskundi gen vrezen dat er rond de eeuwwisseling geen iep meer overeind staat in Ne derland VRIJE TIJD Wandelen De Wandelkring Leiden houdt woensdag 28 en donderdag 29 juli een parkenwandeltocht. Af standen 5 en 10 kilometer. Start tussen 9 en 15 uur op het Stad huisplein. Inschrijfgeld 3 gul den. InJ. 01720 - 75724. Vrijwilligers De Leidse Vrijwilligerscentrale aan de Oude Rijn 44 b is van 30 juli tot en met 16 augustus ge sloten. 17 augustus is het bu- nemen waar wij nog voor staan. Alleen al het overleg met de spoorwegen duurt jaren. Een regionale tram in Leiden en omgeving is dan ook geen korte termijnvisie, beseft Van Rij zich terdege. Voorlopig wil Van Rij samen met Walenkamp de buurge meenten van Leiden warm ma ken voor de tram. Mogelijk rij den over vijftien jaar de eerste trams door de Breestraat. „In onze plannen voor de infra structuur houden we al reke ning met de tram. Neem dat bouwplan aan de 5 Meilaan. Het is niet de bedoeling dat een weg tussen blokken fiats gaat slingeren. Die weg moet recht zijn. Om dezelfde reden kiezen we voor een lange tunnel onder het Stationsplein. Zodat er op het plein ruimte is voor de tram." Karlsruhe. Daar is een wijd vert akt regionaal tramnet. De tram maakt er voor een deel gebruik van de sporen van de Bundes- bahn. Karlsruhe is volgens Van Rij hét voorbeeld voor Leiden. De schone tram heeft er de stin kende bus verdrongen. „De filo- sifie is uniek. Karlsruhe zorgt er gewoon voor, dat het openbaar vervoer aantrekkelijker is dan de auto." leiden loman leefmans Voor het afranselen van drie mannen is een 19-ja- rige Leidse tweeling gistermiddag door de Haagse rechtbank veroordeeld tot respectievelijk honderd en vijftig uur dientverlening. De broers schopten en sloegen op 18 september van het vorig jaar bij een feestje in de Stevenshof twee ongeveer even oude mannen. De dag daarop brachten ze een man zwaar letsel toe. De broers hadden op het bewuste feestje, net als de rest van de feestgangers flink gedronken. Een man had om onduidelijke redenen een van de broers uitgedaagd om 'het buiten uit te vech ten'. Eenmaal in de open lucht voegden een twee de man en de tweelingbroer zich bij de kempha nen. De broers 'wonnen' en lieten de andere twee met kapotte kleren en lichte kneuzingen achter. De volgende dag was het weer raak. Een derde man die verhaal over de vechtpartij kwam halen, werd het volgende slachtoffer van de tweeling. Hij liep kneuzingen op en werd zelfs in het voorhoofd gebeten. „Dat was een paniekreactie", zei een van de broers, die achteraf berouw toonde: „Het had niet mogen gebeuren." Zijn broer dacht daar an ders over: „Wij zijn niet begonnen", hield hij rechter Van der Heide voor. „Het is een 'volmaakte' openlijke geweldple ging. En hoewel de twee nog nooit voor de rechter hebben gestaan, eis ik direct een gevangenisstraf' zei officier van justitie Van Ek. Maar Van der Heide vond dienstverlening als straf nuttiger. Hij veroordeelde de twee bovendien tot een schade vergoeding van ongeveer 300 gulden. Als het aan de gemeente ligt komen er appartementen op de plaats aan het Kort Galgewater waar nu nog dichtgetimmerde panden staan. ARCHIEFFOTO JAN HOLVAST loman leefmans De gemeente overweegt de zogeheten Blonk-panden aan het Kort Galgewater om te bouwen tot grachtenpanden met eenge zinswoningen en appartementen. Eerdere plannen om een appartementencomplex met garages in de grond op die plaats te bouwen werden zowel door omwonenden als door het gemeentebestuur te massaal gevonden. De panden, op de plek waar vroeger de Calex-garage en een graanpakhuis van de Leidse ondernemer N.G. Blonk zaten, wer den in 1988 overgenomen door de gemeen te. Verschillende plannen passeerden ver volgens de revue: van een parkeergarage tot luxe appartementen. De eerste serieuze te keningen werden vrij recent gemaakt door de Amsterdamse architect P. de Ley. Hij ontwierp één gebouw met tien apparte menten van ongeveer vier ton per stuk met parkeerplaatsen onder de grond, een grote, gezamenlijke binnentuin en uitzicht op de historische haven. Dat plan bleek te duur en ook nieuwe ontwerpen die uitgingen van dure apparte menten met parkeerdek haalden het niet. De dichtgetimmerde en inmiddels verpau perde Blonk-panden bleven een doom in het oog van buurtvereniging, schippers en gemeente. Daarom is men op het stads- bouwhuis nu aan het 'heroverwegen', zoals huisvestingsambtenaar N. Kroon het om schrijft. „Het laatste plan was best mooi, maar de voorwand kwam op de maquette wat massaal over ten opzichte van bijvooor- beeld de Stadstimmerwerf verderop. Nu zijn we aan het kijken of er aan de voorkant moderne grachtenpanden op die plaats kunnen komen", aldus Kroon. De gemeente, die dit plan zelf zou willen ontwikkelen, heeft nog geen architect in de arm genomen om het nieuwe idee uit te werken. Daar is het volgens Kroon ook nog veel te vroeg voor. Eén ding weet hij al wel zeker: deze woningen en appartementen zullen niet goedkoop worden. leiden loman leefmans Alle negen krakers die op de ochtend van 10 maart door de ME uit het Groen-complex aan de Langebrug werden gesleept zijn gisteren vrijgesproken van huisvredebreuk. De Haagse rechtbank achtte het niet aan nemelijk dat de eigenaar de panden toen in gebruik had en dus kon er van huisvredebreuk geen sprake zijn. Tegen de kra kers was een boete van 750 gul den geëist. Drie van de negen krakers (een man en twee vrouwen) kregen wel een gevangenisstraf van een week opgelegd omdat ze verfzakjes en rotjes naar de politie hadden gegooid. Die week hadden ze echter al 'in voorarrest' doorgebracht. „Dat betekent dus dat je geen dag meer in de cel hoéft", legde rechter Van der Heide gister middag uit na een marathonzit ting van drieënhalf uur. Bij de krakers en een tiental meegereisde sympathisanten heerste na afloop blijdschap en opluchting, ondanks dat drie van hen toch een strafblad krij gen. Daar zag het eerder op de middag niet naar uit. Tussen de betogen door bestookte officier van justitie Van Ek de krakers en hun twee raadslieden met felle en soms denigrerende op merkingen zoals 'jullie maken altijd/roep' en 'nou niet mekke ren'. En Van der Heide stuurde een verdachte de zaal uit omdat hij zijn pet niet wilde afzetten. Een voor een werden de ne gen voorgeleid. De meesten anoniem, wat soms cabareteske vragen opleverde: „Meneer drie, is het waar jullie in het kraak pand van jas zijn gewisseld." Telkens was het verweer het zelfde. Het pand was niet in ge bruik en ze hadden bovendien voorafgaand aan de ontruiming de deurwaarder niet gehoord die met bussen vol ME als rug dekking hun sommeerde te ver dwijnen. Ook voerden de negen aan dat bij de ontruiming extreem veel geweld tegen ze was ge bruikt en dat ze erg lang waren vastgehouden, de meesten acht dagen. Van Ek was niet onder de indruk en wilde voor zes van de krakers een boete van 750 gulden zien en twee weken voorwaardelijke celstraf. De overige drie, waarvan vaststond dat de met 'rotzooi' naar de po litie hadden gegooid, moesten twee weken zitten met nog eens twee weken voorwaardelijk. Na een korte schorsing kwam Van der Heide echter met zijn vrijspraak. Eigenaar gebr. Deur hof BV had volgens hem ten tij de van de kraakactie het pand niet in gebruik, dus konden de krakers niet van huisvredebreuk worden beticht. Wel van ge weldpleging. Nicaragua De Stichting Vriendschapsband Leiden-Juigalpa zoekt mensen die zaterdag 7 augustus willen meewerken aan het maken van kistjes. Die dienen als verpak king voor een aantal door het ministerie van WVC ter beschik king gestelde typemachines, die naar Juigalpa verscheept wor den. Contactpersoon is J.W. de Pater, Morsweg 254, Leiden. Tel. 071-310720. Calligrafie Buurthuis Vogelvlucht aan de Boshuizerlaan 5 organiseert dit seizoen cursussen bridge en calligrafie voor beginners. De bridgecursus wordt gehouden op maandagen van 9.00 tot 10.30 uur en kost ƒ4,50 per maand. Calligrafie wordt gege ven op twaalf woensdagen van 10.00 tot 11.30 uur en kost in to taal ƒ38,50 inclusief materiaal. Actiegroep maakt zelf een folder over 'De Vliet' leiden wim koevoet Leidse gemeente-ambtenaren en het zwembadpersoneel doen het piet. Dus heeft de actie groep die ijvert voor het voort bestaan van het openluchtbad De Vliet zelf maar een folder ge maakt over het zwembad aan de Voorschoterweg. Sinds enige tijd liggen bij de VW aan ae Stationsweg zelfgemaakte sten cils. De VW heeft toegezegd dc informatie te verspreiden De gemeente Leiden wil af vanhet bad, waarop jaarlijks enkele tonnen verlies worden geleden. Sterk teruggelopen be zoekersaantallen dreigen het complex de kop te kosten. De gemeente geeft liever geld uit aan een opknapbeurt van de overdekte zweminrichting De Zijl dan aan het openluchtbad. De actiegroep verweet de VW aanvankelijk dat ze niets doet aan promotie van De Vliet. Dat zou een van de oorzaken zijn van de afgenomen belangstel ling voor het bad. De VW maakte echter duidelijk dat ge meente noch zwembadperso neel informatiemateriaal aanle verde. De VW moest daar altijd zelf om vragen. Met de stencils, waarop de openingstijden, faci liteiten en de bussen die in de buurt van het bad komen afge drukt zijn, hoopt dc actiegroep deze impasse te doorbreken. „We hebben wel de pech dat dit zo'n slechte zomer is", aldus woordvoerster M. Zonneveld- Ouwerkerk. Een aantal Leidse gemeente raadsleden doet dit najaar mee aan drie themamiddagen in het kader van het 'Jaar van de Ou deren'. De bijeenkomsten wor den gehouden in de raadzaal van het stadhuis en zijn een ini tiatief van vier ouderenbonden in Leiden. De Leidse politiek is op 15 september het onderwerp van de eerste themamiddag. Er is dan een discussie tussen Elly Kerckhoffs van de PvdA en Alexander Geertsema van de WD. Het gesprek gaat niet al leen tussen links en rechts, maar ook tussen jong en oud. De positie van ouderen in de oudheid staat centraal tijdens de themamiddag op 6 oktober. Historicus en burgemeester Cees Goekoop zal proberen ver gelijkingen met de huidige tijd te maken. CDA-wethouder loop Walenkamp mag zijn binnen stadsplannen verdedigen op de laatste bijeenkomst op 10 no vember. Ook hier wordt de po sitie van de ouderen extra be licht.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11