Internationale trein komt terug in Leiden over PTT-krakers 9PIt Is goed voor Image van Leiden' Gemeente zwicht niet voor eisen marktlui 8 ZATERDAG 24 JULI 19939719 Schildpadden De woonkamer van Karin van I JL den Bosch is een groot terrari um. Met haar man Wouter runt zij het landelijk opvangcentrum voor Schildpadden Op zoek naar foto 4 Q De Koning heeft de koningin I «3 de hand geschud. Ook die van Prins Claus. De Leidenaar zoekt nu iemand die dat unieke moment heeft gefotografeerd Vervolg van voorpagina „Dit is heel goed voor het image van de stad", zegt wethouder T. van Rij (PvdA/ruimtelijke orde ning). ,,Ik geloof dat nu eindelijk de cijfers eens gunstig hebben gewerkt voor Leiden. We staan ten slotte hoog op diverse hit lijsten. We zijn het op vier na drukste treinstation van Nederland, we hebben de meeste mensen die per fiets naar het station ko men ën we staan nu ook al tweede bij de aantallen passagiers die de treintaxi nemen." LEIDEN HANS KOENEKOOP De ministeries in Den Haag zijn Leiden goed gezind geweest. In een tijd van bezuinigingen heeft het omvangrijke stationsproject (totale kosten 140 miljoen) maximaal gescoord. De ge meente is met de subsidie van 81 miljoen gulden in staat alle wensen op verkeersgebied te vervullen: de lange autotunnel, een markant voetgangersplein, een tunnel speciaal voor de bussen en een nieuw busstation met een geavanceerd haltesys teem. Dat de Nederlandse Voor de dolgelukkige wethouders Walenkamp (I) en Van Rij was er alle reden om een glaasje champagne te nuttigen. foto dickhocewo'ning Spoorwegen wel hebben bezui nigd op de nieuwe stationshal, kan Van Rij en zijn collega-wet houder J. Walenkamp (CDA- /verkeer en vervoer) niet deren. De stationshal krijgt weliswaar een soberder uitvoering, bouw kundig blijft het mogelijk om in de toekomst alle gewenste voor zieningen te verwezenlijken, zegt Van Rij. „Door de bezuini ging komen nu slechts aan één De wethouders T. van Rij (PvdA/ruimtelij ke ordening) en J. Walenkamp (CDA/ver keer) voorspellen dat Leiden zijn recht streekse treinverbinding met Brussel over enkele jaren terug krijgt. Dat zal dan niet het gevolg zijn van de vele miljoenen gul dens die er in het Leidse stationsgebied worden geïnvesteerd maar van het reizi gersaanbod. Leiden staat met zijn 30 dui zend reizigers per dag op de vijfde plaats in Nederland. Verwacht wordt dat dit aan tal de komende jaren zal verdubbelen. Toch zal Leiden het vanaf 1996 zonder Eu ropese treinen moeten doen. De lobby van de gemeente om dit NS-besluit tegen te gaan, is op niets uitgelopen. Walenkamp en Van Rij hebben er herhaaldelijk op ge wezen dat een stad met een internationaal h)edrijfsleven eigenlijk niet zonder recht streekse internationale treinverbindingen kan, maar de NS willen hun Europese trei nen niet in te veel randstadsteden laten stoppen in verband met snelheidsverlies. Wel blijven er snelle treinen tussen Leiden en Rotterdam rijden. Aanvankelijk bestond de angst dat Leiden die ook zou kwijtra ken. De hoop van de wethouders op het te rugkrijgen van een volwaardige intercity- status van het Leidse station is gebaseerd op toekomstige ontwikkelingen. Van Rij wijst erop dat het rijk de rails 'gewoon' gaat verhuren. „De NS moeten dan nog bedrijfsmatiger gaan werken. Het kan dan niet anders dan dat ze hun treinen laten stoppen op de plekken waar de meeste rei zigers zijn." kant van de voetgangerspassage roltrappen. Maar de NS bouwt de hal zo, dat ze later, als het geld er wel is, moeiteloos aan de andere kant ook kunnen wor den aangelegd." Wat de wethouders belangrij ker vinden, is het papiertje dat gisteren op het stadhuis is bin nengekomen. Het is de beschik king van minister Maij waarop Leiden maanden heeft gewacht. „Ons project heeft bijzonder hoog gescoord. Dat is vooral te danken aan het integrale karak ter. Leiden heeft het samen met de NS, vervoersmaatschappij NZH en het Academisch Zie kenhuis ingediend. Bovendien bleken onze berekeningen bijna op de cent nauwkeurig te klop pen. Het is uiteindelijk het eni ge project dat de bezuingingen in Den Haag heeft overleefd. Stationsklok op plein Merenwijk LEIDEN WIM KOEVOET De klok van de binnenkort te slopen stationstoren keert wellicht terug op een toren die wethouder T. van Rij (PvdA) wil bouwen op het nieuwe plein dat moet ko men bij buurthuis Op Eigen Wieken aan het Valkenpad. De gemeente heeft die klok cadeau gekregen van de NS. Van Rij vindt dat er een pro minente blikvanger moet ko men op het plein. Hij wil de toren optiHgen met de klok. Vernielingenharde muziek en seks in parkMinisteries in Den Haag belonen stationsproject maximaal Terwijl velen afreizen naar zonnige stranden of weidse bossen, verkennen redacteuren van deze krant plaatsen waar het leven gewoon doorgaat. Een volgeschreven ansichtkaart, niet uit een buitenland maar uit onopgemerkte plekken in Leiden. De wijde waterkom die zich achter een aantal woonboten aan de Roomburgerweg aftekent, zit niet toevallig in het Rijn- en Schiekanaal. Toen het net was gegraven, werd juist hier in 1915 een 'openbare zweminrichting' geopend. Gewoon rond een stukje bocht van de 'Nieuwe Vaart', zoals het kanaal wel heette. „Het bestuur der Leidsche Zwemclub, aan wien het beheer is opgedragen, wekt de inwoners van Leiden krachtig op in grooten getale de nuttige en gezonde zwemsport te gaan beoefenen." Op enkele eilandjes in het hier wijde kanaal was ruimte voor sommige zwemaccessoires,. zoals hokjes of eerïspringtoren van twee meter. Het bad moest vanwege de waterkwaliteit in de jaren dertig sluiten, maar de eilandjes resteren onherkenbaar. Tachtig jaar later breken ze nog de golfslagen van de hinderlijk hard langsvarende motorboten. En ze dienen als tuinen op het 'Roomburgereiland' voorde woonbootbewoners. De Poseidon, de Agapanthus, de Wijde Blik, het Einde, om er een paar te noemen, liggen tegenover het park 'De Bult' en een bedrijf van de gemeentelijke afdeling groen. Tien boten in totaal, een beetje schots en scheef achter elkaar, zo lijkt het. Provinciale èn gemeentelijke grond. Rijzend glas De woonboot is de woonboot niet meer. Op de kop van het eiland, richting Hoge Rijndijk, Bezwaarschrift liouclt terras Visbrug tegen kunt er je fantasie laten gaan. Ligbad en toilet zijn er niet langs een wand gebouwd, maar in het midden van de ruimte. Vreeburg kijkt uit op de twee geiten en kippen in zijn tuin. Nu is het geld 'een beetje op' al moet er aan de woonkamer nog wel het een en ander gebeuren. Over een jaar is alles ldaar. Stemhokje Buurman J. van der Geer, een oud-marineman die al twintig jaar op zijn 'Praathuis' zit, zei het al: een boot is meer geaccepteerd als manier van wonen. Vroeger ja, toen moesten ze bij verkiezingen nota bene gelijk met de woon u'tfgeubewoners naar een stemhokje. Maar nu doet het comfort van een woonboot niet meer onder voor dat van een stenen huis. En ook is hij trots op zijn tuin, waar zelfs dé bonte specht een keer een bezoek aan bracht. Een uitverkoren plek, je zal er mee gestraft worden. /Mies kits, zo lijkt het, in deze kleine gemeenschap, waar in korte tijd vier nieuwe boten de oude vervingen. Zoals van nieuwkomer J. Rijsbergen, die hier begin vorig jaar begon aan zijn kolossale witte, rechthoekige tweedeksboot, waarop hij sinds december woont. Als 'vreemde eend in de bijt' mocht hij 'opeens' niet meer achterom langs zijn boot over het tuineiland. Want mensen willen graag hun privacy. Dus plaatste hij maar een golfijzeren werkschuurtje op een betegeld stukje gras tegenover de voorkant van de boot, langs het fietspad op de Roombergerweg. Het schuurtje kreeg ook nog wielen, zodat het als het ware geparkeerd staat. Nee, het laatste woord is er nog niet over gezegd. Een rimpeling in het door groen omgeven water van het Rijn- en Schiekanaal? Of meer? Ach, bij een golfslag kan het raam nog altijd dicht. Om louter procedurele redenen kan er deze zomer op de Vis brug nog geen terras komen. Er is geen sprake van dat wethou der A. van Bochove (CDA) on der druk van de marktkooplui op eigen houtje heeft besloten het terras met een jaar uit te stellen. ,,lk heb niet anders ge daan dan een goed gebruik in Leiden te respecteren. Als een beroepsprocedure loopt, schort het college de besluitvorming op. En dat is dus gebeurd." Van Bochove doelt op het be zwaarschrift dat de Centrale Vereniging voor de Ambulante Handel tegen de verplaatsing van twaalf marktkramen op de Visbrug heeft ingediend. Op 30 juni kregen de handelaren van de gemeente opdracht om van af zaterdag 17 juli hun stand plaatsen op de Aalmarkt op te zetten. Café Van Engelen zou vanaf die dag op marktdagen een terras mogen inrichten op de Visbrug. „Tegen die maatregel mogen de kooplui bezwaar maken. De gemeentelijke commissie be roep- en bezwaarschriften be oordeelt die bezwaren en geeft advies aan het college. Maar de ze commissie komt pas in sep tember weer bij elkaar. En tegen de tijd dal het college een be sluit over het bezwaarschrift neemt, is het misschien al okto ber. Dan is het tcrrasscizoen voorbij. Vandaar dat ik de koop lui heb gezegd dat het nog wel een jaar kan duren voordat er daadwerkelijk een terras op de Visbrug is." De uitlatingen van Van Bochove schoten vooral de PvdA-fractie in het verkeerde keelgat. De sociaal-democraten verweten de wethouder in strijd met het raadsbesluit van sep tember vorig jaar te handelen. Daarin sprak de gemeenteraad zich uit voor de vorming van terrassen op de marktenroute, in het bijzonder op de Visbrug. Nu de PvdA de status van Van Bochoves besluit kent, bindt de fractie in: „Zo hadden wij de zaak niet begrepen. In dat geval moeten we eerst de beroeps procedure afwachten. Maar ik mag dan wel aannemen dat het college die bezwaren opzij legt en in het najaar zo snel moge lijk het terras laat aanleggen. In het najaar kun je ook nog zo merse dagen hebben", vindt raadslid E. van der Veen. Talent gezocht voor 3 oktober* LEIDEN De 3 October Vereeniging houdt zaterdagmiddag 2 oktober een grote, Leidse talentenjacht. De komende, honderdste viering van Leidens Ontzet moet helemaal een groot muzikaal spektakel wor den, Van-Loc Towers en Paul de Leeuw tot het voltallig Londens Symphonic Orkest en de eenmalige terugkeer van Rubberen Rob bie. Maar onder de titel 'Tussen de schuifdeuren' gaat de 3 October Vereeniging proberen ook plaatselijk nieuw talent te ontdekken. Al les mag op die zaterdagmiddag op het Stadhuisplein. Van klassiek tot modern en de uitvoering mag zowel playback, gesoundmixed, karaoke of unplugged. Liefhebbers worden verzocht zich voor 1 september aan te melden op het nummer 071-141318. LEIDEN «FRANK BUURMAN De krakers van de oude PTT- panden aan de Koningstraat- /Willem de Zwijgerlaan veroor zaken veel overlast in de directe omgeving, zeggen omwonen den. De Britse krakers, in Lei den Noord neergestreken na de ontruiming van het Parmentier- complex enkele maanden gele den, zorgen vanwege hun open bare dronkenschap, ge schreeuw, luide muziek en on hygiënische gewoonten voor veel 'irritatie. Het buurtcomité eist in een brief aan de Leidse politieke partijen dat er onmid dellijk maatregelen worden ge- V ernieuwingswijk „Leiden Noord is een sociale vernieuwingswijk. Wat de ge meente echter in de buurt van het gekraakte pand laat gebeu ren gaat daar recht tegen in. De krakers doen alles wat verboden is", zegt B. Pater, de woordvoer der van het comité. De krakers hebben naast de gekraakte pan- den diverse bussen neergezet waarin wordt gebivakkeerd. Ze zouden regelmatig de wijkcon- tainers plunderen, vernielingen aanrichten en zorgen voor on hygiënische toestanden. „De bewoners kunnen niet begrij pen dat hun kinderen op nor male wijze geen woonruimte kunnen krijgen en de krakers wel. De krakers lopen vaak mid den in de nacht te schreeuwen, rijden met winkelwagentjes rond en zetten hun muziek voluit. Een van de bewoners heeft al geconstateerd dat in het openbaar, in het Huigpark, de liefde wordt bedreven. De kra kers lopen, bier drinkend, over de openbare weg rond. In de omgeving van de gekraakte panden stinkt het en het is er vuil. De cannabisplanten groei en openlijk voor de ramen van het pand", stelt Pater. Voedingsbodem Volgens Pater zijn de omwo nenden bang en vragen ze zich af hoe ver de gemeente de kra kers laat gaan. De gemeente zou op deze manier weer een rijke voedingsbodem laten ont staan voor de Centrum Demo craten en de Centrumpartij, vindt Pater. Bij de Leidse politie zijn de laatste maanden overigens nau welijks klachten binnengeko men over de krakers. „Als de mensen bij ons klagen grijpen we natuurlijk in, maar tot op heden zijn er amper meldingen geweest over overlast. We gaan er dus van uit dat het er rustig is", zegt politiewoordvoerder R. Blom. TEEKENSADVOKATEN Bedrijfsgerichte advokatuur Europees netwerk (si Juridische ondersteuning van onderne mingen is ons specialisme. Daarnaast biedt ons lidmaatschap van Lawspan International de ondernemer in de Leidse regio een unieke mogelijkheid voor juridische bijstand in Europa. Vestigingen te: Leiderdorp, Karolusgulden 32-38, postbus 118, 2350 AC tel. 071 -41 30 21, fax 071 - 41 06 84 Haagse Schouwweg 8E, 2332 KG tel. 071 - 32 27 38, fax 071- 32 14 21 Geld van vervoersprojecten van andere steden is weggehaald ten behoeve van de Leidse sub sidie", glundert Walenkamp. Verwijten naar de NS over hun bezuinigingen zijn niet op zijn plaats, vindt Walenkamp. „Vergeet niet dat zij het project hebben angezwengeld. Wij kun nen wél zeggen dat we het heel goed hebben opgepikt. En het is belangrijk geweest dat CDA en PvdA in Leiden een eensluiden de visie hadden. Dat heeft zeker geholpen om onze partijgeno ten in de Tweede Kamer over de streep te trekken. 38 miljoen van de subsidie is bestemd voor de aanleg van de lange autotunnel, waarvan de aanleg in het voorjaar van 1994 begint. 20 miljoen mag de ge meente besteden aan de voor plein van het slation. Het nieu we busstation krijgt een subsdie van 7 miljoen, de overige 10 miljoen is voor de Terweetun- nel. In de bouw van die speciale bustunnel steekt Leiden zelf 15 miljoen gulden. De NS betaalt alles aan de sporen en de sta tionshal. Bijdragen van het Aca demisch Ziekenhuis en op brengsten uit grondverkopen maken het financiële plaatje ropd. Als alles volgens schema verloopt, is in 1998 alle 140 mil joen opgemaakt. GROETEN UIT LEIDEN Slapen onder de waterspiegel op een uitverkoren plek Aan een in 1915 ingstelde 'open zweminrichting' danken de woonboten bij het Roomburgereiland hun groene tuinen doet de licht deinende boot met rijzend glas denken aan het doorzichtige ontwerp van café de Waterlijn in het Galgewater. Maar het driekantige uitzicht vanuit de woonkamer is tijdelijk, vreest eigenaar Jos Maas. Hij kijkt onder meer naar de Roomburgerpolder, waar straks een flatgebouw voor zijn neus komt. Dan wordt de glazen wand maar een dichte wand. Langs een wenteltrap dalen we af naar een verrassende onderverdieping met werk-, slaap- en badkamer. Achter het hoge slaapkamerraam, waar je het vaarverkeer wat sterker hoort, ligt de waterspiegel slechts tien centimeter lager. Daarom heeft Maas plastic bakken buiten sommige ramen gehangen. Om bij een golfslag het water op te vangen. 'We slapen onder waterpeil'. Zijn boot is nog naamloos. Is 'Nautilus' misschien een idee? Even later wordt ons een foto getoond van een lege betonnen foto henk bouwman bak over het II. Daar begon het vopr Hans Vreeburg vorig jaar september mee. Een jaar later is hij buiten bezig met de afwerking van zijn kozijnen. En wat dacht je van de zachtgroen betegelde badkamer van deze eigenhandig gebouwde 'Dobber' aan het andere einde van het Roomburgereiland. Ie

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 9