Leiden 'Breestraat kan niet wachten op de tram' Inderdaad, voor een dubbeltje op de eerste rang. 'De tram maakt een revival door' Gemeente heeft haast met bouw flats Vijf Meilaan Jaar cel geëist voor afpersing in casino Hoezo zuinige tijden? Nü SuperSALE bij J Ingang stadhuis met verf beklad VRIJDAG 2 JUL11993 DEN HAAG/LEIDEN Cerber Officier van justitie P. den Hól lander eiste gisteren voor de Haagse rechtbank een jaar cel tegen een 41-jarige Eindhove- naar wegens afpersing van een medewerker van het casino van Holiday Inn. De verdachte heeft vorig jaar juli onder bedreiging van een vuurwapen van een medewerker zijn vergokte geld teruggeëist. Hij was op 22 juli vorig jaar tussendoor een keer vanuit het Leidse casino naar zijn huis in Eindhoven gescheurd om extra geld te halen, maar uiteindelijk vergokte de 41-jarige Eindhove- naar dezelfde middag nog alles wat hij had: bijna 6.000 gulden. En omdat hij niet naar huis wil de 'lopen', vroeg hij om een 'katje', (een kleine troostprijs) zoals dat in het Brabantse ille gale gokwereldje schijnt te he ten. Maar in het Leidse casino kende men dat gebruik niet of wilde men het niet kennen. Daarom haalde de Eindhove- naar zijn pistool uit de auto, richtte dat op de uitsmijter van het casino en eiste al zijn geld terug. Dat kreeg hij niet, maar de zaak liep uiteindelijk met een sisser af. Aanklager Den Hollander vond een gevangenisstraf op zijn plaats: „Mensen die zo het 'recht' naar hun eigen hand zet ten horen in de gevangenis". Man betast 5-jarig meisje leiden Een Onbekende man heeft gisteravond rond zes uur in de brandpoort achter het Rietveldpad een 5-jarig meisje onzede lijk betast. De man nam het meisje mee toen een buurvrouw hem in de gaten kreeg. Bij een speeltuin in de buurt liet hij het meisje gaan. Haar moeder, die door de buurvrouw gewaar schuwd was, vónd haar daar. Man getroffen door marmeren plaat leidenEen 42-jarige bouwvakker uit Papendrecht is gisteren met een gebroken linkerbeen naar het Academisch Ziekenhuis gebracht na een arbeidsongeluk op de Archimedesweg in Lei den. De man viel van een steiger en werd op de grond geraakt door een 100 kilo zware marmerenplaat die van dezelfde steiger naar beneden kwam. De oorzaak van het ongeluk was vermoe delijk dat de niet geborgde hefsteiger uit balans raakte. De ar beidsinspectie stélt een onderzoek in. Brandstichter aangehouden leiden Een 17-jarige jongen is gisteravond aangehouden, nadat hij met een vriend èen berg hooi aan het joppepad in de Meren- wijk in brand had gestoken. De twee werden door de politie be trapt. Zij gingen er als een haas vandoor, de een op een snor fiets, de ander op een racefiets. Een van de twee werd aange houden, de ander denkt de politie vandaag in de kraag te vatten. Oorzaak ongeluk heistelling onbekend leiden De afdeling bouw- en woningtoezicht van de gemeente heeft niet kunnen achterhalen wat de oorzaak is van het gisteren gebeurde ongeval met een heistelling bij het Meloenpad. De ar beidsinspectie zag van een onderzoek af, nadat ze hoorde dat er zich geen persoonlijke ongelukken voor hadden gedaan door het omvallen van de heistelling. De zaak is voor verdere behande ling overgedragen aan de betrokken verzekeringsmaatschappij- Slag f? Ze zouden vrijwillig I D gaan. Maar toen puntje bij paaltje kwam gaven de Engelse krakers huize Gerto niet zonder slag of stoot op. Hij wees op het strafblad van de verdachte waarop jaar na jaar veroordelingen wegens mishan delingen prijken. De verdachte vertelde dat die eerdere veroordelingen te dan ken waren aan zijn werk als portier. ,,lk ben twintig jaar por tier geweest. Ze hebben vijfmaal op mij geschoten. Twee keer door m'n knieën en m'n nier hebben ze er ook uit gescho ten", aldus de massieve ver dachte. De Eindhovenaar be weerde zelfs dat er bij hem thuis een oorkonde hangt waar op staat dat hij een aantal jaren geleden is uitgeroepen tot 'bes te portier van Brabant'. De ex-portier die nu in de WAO zit en bij-klust als 'onder houdsmonteur' in een Rotter damse discotheek, gaf toe dat hij fout was geweest, maar vond het wel gek dat deze zaak door het Leidse casino aan de politie was gemeld. ,,lk ken die portier goed, normaal praat je zulke za ken gewoon uit, zoiets wordt gewoon onderling geregeld. Mijn pistool was niet eens gela den." Officier Den Hollander hield het er op dat de verdachte 'zelfs niet het minste begrip voor zijn foute handelen' aan de dag leg de. De raadsman van de Eind hovenaar, mr. G. Bos, stelde een alternatieve straf voor. De rechtbank doet over twee weken uitspraak. Lauwe reacties op plannen Tegen een tram in de Breestaat bestaan weinig bezwa ren. Tegen de termijn waarin burgemeester en wethou ders de probleemstraat in het centrum willen aanpakken echter des te meer. ,,Voor 2010? Dat is veel te laat. CDA- wethouder Walenkamp moet nog deze raadsperiode concrete stappen nemen, zowel in de Breestraat als met de autoluwe binnenstad. De verpaupering mag niet tot in de volgende eeuw voortduren", zegt P. Langenberg, frac tievoorzitter van D66, volgens opiniepeilingen inmiddels de grootste partij van de stad. uitgangspunt dat het stadshart te allen tijde met het openbaar vervoer bereikbaar moet zijn. „Hij is bang dat de omzet van de middenstand anders af neemt. Dat zal inderdaad ge beuren als de Breestraat een desolate asfaltvlakte blijft. Maar dat is natuurlijk een oneerlijke vergelijking. D66 is ervan over tuigd dat het verlies aan klanten in een busvrije Breestraat kan worden gecompenseerd. Daar toe moet van de Breestraat een aantrekkelijk winkelgebied wor den gemaakt met plantenbak ken en terrassen. Door zo'n Breestraat hoef je ook geen tram te laten rijden, laat staan De democraten hebben al eer der hun afschuw over het uit blijven van concrete maatrege len uitgesproken. Ook toen werd Walenkamp verweten dat hij tot dusverre louter 'papieren tijgers' produceert. Langenberg moet niets heb ben van de tussenstap die Walenkamp in gedachten heeft. De wethouder wil nog voor de tram in de Breestraat rijdt de NZH-bussen verwijderen en vervangen door pendelbussen. Volgens Langenberg staart Walenkamp zich blind op het dat je er tot 2010 op hoeft te wachten." „2010? da's nog ver weg", zegt J. van den Berg, vestigings leider van V&D. „Ik vind de tram een prachtig idee, hoor. Voor mijn part laten ze de TGV door de Breestraat gaan. Maar 'm'n prioriteitenlijstje verandert er niet door. Bovenaan staan verkeerscirculatie, bereikbaar heid en een parkeergarage. En wat het gemeentebestuur alle maal onder die paraplu hangt, is van later zorg." J. Laurier van Groen Links is een stuk enthousiaster. „Her haaldelijk heeft in ons verkie zingsprogramma gestaan dat de tram het mooiste openbaar ver voer is. De tram sluit ook mooi aan op onze verkeersstrategie: met het openbaar vervoer tot diep in het stadshart. Dat is ook de reden waarom wij tegen D66-plannen tot omlegging v^n buslijnen zijn. Dat zou namelijk kwaliteitsverlies van het open baar vervoer betekenen PvdA-fractievoorzitter H. Baaijens: „In kan me vinden in de keuze voor de tram maar ik vind het allemaal veel te lang Maf A CL Omwonenden vin- I O den het volslagen maf, het plan van Alphen om in recreatiegebied Zee- gersloot een jongerencen trum te bouwen. Klaar y| q Leiden maakt kans I na Groningen het tweede centrum voor le vertransplantaties te wor den. Het AZL is er klaar voor. duren. Van het hele traject vind ik het gedeelte Centraal-Sta- tion-Breestraat-station Lam menschans veruit het belang rijkste. Met de aanleg daarvan moet zo snel mogelijk worden begonnen. Daarvan moeten rijk en vervoersmaatschappijen zijn te overtuigen." A. Geertsema, fractievoorzit ter van de WD: „Het maakt toch geen verschil of je nu door een grote bus, een kleine bus of een tram van je sokken wordt gereden? Ik snap niet dat dit als een oplossing wordt gezien. Die pendelbusjes moeten trouwens in net zulke grote hoeveelheden door de Breestraat als die NZH- gevaartes. De WD is voor de tram als openbaar vervoersys teem voor de regio maar van ons hoeft-ie niet door de Bree straat. Liever verwijderen wij op koopavond en op zaterdag de NZH-bussen zodat de mensen bij wijze van proef aan het pro menade-idee kunnen wennen. Dat is ook iets waarfhee je mor gen kunt beginnen en waarvoor je niet afhankelijk bent van het rijk." leiden aad rietveld Vervoermiddel uit oude tijden. Dat was de omschrijving van het woord 'tram' die ir. Th. Schoemaker van de techni sche universiteit Delft onlangs vond in een Engels woorden boek. Maar die omschrijving past niet meer. De Leidse wet houder J. Walenkamp heeft helemaal gelijk als hij zegt dat de tram het vervoermiddel van de toekomst is, zegt Schoema ker, die deel uitmaakt van de vakgroep verkeer van de TU. „Je ziet alom nieuwe aandacht voor die techniek. De tram maakt een revival door." Schoemaker kent legio voor beelden van plaatsen waar toch weer voor de tram wordt gekozen. Een lijn tussen Den Haag en Delft is in ontwikke ling, er wordt gesproken over een tramverbinding tussen Rotterdam en Zoetermeer, Utrecht wil de tram weer de binnenstad in halen. „In het buitenland zie je ook dat ver schijnsel. De tram is ook niet meer de 'bus op rails' dje hij vroeger was. In de regio rond Karlsruhe bijvoorbeeld is een net van tramverbindingen dat aansluit op de Bwidesbalm In Duitsland wordt de laatste ja ren ontzettend veel geïnves teerd in de tram. Maar ook in Frankrijk, in Nantes en Gren oble. zijn onlangs nieuwe Lij nen aangelegd." Het verbaast Schoemaker niet dat burgemeester en wet houders van Leiden met een plan komen voor een tramlijn van Zoetermeer naar Leiden en dan door naar de kustplaat sen Katwijk en Noordwijk. Het is een van de verbindingen waar Schoemaker en zijn col lega's ir. Egeier en ir. Onder water voor pleitten in hun no ta Stelselmatig Beter van juni 1989. In die nota, gemaakt in opdracht van de provincie, be schreef de TU een netwerk van snelle openbaar vervoerver- bindingen door Zuid-Holland. En daar staat de lijn Zoeter meer, Leiden, zuidelijke Bol lenstreek in. De keuze voor een tram is logisch, vindt Schoemaker. „Dan ben je bijna gedwongen een vrije baan te maken. Kies je voor een bus. dan zul je zien dat die voor het grootste ge deelte wel over een vrije bus baan zal gaan, maar op pun ten waar dat wat moeilijker wordt staat 'ie toch in de file. Het voordeel van een tram is dat je vervoersstromen kunt bundelen en met een hoge fre quentie kunt rijden." De provincie is, vertelt een woordvoerster, voorlopig niet van plan geld te steken in een tramlijn van Zoetermeer naar Leiden. „Een werkgroep van de gemeenten Leiden en Zoe termeer, Rijkswaterstaat en Westnederland heeft daar een studie naar gedaan. En die is tot de conclusie gekomen dat zeker tot het jaar 2010 het rei zigersaanbod op die lijn te klein is voor een tram. Van daar dat de provincie kiest voor een snelle busverbin- ding." Ook over een tram van Lei den naar Katwijk en Noord - wijk is de provincie niet en thousiast. „Dat komt pas in beeld als de zuidelijke bollen streek verstedelijkt. KEA frank buurman „Het is is voor de gemeente van groot belang om dit jaar nog aan de Vijf Meilaan woningen te kunnen bouwen. Anders lopen we de subsidie mis en worden de huren en kooprijzen van de woningen onaanvaardbaar hoog." Wethouder Tj. van Rij maakte gisteravond tijdens de commissie ruimtelijke ordening duidelijk dat de gemeente veel haast heeft met de bouw van ruim 100 fiatwoningen aan de Vijf Meilaan, tussen Churchill- laan en Johan Wagenaarlaan. De bouw van de flats in Zuid- West stond aanvankelijk ge pland voor 1994, maar maar umdat andere bouwplannen vertraging hebben opgelopen is het project naar 1993 overgehe veld. De strook groen met slo ten en het het stuk weg waar de woningen moeten komen zijn eigendom van de gemeente. In 1988 werd door de gemeente raad al besloten dat hier 100 woningen kunnen komen. Ondanks deze voorgeschiede nis kwam de woningbouw voor veel omwonenden als een on aangename verrassing. Pas een maand geleden werd hen dui delijk dat er flats worden ge bouwd. Op een informatie avond, twee weken geleden, kwamen bewoners massaal op dagen om van hun ongenoegen blijk te geven. Ook gisteravond was de vergaderzaal overvol. Vooral de bewoners van de koopflats aan de Mozartstraat hadden nauwelijks begrip voor de huisvestingsproblemen van de gemeente Leiden. De drie varianten voor woningbouw bleken amper bespreekbaar: de meeste bezoekers wensen hele maal geen bebouwing en willen het bouwplan tot aan de Raad van State aanvechten. Een bewoonster beschuldigde het college van burgemeester en wethouders van onbehoor lijk bestuur. „We zijn veel te laat ingelicht en vervolgens afge scheept met een informatie avond waar onze vragen niet beantwoord konden worden. De PvdA heeft in haar verkie zingsprogramma behoud van groen beloofd. Nu wordt het gras voor onze voeten wegge maaid, elk stukje groen wordt bebouwd", zo klonk het verwijt richting PvdA-wethouder Van Rij. Waarna een spandoek werd opgehangen met een boom met daarbij de tekst: 'Van Rij en zijn partij vermoorden mij'. De eerste variant, de bouw van twee flats met elf verdiepin gen, leek een waar schrikbeeld. Ook variant drie, die voorziet in een laag langwerpig flatgebouw bleek niet populair. Variant twee - vier flats van zeven ver diepingen met in totaal 120 wo ningen - dwars geplaatst, steeds tussen twee Mozartstraatflats in, riep de minste weerstand op. Een meerderheid van de fracties had ook een voorkeur voor varaint twee. Wethouder Van Rij wees de bezwaren van omwonenden van de hand. „Als U familie hebt die naar een woning zoekt, weet u hoe hoog de nood is in Leiden. We hebben die wonin- -gen hard nodig." Hij deed de toezegging dat er 'flexibel' zal worden gebouwd. De woningen zijn geschikt voor verschillende bevolkingsgroepen. De eerste paal kan vermoedelijk over een half jaar worden geslagen. Huurders betalen straks 728 gulden per maand, kopers moe ten 150.000 gulden neertellen. leiden De hoofdingang van het stadhuis aan het Stadhuisplein was vanochtend onbruik baar. Onbekenden hebben vannacht een em mer verf tegen de deur gegooid. Bezoekers en ambtenaren werden omgeleid. De tocht voer de langs een opslag van personal computers. „Daar moet je om diefstal te voorkomen dan weer een mannetje bij zetten. Een hoop ge doe allemaal. Nee, RaRa heeft de verant woordelijkheid niet opgeëist, ha, ha. Wel stond de verfemmer nog voor de deur", aldus een stadhuisbode. De schoonmaakactie van De Zijl Bedrijven nam veel tijd in beslag. De witte smurrie was doorgedrongen tot in het halletje voor de draaideur. FOTO LOEK ZUYDERDUIN Krakers moeten weg uit school den haag/leiden De dertig voornamelijk Engelse krakers in het voormalige schoolgebouw van de toeristen opleiding MTRO Holland Collo ge aan de Flevoweg, moeten voor 1 augustus het veld rui men. Dat bepaalde de president van de Haagse rechtbank giste ren in en kort geding, aange spannen door de eigenaar van het gebouw, de Amsterdamse belegger Lutzen Participations. De rechter wees de vordering van eiser onmiddelijk toe. want het pand stond nog geen jaar leeg, terwijl een nieuwe huurder inmiddels gevonden is. Het ligt in de bedoeling dat het mo menteel in Oegstgeest gevestig de agrarisch opleidingscentrum 'Groene Delta' zjch in het ge bouw aan de Flevoweg gaat ves tigen. De Engelse seizoenarbeiders, die watten in de bollenteelt al op de visafslag in Katwijk, wa ren op het verkeerde been gezet door een verkeerde publicatie in de krant, waarin werd gemeld dat het gebouw al drie jaar leeg stond. Van Delden vond het overigens wel billijk dat de kra kers nog aan maand de tijd krij gen naar iets anders te zoeken in plaats van een paar dagen, zoals werd geëist. Als het aan wethouder Walenkamp ligt keert dit beeld in modernere vorm terug: de tram in de Breestraat. FOTO N. VAN DER HORT s

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 13