Leidsch Dagblad Recht op deeltijdwerk spijkerhard Rokers blijven welkom in café maar dan wel in aparte ruimte Onderonsje Aanval op radar Irak 'standaardprocedure' 'Ranch-bewoners' weggejaagd uit Hillegomse Hoftuin 'Oh, zeker een treinbotsing, dacht ik en ging weer slapen BEL: 071-128030 EU GOED NIEUWS X WOENSDAG 30 JUNI 1993 OPGERICHT 1 MAART 1860 NR. 40195 LOSSE NUMMERS 1.60 Milieu 2 De keuze voor milieu boven economische groei móet eens worden gemaakt, maar de vraag is wanneer en door wie? Paria's van Europa 5 De straatarme Albane zen zoeken hun heil in het buitenland. Maar nie mand wil ze hebben. Beeldentuin q In het park van psy- I chiatrisch ziekenhuis Endegeest is een begin ge maakt met de aanleg van een beeldentuin. DEN HAAG ANP Het roken in cafés en restaurants wordt nog dit jaar aan banden gelegd. Het Bedrijfschap Horeca en de stichting Volksgezondheid en Roken werken samen aan een gedragscode met de bedoeling dat meer horecagelegenhe den rookvrije ruimten krijgen. Mogelijk wordt de code gebaseerd op het Engelse voorbeeld dat uitgaat van niet roken, maar rokers wel de gelegenheid biedt een sigaret op te steken in aparte ruimten. Volgens directeur S. de Boer van het Be drijfschap Horeca is het niet verwonderlijk dat er eindelijk iets wordt gedaan aan de ro ken in cafés en restaurants. „Vroeger was ro ken heel normaal. Als je niet rookte, viel dat op. Er heeft echter een ommekeer plaatsge had, er wordt veel minder gerookt, ook in het café." De Boer benadrukt dat de code, die pas in oktober in het bedrijfschap wordt bespro ken, uitgaat van vrijwilligheid. Van plicht is geen sprake. Niet alle horecagelegenheden kunnen vol gens De Boer een rookvrije ruimte inrichten. Het is onder meer afhankelijk van de grootte en de constructie van het pand. In de loop van het jaar worden de horeca-ondernemers ingelicht over de inhoud van de code. De Stichting Volksgezondheid en Roken is blij dat de code eraan komt. Nederland telt momenteel 1.500 gelegenheden met rookvrije ruimten. Werkgevers en werknemers bereiken principe-akkoord Werknemers die in deeltijd willen gaan werken, staan in de toekomst ijzersterk. Werk gevers moeten straks wel heel goede bedrijfseconomische argumenten op tafel leggen, willen ze de wens van een werknemer om korter te gaan werken afwijzen. Dat is de kern van een principe-akkoord dat werkgevers en werknemers hebben bereikt in de Stichting van de Arbeid. Een woordvoerder van de vakcentrale FNV heeft dat vanoch tend bevestigd. vakcentrale heeft die wens nu Het voordeel van een wettelij- echter laten varen. In het prin- ke regeling is, dat alle,werkne- cipe-akkoord met de werkge- mers daar onder vallen. Als de vers staat dat het recht op part- kwestie in de CAO wordt gere- timewerk moet worden gere- geld, dreigen werknemers voor wie geen CAO geldt buiten de UTRECHT «ANP De FNV heeft er lang naar ge streefd dat het recht op deeltijd werk in een wet zou worden vastgelegd, 's Lands grootste geld in de CAO's. boot te vallen. Volgens een woordvoerster neemt de FNV dat risico echter op de koop toe. De vakcentrale verwacht dat op den duur ook werknemers die niet onder een CAO vallen in de praktijk hetzelfde recht op deel tijdwerk krijgen als mensen, voor wie wel een CAO geldt. De FNV vestigt in dat verband haar hoop op een artikel in het Bur gerlijk Wetboek over goed on dernemerschap. Volgens het principe-akkoord geldt het recht op deeltijdwerk straks in principe voor iedere functie en in iedere bedrijfstak. Heeft de werkgever onoverko- menlijke bezwaren tegen een verzoek van een werknemers om minder te gaan werken, dan moet hij dat tijdig laten weten. Bovendien moeten de argu menten deugen. Zijn ze te zwak, dan heeft de werknemer goede, kans dat hij toch in deeltijd kan werken. Hij moet in dat geval een procedure aanspannen bij de rechter of bij de onderne mingsraad. Voorts gloort er een akkoord over een betere overwerkrege- ling voor parttimers in de Stich ting van de Arbeid. Nu is het nog vaak regel dat een deeltijd werker geen extra vergoeding krijgt bij overwerk, terwijl full timers die wel krijgen. 'Saddam zat zelf achter aanslag Bush 1 WASHINGTON Rtr-AP Een toestel van de Amerikaanse luchtmacht heeft gisteravond een raket afgevuurd op een ra darinstallatie in" de buurt van Basra, in het zuiden van Irak. De Amerikaanse F-4G (Wild Weasel) vuurde het projectiel af omdat de Irakezen hun volgra- dar hadden gericht op twee Amerikaanse gevechtsvliegtui gen boven zuid-Irak, waardoor deze het risico liepen het doel wit te worden van Iraaks lucht afweergeschut. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van de fensie bekendgemaakt. De aanval, waarbij een Iraak- se soldaat gewond zou zijn ge raakt, volgde twee dagen nadat de Amerikaanse president Clin ton opdracht had gegeven 23 raketten af te vuren op een ge bouw van de inlichtingendien sten in Baghdad. Het bombar dement gold als vergeldingsac tie voor een geplande maar ver ijdelde aanslag op ex-president George Bush toen deze in april Kuwayt bezocht. Clinton zei gisteren dat het incident in zuid-Irak „niet veel voorstelde" en dat de aanval was uitgevoerd volgens de stan daardprocedure voor vliegtui gen die patrouilleren in het ge bied. In zuid-Irak geldt een vliegverbod met het doel de daar levende shi'itische opstan delingen na de Golfoorlog te be schermen tegen acties van het Iraakse leger. De Amerikaanse inlichtingen dienst is inmiddels tot de con clusie gekomen dat de Iraakse leider Saddam Hussein zelf de opdracht gaf om Bush te ver moorden. Dat meldde de krant Los Angeles Times gisteren. De krant haalde regeringsfunctio narissen aan die zeiden dat er „indirecte maar dwingende" bewijzen zijn voor Saddams be trokkenheid. „Het is onvoorstel baar dat een dergelijke operatie zou worden uitgevoerd zonder de goedkeuring van Saddam", aldus een hoge ftmctionaris. De Iraakse regering maakte gisteren bij wijze van grote uit zondering de resultaten bekend van een opiniepeiling, waaruit blijkt dat minder dan 30 pro cent van de Irakezen voorstan der is van een wraakactie tegen de Verenigde Staten. Het onder zoek werd telefonisch gehouden onder 1.000 Irakezen verspreid over het land. De publicatie van de uitslag is opmerkelijk omdat gewoonlijk alleen informatie Vanuit het ministerie van de- de Iraakse media onder contro- naar buiten brengen die de re- fensie was gisteren nog opge- le staan van de autoriteiten en gering-Saddam goed uitkomt, roepen tot wraak tegen de VS, Aanslag Kurden kost 34 levens DIYARBAKIR Rtr Aanslagen van Kurden hebben vannacht in zuidoost-Turkije aan zeker 34 personen het leven gekost. Leden van de Kurdische Arbeiderspartij PKK doodden twaalf paramilitaire agenten bij een aanval op een bewakings post in de stad Pervari. Bij vuur gevechten elders stierven acht PKK-strijders. Zes burgers kwa men om bij Kurdische beschie tingen in de provincie Mardin. Paauw technisch directeur KNAU Cairo Een onderonsje tussen Yasser Arafat en Nelson Mandela. De leider van de Palestijnse Bevrijdingsor ganisatie (PLO) en het Zuidafrikaanse Afrikaan Nationaal Congres (ANC) ontmoetten elkaar gisteren op de tweede dag van de bijeenkomst van de Organisatie voor Afrikaanse Eenheid (OAE) in de Egyptische hoofd stad Cairo. foto» mp Bert Paauw is met ingang van 1 juli benoemd tot technisch di recteur van de Koninklijke Ne derlandse Atletiek Unie (KNAU). Oud-Leidenaar Paauw, tegenwoordig in Hilversum woonachtig, trad op 1 februari 1992 in de dienst van de atletiek unie als technisch coördinator. Personeel Verto demonstreert bij hoofdkantoor LEIDERDORP* RUDOLF KLEUN Het Amerikaanse vliegdekschip de USS THEODOR Roosevelt vaart door het Suez-kanaal naar de Rode Zee. De aanwezigheid van het schip moet Irak van wraakacties afhouden. foto muter en ook tegen Israëlische, Saudi- sche en Kuwaytse doelen, ver spreid over de wereld. De Ranch was vooral in ge bruik bij Engelse seizoenarbei ders. De gemeente liet de illega le camping gisterochtend ont ruimen, nadat de Raad van Sta te bezwaarschriften van de be woners had verworpen. Na de ontruiming, die al uitermate rommelig verliep, trokken de Engelsen naar het gemeente huis. Daar veroorzaakten ze grote overlast. Ze gooiden on der meer zeepsop in de ge meentelijke fontein, poepten in de Hoftuin en dronken grote hoeveelheden alcohol. Rond 17.00 uur besloot de politie in te grijpen. Bij de actie zijn overi gens geen gewonden gevallen. De politie heeft gistermiddag met harde hand een groep van 40 Engelsen verwijderd uit de Hoftuin bij het Hillegomse ge meentehuis. De Engelsen waren daar neergestreken na de ont ruiming van de illegale camping De Ranch, eerder die dag. Bij de actie zijn twee mannen aange houden: een omdat hij de Hit lergroet gebracht zou hebben, een ander omdat hij bevelen van de politie niet opvolgde. In het kader van het lik-op-stukbe- leid kregen zij een boete van respectievelijk 200 en 100 gul den. LEIDEN ERNA STRAATSMA Het leek alsof de bliksem insloeg. Een harde klap, een hoop vonken en het enorme gepiep van een remmende trein. „Toen ik die hoogwerker voorbij zag schuiven dacht ik: o jee, dat gaat niet goed." Fred Meinders, bewoner van de splinternieuwe Veenbesflat, was toevallig ooggetuige van het treinonge luk dat gisterochtend vroeg vlak voor zijn huis gebeurde. Meinders ging maandagnacht om half een naar bed, maar kon de slaap niet vatten. „Ik ben er weer uitgegaan en heb de televisie aangezet. Het was nogal een herrie buiten omdat er aan de bovenleiding van de treinen werd gewerkt. Op zich niets bijzonders, want daar wordt al een tijdje aan gewerkt, maar ik schoof omstreeks drie uur t6ch even het gordijn opzij om te kijken wat er aan de hand was. In een hoogwerker van een 'werkwa- gon' van de NS zag Meinders drie per sonen. „In de verte zag ik de lichten van een intercity-trein, die in de richting van die werkwagon reed. De trein reed niet zo hard maar even later zag ik dat het misging." Wat de oorzaak van het ongeluk was kon Meinders niet zien. „Het was don ker en het gebeurde niet helemaal recht voor mijn woonkamer. Daardoor kon ik niet alles zien." Door de botsing werd de hoogwerker van de werkwagon losgetrokken. „Ik zag die stellage naar voren komen en een van de drie mannen die erin zaten naar beneden vallen. Toen hij op de rails lag zag ik dat hij nog bewoog. Dus ik dacht: gelukkig, er zit nog leven in. De andere twee mannen was ik even uit het oog verloren, maar zag ik later ook op de grond liggen. Ik denk dat het do delijke slachtoffer tussen die twee bot sende wagons terecht is gekomen." Na het bellen van het alarmnummer ('ik had natuurlijk direct de brandweer moeten bellen, want die zit hier pal naast') stroomde de hulp toe. „Voor je gevoel duurt zoiets natuurlijk lang, maar de hulp was er snel." Meinders bleef tot half zeven op om de gebeurtenissen voor zijn huis gade te slaan. „Ik heb vakantie dus ik hoefde niet vroeg op. Ik heb gewacht tot half zeven toen de wagon weer op de rails was gezet. Daarna ben ik een paar uur tjes gaan slapen." Meinders was een van de weinige flatbewoners die het ongeluk en de ge beurtenissen daarna hebben gevolgd. Veel buren hebben niets bijzonders op gemerkt. Dat er in de nacht van maan dag op dinsdag een hoop lawaai werd gemaakt op het baanvak voor hun deur was niet zo bijzonder. „Ik sta regelmatig 's nachts op om te kijken", zegt een oudere bewoner op de tweede verdieping. „Ik weet niet wat ze allemaal met die rails aan het doen zijn, maar het lijkt soms wel alsof ze die aan het slijpen zijn. Er wordt hier voortdu rend 's nachts gewerkt." Een hoogzwangere bewoonster op de eerste verdieping is na de klap cn de lichtflits wel even opgestaan om uit het raam te kijken, maar direct daarna weer onder de wol gekropen. „Ik zag twee treinen stilstaan en verder niets. Oh, ze ker een botsing, dacht ik. En toen ben ik weer gaan slapen." Een paar huizen verder vertelt een bewoonster over haar buurman die 'als een echte ramptoerist' midden in de nacht op de plek des onheils is gaan kij ken. „Hij kwam me vanmorgen vertel len dat hij iemand op de rails had zien liggen. Nou, ik zou daar niet tegen kun nen hoor. Moet je voorstellen: hij is daar even gaan kijken en daarna is hij gewoon weer gaan slapen." Nog geen obonnee? SERVICE HET WOORD IS AAN Bredero De beste rijekdommen liggen int gemoet VANDAAG Binnenland - Buitenland - Cultuur Economie/Beurs Familieberichten Feiten en meningen - Gesprek van de dag - Info Programma's- Regio Religie RTV Show Sport- Stand van zaken LE TOUR Een kleine 30 personeelsleden van de failliete Leiderdorpse ka- belfabriek Verto zijn vanmorgen gaan demonstreren bij net hoofdkantoor van het concern in Capelle aan den IJssel. Ze wil len op die manier druk uitoefe nen op curator I. Houthoff om op zijn minst een deel van het eerder dit jaar overeengekomen sociaal plan uit te voeren. Hout hoff voerde vanmorgen overleg met bestuurder Carla Kiburg van de Industriebond FNV. Als laatste drukmiddel om voorzieningen voor het perso neel los te krijgen dreigen de werknemers een nog resterende grote orde, ter waarde van 3,5 miljoen gulden, van het offsho re-bedrijf Heerema niet meer af te werken. Ongeveer 20 van de 94 werknemers zouden daar nog twee maanden aan kunnen werken. Hen is daarvoor een bonus in het vooruitzicht ge steld. Vakbondsbestuurder Kiburg hield het personeel gisteren voor dat de curator eerder heeft benadrukt zoveel mogelijk geld voor de schuldeisers terug te wilen halen. Het zou daarbij gaan om 80 miljoen "gulden. De uitvoering van het sociaal plan kost volgens haar een fractie van dat bedrag. Ze wil daarvoor namens het personeel een claim neerleggen. „En als de cu rator daar niet op in wil gaan, zullen we naar de ABN-AMRO, de grootste schuldeiser, stap pen." Volgens Kiburg is het moge lijk de uitvoering van het begin dit jaar overeengekomen sociaal plan te eisen omdat dit mede is ondertekend door de Verto-hol- ding. Die is, in tegenstelling tot de kabeldivisie, nog niet failliet verklaard. Pagina 15: 'Ik heb hier 20 jaar gewerkt, maar in feite waren het er 25'. Vanaf vandaag besteedt f deze krant via een extra pagina dagelijks uitge breid aandacht aan de Tour de France, die zaterdag van start gaat. Op de eerste vier pagina's wordt vooruitgekeken naar de belangrijkste etappekoers van het jaar. Vandaag onder meer een portret van de Tour-win naar van '92 Miguel Indurain. Pagina 25: Favoriet laat hoofd niet op hol brengen. HET WEER Verwachting van het KNMI tot morgenavond Warm Zonnige penoden en droog. Mini mumtemperatuur circa 13 graden, middagtemperatuur ongeveer 27 graden. Zwakke tot matige wind uit uiteenlopende richtingen, rond kracht 3. De vooruitzichten voor vrijdag tot en met maandag: Zonnige peno den en vnjwel overal droog. Mid dagtemperatuur circa 22 graden. NIEUWE ABONNEES ONTVANGEN DE KRANT DE EERSTE 2 WEKEN GRATIS. Ja, dat is goed nieuws. Dus neem ik nu een abonnement. Voork-ttrrv Adrcv, j Postcode. i Plaats: Tri Na dc eerste 2 weken betaal ik mijn abonnement: D Per maand, automatisch j 28.75) i Per kwartaal j via acceptgiro 8*2.85) automatisch (ƒ82.85) j Nr. bank/giro: I iandtekening: Of bd 071-128030

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 1