Boeiend verfilmde geschiedenisles over politionele acties Indonesië Imitatie-thriller doet verlangen naar orgineel Cultuur&Kunst Film Versteld wasgoed en verrukkelijke noedels 'Oeroeg is een verhaal als van een stuk lopend huwelijk' DONDERDAG 10JUNI1993 19 FILMS IN LEIDENRegisseur Hans Hylkema baseert zich op boek Hella Haasse 'Unforgiven' te zien in Kijkhuis Rik Launspach, volgens Jeroen Krabbé een nieuwe Paul Newman „Die jongen is geboren om het als filmacteur te gaan maken. Ik vind hem echt een groot talent. Hij doet mij denken aan Paul Newman toen die jong was." Jeroen Krabbé is vol lof over Rik Launspach, die als hoofdrolspeler, in de film Oeroegde zoon speelt van theeplanter Krabbé. Launspach verdiende als theateracteur zijn sporen bij de gezelschappen De Zaak en De Trust. Ruime bekendheid vergaarde hij twee jaar geleden als het centrale karakter in Frans Weisz veelgeprezen tv-serie Bij Nader Inzien. Maar ooit bedacht hij als jongetje, kijkend naar James Bond, dat een filmcarrière het allermooiste is. Mickey Rourke is zijn favoriete acteur. Een jaar geleden vonden op Java de opnamen plaats van de film, maar een half jaar eerder al reisde Rik Launspach samen met titelrolspeler Martin Schwab naar Indonesië. Daar ging hij zich oriënteren en mentaal voorbereiden op de rol van Johan, de op Java opgegroeide Nederlan der die in Leiden gaat studeren en na de Tweede Wereldoorlog als soldaat terugkeert naar Indië, de kolonie die voor haar onafhankelijkheid vecht. Rik Launspach: „Ik was nooit eerder in Indone sië geweest en heb toen al locaties bezocht waar we zouden gaan draaien. Het is heel moeilijk om je voor te bereiden op zo'n rol. Bij film is het alle maal, in vergelijking tot het toneel, veel moeilijker grijpbaar en je repeteert veel korter. Dus moet je op een of andere manier zelf een achtergrond creërén waaruit je kunt putten als je straks aan het werk bent. Ik moest een planterszoon spelen die in conflict komt met zijn boezemvriend, om dat de politieke situatie zich wijzigt. Niet hun ei gen gevoel voor ethiek verandert, maar de buiten wereld en daardoor wordt de bruine jongen zich bewust van de heersende verschillen. En die planterszoon doet er een hele film over om dat te begrijpen." In het boek zie je van begin af aan dat er meer accent ligt op wat hen scheidt dan op wat ze ge meen hebben. De gewijzigde politieke omstandig heden lijken de deur alleen definitief dicht te doen. Of zie je dat anders? „Ja. Want Hella Haasse schreef vanuit een te rugblik. Johan is een soort alter ego van haar, deels samengesteld uit biografische dingen ze ooit had opgeschreven. Daardoor kon ze afstand nemen van de gebeurtenissen die ze beschreef. Maar dat ligt anders voor het personage dat in die huid zelf zit. Film werkt anders, directer dan een boek. Dat er verschil is in benadering tussen boek en film dat ben ik met je eens. Maar het is ook in de meest warme vriendschappen zo dat je vaak grote onderlinge verschillen kunt noteren; daar hoef je geen film over te maken. Films maak je meestal toch meer over de dramatische dingen, gebeurtenissen die spannend zijn en de verhou dingen doen wijzigen. Wat het in het geval van Oeroeg de moeite waard maakt om er een film over te maken is, dat het gaat over twee jongens die tot elkaar veroordeeld zijn en voor elkaar kie zen in die adolescentenperiode. Voor elkaar op komen tijdens hun groei naar volwassenheid. En Johan eigenlijk nog meer voor Oeroeg, dan Oeroeg voor Johan." Wat vond je het moeilijkst aan je rol? „Om de subtiliteiten zichtbaar te maken in het karakter van Johan en zijn relatie tot Oeroeg. Want het gaat grotendeels om gevoelens en de daarbij passende gedragingen. Het is typerend voor het boek dat er nauwelijks dialogen in voor komen. Dan kun je alleen maar overtuigend spe len als je zo'n karakter meent te doorgronden en ervan hebt leren houden. Het is daarom heel be langrijk geweest dat ik mijn voorbereiding samen gedaan heb met Martin Schwab, omdat hij ten slotte Oeroeg speelt; mijn boezemvriend. De rela tie laat zich begrijpen als een huwelijk. Waarbij ik de rol speel van de man die het allemaal goed be doelt, maar het niet zo snel begrijpt. Ten opzichte van de vrouw die zelfbewust wordt, een zelfstan dig leven probeert op te bouwen en het laat aan komen op een scheiding." „Ik vind film fascinerend. Het heeft iets ma gisch. Toneel heeft dat ook wel enigszins, maar naarmate je steeds langer bezig bent word je daar gebomeerder in, als je niet uitkijkt. Op het toneel merk je aan de reacties van de toeschouwers meteen wat werkt. Dat zijn dingen die je in je sys teem gaat opnemen en waar je als toneelacteur je zekerheid aan ontleent. En je weet met welke re gisseurs je wel en met welke je niet uit de voeten kunt." „Film is elke keer totaal anders omdat je geen reacties hebt. Je kunt heel moeilijk inschatten wat het effect zal zijn van wat je doet. Je maakt een shot dat is dan een aantal beeldjes en tel kens probeer je vanuit een ooghoek bij de regis seur bevestigd te krijgen wat je goed en wat je fout doet. In feite kan de regisseur je nauwelijks meer helpen zodra de camera draait. Je bent dan erg aan jezelf overgeleverd. En dat kan pas geijkt worden als je vele maanden later de film terug ziet. Het is eigenlijk een heel raar proces. Ik ben er gek op." Clint Eastwood in 'Unforgiven' OVERZICHT LETTY STAM Kijkhuis, Vrouwenkerksteeg, Leiden: Unforgiven. di 15/6, 20.00 uur en 22.15 uur X, Haarlemmerstraat, Leiden: Tam- popo, woe 16/6,21 00 uur. Rollend door de modder maakt Clint Eastwood zijn entree in Unforgiven, deze week te zien in het Kijkhuis. De regisseur/ac teur speelt William Munny, voorheen een genadeloos killer. Zijn vrouw bracht hem op het rechte pad. Na haar dood houdt Munny zich staande als kleine varkensboer om zijn zoon en dochter te kunnen voedén. Met moeite, zoals het gerafelde en door Munny zelf verstelde was goed aan de lijn laat zien. De laatste druppel is de varkens pest die onder zijn beesten uit breekt. De 'redding' komt in de per soon van Schofield Kid, een jo chie nog die op Munny's repu tatie als genadeloze killer is af gekomen. Een groepje prostitu ees in Big Whiskey heeft een prijs gezet op de hoofden van twee cowboys nadat één van hen is toegetakeld met een mes. De anders zeer strenge sheriff Little Bill (Gene Hackman) liet de twee mannen er variaf ko men met 'slechts' wat zweepsla gen. Munny houdt het bod van the Kid eerst af. Dan begint het geld te lonken en onder het mom van 'de eer verdedigen van de dames' gaat hij er op af. Ned Logan, zijn maatje van weleer, is ook van de partij. Gedurende de tocht naar Big Whiskey ro mantiseert the Kid de dagen van weleer waarin het recht van de sterkste gold. Hoeveel man nen hebben Ned en William nou doodgeknald, wil hij weten. Munny haalt dat beeld van dat glorieuze wilde Westen onder uit. „It's a hell of a thing, killing a man", waarschuwt hij het joch. In Big Whiskey rekent Little Bill heel grof af met elke pre miejager die met de dollarte kens in de ogen naar het stoffige plaatsje is afgereisd. Omdat het nu eenmaal niet helpt om tegen zo'n vent te roepen: 'hou nou op, hij is al half dood' zat ik wat scènes met gesloten ogen uit. Ook die waarin Ned en William met de sheriff te maken krijgen. Unforgiven is een western *zonder opsmuk. Ik weet alleen niet waarom hij vier Oscars kreeg, voor onder meer het script, de regie en voor de beste bijrol. Eastwood's film steekt goed in elkaar en Hackman is er inderdaad in geslaagd mijn die pe weerzin op te roepen. Schouderklopjes okee, maar een Oscar? Kennelijk is de ge middelde kwaliteit van een Amerikaanse film tegenwoordig zo slecht, dat een gewone, goed gemaakte film als Unforgiven daar ver boven uit steekt. Geen schiet- maar de eetfilm Tampopo van Juzo Itami draait volgende week in de X. De re gisseur schotelt de kijker allerlei vermakelijke observaties voor waarin eten voor hem gelijk staat aan het menselijk gedrag. Hoofdpersoon is Tampopo, een weduwe met zoontje die een noedelrestaurant drijft. Dat is te vergelijken met onze patattent. Ze is echter zo'n erbarmelijk kok dat een vrachtwagenchauf feur haar eten niet te vreten vindt. Hij helpt haar en met een steeds groeiende schare aan kenners leert Tampopo de lek kerste noedels te maken. Na het zien van Tampopo ga je flui tend, en naar het schijnt ook zeer hongerig, de bioscoop uit. schouders op over de discrimi natie tussen Nederlanders en inlanders, maar bij Oeroeg is sprake van een groeiend poli tiek bewustzijn. De derde periode is het jaar 1947, waarin Johan als Neder lands soldaat terugkeert naar Indonesië en ontdekt dat er een ommekeer heeft plaatsgevon den. Hylkema heeft deze drie pe riodes dwars door elkaar heen gemonteerd en het zichzelf daardoor niet gemakkelijk ge maakt. De nadruk ligt vooral op de laatste periode waarin Johan als soldaat terugkeert naar Indonesië. Minder goed uitge werkt is de politieke omslag in Indonesië en met name de per soonlijke ommekeer in Oeroeg. De film is weliswaar naar hem genoemd, maar de blik is vooral gericht op Johan, die overigens voortreffelijk wordt gespeeld door Rik Launspach een ab solute ontdekking voor de film. Hij draagt de film zo'n beetje in zijn eentje, met aan zijn zijde Martin Schwab als een even overtuigende Oeroeg. Ondanks de momenten van onevenwichtigheid in de struc tuur van de film en het nu en dan zwakke acteren in de bijrol len, is Oeroeg toch een belang wekkende Nederlandse film, waarin een regisseur het heeft aangeduifd om een stukje ver zwegen Nederlandse geschiede nis uit de doofpot te halen. Al leen daarom al verdient Oeroeg een groot publiek, dat zich ove rigens best zal vermaken bij de ze boeiend verfilmde geschie denisles. Hans Hylkema is een Film maker met een voorliefde voor controversiële onder werpen. Begin jaren tachtig bleek dat al in De manne tjesmaker, een politiek ge voelige film over het leven en de mysterieuze dood van politiek adviseur Ben Korsten. Een paar jaar later liet hij in Julia's Geheim de culturele kloof zien die er bestaat tussen Turken en Nederlanders. En nu komt hij voor de dag met eeh film over een van de zwarte bladzijden uit de Neder landse geschiedenis; de politionele acties in Indo nesië kort na de Tweede Wereldoorlog. Oeroeg heet de film, die geba seerd is op de gelijknamige ro man van Hella Haasse uit 1947. Een roman die vooral een lief desverklaring is aan het oude Indië, de schoonheid van het land en de warme vriendschap tussen een Nederlandse en een Indische jongen. Maar Hylkema kiest in zijn film bewust niet voor een idyllisch begin. Hij start met het beeld van een Hol landse vlag die wordt ver scheurd, direct gevolgd door journaalopnamen van Neder landse soldaten die op weg zijn naar Indonesië. Oeroeg (Martin Schwab) en Johan (Rik Launspach) worden als krijgsgevangenen uitgewisseld. Het filmverhaal wordt vervol gens verteld in drie fasen, die elk een tijdsbeeld symboliseren: vriendschap, verandering en vijandschap. Het dichtst bij het boek van Haasse staat de perio de waarin de Nederlandse plan terszoon Johan, tegen de zin van zijn vader, bevriend raakt met de kampong-jongen Oeroeg. In 1939, wanneer de jongens middelbare scholieren zijn geworden, worden de ver schillen tussen hun werelden steeds duidelijker zichtbaar. Jo han haalt in zijn naïviteit z'n BIOSCOPEN AMSTERDAM ALFA 1 tel. 6278806 Peter's Friends a.I., dag. 13.30, 16, 19.30, 22 ALFA 2 Sound of music a.l., za zo 12 Singles a.l., dag. 16, 19.30, 22, do vr ma di wo ook 13.30 ALFA 3 Jungle Book a.l., za zowo 13,15.45 Daens 12 j dag 18.45, 21.30. do vr ma di ook 13.15.45 ALFA 4 Uncoeuren hivera.l., dag. 13, 15.45, 18.45,21.30 ALHAMBRA1 tel. 6233192 The crying game 16 j., dag. 13.15, 16, 18.45,21.30 ALHAMBRA 2 Unforgiven 12 j.. dag. 18.45.21.30. do vr ma di ook 13.15, 16 Jungle boek a l.,za zo wo 13.15, 16 BELLEVUE CINERAMA tel. 6234876 Loaded weapon 12 j.. dag. 13.15. 16, 19.15, 22 CINERAMA 2 Scent of a woman a.l., dag. 13.15, 16.45,20.30 CALYPSO 1 tel. 6234876 Oeroeg, 12 j., dag. 13.15, 16, 18.45,21.30 CALYPSO 2 A few good men a.l., dag. 13.15, 16, 18.45,21.30 CINECENTER-CINEMA CORALINE Lijnbaansgracht 236 tel. 6236615 Apres l'amour 16 j., dag. 14.30, 17, 19.30. 22 CINECENTER-CINEMA PEPPE-NAPPA Arizona Dream 16 j dag. 14.30, 19.15. 22.15 CINECENTER-PIERROT II ladrodi Bambini a.l.. dag. 14.30, 19.15 Simple men 16 j., dag. 17, 22 17, 19.30,22.15 CINEMA 1 INTERN, tel. 6151243 Loaded weapon 12 j., dag. 19, 21.45, za zo ook 13.15,16, woook 13.15 CINEMA 2 INTERNATIONAL Sommersbya.l., dag. 18.45,21.30 Jungle boek a l., za zo 13.30,15.30, wo 13.30 CITY 1 tel. 6234579 The assassin 16 j., dag. 13.15,16, 18.45,21.30 Trespass 16 j., vr za 24.15 CITY 2 Passenger 57 16 j., dag. 13.15,16, 18.45,21.30 Hellraiser 3 16 j., vrza 24.15 CITY 3 Henry, portrait of a serial killer 16 j. vrza 24.15 CITY 4 The lawnmower man 16 j., dag. 13.15, 16. 18.45,21.30 CITY 5 Fortress 16 j., dag. 13.15, 16, 18i45,21.30 CITY 6 Nowhere to run 12 j., dag. 13.15, 16, 18.45,21.30 CITY 7 Braindead 16 j., dag. 13.15,16, 18.45,21.30 KRITERION 1 tel 6231708 Raise the red lantern dag. 17.30 Léolodag. 20.15 (beh. ma),' 22.15 (beh. di). vrza24.15 Sneak preview di 22.15 KRITERION 2 Hommage aan Jeanne Moreau De vrouw in het zand ma 20 Bitter moon do t/m za 21.45 Sacred Sex. vrza 24.15 THE MOVIES 1 tel. 6386016 The crying game dag. 17.30,19.45, 22, zo ook 15, vrza 24.15 THE MOVIES 2 The public eye dag. 22 A river runs through it dag. 17.15, 19.30, zo ook 15 Kafka, vrza24.15 THE MOVIES 3 Kafka dag. 17, vr za ook 00.15 Howards end dag. 19. zoook 14.30 Arizona dream dag. 21.30 Blade runner vr za 24.15 THE MOVIES 4 Indochinedag. 21.15, zoook 14.30 Orlando dag 19.15 De Noorderlingen dag. 17.15 A clockwork orange vr za 24.15 TUSCHINSKI 1 Reguhersbreestraat tel. 6262633 Falling down 16 j., dag. 13.15, 16, 18.45, 21.30 Holland Festival Kleurig: The black pirate, zo 10.30 TUSCHINSKI 2 Sommersbya.l., dag. 13.15,16, 18.45,21.30 TUSCHINSKI 3 Oeroeg 12 j.. dag. 13.15, 16, 18.45, 21.30 TUSCHINSKI 4 Accidental hero a.l., dag. 13.15,16, 18.45.21.30 TUSCHINSKI 5 The cutting edge a.l.. dag. 13.15, 16. 18.45,21.30 TUSCHINSKI 6 Alive 16 j., dag. 13.15, 16, 18.45, 21.30 TUSCHINSKI CINEAC JFK 12 (..doorlopende voorstelling dag. 11. 14.10, 17.25.20.45 DE UITKIJK Prinsengracht 452 tel. 6237460 Léolo. dag. 22 The story of Qiu Ju 16dag. 18, 20, zoook 15 John Badham verfilmt Luc Besson 's succesfilm 'Nikita Briget Fonda als upper dass-killer in The Assassin. recensie henk maurits The Assassin. Te zien: The Assassin Te zien: Lido2. Leiden. Een jaar of twee geleden scoor de de jonge Franse regisseur Luc Besson een enorme hit met zijn film Nikita. Het was niet al leen zijn doorbraak, maar ook die van hoofdrolspeelster Anne Parillaud, die daarna haar carri ère voortzette in Hollywood en onlangs nog was te zien in de film Innocent Blood. Besson zelf bleef gewoon in Frankrijk, maar zijn film was in Hollywood zo goed aangeslagen dat men be sloot er een Amerikaanse versie van te maken. Deze is nu onder de naam The Assassin in de bio scoop te zien. Of The Assassin erin zal slagen het sücces van Nikita te evena ren is nog maar de vraag, al is het een vaardig gemaakte psy chologische thriller die het ze ker goed zal doen bij de liefheb bers van het genre. John Bad ham WarGames. Blue Thunder, The Hard Way, Stakeout) is een regisseur die zijn vak verstaat. Voor de hoofdrol kreeg hij nie mand minder dan Bridget Fon da sinds Single White Female een echte ster tot zijn be schikking. Maar hoezeer The Assassin qua verhaal ook lijkt op Nikita, het zijn toch twee verschillende films geworden. En dat verschil zit vooral in de hoofdrolspeel ster. Bridget Fonda is ondanks haar kwaliteiten niet de Nikita van Besson. Zij mist de harde Nikita-uitstralingvan Parillaud. Het valt dan ook niet mee on\ de gecompliceerde rol neer te zetten, waar het script om vraagt. Een vrouw, die na een bijna dierlijk leven als drugsver slaafde op straat, wordt omge vormd tot een 'upper class-kil- ler', maar die onder haar mee dogenloze masker toch een ge voel van kwetsbaarheid blijft behouden. Iemand die na zes maanden training en hersen spoeling toch nog verliefd blijkt te kunnen worden. Haar taak is het om in op dracht van de 'regering' op de meest onverwachte momenten mensen uit de betere kringen te vermoorden. Nina, zoals de vtouw heet in de film van Bad ham. wordt daarin getraind door haar mentoren Bob (Ga briel Byrne) en Amanda (Anne Bancroft). Zij moeten van de wilde straatkat een getemd roofdier maken, die op com mando genadeloos en geweten loos kan toeslaan. Na zes maanden training met als afsluiting een spectaculaire vuurdoop, begint Nina haar nieuwe leven. Maar tegen de achtergrond van de strandcul- tuur in Californië wordt ze al snel verliefd op de fotograaf J.P. Een onmogelijke situatie die er op de duur toe leidt dat de 're gering' een 'cleaner' (Harvey Keitel) stuurt om haar op te rui men. Badham heeft in zijn vorige films al laten zien dat hij weet hoe je een spannend verhaal moet vertellen op celluloid. Hij opent spectaculair met de over val op de drogist, gefilmd in grofkorrelige, smoezelige beel den. Het temmen' van het roof dier gaat wel wat erg snel en cli chématig, maar de moordop- drachten zorgen daama weer voor voldoende actie om de vaart erin te houden. Minder sterk is Badham in het neerzetten van de liefdesre latie en de innerlijke twijfel die Nina verscheurt, al is het een fantastische vondst om voor de expressie van haar gevoelens en de herinneringen aan haar jeugd de muziek van N'ina Si- mone te gebruiken. Misschien een idee: Nikita huren in de vi deotheek en dan dan de soundtrack van The Assassin bij opletten.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 19