„Lenen is al duur genoeg altijd onvoldoende Milieubeleid nog Zoektocht door crimiland van 1120 dagen Binnenland Wallage wil korting op de bijstand bijstellen Feyenoord werd ook kampioen dus waarom zouden wij niet? Drugskoerier voor een rol drop Even kennismaken: de Stealth WOENSDAG 9 JUN11993 ANP Algemeen Nedertands Persbureau CPD Gemeenschappelijke Persdiens Een bus vol spuiten heeft hij, en een vaas vol sla gersmessen. Plus een enorme hoeveelheid verha len van 'zijn' kinderen over junks, drugs en ge weld. Directeur Van der Zalm van de basisschool Stortebeker in de Haagse Schilderswijk verzamelt de voorwerpen en de verhalen die zijn leerlingen dagelijks mee naar school nemen. Leerlingen die volgens de directeur hand- en spandiensten ver lenen aan de dealers en junks uit de buurt in ruil voor snoep en speelgoed. Van der Zalm is een van de weiningen die zijn mond nog open wil doen over de problemen in de wijk. „Ouders van leerlingen worden bedreigd als zij naar de politie stappen. Intimidatie is aan de orde van de dag. De buurt is bang. Maar ie mand moet toch zijn mond open doen", vindt de directeur. Nadrukkelijk zegt hij dat hij namens de ouders van zijn leerlingen spreekt. Schilderswijk-west is een stadsvemieuwings- wijk. Volgens Van der Zalm worden er veertig he- roïnépanden gedoogd door de politie. „De buurt is inmiddels de ideale plaats geworden voor rand figuren: junks, dieven en' criminelen. Kinderen groeien op met geweld en drugs. Doordat de stadsvernieuwing een tijd stil heeft gelegen, esca leren de problemen. Kinderen kunnen hier niet meer gewoon opgroeien." De angel, de sociale controle, is uit de buurt ge haald door de verpaupering, stelt de directeur. „Mensen moeten weer trots op hun wijk zijn. In goede huizen wonen en niet struikelen over junks als zij hun huis binnen willen. Van der Zalm hekelt het beleid van justitie. „Junks worden regelmatig opgepakt omdat ze dealen, stelen en helen. Het helpt niets. Ze wor den meegenomen naar het politiebureau en staan vijf minuten later weer op straat. Er wordt pas een zaak van gemaakt als zo'n junk een hele serie vergrijpen op zijn naam heeft staan. Zo houd je de criminaliteit in de buurt". Ondanks dat hij de problemen keer op keer bij de gemeente heeft aangekaart, heeft de directeur het geloof in de lokale overheid nog niet verloren. „Wethouder Noordanus is vorige week op bezoek geweest en is geschrokken", zegt hij. De politie bevestigt de verhalen van Van der Zalm, maar zegt weinig te kunnen doen omdat harde bewijzen vaak ontbreken. Wel is inmiddels een coffeeshop bij de school gesloten wegens handel in soft-drugs en wordt rond de school ex tra gesurveilleerd. formulier over het doorlo pend krediet of de persoon lijke lening thuisgestuurd. U leest op uw gemak Een thuisbankier bekijkt dan even de voordelige rentetarieven van de Postbank. eigenlijk alleen maar de deur uit om het aanvraag formulier op de bus te doen. En dan is het ook nog eens onbezorgd lenen bij de Postbank. Want de Postbank is de grootste leeninstellin- gen van Nederland. Een leeninstelling met heldere informatie en een adequate afhandeling. Lenen hoeft helemaal niet duur te zijn. Tenminste als je bij de Postbank leent. Want de Postbank hanteert rentetarieven die tot de laagste van Nederland behoren. Lenen bij de Postbank i niet alleen voordelig, maar ooi makkelijk. LI leent namelijk gewoon thuis. Met alle privac' van dien. U belt 06-0400 en u krijgt een folder met aanvraag het boetcvrij vervroegd aflossen van de lening en kwijtschelding van de schuld na overlijden. Met andere woorden: als u de makkelijkste weg kiest, kiest u de beste. POSTBANkJÜ) gilze-ruen» Ze zijn bijna onzichtbaar voor de radar, de Amerikaanse Stealth bommenwerpers. Desondanks bleef hun komst gisteravond op de vliegbasis Gilze-Rijen niet onopgemerkt. Honderden 'spotters' wachtten de acht Amerikaanse F117 A's op. De toestellen blijven ongeveer een maand in West-Europa om nachtelijke oefenvluchten uit te voeren. Ook doen zij mee aan de jaarlijkse NAVO-luchtverdedingsoefening Central Enterprise. foto anp marcel antonisse Kok: Ook beleid droeg bij aan val Ter Veld Staatssecretaris Wallage van so ciale zaken is bereid de door de PvdA verfoeide kortingen op de bijstand bij te stellen. Hoewel Wallage erkende als lid van het kabinet verantwoordelijkheid te dragen voor de kabinetsbeslui ten „zoals genomen", gaf hij aan veel waarde te hechten aan de komende adviezen van de Raad van State en de Raad voor de gemeentefinanciën daarover. Voorts sprak hij gisteren bij zijn eerste optreden als opvolger van Ter Veld over „een open dialoog met de Kamer". CDA-fractieleider Brinkman volstond met te benadrukken dat Wallage de volle verant woordelijkheid wil nemen voor de kabinetsbesluiten. Volgens hem kan het niet zo zijn dat, nu er een andere boodschapper is, de boodschap verandert. Het debat over het aftreden van Ter Veld verliep tam. Alle betrokkenen herhaalden vooral in de afgelopen dagen naar vo ren gebrachte argumenten. Zo wel Kok als PvdA-fractieleider Wöltgens gaven te kennen dat bij het aftreden van Ter Veld ook beleidsmatige aspecten een rol hebben gespeeld. Vrijdag weten alle PvdA-toppers het vertrek van Ter Veld uitsluitend aan haar persoonlijk functione ren. Haar beleid met betrekking tot de uitkeringen zou daar niets mee te maken hebben ge had. DEN HAAG MARC PEEPERKORN „Ik had hier liever niet ge staan", verzucht de kersverse staatssecretaris van sociale za ken Wallage. Het gedwongen vertrek van zijn voorgangster en PvdA-partijgenoot Ter Veld noemt hij „absolute triestheid". Maar gedane zaken nemen geen keer, en de PvdA haalt na het debat van gisteren weer op gelucht adem. Sluit de gelederen en richt de blik op de toekomst, was het devies dat de PvdA'ers 's och tends meekregen tijdens de re guliere fractievergadering. Voorwaarts en snel vergeten, want het onverkwikkelijke ver trek van Ter Veld doet de partij geen goed. Een verdeelde partij en «en onbetrouwbare coalitie partner, dat is het beeld van de PvdA dat beklijft. „Maximale openheid", roept de PvdA-voor- lichter als hij lachend hef frac tie-overleg verlaat. Niets is min der waar. De PvdA-kamerleden hullen zich in stilzwijgen. Had in het weekeinde een enkel ka merlid nog de euvele moed kri tiek te uiten op het heenzenden van Ter Veld, dinsdagochtend is ook dit geluid verstomd. Partij voorzitter Rottenberg spreekt van „een nederlaag voor de PvdA", maar de positie van Ter Veld was onhoudbaar gewor den. „Politiek is ook de kracht om een nederlaag te boven te komen", pept Rottenberg op. Maar de kernvraag waarom het zover heeft moeten komen, wordt niet beantwoord. Merk waardig is dat niet. Rottenberg heeft immers met PvdA-leider- Kok en fractievoorzitter Wölt gens zitting in de stuurgroep, het clubje PvdA-toppers dat verantwoordelijk is voor de in terne en externe partijcommu nicatie. Als er schuldigen zijn aan te wijzen, bevinden zij zich zeker ook in deze kring. Tijdens het tamme debat over het vertrek van Ter Veld giste ren herinnert het montere PvdA-lid Schoots eraan dat de verkiezingen pas over een jaar zijn. „Kijk, ik ben een Feye- noord-fan. Een jaar geleden zat die club in een diep dal. En vo rig weekeinde stonden er hon derdduizend mensen op de Co- olsingel om de kampioenen te huldigen. Onze partij-aanhang is net zo trouw als het Feye- noord-legioen, dus niet?" Thuisbankieren doe je met de Postbank. Brute overval op AH-filiaal Oosterbeek na ruim drie jaar opgelost De zoektocht doör crimiland duurde welgeteld 1120 dagen. Maandagavond, ruim drie jaar na dato, hield de politie in Bussum twee mannen van 25 en 29 jaar aan wegens de bloedige overval op een Albert Heijn- filiaal in Oosterbeek. Eerder werd in Chili een derde Bussummer van 27 jaar gearresteerd. De gewapende overval kostte twee werknemers het leven, een derde raakte ernstig gewond. In de vroege ochtend van maandag 14 mei 1990 lo pen twee met bivakmutsen vermomde overvallers yia de achterdeur de winkel binnen. Een derde overvaller wacht buiten fnet een auto. De twee dwingen een me dewerkster van de vleeswarenafdeling op de grond te gaan liggen. Daarna zetten ze drie mannelijke perso neelsleden in een hoek en eisen de sleutels van de kluis. Maar niemand heeft de sleutel en op de kluis zit een tijdslot. Een van de medewerkers probeert te vluchten en wordt neergeschoten. De andere twee worden in koelen bloede vermoord. Met een riotgun een geweer met een afgezaagde loop, wordt van dichtbij op hen geschoten. Meteen na de overval stelt het rechercheteam, veer tig man sterk, een grootscheeps onderzoek in. Justitie looft een beloning uit van vijftigduizend gulden. Als hot onderzoek muurvast komt te zitten, stelt Ahold nog een miljoen beschikbaar. Honderden tips uit het hele land komen binnen, vooral na de uitzending van het televisie-programma Opsporing Verzocht. Het spoor leidt al snel naar de provincie Utrecht. De overvallers, zo ontdekte de politie, waren met gestolen auto's (uit Lexmond en Nieuwegein) in de richting van de Domstad gevlucht. Toen al legde de politie een link met een overval op een AH-filiaal op 9 oktober 1989 in Baarn. Ook die overval was vlak voor ope ningstijd gepleegd, ook daar waren een riotgun en een vuistvuurwapen gebruikt en hadden de daders geld uit de kluis geëist. Bovendien maakten de daders eveneens gebruik van gestolen vluchtauto's. Eind augustus 1990 lijkt er licht in de zaak te ko men. De politie houdt twee mannen en een vrouw aan uit Nieuwegein en Arnhem. Het drietal pleegde op 7 maart een overval op een snackbar in Arnhem- Zuid. Volgens een politiewoordvoerder bestond er voldoende overeenkomst met de overval in Ooster beek om tot aanhouding over te gaan. Het spoor bleek vals. In september werden twee mannen uit Nieuwegein en Utrecht aangehouden en in oktober een derde, eveneens uit Nieuwegein. Toen in december een vier de verdachte uit Bussum werd aangehouden, leek de zaak bijna opgelost. Groot was de teleurstelling toen bleek dat alle verdachten bii gebrek aan bewijs weer op vrije voeten werden gesteld. Het onderzoek bereikt een dieptepunt. Het Recher che Bijstand Team (RBT) wordt gehalveerd. Uiteinde lijk blijven aan het eind van 1990 nog tussen de vijf en tien rechercheurs over die, zoals dat heette, de losse eindjes moeten afhechten. Daarna valt een grote stilte in. Het RBT wordt opgeheven: 86.000 werkuren en tweeduizend werkopdrachten lijken vergeefs. Een triest einde als je duizend tips hebt verwerkt en drie duizend gesprekken met verdachten, tipgevers en an dere betrokkenen hebt gevoerd. Pas op 24 april 1992 herleeft de zaak. In het TV-pro- gramma Crime Time verklaart een man uit Hilversum voor de camera dat hij weet wie de overval hebben gepleegd. De man, die vast zit op verdenking van moord op zijn 21-jarige ex-vriendin, wil de namen be kendmaken als justitie belooft hem mild te behande len. De Hilversummer vertelt dat hij met drie anderen op 9 oktober 1989 een overval heeft gepleegd op een AH-filiaal in Baarn. Bij die gelegenheid is het plan ge boren voor de overval in Oosterbeek. De man zelf zou bij die laatste overval niet betrokken zijn geweest De bal is weer aan het rollen. In stilte maar in alle hevigheid trekt de politie aan de losse eindjes. Begin dit jaar baart Justitie in Arnhem opzien door een echt paar uit Hilversum te gijzelen, omdat ze zouden kun nen getuigen over de overval op het AH-filiaal in Oos terbeek. Op dat moment staat zo goed als vast dat een inwoner van Bussum bij de overval betrokken was. Uiteindelijk leidt een en ander tot de arrestaties van eind vorige maand en begin deze week. Is 'Ooster beek' hiermee nou opgelost? Of zal justitie straks ook deze mannen moeten vrijlaten wegens gebrek aan be wijs? Persofficier Buist: „Wc houden deze mensen na tuurlijk niet voor niets aan, zeker niet in Chili". Maar dat is dan ook het enige dat hij, in het belang van de zaak, wil zeggen. Acht jaar voor doden ex-vriendin utrecht» De rechtbank in Utrecht heeft gisteren een 33-jarige Amsterdammer veroordeeld tot acht jaar cel. Op 16 november vorig jaar bracht hij zijn voormalige vriendin in haar woning in Abcoude met acht messteken om het leven tijdens een etentje waarvoor ze hem had uitgenodigd. Het motief voor de steekpar tij werd niet duidelijk. Volgens een psychiatrisch rapport was de man volkomen toerekeningsvatbaar. Opa mag vijf jaar niet naar Lelystad zwolle Een 66-jarige inwoner van Lelystad mag daar tot 30 juni 1998 niet meer komen. Dat heeft Zwolse rechtbank gisteren be paald in een kort geding dat door de zoon en schoondochter was aangespannen. Vorige week eisten zij een stadverbod tot 2001, nadat opa op heterdaad betrapt was bij het plegen van on tucht met een van zijn kleinkinderen. Ook met het andere kind zou hij ontucht hebben gepleegd. Maij pakt opvoeren snorfiets aan den haag Minister Maij-Weggen (verkeer) wil via de EG het op voeren van de snorfiets vrijwel onmogelijk gaan maken. Door stringente technische eisen te stellen hoopt de minister van dit vervoermiddel een schoon, stil en zuinig alternatief voor de auto te maken. In een brief aan de Tweede Kamer schrijft de minister dat de populariteit van de snorfiets, waarvan er 125.000 in Ne derland rondrijden, vooral onder de jeugd is toegenomen. Voor deze fiets met hulpmotor is een valhelm niet verplicht, in tegen stelling tot voor de bromfiets. Omdat de snelheid van de snor fiets vaak is opgevoerd, veroorzaakt dit vervoermiddel vaak grote irritatie bij andere weggebruikers. 'Monster Jura' stopt hongerstaking Amsterdam De 38-jarige Zwitser, bijgenaamd 'het monster van de Jura', heeft zijn hongerstaking beëindigd. De man, die hier samen met zijn 21-jarige vriendin terecht staat op verdenking van vuurwapenbezit, heling van kinderpornografie en poging tot kinderontvoering, is begin deze week overgebracht van het pe nitentiair ziekenhuis in Scheveningen naar de Bijlmerbajes. Hij werd op 26 mei in het ziekenhuis opgenomen omdat zijn ge zondheid na enkele weken hongerstaking ernstig achteruit was gegaan. Dealers en junks gebruiken schooljeugd Schilderswijk RIVM: Geen enkele doelstelling wordt gehaald Het milieubeleid is nog altijd volstrekt onvoldoende om in Nederland op termijn weer een gezond milieu te krijgen. Met geen enkele doelstelling uit het Nationaal Milieube leidsplan Plus (NMP) zit minister Alders op schema, zo heeft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne (RTVM) vastgesteld. Aider erkent dat en wil daarom onder meer het spitsvignet versneld invoeren en een forse accijnsverhoging op brand stof. Volgens het RIVM heeft het milieubeleid wel enig effect. Het instituut heeft berekend dat de uitstoot van de meeste milieu vervuilende stoffen rond de eeuwwisseling waarschijnlijk la ger is dan in 1990. Maar die ver laging is veel te klein om het milieu werkelijk de kans te ge ven zich te herstellen. De uitstoot van kooldioxide bijvoorbeeld, verantwoordelijk voor het broeikaseffect, ligt in 2000 zeker tien procent boven de doelstelling. Het mestpro bleem is dan evenmin opgelost, omdat er nog te veel fosfor in de bodem en in het oppervlakte water zitten en er stikstof lekt naar het oppervlaktewater. Als de jongste maatregelen van Al ders en Bukman om het mest probleem in te dammen wor den uitgevoerd, resteert in 2000 nog altijd zo'n 4,5 miljoen ton mest die zal moeten worden verwerkt en/of uitgevoerd. De verspreiding van voor het milieu gevaarlijke stoffen als cadmium, lood, zink, koper, chroom, kwik, dioxinen en ra don zal naar verwachting in 2000 zijn gehalveerd in vergelij king met 1985. Maar het NMP heeft ingezet op minder dan veertig procent. Het energieverbruik zal de komende jaren jaarlijks, afhan kelijk van de economische ont wikkelingen, met 1,1 tot 1,6 pro cent stijgen. De doelstelling van ruim 2 procent energiebespa ring per jaar wordt daarmee op geen stukken na gehaald. Met de huidige lage prijzen is er ook geen prikkel om energie te be sparen, vindt het RIVM. Gunstiger beoordeelt het in stituut de doelstelling om de groei van het personenautover keer in te dammen tot maxi maal vijftien procent in vergelij king met 1990. Als alle aange kondigde maatregelen, zoals in voering van een spitsvignet en duurder parkeren, doorgaan, is dat mogelijk. Maar gezien de maatschappelijke weerstand wordt het een harde dobber, waarschuwt het RIVM. Tot zes weken cel voor 19 jongeren De Haagse politierechter mr. E. Timmermans heeft gisteren aan negentien jongeren straffen op gelegd die variëren van maxi maal zes weken cel tot boetes van 750 gulden, dienstverlening en voorwaardelijke straffen. De jongeren werden veroordeeld omdat zij stokken, stenen en 'bomblikjes' hadden gegooid tijdens de demonstratie op 8 mei. Tegen de jongeren waren maandag en gisteren celstraffen van tussen de een en zes maan den geëist. De politierechter sprak twee verdachten vrij we gens gebrek aan bewijs.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 3