Warmondse clubs naar 't Trefpunt „Dit is waterverspilling ten top" 72-jarige Oegstgeestse roeit elfstedentocht Regio Krakers moeten snel weg uit huize Gerto Leiderdorp wijst meeste bezwaren tegen verhuizing schoolkinderen af Kurk knalt, auto botst Het Warmondse gemeentebestuur hoopt binnenkort overeenstemming te bereiken met het bestuur van de Hervormde kerk over de koop van 't Trefpunt. In het ver enigingsgebouw aan de Herenweg moet een sociaal-cul tureel centrum komen. De sporthal komt in de nieuw bouwwijk Endepoel III. Met die keuze wil het college bin nen een maand eindelijk een einde maken aan het zoge noemde accommodatie-vraagstuk, waardoor verenigin gen en instellingen al jaren onzeker zijn over hun toe komstige huisvesting. warmond uesbeth buitink B en W maakten een jaar gele den al duidelijk dat Endepoel III en 't Trefpunt hun voorkeur hadden voor vestiging van de sporthal en het sociaal-cultureel centrum. Doordat er toen ech ter nog geen zicht was op aan koop van 't Trefpunt, kon de ge meenteraad nog niet over de keuze beslissen. „Het perspec tief op de aankoop van 't Tref punt is nu heel dichtbij. De be sprekingen zijn in een vergevor derd stadium", verklaart waar nemend gemeentesecretaris J. Timmermann waarom de ge meenteraad op 1 juli wel een besluit kan nemen. Als de raad akkoord gaat met de plaats van de sporthal en het sociaal-cultureel centrum, wordt bekeken hoe groot de ge bouwen moeten worden en welke verenigingen er een plaats in kunnen vinden. „We moeten dan de vierkante me ters gaan optellen en de keuze voor een architect maken", al dus Timmermann. Hij verwacht dat de verenigin gen in sociaal-cultureel cen trum het Meerpunt aan de Meerrustlaan naar 't Trefpunt zullen verhuizen. In het Meer punt vinden nu de jongerenso- ciëteit 'Ut Sloepie' en de cultu rele vereniging Kommunikatie Warmond onderdak. Ook de Hobbyclubs en de scouting groepen Anne Frank en Ana conda zetelen in het Meerpunt. De bibliotheek, die op de bega ne grond van het gebouw een ruimte heeft, gaat wellicht naar het gemeentelijke gymnastiek lokaal bij de Pomp aan de Dorpsstraat. Wanneer de bestemming van de twee nieuwe accommodaties eenmaal is vastgesteld wordt duidelijk wat er gaat gebeuren met het Meerpunt, sportzaal 'Klim Op' aan de Endepoellaan en het gymnastieklokaal. Het gemeentebestuur bleek vorig jaar van plan te zijn om het Meerpunt te verkopen, zodat er een supermarkt met daarboven appartementen kan komen. Hoewel in het raadsvoorstel voor de accommodaties niet over dat plan wordt gerept, staat daar volgens Timmer mann 'beslist geen streep door heen'. De bestemming van het Meerpunt wordt echter pas la ter definitef bepaald. Compost naar de Morsebel oegstgeest Openbare werken in Oegstgeest heeft te weinig opslagcapaciteit om het tuinafval dat bij de 'tak- kenronde' wordt opgehaald, op te slaan. Daarom zullen locaties in de Morsebelpolder worden benut om de compost op uit te zetten. Het depot op de ge- meentewerf is dan over twee weken leeg, aldus het hoofd van de afdeling openbare werken, ing. J. Hermes. Paard aan de wandel wassenaar Een loslopend paard heeft gisteravond op de Pape- weg in Wassenaar voor de nodige consternatie gezorgd. Een Wassenaarse agent reed met zijn auto over de weg toen het paard recht op hem afkwam rennen. Hij riep hulp van zijn col lega's die het dier een wei injoegen. Het paard is ondergebracht bij een manegehouder. De politie heeft geen idee waar het van daan komt. Motorrijder breekt pols zoeterwoudeEen 26-jarige motorrijder uit Stompwijk is gister avond op de Ommedijkseweg in Zoeterwoude geslipt. Hij wilde een berg zand ontwijken die daar lag in verband met wegwerk zaamheden, slipte en reed tegen een vluchtheuvel. De man is met een gebroken pols naar het Academisch Ziekenhuis in Lei den gebracht. VRIJDAG 4 JUN11993 Behalve aan de waterverspilling ergert Brussee zich aan de graffiti, het onkruid en het zwerfvuil rond het kunstwerk bij winkelcentrum Noord-Hof land. FOTO JAN HOLVAST Voorschotenaar ergert zich aan milieu-onvriendelijk kunstwerk „Ik ben op zich niet tegen dat kunstwerk. Alleen vind ik het jammer dat er zoveel wa ter wordt verspild." Voorschotenaar Edwin Brussee ziet het met lede ogen aan hoe da gelijks liters water uit de waterplastiek aan de Jan Evertsenlaan stromen, rechtstreeks het afvoerputje in. De aanleg van een milieuvriendelijk watercirculatiesysteem is volgens de gemeente Voorschoten echter veel te duur. „Dit kan in deze tijd van zuinig omgaan met het milieu toch gewoon niet meer", wijst Brussee op het water dat over het ba saltblok vloeit. „Dit is waterverspilling ten top." De waterplastiek bij winkelcentrum Hofland van kunstenaar Dick Müller werd in 1987 onthuld, was een tijdje buiten ge bruik, maar werkt sinds enkele weken weer. „En dat terwijl de overheid een beleid han teert dat erop is gericht het watergebruik te rug te brengen en verspilling van water te gen te gaan." Volgens T. Bonhof van de gemeente Voorschoten valt het met het waterverbruik wel mee, omdat er geen druk op staat. Vol gens hem is er dan ook geen duizend gul den per jaar mee gemoeid, zoals Brussee beweert, maar een bedrag van ongeveer 600 gulden. Een watercirculatiesysteem, waarbij wa ter wordt opgevangen en weer terugge pompt, is volgens Brussee dé oplossing. Maar volgens gemeenteambtenaar Bonhof kan de aanleg van zo n systeem wel eens duurder uitvallen dan het kunstwerk, om dat het moeilijk is om de leidingen in het basalten object aan te brengen. De waterknop helemaal dichtdraaien is volgens Bonhof ook geen oplossing. Ook Brussee wil dat liever niet. Vorig jaar werkte de waterplastiek door omstandigheden een hele tijd niet, en daarover waren veel Voor schotenaren verontwaardigd. „De bedoe ling van het kunstwerk is bovendien dat er water uitkomt," zegt Bonhof. Behalve aan de waterverspilling stoort Brussee zich ook aan de graffiti, het onkruid en het zwerfvuil rond het kunstwerk. „Dit plekje verdient ge woon beter", aldus Brussee. D66 Zoeterwoude zwengelt discussie over Leiden aan zoeterwoude De jongste partij van Zoeter woude gaat aan de weg timme ren. D66 afdeling Zoeterwoude houdt maandag 14 juni haar eerste openbare activiteit in de vorm van een politiek café. Olga Scheltema, Tweede-Kamerlid voor D66. geeft een lezing met de titel: 'Wilt u Leidenaar wor den?'. „Het is een onderwerp over regio-vorming in het alge meen", zegt woordvoerster Th. Smit-van Teijlingen. „De men sen moeten wakker geschud worden want Leiden komt steeds dichterbij en legt ook steeds meer druk op de randge meenten." Om die reden heeft D66 ook wethouders uitgeno digd uit Leiden, Leiderdorp. Oegstgeest en natuurlijk Zoeter woude. „De vier wethouders krijgen elk tien minuten de tijd om hun zegje te doen over het onder werp en wie de tijd overschrijdt wordt langzaam weggedraaid", aldus Smit. „Daarna is er op be scheiden niveau een discussie mogelijk met het publiek. Zoe- terwoudenaars moeten zich maar eens serieus afvragen of ze die bemoeienis met Leiden wel willen. Hoe denken ze over het Groene Hart en willen ze ei genlijk wel woningen voor Lei den bouwen", aldus Smit. Het politiek café wordt ge houden in Ons Huis aan het Kosterspad in Zoeterwoude- dorp en is voor iedereen toe gankelijk. De aanvangstijd is 20.15 uur. VOORSCHOTEN Voorscho- tense kinderen van vijf tot en met dertien jaar kunnen deze zomer weer meedoen aan de jeugd-vakantiebezigheden in Voorschoten. Tegen een geringe vergoeding kunnen de kinderen deelnemen aan diverse activi teiten. De programmaboekjes worden verspreid op alle Voor- schotense basisscholen. De ac tiviteiten worden gehouden van 2 tot en met 13 augustus. Een groep van ongeveer 35 en- gelstalige krakers moet huize Gerto aan de Warmondse Oran je Nassaulaan vermoedelijk per 1 juli verlaten. In een door ABN- AMRO aangespannen kort ge ding maakte rechter G. Bode- wes gisteren duidelijk ontrui ming van het pand niet langer te willen uitstellen. De voormalige eigenaar ABN- AMRO had het pand gekocht als kantoorlocatie. De gemeente Warmond wil echter dat het pand een woonbestemming houdt. De bank deed het karak teristieke pand toen voor een prijs van rond de 1 miljoen gul den van de hand. Wel had zich ondertussen een complicatie voorgedaan. Een groep 'economische vluchtelin gen' uit Engeland had haar in trek genomen in het leegstaan de pand. De jongeren, die in hun eigen land geen werk kon den vinden, werken voor het grootste deel in de bollenteelt. Het pand is momenteel niet aangesloten op Het elektrici teitsnet. Er wordt gekookt op open vuren. De nieuwe eige naar, op de zitting aanwezig, verwacht zeer veel op te moeten knappen. Hij wil per 1 juli met de verbouwing tot appartemen ten te beginnen. Rechter G.W.M. Bodewes verklaarde dat er juridisch niets tegen dese wens is in te brengen. De pogingen van de raads man van de krakers om uitstel te krijgen werden niet gehono reerd. Het verzoek tot uitstel werd gedaan op overwegingen van menselijkheid en gastvrij heid. Een van de krakers heeft een vier maanden oud kindje. Dat het pand aan de Oranje Nassaulaan 22 ontruimd moet worden werd door de krakers niet betwist. Twijfels in Oegstgeest over campagne tegen hondenpoep Oegstgeestenaar Bouma maakte de raadscommissie gis teravond duidelijk dat de hon denbezitter nog steeds bij struikgewas zijn huisdier kan la ten poepen. Hij vreest misver standen waardoor het probleem nog niet wordt opgelost. D66- raadslid M. Vissers sprak gister avond in de raadscommissie van een uitgeklede actie. „Van de harde drol naar de zachte wind. Nu de mogelijkheid wordt geboden uitwerpselen van de hond achter te laten is het pro bleem niet opgelost." Raadslid A. van Eisen: „Het moet nor maal zijn als jouw hond overlast geeft dat je het opruimt." Wethouder A. Kohlbeck be toogde dat de raad de actie een kans moet geven. Dit najaar wordt bekeken of de campagne vruchten heeft afgeworpen. Oegstgeester raadsleden twijfe len aan het resultaat van de an ti-hondenpoepcampagne die de gemeente in gang wil zetten. De kritiek is dat de campagne vrij blijvend is omdat hondenbezit ters hun huisdier nog steeds op een aantal plaatsen mogen la ten poepen. In de gemeentelijke verorde ning staat dat hondenbezitters er voor moeten zorgen dat de hond niet poept op ae openba re weg, een parkeerplaats, een speelplaats of in de goot. Zij zijn verplicht op deze plaatsen de poep op te ruimen en zijn straf baar wanneer ze dat niet doen. Met een grote campagne wil het gemeentebestuur de regels on der de aandacht van de bevol king brengen. Warmondse notaris Waverijn overleden De Warmondse notaris mr. C. Wavcrijn is afgelopen dinsdag over leden. De 46-jarige notaris vierde onlangs nog zijn 12,5-jarig jubile um. Dat gebeurde in alle rust, omdat hij aan een ernstige ziekte leed. Waverijn werd in 1980 in Warmond benoemd als opvolger van notaris Schol. Bij zijn aanstelling was hij veruit de jongste nota ris van Nederland. De afscheidsdienst voor Waverijn wordt morgen gehouden in de Warmondse Hervormde kerk, waarna hij wordt be graven op de begraafplaats bij de Oude Toren. Beroepsprocedure leerlingenruil Hobbit/Vogelweid afgerond Vier Hobbit-leerlingen van wie de ou ders bezwaar maakten tegen over plaatsing naar basisschool de Vogel- weid, mogen in het gebouw aan de Klerkenhof blijven. De overige be zwaarschriften (circa vijftien) tegen de verplichte verhuizing van kinderen zijn afgewezen. Twee ouders zijn tegen het afwijzende besluit in beroep gegaan en overleggen met de afdeling onderwijs van de gemeente. Circa twintig ouders kwamen on langs schriftelijk in het geweer tegen de zogeheten grensmaatxegd'. Middels een denkbeeldige lijn (Leysloot- Hof- vijver-Engelendaal-Laan van Ouder zorg) worden leerlingen komend schooljaar verspreid over de gebouwen van de fusiescholen de Hobbit en de Vogel weid. Leerlingen ten noorden van de lijn blijven op de Klerkenhof (Hob bit), de 'zuiderlingen' moeten voortaan naar het Heelblaadjespéd (Vogelweid). Circa negentig leerlingen zijn betrok ken bij deze overplaatsing. De maatregel heeft tot nogal wat be roering geleid bij de ouders. Daarom is een beroepsprocedure ingesteld, die inmiddels is afgehandeld. Volgens di recteur H. van Dijk van de Hobbit zijn alleen 'sociale omstandigheden' bepa lend geweest voor het gegrond verlda- ren van de vier bezwaren. „We hebben bewust geen rekening gehouden met oppas-perikelen en verhalen over het scheiden van vriendjes en vriendinne tjes." Uitspraak Twee ouderparen leggen zich niet neer bij de afwijzing van hun bezwaar door de schoolleiding. Van Dijk heeft ze doorverwezen naar de gemeente. „De afdeling onderwijs moet nu een uit spraak doen. De ouders is in ieder ge val gevraagd een nieuwe brief te schrij ven waarin ze hun bezwaren nogmaals op een rijtje zetten." De raadscommissie onderwijs buigt zich op 25 juni over een uitgewerkt fu sieplan. Hierin komen de gevolgen van het samengaan aan de orde. Zo wordt gepraat over het probleem dat ontstaat in het schooljaar '95-'96. Dan zit de laatste groep leerlingen op school van de huidige Vogelweid-bovenbouw. Volgens afspraak krijgen deze leerlin gen geen onderwijs volgens het Jena- plan. Die laatste groep oud-Vogelwei- ders telt dat jaar slechts twaalf leerlin gen. „Daarvoor krijg ik geen full-time leerkracht", aldus Van Dijk. Hij hoopt dat de gemeente wil bijspringen. „Mis schien dat de raadscommissie daar over al op 25 juni een uitspraak kan doen." Verder komt in de plannen een voor stel aan de orde om geld te reserveren voor een opknapbeurt van het Vogel- weid-gebouw. Met bijvoorbeeld nieu we meubels, een tapijtje en aangepast speelmateriaal hoopt de schoolleiding het contrast tussen de fonkelnieuwe vestiging aan de Klerkenhof en het wat oudere gebouw aan het Heelblaadjes- pad te verminderen. wassenaar Een spontaan openknallende fles champagne in de auto van een 39-jarige Rotterdamse ver oorzaakte gistermiddag een aanrijding op de Rijksstraatweg in Wassenaar. De vrouw reed ter hoogte van de Paauw, toen de kurk van de fles sprong. Daarbij spoot' het bruisende vocht in haar gezicht. De Rot terdamse verloor de macht over het stuur en reed tegen een lichtmast aan. De auto werd zwaar beschadigd. De bestuurs ter bleef ongedeerd. VRIJE TIJD Rommelmarkt Ons Huis aan het Kosterspad in Zoeterwoude staat morgen bol van de 'rommel'. Boeken, meu bels, kleding, schoenen, speel goed zijn te koop voor een 'prikkie'. Er zijn ook een Rad van Avontuur, kleine dieren van kinderboerderij Swetterhage en een schminkhoekje voor de kin deren. Eten en drinken is even eens verkrijgbaar. De rommel markt, een initiatief van de Jeugdraad, begint om 9.30 uur. Volksuniversiteit De Leiderdorpse Volksuniversi teit houdt op maandag 7 en dinsdag 8 juni open informatie- en inschrijfavonden van 19.30 tot 21.30. Werkstukken, materi alen en boeken worden ge toond. De meeste docenten zijn aanwezig om belangstellenden te informeren over de inhoud van de cursussen. Plaats: ge bouw LVU, Splinterlaan 89, Lei derdorp. 'Met mijn conditie is niets mis' Op haar 72ste de Friese elfste dentocht roeien, de Oegstgeest se C. Eikelenboom heeft daar geen enkel probleem mee. „Er is een groepje mensen tussen de 75 en 80 jaar dat nog vaak grote tochten maakt", zo maakt ze duidelijk dat ze niet de oud ste is. Voor Eikelenboom is roei en dan ook de normaalste zaak van de wereld. Ze doet het al vanaf haar zestiende en uit alles blijkt dat ze voorlopig niet van plan is de roeispanen weg te doen. Eind deze maand roeit Eike lenboom de tocht van 180 kilo meter over de Friese wateren, die een week duurt. „We volgen niet precies de route van de elf stedentocht", wijst ze op de wa- terkaart aan. „We eindigen in Sloten en we varen om door al lerlei rare lussen te maken." Eikelenboom erkent dat de roeitochten vermoeiend zijn. „Maar het is een kwestie van goed plannen, zorgen dat je precies op tijd bij de sluizen bent en verder rustig aan doet. En met mijn conditie is niets mis; ik tennis en tafeltennis en fiets om in vorm te blijven. En ik ben net twee keer op een gro te tocht geweest." „Roeien zelf is ook goed voor mijn conditie, het helpt me om me lekker te voelen. En het is lekker primitief, heel anders dan ik thuis gewend ben", ge baart ze in haar ruime woning aan de Oudenhoflaan. „Je gaat normaal gesproken niet zomaar met een boot op je nek over straat terwijl je al het verkeer blokkeert. En onderweg gaan we altijd ergens picknicken op een walletje reuze gezellig." Eikelenboom heeft in de loop der jaren in vrijwel alle Europe se landen geroeid. „Op zee bij Denemarken. En in de fjorden van Noorwegen bij windkracht vier. Dat was eigenlijk op het randje, maar wel reuze span nend. En we hebben dwars door Parijs en Londen geroeid. En door Amsterdam het is enig om een stad vanaf het wa ter te zien." Hoewel veel deelnemers aan de elfstedentocht onderweg kamperen, verkiest Eikelen boom toch een hotel. .Anders moet ik met een tent lopen sjouwen en die na een dag roei en opzetten. En ik wil wel lekker slapen." FOTO JAN HOLVAST „Roeien is lekker primitief, heel anders dan ik thuis gewend ben", zegt de Oegstgeestse C. Eikelenboom.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 17