Leiden Het Leidse ei blijkt lege dop ND VERB TERE Feesten met veel rumoer DINSDAG 1 JUN11993 Normaal 9 De bierhouders scheer den als frisbees door de lucht en bier werd niet gedronken maar gegooid: Normaal in Warmond. Op de bon A rt Wildkampeerders in I V/ de Duin- en Bollen streek worden nu nog al leen weggestuurd. Over een poosje gaan ze op de bon. LEIDEN Bij de politie zijn zondagmor gen tientallen meldingen bin nen gekomen van geluidover- last en rumoer op straat. Op verschillende plaatsen werden feesten gegeven die tot in de kleine uurtjes doorgingen. De kroon spanden een massale feestpartij in studentenhuis 't Wallon aan de Papengracht en een privé feest in de Juliana- straat. Bij beide werd door de politie uiteindelijk de muziekin stallatie in beslag genomen. Dat gebeurde bij het studen tenhuis na diverse telefoontjes van omwonenden. Omdat de studenten geen gehoor gaven aan de oproep om het wat zachter aan te doen werd rond zes uur 'de muziek' in beslag genomen. Dat gebeurde rond dezelfde tijd ook in de Juliana- straat bij het huis van een 29-ja- rige Leidenaar. Verder waren er een groot feest in het Lak-thea- ter aan de Cleveringaplaats en een house-party in het LDM-ge- bouw aan de Middelstegracht. Ook daar moest de politie de organisatoren tot rust manen. Tijdens de afgelopen nacht hebben feestvierende Feye- noord-fans op verschillende plaatsen in Leiden mensen met gezang en geroep uit de slaap gehouden. Maar de politie hoef de nergens in te grijpen. Wethouder Koek draagt onderwijsplan ten grave Nog geen lege dop is er over van het onderwijsplan het Leidse ei. Wethouder Hennie Koek (onderwijs/PvdA) is zwaar teleurgesteld. Het plan voor een aparte beginners- school voor allochtone kinderen mag dan gesneuveld zijn door gebrek aan interesse bij de doelgroep, de wet houder blijft geloven in het nut ervan. Maar de wethou der en de zes deelnemende scholen hebben het Leidse ei ten grave gedragen. Volgens Koek is er geen betere manier om de vorming van 'witte' en 'zwarte' scholen te voorkomen dan het Leidse ei. „Het is hét middel om taalach terstanden in te lopen, de sprei ding van allochtone kinderen over scholen in Leiden-Noord te bewerkstelligen en de kinde ren voor te bereiden op die spreiding. Maar hoe sterk ik ook hecht aan het Leidse ei, ik begin niets als ik geen kinderen in de beginnersklassen heb." Als Koek zou doorzetten zou ze hooguit achttien kinderen in de bankjes krijgen, weet de wet houder. Turkse en Marokkaanse ouders hebben onoverkomelij ke bezwaren tegen aparte scho len, ook al is het doel dat hun kinderen na vier jaar naar een school kunnen waar ook blanke kinderen op zitten. En achttien leerlingen is in verhouding met de hoge kosten veel te weinig. „Verder waren uiterst gecom pliceerde ruiloperaties met schoolgebouwen noodzakelijk geweest en had ik op het perso nele vlak van alles overhoop moeten halen. We dachten aan het gebouw van de Mamix- school. Daar hadden ook groe pen van de Singelschool in ge moeten. En dat allemaal voor achttien kinderen, terwijl elders in Leiden-Noord de volstrekt ongewenste instroom van al lochtone kinderen op zwarte scholen, en blanke kinderen op witte, ongestoord was doorge gaan." „Begrijp me goed, voor het Leidse ei en ook voor een afge zwakte vorm ervan, had ik dat allemaal over gehad. Sterker nog: alles was met betrokkenen overeengekomen. Alleen heb ben de ouders van de kinderen om wie het gaat nauwelijks tot geen belangstelling. Aan de vrije schoolkeuze van ouders kan en wil ik niet komen. Des te cyni scher is het om vast te stellen dat zo lang er geen Leids ei is of een alternatief, die vrije keuze juist leidt tot het ontstaan van zwarte en witte scholen. Terwijl iedereen het erover eens is dat de kinderen in de Kooi ge mengd naar school moeten." Samen met de besturen van de zes betrokken scholen in Lei den-Noord heeft de wethouder het Leidse ei ten grave gedra gen. Met diezelfde schoolbestu ren had de wethouder al veel eerder overeenstemming be reikt over het Leidse ei. „De wettelijke voorgeschreven pro cedures had ik met succes door- „Al is het Leidse ei nog zo'n goed plan, ik begin er niets mee als ik geen allochtone kinderen in de beginnersklassen FOTO HIELCO KUIPERS Wethouder Hennie Koek: krijg." lopen en er was ook een politiek draagvlak voor het Leidse ei. Ik had het daarbij kunnen laten. Toen stonden er groepen op die zich verzetten." Hoewel Koek formeel niet verplicht was, begon ze een nieuwe overlegronde. Uit de ge sprekken met de Turkse en Marokkaanse vertegenwoordi gers kwam een afgeslankte vorm van het plan tevoorschijn. Zo werd het aantal jaren van de beginnersschool teruggebracht tot drie. Ook wilde Koek tege moet komen aan de wens van Turken en Marokkanen om de beginnersklas te huisvesten in een gebouw waar ook gemeng de groepen naar school gaan. „Dat was een zeer complice rende factor, maar ik dacht er het belangrijkste bezwaar tegen aparte scholen voor allochtone kinderen mee te kunnen weg nemen. Maar in de achterban van vooral de Turkse woord voerders ging het mis. De Marokkanen wilden wel. Ver volgens hebben we de ouders van de kinderen die nu nog twee jaar zijn, en dus volgend jaar op een Leidse ei-school hadden gekund, nog eens bena derd. Maar het aantal belang stellenden bleef nihil en de be zwaren talrijk. Het is bijzonder spijtig maar het Leidse ei is niet haalbaar." Leidenaar mishandeld leiden* Een groep van zeven jongeren heeft zondagnacht een 21-jarige Leidenaar mishandeld en beroofd in de Sint Aagten straat. Het groepje blokkeerde de doorgang voor de Leidenaar en zijn vriendin. Eerst werd de vriendin hardhandig opzij ge duwd, daarna begon de groep op de jongeman in te slaan. Te vens beroofden ze hem van zijn portemonnee. Het slachtoffer, dat over zijn hele lichaam kneuzingen en blauwe plekken op liep, wist uiteindelijk een café in te vluchten. Dief aangehouden in trein leiden* Na een wilde achtervolging te voet door de stad is een 26-jarige dief uit Heemskerk uiteindelijk in de trein naar Haar lem aangehouden. Twee suppoosten van museum de Lakenhal aan de Oude Singel hadden gezien dat de man er met een tegel tableau vandoor ging. Na een flinke spurt wisten zij de dief wel het tableau te ontfutselen, maar ze slaagden er niet in hem in de kraag te vatten. Dat gebeurde pas in het station, waar de man in de trein naar Haarlem sprong. Op last van de politie mocht de machinist niet vertrekken, waardoor de politie de trein kon uit kammen en de dief alsnog kon inrekenen. Vrouw aangerand door jongeren leiden Een 18-jarige Katwijkse vrouw is eind vorige week aan gerand op de Haarlemmerstraat. De vrouw liep nabij de kruising met de Pelikaanstraat toen omstreeks kwart voor negen een groepje van zes jongeren de Katwijkse aanhield. Een van de zes bedreigde haar met een mes. Een tweede kneep haar mond en keel dicht, terwijl een derde de vrouw onzedelijk betastte. De vrouw wist zich los te rukken en weg te lopen. Pas na enkele da gen deed ze aangifte bij de politie, die de zaak onderzoekt. Voorzitter H. de Groot en secretaris H. van de Brink van de jubilerende Leidse Bond van amateurtuinders op het jongste complex, Cronesteijn. FOTO HENK BOUWMAN leiden FRANK èuURMAN Het lijkt tegenstrijdig: reclame maken voor volkstuinen terwijl je weet dat er door gebrek aan grond nauwelijks nieuwe tuinen te vergeven zijn. Toch wil de Leidse Bond van Amateurtuin ders, die dit jaar het 50-jarig be staan viert, de aandacht op de zeven Leidse volkstuincom plexen blijven vestigen. „Ik loop liever naar de ge meente om te zeggen dat onze wachtlijsten zo lang zijn, dan met het verhaal dat we grond over hebben", zegt voorzitter H. de Groot. „Bovendien is het be langrijk begrip te kweken bij de politici met het oog op toekom stige ontwikkelingen, zoals be bouwing van de Oostvlietpol- der. Vandaar dat we de wethou der en raadsleden onlangs over de complexen hebben rondge leid om te laten zien waar wij mee bezig zijn", zegt de voorzit ter. „Onze toekomst is in han den van de heren politici." De bestemming van de Oost- vlietpolder hangt als een donke re schaduw over de volkstuin complexen Oostvliet, Room burg en de Onderlinge Turnver eniging. Als de polder bebouwd wordt, moeten de volkstuinver enigingen wellicht voor de zo veelste keer verkassen. Veel al ternatieven zijn er niet meer in de volgebouwde stad. „Je hebt kans dat er alleen een bagger- stortlocatie komt, op 80 meter van de volkstuinen. Dat is op zich het meest gunstig, omdat je dan niet hoeft te verhuizen. Alleen weet je niet in hoeverre je last krijgt van zo'n bedrijf. Het is het eerste in zijn soort." Bij de bouw van bedrijven be staat de kans dat de volkstuinen mogen blijven. De bedrijven zouden in de buurt van de rijks weg terechtkomen, terwijl de volkstuinen richting Vliet wor den opgeschoven. „Maar het mes gaat dan wel door twee complexen heen", weet secreta ris H. van de Brink. Woning bouw wordt het meest ge vreesd, want dan zal iedere vier kante meter grond waarschijn lijk worden opgesoupeerd. „Het is niet zo dat de mensen er wakker van liggen, en wet houder Van Rij heeft verzekerd dat het nog wel drie jaar duurt voordat er iets gebeurt, maar leuk is anders. De volkstuinen bij de Vliet hebben geen perma nente status, maar zijn wel 50 jaar gedoogd, dus we hebben wel rechten. Wethouder Van Rij erkent dat ook. Maar we moe ten wel alert blijven", stelt De Groot. Ons Buiten De overige vier complexen, Ons Buiten, Veldheim, het Zonne veld en Cronesteijn liggen ver ankerd in bestemmingsplannen en zijn dus beter beschermd. Echt veilig is echter geen enkel complex. Ons Buiten in Leiden- Noord bijvoorbeeld dreigt te worden opgescheept met een fietspad ter ontsluiting van de Merenwijk. „Dat zou, afgezien van de verstoring van de rust, toch weer ten koste kunnen gaan van een aantal tuinen", al dus Van de Brink. Het oprukken van de stad heeft de volkstuinders altijd al dwars gezeten. „Er waren ooit 18 verenigingen met 2500 le den. Nu zijn er nog 1300 volks tuinders, een aantal dat zeer constant blijft. De verstedelij king heeft heel wat grond ge kost", zegt De Groot. De tuinen zijn veelal voorzien van fraaie huisjes en worden soms de hele zomer 'bewoond'. Een uitzondering vormt het Zonneveld aan de Nachtegaal laan. Een Spartaans complex zonder gas, elektriciteit, riole ring of bebouwing, geheel in de stijl van de beginjaren. „Ze heb ben maar één waterkraan en daar zijn ze trots op. Je ziet er veel oudere academici, die met veel toewijding proberen een nieuwe variëteit te kweken", vertelt Van de Brink. Ieder volkstuincomplex heeft zijn eigen stijl. De lage drempel blijft een gemeenschappelijk kenmerk. „De volkstuinders be talen tussen de 400 en 500 gul den per jaar. De gemeente stelt de grond voor een relatief laag bedrag ter beschikking. Daar staat tegenover dat de vereni gingen het onderhoud voor hun rekening moeten nemen. Dat is best nog veel werk, als je be denkt dat Cronestein, het jong ste volkstuincomplex, voor de helft uit openbaar groen be staat. De leden houden het groen bij toerbeurt bij. De com plexen zien er vaak schitterend uit, maar je moet wel bedenken dat daar enorm veel zelfwerk zaamheid van de leden in zit", zegt De Groot. De volkstuinen zijn oases van rust voor ouderen en kinderen die op een flat geen kant uit kunnen. raken er hun en ener gie kwijt. „Er zijn veel activitei ten in de grotendeels zelf ge bouwde clubhuizen. De vereni gingen hebben ook een sterke sociale functie. Als je het gemid delde gezin op vier personen stelt kun het aantal mensen dat plezier heeft van de volkstuinen op ruim 5000 schatten", stelt Van de Brink. Jubileumexpositie in Hooglandse kerk leiden» De jubilerende Leidse Bond van Amateurtuinders houdt zaterdag 5 juni van 13.00 tot 17.00 uur een receptie in het verenigingsgebouw van Cronesteijn aan het Boerepad (Vrouwenweg). Daar zal on der andere wethouder A. van Bochove (CDA/welzijn) het woord voeren. Andere jubileumactiviteiten zijn: het Leids kampioenschap bloemschikken voor volwassenen op 11 juni in het gemeentehuis, op 12 juni het kampioenschap bloemschikken voor kinderen in de Lo- rentzhof, op 11 september de traditionele Bloemendag met medewerking van een Schotse doedel zakband. Van 16 tot en met 19 september wordt een tentoonstelling gehouden in de Hooglandse kerk. Daar wordt op vele manieren getoond wat het volkstuinieren inhoudt én wordt de promotievideo gepresenteerd. Katwijkers Bond van Amateurtuinders bestaat 50 jaar winnaars rri f 1 1 1 karpermarathon loekomst in handen van heren politici leiden* Leiden beleefde het afgelopen pinksterweekeinde een landelij ke hengelprimeur: een karper viswedstrijd van 24 uur. Een et maal lang probeerden rond de tachtig specialisten langs de Zijl en het Joppe zoveel mogelijk karpers te vangen. Ondanks uit gebreid voeren was het resul taat teleurstellend: in totaal werden slechts drie karpers ge vangen. De Katwijker LI. Schadde van Dooren werd winnaar. Hij ving een karper van 15,4 pond en een lengte van 77 centimeter. Tweede en derde werden G. van der Bent, eveneens uit Katwijk en K. de Graaf uit Leiden, met schubkarpers van respectieve lijk 8 en 7 pond. D. Noppe, bestuurslid van de Hengelaarsbond voor Leiden en omstreken, reikte zondagmid dag in het clubgebouw aan de Voorschoterweg de bekers en de prijzen uit. |l p\/i*o| ®3® Levi s IJ~YL0J jeans. 26 f/m 34 in de lengtematen 30,32, 34. In zwart, stone- washed en lightstone. Van 149.95 Voor AA 'B'Way' OY- de Bijenkorf (2^)

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 7