AZL zoekt snurkende hartpatiënten 'SgewêwSrijvcrn Provincie tegen huurbelasting Randstad 'Geen zwaar radió-actief materiaal via Schiphol' Delft kan reclame maken VRIJDAG 28 ME11993 willem spierdijk. o plv -chef meindert van d Amsterdamse verdachte zwijgt over doodslag in Badhoevedorp Teven procent van bewoners met laag inkomen woont te duur Tegen een 32-jarige Amster dammer is gisteren Dij de Haar lemse rechtbank levenslang ge- eist. Hij wordt verdacht van een reeks ernstige geweldsmisdrij ven, waaronder een inbraak in Badhoevedorp waarbij een 69- jarige man werd doodgescho ten. De verdachte heeft tot nu toe steeds zijn mond dichtge houden. Ook tijdens de zitting maakte de man gebruik van zijn recht om te zwijgen. Hij weigert bovendien mee te werken aan welk onderzoek dan ook. De Amsterdammmer brak november vorig jaar in bij een ouder echtpaar, dat 's avonds thuis kwam en hem op heter daad op de bovenverdieping betrapte. De inbreker trok on middellijk een vuurwapen en vuurde van dichtbij twee kogels op de man, die ter plekke over leed. Zijn 65-jarige vrouw kreeg een kogel in haar borst, maar heeft het incident wel overleefd. Volgens het slachtoffer had de inbreker niet hoeven te schieten om te kunnen vluchten. „Wij waren absoluut geen partij voor hem", zo heeft zij tegenover de politie verklaard. De verdachte zou verder be trokken zijn geweest bij een an dere inbraak in Amstelveen, waarbij eveneens fors geweld is gebruikt. Ook in dit geval werd een bewoonster van dichtbij in de borst geschoten. Het slacht offer overleefde de schietpartij. Bij de inbraak zijn sieraden, geld en een strippenkaart gesto len. Deze strippenkaart is bij de verdachte aangetroffen. „Daar kan ik moeilijk onderuit. Dat is een hard gegeven", is één van de weinige verklaringen van de man bij de politie. De verdachte stond verder te recht voor een schietpartij bij de woning van zijn ex-vriendin in Uithoorn, 's Avonds zou de man met een kogel het pand hebben doorboord. De bewoonster was op dat moment boven. De kogel is later in de woonkamer terug gevonden. Het laatste ten laste gelegde misdrijf betrof de over val op een shoarmazaak in Am sterdam waar hij een medewer ker in zijn onderbuik heeft ge schoten. De officier van justitie stelde vast dat de Amsterdammer in vijf weken tijd onnoemelijk veel menselijk leed heeft berokkend aan puur willekeurige slachtof fers. „Klaarblijkelijk zijn alle grenzen voor hem weggeval len." De officier baseerde zijn bewijs onder meer op het feit dat er bij alle geweldsmisdrijven een zelfde vuurwapen is ge bruikt. Samenwerking NKM en Casema regio Centrale antenne-exploitant Casema en Kabelmaat schappij NKM gaan nauw samenwerken om nieuwe diensten via de kabel te kunnen aanbieden. Casema, onder meer actief in de Duin- en Bollenstreek en Rijn- Veenstreek, wil daartoe de aandelen van NKM overnemen. Beide bedrijven zijn samen goed voor ongeveer 1,2 miljoen kabelaansluitingen tussen Den Haag en Arnhem. De omzet bedraagt 170 miljoen gulden per jaar en het aantal werknemers ongeveer 300. De samenwerking heeft op korte termijn geen praktische consequenties voor per soneel en abonnees. Clavareau-prijs voor scriptie leiden De Leidse rechtenstudent Olav Haazen heeft gistermid dag de 'Clavareauprijs' van het Leids Universiteitsfonds (LUF.) gekregen voor de beste rechtenscriptie. De scriptie van Haazen is volgens de jury 'in een bijzonder goede en prettig te lezen stijl geschreven. Van de ingeleverde stukken is dat van de heer Haazen het meest zelfstandige werkstuk'. De prijs bestaat uit een geldbedrag van 10.000 gulden waarmee Olav Haazen het komende jaar zijn studie op het St. Johns College in Oxford kan betalen. Via de luchthaven Schiphol worden geen zwaar radio-actie ve materialen vervoerd. Dat zegt een woordvoerder van het ministerie van VROM. Wel zijn er volgens hem op Schiphol re gelmatig transporten van licht en matig radio-actieve materia len, bestemd voor laboratori umonderzoek en medische toe passingen. Het gaat daarbij vooral om export. Uit het gisteren gepresenteer de milieu-jaarverslag van Schip hol blijkt dat er zich in 1992 op de luchthaven enkele inciden ten hebben voorgedaan met licht radio-actief materiaal. En kele keren zijn pakketjes met licht radio-actief materiaal op het wegdek gevallen, waardoor de verpakking werd beschadigd. Volgens een woordvoerster kwam daarbij in één geval een geringe dosis straling vrij. Alle transporten van radio-ac tieve materialen zijn volgens het ministerie van VROM vergun- ningplichtig. Meestal wordt een doorlopende vergunning ver leend, aldus de woordvoerder. Daarbij hoeven bedrijven en in stellingen niet voor ieder apart transport toestemming te vra gen. „Uiteraard zijn er allerlei veiligheidsvoorschriften aan die vergunningverbonden." Geld voor patiëntenorganisaties leiden/den haag monica wesseung De zes regionale patiënten/con sumentenplatforms in Zuid- Holland krijgen van de provin cie extra geld. Voor 1993 is 250.000 gulden extra uitgetrok ken, het jaar er op zelfs 1,3 mil joen gulden. De regionale plat forms helpen mee aan klach tenopvang, belangenbeharti ging, informatievoorziening, ondersteuning van patiënten en andere 'gebruikers' van de ge zondheidszorg. De provincie vindt de plat forms belangrijk. Om versnip pering tegen te gaan moeten volgens gedeputeerde staten, het dagelijks bestuur van de provincie, de door de provincie gesubsidieerde ouderenbon den, patiënten- en gehandicap tenorganisaties en oudervereni gingen aansluiting zoeken bij de regionale platforms. De regionale platforms krij gen van de provincie tevens een taak bij het opzetten van een sluitend netwerk van klachten- opvangbureaus. den haag monica wesseung De universiteitsstad Delft krijgt van de provincie Zuid- Holland 70.000 gulden om 'voor zichzelf reclame te ma ken. Het geld wordt als subsi die verstrekt aan de stichting Delft Kennisstad. De stichting wil onderwijsinstellingen voor Delft interesseren en de daar aanwezige schat aan kennis bij een breed publiek bekendma ken. Bovendien wil de stich ting proberen Delft voor reeds in de stad gevestigde-en nieuw te vestigen bedrijven zo aan trekkelijk mogelijk te maken. De provinciale bijdrage is uitsluitend bedoeld als start subsidie. Uiteindelijk moet de stichting kostendekkend wer ken: belanghebbende partijen moeten aan het werk van de stichting meebetalen. De stichting heeft overigens al een vereniging opgericht waarin 60 bedrijven zijn verzameld. Delft Kennisstad wordt voorts betrokken bij de ontwikkeling van het bedrijfsterrein Delf- techpark 1Leden van de stichting zijn onder andere de gemeente Delft, de TU, TNO en het lokale bedrijfsleven. Officier De Ridder meende dat de verdachte kan worden veroordeeld voor gekwalificeer de doodslag, tweemaal poging tot doodslag, poging tot moord, bedreiging en diefstal. Volgens de officier moet de Amsterdam mer, die al eerder is veroordeeld voor geweldsdelicten, de in Ne derland zwaarste straf krijgen: levenslang. „Deze verdachte is een gevaar als hij in de maat schappij terugkeert", zei De Ridder. „De samenleving moet op de best mogelijke wijze te gen hem worden beschermd." Volgens advocate Röttgering is er onvoldoende bewijs dat haar cliënt de gewelddadige in braak in Badhoevedorp heeft gepleegd. Zij wees er onder meer op dat het vrouwelijke slachtoffer de verdachte bij een videoconfrontatie niet heeft herkend. Ook technisch onder zoek zou onvoldoende resultaat hebben opgeleverd. De raadsvrouw pleitte ook wat betreft de gewelddadige in braak in Amstelveen en de over val in Amsterdam voor vrij spraak. Volgens mr. Röttgering kan de man hooguit worden veroordeeld voor bedreiging en diefstal. Levenslang is in dat ge val onmogelijk, zo betoogde zij. De rechtbank doet 10 juni uit spraak. Middeleeuwen Het middeleeuwse hof in de La ge Landen staat centraal tijdens een symposium in de Leidse universiteit. 'Vorstenspiegel, li teratuur en hof in de lage lan den' is de titel van het symposi um dat vrijdag 4 juni vanaf half twee in het Academiegebouw wordt gehouden. Meer informa tie: 071-272604. In Zuid-Holland komen geen maatregelen om mensen met een behoorlijk inkomen uit hun goedkope huurhuis te halen. Onderzoek heeft uitgewezen dat huurbelasting alléén de doorstroming naar duurdere woningen nauwe lijks stimuleert. In Zuid-Holland wonen bijna 200.000 mensen relatief 'te goedkoop' en ruim 40.000 mensen met een laag inkomen te duur. den haag/leiden monica wesseung De overheid streeft ernaar dat mensen een woning krijgen die past bij hun inkomen. 'Scheef wonen' (te duur of te goedkoop in verhouding tot het inkomen) komt in Zuid-Holland veel voor. Van de 790.000 huishoudens die een huurwoning bewonen, wonen er 240.000 'scheef. Vooral te goedkoop wonen in verhouding tot het inkomen komt veel voor. Huurbelasting Een student aan de Leidse uni versiteit heeft onderzocht of huurbelasting een instrument kan zijn om mensen met een hoog inkomen uit de goedkope huurwoning te halen. De goed kope woningen komen op die manier beschikbaar voor de mensen met een laag inkomen die nu te duur wonen. Overi gens blijft er, zelfs als alle lage inkomens een goedkope wo ning krijgen, een flink aantal goedkope huurwoningen over. Er zijn te veel goedkope (en dus vaak wat slechtere) woningen in Zui-Holland. Huurbelasting is geen goed instrument, concludeert de Leidse onderzoeker. Mensen met een hoog inkomen zullen geneigd zijn de huurbelasting gewoon te betalen, zonder tot verhuizing over te gaan. De keuze voor een bepaald huis is namelijk niet alleen afhankelijk van de huurprijs. Huurbelasting zal voor een enkeling reden zijn te verhuizen, maar voor het gros niet. Het enige effect van het instellen van deze nieuwe belasting is dus dat de provincie een spaarpotje vult. Effectief Huurbelasting kan wel effectief zijn als tegelijkertijd een aantal andere maatregelen wordt ge troffen. Zo zou de onroerend- goedbelasting meer inkomens afhankelijk moeten zijn. Door versoepeling van de over drachtsbelasting en door verrui ming van de subsidiemaatrege len bij de aankoop van het eer ste koophuis, wordt de door stroming ook bevorderd. Gedeputeerde staten conclu deren uit het rapport dat er vooralsnog niets wordt gedaan aan het scheef-wonen. Overi gens is de verwachting dat het aantal 'scheef-goedkoop-wo- ners' vanzelf zal afnemen. Door huurharmonisatie (het gelijk trekken van huren), de sloop van oude vervallen panden en het omzetten van huurwonin gen in koopwoningen zal het aantal goedkope huurwoningen afnemen. Voor de groep me- snen met een laag inkomen biedt deze ontwikkeling geen soelaas. Bovendien daalt het aantal mensen met een relatief laag inkomen waarschijnlijk niet. Weliswaar is er een wel vaartstoename, maar door een toename van het aantal oude ren en het aantal allochtone huishoudens, is er juist weer een stijging van het aantal min der draagkrachtige groepen. Het opknappen van goedkopere huurwoningen leidt vaak tot verhoging van de huurprijs. Het aantal echt goedkope woningen daalt daardoor. foto wim dijkman Onderzoek naar verband tussen slaap-apneu's en vernauwde kransslagaderen leiden paul van der koou Het Academisch Ziekenhuis Leiden (AZL) zoekt snurkers. Geen gewone snurkers, maar mensen die zichzelf in hun slaap uit de slaap houden. Tus sen de luide uithalen door, stokt hun ademhaling soms wel een minuut. De patiënten komen daardoor niet toe aan hun broodnodige diepe slaap en droomslaap. En dus presteren ze overdag stukken minder: ze kunnen zich niet goed concen treren en vallen tijdens een au toritje of vergadering in slaap. Ook het hart lijkt een flinke opdoffer te krijgen als het bloed opeens minder zuurstof aan voert. Vooral mensen met ver nauwde kransslagaderen zou den extra gevaar lopen door dergelijke slaap-apneu's, die veroorzaakt worden doordat de spieren in de luchtwegen zo zijn verslapt dat die luchtwegen af gesloten raken. Het verband tussen apneu's en de vernauwde kransslagade ren is echter nooit aangetoond. Het AZL doet dat nu wèl, met subsidie van de Nederlandse Hartstichting en de Stichting Phoenix. Voor het onderzoek hebben de onderzoekers Mari anne Bootsma en Huub Mid delkoop 25 proefpersonen no dig. Om te bekijken of de hartpa tiënten in aanmerking komen, krijgen ze eerst een soort walk man met kapje voor neus en mond op. Als ze dan in hun ei gen bed liggen te snurken, regi streert de cassetterecorder of de persoon inderdaad meer dan vijf keer per uur de adem mini maal tien seconden inhoudt. Als de patiënten door de voorselectie zijn gekomen, mo gen ze twee nachten komen snurken in een slaapkamertje van het ziekenhuis. De eerste nacht registreren de aangeslo ten apparaten alleen hoe erg de patiënt er aan toe is: hoe zijn ademhaling en hartritme en hoe diep slapen ze? In de twee de nacht doet het ziekenhuis wat aan het probleem. Een snurk- of anti-apneu-apparaat blaast via een neuskapje conti-, nu lucht in de neus, zodat de adem niet meer kan stokken. „Daarna worden de eerste en de tweede nacht met elkaar verge leken, waarmee het extra risico van slaap-apneu op het hart kan worden bepaald", aldus De onderzoekers Marianne Bootsma en Huub Middelkoop zijn op zoek naar 25 proefpersonen. Bootma van de afdeling hart ziekten. In Duitsland is dat apparaat aardig ingeburgerd en vergoe den ziekenfondsen de aanschaf prijs van 5000 tot 7000 gulden. In Nederland wordt het juist steeds moeilijker om zo'n appa raat vergoed te krijgen. Zieken huizen onderzoeken namelijk wat beter is: apparaat of opera tie? En zolang dat grootschalige onderzoek nog geen resultaat heeft opgeleverd, weigeren de ziekenhuizen één van beide op lossingen te promoten. Alleen de artsen uit het Aca demisch Ziekenhuis Leiden, die niet aan dat grootschalige on derzoek meedoen, willen nog wel eens mensen aan een ge subsidieerde snurkmachine hel pen. De Leidse slaaponderzoe- kers zijn het namelijk niet eens met de opzet van het onderzoek en vinden het nogal vreemd dat deelnemende patiënten niet mogen kiezen hoe ze geholpen worden. De ene helft krijgt na loting een apparaat toegewezen, de andere helft is zo'n beetje ver plicht een keeloperatie te on dergaan. „Ongeacht hoe de keel eruit ziet", klaagt AZL-fysioloog H. Middelkoop, die de operatie 'ingrijpend' noemt. Om de ap- neus uit de wereld te helpen, wordt het zachte verhemelte opgespannen en de huig inge kort. Aan de andere kant is ook de snurkmachine geen sinecure. Gebruikers moeten de rest van hun leven met een nauwslui tend kapje op hun neus slapen. „En dat willen sommigen perti nent niet, al schijnt het snel te wennen en is het effect heel goed", zegt Middelkoop, die wèl actief meewerkt aan het snurk- onderzoek onder hartpatiënten. Naar schatting 300.000 Ne derlanders presteren overdag minder door hun nachtelijke gesnurk met lange adempauzes. Alleen, ze weten vaak niet waar door ze overdag in slaap vallen of zich niet kunnen concentre- Sommige huisartsen zouden ook nog steeds slaaptabletten voorschrijven, terwijl die het snurkprobleem alleen maar er ger maken. Net als drank ver slappen die namelijk de keel- wandspieren, waardoor adem halen al snel snurken wordt. Snurken hoeft geen probleem te zijn, maar je kunt maar beter naar de huisarts gaan als de partner tussen de uithalen door eng stil is en overdag in slaap valt. Volgens fysioloog H. Middel koop komt het probleem echter vaak pas boven als het te laat is. Huwelijk op de klippen, zulke dingen. Vervelend is ook dat de problemen rond het vijftigste levensjaar verergeren, waardoor het regelmatig voorkomt dat mensen op het toppunt van hun carrière onvoldoende sla- foto hielco kuipers het slachtoffer zijn dan vrou wen: vier tegen twee procent. En dat kan wel eens aan alco holgebruik èn roken liggen. Want door roken zwellen de slijmvliezen op, waardoor de bovenste luchtwegen extra ver pen. Uit Engels onderzoek blijkt dat mannen tweemaal zo vaak Vaak kan ook de patiënt zich zelf een handje helpen, bijvoor beeld door niet op de rug te gaan slapen. Een in de pyjama genaaide tennisbal doet wat dat betreft wonderen. Ook dieëten helpen soms omdat dikke men sen meer kans maken op ver stopte luchtwegen en dus ook opsnurkstoornissen. En als dat allemaal niet helpt, behoren operaties of snurkap- paraten tot de mogelijkheden. Snurkers met vernauwde kransslagaderen die denken in aanmerking te komen voor het snurk-onderzoek, kunnen het volgende nummer bellen: 262104 (afdeling klinische neuro-fysiologie AZL) Samenwerking ziekenhuizen bepleit leiden caroline van overbeeke Academische ziekenhuizen moeten met algemene zieken huizen gaan samenwerken op het gebied van technisch inge wikkelde en dure medische in grepen. Deze gecompliceerde medische handelingen, zoals open hart-operaties en trans plantaties, worden nu alleen uitgevoerd door academische ziekenhuizen. Als algemene zie kenhuizen een aantal eenvoudi ge ingrepen overnemen, kun- 1 de wachtlijsten kleiner wor den. Bovendien kunnen zieken huizen in één verzorgingsge bied van eikaars kennis gebruik maken en komt er een einde aan ongewenste concurrentie. Dit bepleitte prof. dr. O. Buruma vanmiddag bij zijn be noeming tot hoogleraar 'ge- zondheidszorgbeleid' aan de Leidse universiteit. Buruma wordt op 1 oktober voorzitter van de Raad van Bestuur van het Academisch Ziekenhuis Lei den (AZL). Hij is voorstander van 'netwerken van zorgaanbie ders' waarin verschillende zie kenhuizen hecht met elkaar sa menwerken en academische ziekenhuizen een deel van de routinezorg overdragen aan al gemene ziekenhuizen. Buruma: „Het AZL werkt bij voorbeeld samen met het alge mene ziekenhuis in Delft op het terrein van radio-therapie. Ook met het Westeinde Ziekenhuis in Den Haag willen we gaan sa menwerken: dit ziekenhuis kan de meer eenvoudige open hart-operaties uitvoeren. Voor Haagse patiënten die nu voor deze behandeling naar Leiden moeten, is dat ook prettiger. Het academisch ziekenhuis blijft eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van de medische ingrepen." Volgens Buruma groeit de vraag naar ingewikkelde medi sche zorg maar is het niet goed als een academisch ziekenhuis zich uitsluitend hiermee bezig houdt. „Een academisch zie kenhuis moet ook aandacht be steden aan onderzoek en ver nieuwing en daar ruimte voor hebben." Buruma vindt boven dien dat de specialisten in aca demische ziekenhuizen een ho ger salaris moeten krijgen. „Zij besteden heel veel tijd aan scholing en bijscholing, maar verdienen een stuk minder dan specialisten in gewone zieken huizen. Dat gat moet worden gedicht"

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 18