De eigen koffie mee op vakantie Twee kabouters, een hamer en een klok 'Met het Oosterparkstadion Het Gesprek van de Dag 'We willen er een plechtig tintje aan geven' DINSDAG 25 ME11993 CHEF WILLEM SPIERDIJK. 071 -161440. PLV -CHEF MEINDERT VAN DER K Mijn vader gooide bijna niets weg. Of het nu een beduimelde folder was van een reisbureau uit Zürich, of een oude prijslijst van een aquariumzaak, hij borg het op. Een echte verzamelaar was hij niet, hij bewaarde de dingen alleen uit nostalgie. Hij koesterde die spulletjes omdat ze hem aan vroeger deden den ken. Zijn bonte verzameling, dat was zijn geschiedenis. Als je een boek opensloeg en er viel plot seling een plantje uit, dan wist hij nog precies waar hij het ge plukt had en wanneer. Bij elk dingetje hoorde een verhaal. Mijn vader is er niet meer, maar de voorwerpen nog wel. Bij het inpakken voor een verhuizing kwam ik ze weer tegen, die be kende spulletjes. Het was af en toe net alsof hij ik mijn vader het bijbehorende verhaal hoor de vertellen. Plotseling viel mijn oog op een voor mij totaal on bekend doosje. 'Klok en hamer' stond er op. Op het deksel was een fraaie, handgekleurde prent geplakt van twee kabouters die op het punt staan met een ha mer tegen een klok te slaan. Het bleek een spel te zijn. In het doosje zaten vijf prenten: die van op de deksel, een groot huis dat veel weg had van een her berg, een kabouter met een paard, twee kabouters met een hamer in een smederij en twee kabouters die een klok luidden. Verder bevatte het doosje een houten hamertje, een groot aantal fiches en acht dobbelste nen waarvan vijf van de zes kanten blanco waren. Zes van de stenen waren genummerd (van een tot en met zes). De overige twee vertoonden een klok en een hamer op de be schilderde kant. Vreemd, heel vreemd. De naam van de fabrikant stond nergens vermeld en de spelregels ont braken. Ik wist alleen zeker dat het spel oud was. Meer dan honderd jaar, schatte ik. Er zat niets anders op dan een speur tocht te beginnen. De speelgoedzaken die ik raad pleegde hadden nog nooit ge- De hamer, de dobbelstenen en de kaarten. hoord van het spel. De speel-o- theken ook niet. Ik kreeg de tip het eens te proberen bij een speelgoedmuseum. Zo belde ik uiteindelijk met 'Kinderwereld' in het Drentse Roden. Meneer Valentijn van het museum ken de het spel. „Het is uit de vorige eeuw, 1800,1840, zoiets. Zit er een eikehouten hamertje bij? Fiches? Acht dobbelstenen? En zitten er vijf speelkaarten in? Dan denk ik dat u het compleet heeft." Een reuze interesssant spel, vond hij. Wel iets voor het mu seum. „Maar de mensen mogen dat soort dingen heus van ons houden. Het gaat er ons om dat het bewaard blijft voor het na geslacht." Hij wilde me daarom wel helpen. De spelregels kende hij niet uit zijn hoofd, maar hij zou ze voor me uitzoeken. Een dag later had ik ze al in huis. Ik heb de spelregels nu voor me liggen. Een verhaaltje over fi ches voor de deelnemers, fiches in de pot die wordt beheerd door de zogeheten veilingmees ter. Die ook de vijf prenten bij opbod veilt. Die met de hamer op tafel slaat ten teken dat het spel kan beginnen. Een verhaal tje over de betekenis van de worpen. Wie bij welke worp aan wie hoeveel fiches moet beta len. Dat dat afhangt van de prenten die men in bezit heeft. Enzovoort. Ik probeer me voor te stellen hoe mijn vader zich daar vroe ger mee vermaakte, maar het lukt me niet. Ik blijf met een lichte kater zitten. Allerlei vra gen spoken door mijn hoofd. Heeft mijn vader het op een rommelmarkt gekocht, heeft hij het van zijn vader gekregen, heeft hij het ooit gespeeld? Mijn zus brengt een paar dagen later wat verlichting: het is een familiestuk. Pa heeft haar ooit Leidse theologen verzorgen trouwdiensten Haantjes kukelen omlaag, roos vensters versplinteren, kortom: de slopersbal treft vele huizen Gods. Veel mensen gelóven nog wel in het opperwezen maar als het op de eredienst aankomt, laten ze het afweten. Ook voor trouwende stellen geldt dat. Vaak doen die stellen dan con cessies aan ouders en wordt er toch in de kerk getrouwd. Beetje hypocriet, vinden ze achteraf. De Leidse theologen Sabine du Croo-de Jongh (28) en Tom Mikkers (23) willen zich voor die mensen inzetten. Na twee gesprekken vooraf vertalen ze wat er nog bij de aanstaande echtelieden aan godsdienstige gevoelens leeft. Daarna verzor gen zij op de plek waar het trouwfeest plaats heeft een plechtigheid die net als het ker kelijk huwelijk nog enig cachet heeft. Ze houden een passende toespraak, zoeken stemmige ge dichten en muziek uit; ze ma ken van de intenties van het bruidspaar een portret in woor den. Tom Mikkers is op het idee ge komen nadat zijn broer ging trouwen. Mikkers: „De plechtig heid op het stadhuis alleen vond mijn broer te kaal. En trouwen in de kerk een beetje huichelachtig als je er niet veel meer aan doet. Vaak is het zo dat mensen die niet regelmatig naar de kerk gaan toeschouwer zijn bij hun eigen plechtigheid. Ze kunnen de psalmen niet meer meezingen en weten niet op welk moment ze moeten gaan zitten of staan. Ze voelen zich gedesoriënteerd. Mijn broer wilde iets persoonlijkers. En toen heb ik voor het eerst een kleine plechtigheid in el kaar gezet. Ik vond het leuk om daarmee door te gaan. Ik belde Sabine of ze mee wilde doen en dat wilde ze." Niet alleen mensen die nog ge loven, maar ook zij die dat niet doen, kunnen terecht bij Mik kers en Du Croo-de Jongh. Sabi ne: „We vragen in die persoon lijke gesprekken wat de mensen denken over huwelijk en liefde, hoe ze er tegenaan kijken. En ook vragen we naar wat ze ei genlijk onder trouwen verstaan en hoe ze elkaar hebben leren kennen. We inventariseren die antwoorden en verwerken die in de toespraak. Bij trouwfees ten is het vaak vooral de schitte ring van het feest die het moet maken. Er zijn grappige toe spraken van ouders, ooms hou den feestredes die eindigen met: 'En we nemen d'r nog een', maar het plechtige tintje, dat toch eigenlijk wel bij zo'n dag hoort, ontbreekt. Die leem te willen wij opvullen. Er zijn nog altijd maar heel weinig mensen die op de fiets naar het stadhuis toe gaan. De meesten willen er toch een gedenkwaar dige dag'van maken. En daarin proberen wij hen te helpen. Maar we zijn zeker geen con currenten van de kerk. Zeker niet. We praten de mensen niets aan. Of ze nu geloven of niet, dat maakt voor ons niks uit." Poëzie Mikkers en Du Croo-de Jongh verzorgen niet alleen de toe spraak, maar kiezen ook de mu ziek en - wanneer dat op zijn plaats is - de passende poëzie uit. Sabine du Croo-de Jongh heeft een behoorlijke kennis van de Nederlandse poëzie en weet overal aanknopingspunten te vinden. We leggen haar de vraag voor wat voor gedicht ze zou kiezen bij een man en een vrouw die elkaar al heel lang kennen en die allebei graag zwemmen. Ze denkt even na en zegt: „Ik zou iets kiezen van Guido Gezelle. Zijn poëzie heeft iets rustigs, iets kalms. En dat weerspiegelt de verhouding van die twee mensen misschien een beetje. In combinatie met dat zwemmen zou ik zijn gedicht over dat krink'lende, wink'lende waterdingnemen." Lady Astor zei eens tegen Wins ton Churchill: 'Als u mijn man was, zou ik vergif in uw koffie doen'. Waarop Churchill ant woordde: 'Als ik uw man was, zou ik die koffie nog opdrinken ook.' Dit snedige antwoord illu streert hoe vaak mensen elkaar niet liggen. Dat blijkt ook in hu welijken. Een dichter heeft eens gezegd dat er maar twee woor den rijmen op huwelijk: afschu welijk en gruwelijk. Zo erg is het natuurlijk niet. Maar dat schei dingen de laatste tijd aan de or de van de dag zijn, is een feit. Daarvoor willen Tom en Sabine hun ogen niet sluiten. Sabine: „Als mensen zeggen dat ze voor eeuwig bij elkaar willen blijven, is dat natuurlijk nog steeds erg mooi. Later zeggen ze vaak dat ze dat ook echt meenden. Maar toen, op dat moment." (Mikkers en Du Croo voor Trouwdiensten, Hasebroek- straat 1,2321 ZA Leiden. Tele foon: 071-318284). FOTO JAN HOLVAST verteld dat hij datzelfde spel ooit in Friesland had gespeeld, als kind. „Bij zijn opa en oma. Of oom en tante, dat weet ik niet meer precies", zegt mijn zus. Het spel is dus een familie stuk. Alleen, zijn opa en oma heeft hij bij mijn weten nooit gekend. Welke oom en tante waren het dan? Niemand van die generatie die nog in leven is. Ik zal dus nooit precies het verhaal kennen dat bij het spel hoort. HERMAN JOUSTRA» Nederlander neemt voor honderden guldens voedsel mee op reis Op vakantie naar het dure Noorwegen? In de kofferbak stopt de zuinige Nederlander dan al snel voor 250 gulden aan levensmiddelen. ANWB, Econo mische Zaken en het instituut voor budgetadviezen, Nibud, meldden dit vorige week. Ook naar Zweden gaat de inhoud van twee boodschappenkarren mee, terwijl de toerist op weg naar Denemarken, Italië en Zwitserland nog altijd voor 150 gulden aan proviand inslaat. Wij namen de proef op de som en ondervroegen flink wat bui- tenland-gangers in het Leidse ANWB-kantoor. Ze vielen uit een in twee kampen: mensen die niets meenemen en de mensen die zeggen 'weinig' mee te nemen. En natuurlijk is het woord weinig zeer rekbaar. Voor de Voorthouter Rob van Geer is weinig inderdaad wei nig. Wat kruiden voor het koken ('dan hoef je daar geen kilo's zout te kopen') en broodbeleg dat in Zuid-Frankrijk niet of moeilijk te koop is. De oerhol- landse pindakaas bijvoorbeeld, maar ook wat vertrouwde cho- copasta's. Dat scheelt een hoop gezoek en gezucht in de Franse supermarclié. Meer kan hij toch niet meenemen: er moeten ook nog vier kinderen mee in de sta tioncar. Dat hij in Frankrijk iets meer voor zijn boodschappen moet betalen, neemt hij zonder mok ken voor lief: „Ik ga heus niet op zoek naar de goedkoopste win kel. Daar ben ik niet voor op va kantie." Bij het Lissesc echtpaar J.C. en J.E.M. Suurmond is weinig al wat meer. Wat ze meenemen? „Onze eigen koffie, natuurlijk. Een pak Douwe Egberts per week. Een pakje of vier verpakt vlees, een borreltje en een flink stuk kaas. Want dat is in Zwit serland zo verschrikkelijk duur." Ook komkommers, to maten, karnemelk en de 'restjes van huis', krijgen gegarandeerd een plekje in de koelkast van de Maar die zaken zijn echt be doeld voor de eerste dagen, hoor. De Suurmonds zullen heus de plaatselijke terrasjes en winkels niet mijden. „We kijken alleen wat uit met geld", zegt zij. „Je hebt gewoon een bud get", legt hij uit. „Als je dan op een terrasje wat meer uitgeeft, zegje: dat doen we dan maar niet meer." Ze zijn dus echt geen 'meeslepers'. Als we dat maar niet denken. Het maakt de vraag alleen maar knellender waar die meeslepers dan wel zitten? Is het het Leidse koppel op leeftijd dat aardap pels, melk. koffie, thee, potjes groente, Hollandse kaas en pin dakaas naar het Gardameer meeneemt? Zelf vinden ze van niet: „Voor onderweg heb je tóch eten nodig", klinkt het in koor. En ze gaan heus wel eens uit eten. Een lekker forelletje uit het meer: mevrouw ziet het al helemaal voor zich En trou wens: „Je kunt toch niet meer meenemen dan je kunt verstou wen in je caravannetje." Voor Leidenaar C.H. van de Pa- verd is niets echt niets. Op va kantie weigert hij zich bezig te houden met vermoeiende prijs vergelijkingen en 'dat soort ma teriële zaken'. Hij heeft geen idee hoe duur de levensmidde len aan de Spaanse Costa's zijn en zal heus niet schrikken: „Hooguit denk ik misschien: o, dat is dan duurder dan ik dacht". Dat niet iedereen er zo over denkt, kan hij zich goed voorstellen: „De een kan zich nu eenmaal wat meer permitte ren dan de ander. Ik denk ten minste niet dat mensen aardap pelen meenemen omdat ze denken dat die hier lekkerder zijn dan in het buitenland". Toen haar kinderen nog klein waren, sleepte een Alpheuse ANWB-bezoekster stapels pro viand mee naar het vakantie huisje. Nu ze alleen met haar man door Oost-Europa gaat trekken, weigert ze ook maar iets mee te nemen. Slapen doet ze in hotels en pensions; eten in restaurants. Want: „Koken doe ik het hele jaar al. Vakantie is vakantie. En: je wilt toch ook wel eens wat anders eten?" PAUL VAN DER KOOU Pechvogel van de week Je hebt mensen die niet voor het geluk in de wieg zijn ge legd en soms de raarste din gen meemaken: pechvogels dus. Het Gesprek van de Dag roept elke week een regioge- noot uit tot 'Pechvogel van de week'. Het Leidsch Dagblad verrast de uitverkorene met een mooie slagroomtaart van ban ketbakkerij Van Dam. Vindt u dat uzelf voor deze eervolle vermelding in aanmerking komt, twijfel dan niet om niet ons contact op te nemen. Ook mag u familieleden, vrienden of buren voor deze prijs nomi neren. U kunt bellen tijdens de werkdagen van 8.30 tot 16.30 uur op het nummer 071 - 161352. Ook kunt u schrijven: Leidsch Dagblad, t.a.v. Het Gesprek van de Dag. Postbus 54.2300 AB Leiden. Sabine du Croo-de Jongh en Tom Mikkers helpen het bruidspaar er een gedenkwaardige dag van te maken. FOTO JAN HOLVAST Feyenoord een jaar geleden: een rondedansje na het behalen van de beker. Dit jaar een dansje vanwege de landstitel? Feyenoord-supporters in de stress FOTO'ARCHIEF Hij heet Aldo Korpershoek, maar hij nam de telefoon dezer dagen in zijn Leiderdorpse wo ning als volgt op. „Met het Oos terparkstadion..." Geintje na tuurlijk; maar het tekent toch de kampioenskoorts die zich van de Feyenoordsupporters - en Korpershoek is een échte - heeft meester gemaakt. Allemaal wil len ze komend weekeinde naar het Oosterparkstadion in Gro ningen om hun cluppie naar de landstitel toe te schreeuwen. „Ik ben al helemaal in paniek", zegt Korpershoek. „De hele dag ben ik bezig kaarten te regelen. Ik ben zo druk bezig dat ik af en toe dreig te vergeten dat ze nog tegen MW moeten." Zo is het natuurlijk ook nog eens een keer. Nog even het geheugen opfrissen. Feyenoord staat nog een punt achter op regerend landskampioen PSV, maar heeft een wedstrijd minder gespeeld. PSV heeft nog een duel te gaan, het komende weekeinde thuis tegen Volendam. Dan speelt Feyenoord uit bij Groningen, maar vanavond voetbalt de Rot terdamse ploeg eerst nog in Maastricht tegen MW, een wedstrijd die overigens live wordt uitgezonden door de NOS. „En dat wordt een heel zware pot", zegt Korpershoek. „Die club heeft nog Europa Cup-as piraties. Aan de andere kant is dat gunstig. MW zal moeten komen. En uit spelen wij goede wedstrijden." Voorlopig kan hij in elk geval nog héél even nagenieten. „Mijn weekend was fantastisch, maar het was wel een hoop stress. Zaterdag ben ik zelf in de Kuip geweest tegen Willem II (3-0, red.). Een dag later was het luisteren geblazen met het hart in de keel (Vitesse-PSV 1-0, red.). Ik zat hier met een paar vrienden, de radio stond kei hard aan. Nou, het was een hele opluchting om kwart over vier: 1 -0! Ik heb gegild van het la chen." Korpershoek serieus:„Als we kampioen worden is dat ver diend. We hebben het meest constant gepresteerd. Wat Van Breukelen zei is waar: met dit materiaal heeft Feyenoord maximaal gepresteerd. We heb ben voetbaltechnisch gezien minder in huis dan Ajax en PSV, maar dat hebben we gecom penseerd met gezelligheid, mentaliteit en werklust." „Dat was zaterdag nog zo dui delijk. Je zag het als een Willem Il'er en een Feyenoorder een duel aangingen om de bal. Dan was het ae vraag: wie trekt het eerst zijn been terug? Nou, dat was dus steeds een Willem Il'er. We hebben strijd geleverd en daar komt het publiek ook voor. Wat ik heb begrepen is dat drie kwart van Nederland wil dat er een keer een andere kampioen komt. Feyenoord is sowieso een club van het volk." En de club van Leidenaar Rol and de Leeuw, al is hij wat pes simistischer gestemd dan Kor pershoek. „Het is natuurlijk leuk dat je een. twee dagen mag hopen. Maar ik heb in het verle den wel meegemaakt - dan praat ik wel over een ver verle den - dat de boel juist in een si tuatie als deze werd verziekt. Ik hoop dan ook dat ze hun kop erbij tegen MW houden en dat ze niet gaan lopen dromen en knoeien." En de spanning, hoe staat het daar mee? „Ik zal in elk geval als een verlamd beest voor de radio zitten als ze tegen MW spelen. Zondag was dat ook zo bij VI tesse - PSV. De laatste drie mi nuten waren vreselijk. Zeker door Jack van Gelder. Van elke halve kans maakt hij mot een een enorme scrimmage." Dan neemt De Leeuw nog even gas terug. „Het is natuurlijk hartstikke leuk voor Feyenoord, maar ik ben er nog niet zeker op. Eerst MW, en dan Gronin gen...Misschien speelt die ploeg wel de wedstrijd van het jaar. Die lui hebben het hele seizoen lopen falen. Ik zet mijn kaarten liever op Volendam. Dat die club nog een keer uitpakt."

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 19