Philips verkoopt miljardenbelang Koninginnedag: zon, riekend gehakt en flauwvallers Binnenland Manifest: 'Ontlast arbeid en belast milieugebruik' Ontvoerde diplomaat zit in grot gevangen SCHIPHOL OP WEG NAAR DE EUROPESE MAINPORT... BIJLAGE OP ZATERDAG 8 MEI Adverteren in deze unieke bijlage. GroenLinks heeft duo, Brouwer niet ZATERDAG 1 ME11993 Algemeen Nederlands Persbureau GPO Gemeenschappenke Persdienst Weer arrestanten weg via etensluikje Apeldoorn Op het politiebureau in Apeldoorn hebben drie ar restanten opnieuw kans gezien uit hun cel te ontsnappen via het etensluikje in de deur. Hun vluchtpoging kon worden verijdeld doordat een agent de ontsnapping op een monitor bemerkte. Een week geleden ontsnapten ook al twee arrestanten via het etensluikje, dat slechts dertig bij zeventien centimeter groot is. Verdere winstdaling Perscombinatie Amsterdam De Perscombinatie (De Volkskrant, Trouw, Het Pa rool) heeft vorig jaar bij een gelijkgebleven bedrijfsresultaat van 20 miljoen gulden de winst met 12 procent zien dalen tot 16,1 miljoen gulden. De directie denkt ook dit jaar minder winst te maken als gevolg van de verwachte daling van personeelsadver tenties. De oplage van De Volkskrant nam vorig jaar met 3.500 exemplaren toe tot 345.600. Het Parool kwam met een oplage van 101.000 net iets hoger uit dan in 1991 en Trouw bleef met 120.500 exemplaren op gelijk niveau. Unieke geboorte sporenschildpadjes vussingen In het reptielencentrum Iguana in Vlissingen zijn de ze week twee sporenschildpadjes geboren, een voor Nederland unieke gebeurtenis. De volwassen sporenschildpadden uit Togo werden twee jaar geleden in beslag genomen, omdat ze zonder vergunning werden vervoerd. De babyschildpadjes wegen 35 gram en zijn kerngezond. De schildpadjes kropen al na 93 dagen uit hun ei, terwijl dat volgens de boeken pas na 280 dagen had moeten gebeuren. Shell Oil boekt winst eerste kwartaal new york» Shell Oil, de Amerikaanse dochter van de Koninklij ke/Shell Groep, heeft het eerste kwartaal van dit jaar 31 procent winst gemaakt. De nettowinst over de eerste drie maanden kwam uit op 423 miljoen gulden tegen 324 miljoen gulden in het eerste kwartaal vorig jaar. De omzet van Shell Oil nam in de eer ste drie maanden van dit jaar eveneens toe. De oliemaatschappij verkocht voor 9 miljard gulden. Winst voor C-1000 en Spar winkels den haag Schuitema, de grossier voor onder andere C-1000 en de Spar Voordeelmarkten, heeft de winst het afgelopen jaar zien stijgen met 5,3 miljoen gulden tot 32,8 miljoen. De omzet van de levensmiddelengroothandel bereikte een bedrag van 2.844 mil joen gulden, bijna tien procent meer dan het jaar daarvoor. Bij Schuitema zijn 529 supermarkten en buurtwinkels aangesloten. kerkrape Een 26-jarige inwoner van Geleen heeft zich gisteren bij de politie in Nijmegen aangegeven. Hij verklaarde dat hij twee dagen eerder in Kerkrade een 22-jarige inwoner van die plaats had doodgeschoten. Het slachtoffer liep met zijn vriendin te wandelen. De vrouw raakte ook licht gewond. Over het motief vari de dader tast de politie nog in het duister. Dader schietpartij geeft zich aan Akkoord over aandelen Japanse elektronicareus levert 3 miljard op Philips verkoopt voor ongeveer 3 miljard gulden zijn be lang in de joint venture Matsushita Electronics Corpora tion (MEC) aan de Japanse onderneming Matsushita. Hiertoe hebben de beide elektronicareuzen gisteren een principe-overeenkomst ondertekend. Dat heeft Philips bekendgemaakt. Het bedrijf in Eindhoven had een be lang van 35 procent in MEC. eindhoven/tokyo De verkoop komt als een verras sing omdat Philips, die zwaar te lijden heeft onder de aanhou dende malaise op de elektroni- camarkt, steeds heeft onder streept geen bedrijfsonderdelen of belangen te zullen verkopen om de financiële problemen het hoofd te bieden. Tijdens de pre sentatie van de jaarcijfers in maart heeft president-directeur Jan Timmer dat nog eens her haald. Over het afgelopen jaar leed Philips een verlies van 900 miljoen gulden. Een woordvoerder van Matsushita liet gisteren desge vraagd weten dat Philips zelf met het aanbod kwam het be lang in MEC van de hand te doen. De onderhandelingen over de verkoop zijn zes maan den geleden geopend, aldus de woordvoerder in Tokyo. Volgens Philips hebben de ondernemingen besloten de joint venture te beëindigen „ge zien de groei en de geografische spreiding van MEC's activitei ten'. Een woordvoerder van Philips wüde gisteren geen toe lichting geven op de persverkla ring. Hiervoor verwees hij naar de persconferentie van aan staande woensdag. Dan worden de cijfers van het eerste kwar taal gepubliceerd. MEC is internationaal leve rancier van halfgeleiders, beeld buizen en verlichtingsproduk- ten. De joint venture werd in 1952 opgericht. Momenteel telt MEC 22.00 werknemers met vestigingen in Japan, Singapore, Malaysia en de Verenigde Sta- Philips heeft verder laten we ten dat andere samenwerkings vormen met Matsushita, de grootste elektronicaproducent ter wereld, niet op de tocht staan, hetgeen door de woord voerder van Matsushita werd bevestigd. Buiten MEC hebben Matsusnita en Philips op ver schillende andere gebieden sa mengewerkt, onder meer bij de digitale cassette (DCC) en de in teractieve compact disc (CD-I). In België vervaardigen zij in een joint venture batterijen. De Unie BLHP zei „onaange naam verrast" te zijn. Woord voerder Verhoeven: „Dit is goed voor de kas, maar het tafelzilver verkoop je natuurlijk niet uit luxe." Verhoeven vroeg zich af of de verkoop een voorbode is van verder tegenvallende resul taten dit jaar. Bestuurder Cu perus van de Industriebond FNV zei dat niet te verwachten. Hij noemde de verkoop „een van de stappen die gezet moe ten worden om het bedrijf te laten overleven. vlieland/sneek/amsterdam/den haag/chimki utrecht «anp Schaf de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting, de BTW en de algemene premies op arbeidskosten af. Voer daar voor in de plaats forse belastin gen in op grondstoffen en hef fingen op vervuiling. Met dit motto, neergelegd in het manifest 'Bevrijd de arbeid belast het milieugebruik', wil een groot aantal organisaties het komende jaar de politieke partijen bestoken. De actie, die wordt gesteund door onder meer Natuur en Milieu, Milieudefensie, de Alter natieve Konsumentenbond, Vrouwen voor Vrede, de We reldwinkels en het Platform Bio logische Landbouw en Voeding, duurt een jaar. Aan de voor avond van de verkiezingen voor de Tweede Kamer volgend jaar willen de organisaties de poli tieke partijen uitdagen hun ideeën over te nemen. Het ma nifest is vandaag in Utrecht ge presenteerd. Op Vlieland kreeg koningin Beatrix een glaasje oranjebitter. Of ze dat lekker vond, is niet helemaal aan haar gezicht af te lezen. Wel is bekend dat ze het glas slechts half leeg dronk. foto anp ruud hoff het gezelschap op. In het dorp was het toen al een drukte van be lang. Steeds meer eilanders sloten zich bij de stoet achter de herauten aan. Gadegeslagen door duizenden gasten die de afgelopen dagen een plaatsje in de jachthaven of in een van de 3.000 hotelkamers of appartementen hadden gevon den. Prinses Margriet, de jarige Pieter van Vollenho ven (54) en de prinsen Maurits, Bernard en Pieter Christiaan, meldden zich klokke tien uur waarna het gezelschap met een bus naar het gemeente huis gjng. Alleen de jongste telg uit het gezin-Van Vollenhoven, Floris, ontbrak omdat hij zit te blok ken voor zijn eindexamen VWO. In het gemeentehuis van Vlieland zongen 106 kinderen van basisschool De Zeester het eerste couplet van het Wilhelmus. Daarna ging het ge- Een stralende zon, een zacht koel windje en dui zenden enthousiaste mensen. Koninginnedag op Vlieland had niet mooier kunnen beginnen. De 1.090 eilanders hadden er zin in. De Vlielandse politiemacht die normaal bestaat uit drie agenten kreeg versterking van dertig dienders van het vas te land. Stipt om tien over half tien landden koningin Beatrix, prins Claus, en hun zonen Willem- Alexander, Friso en Constantijn per helikopter op het plein tussen het oude en nieuwe Strandhotel. Het noodscenario, dat voorzag in de aankomst van het koninklijk gezelschap per snelboot, kon in de la blijven. Kamerheer Cees van Eysinga en hofdame Ietje van Karnebeek-Van Lede wachtten zeischap naar de hervormde kerk van het eiland voor de traditionele zeemansliederen. Een oud Vlielands gebruik is het zonschieten waarbij vooral veel oranjebitter wordt gedronken. Voor hotel Bruin hief het volk een plastic glas, ter wijl het koninklijk gezelschap echte glazen kreeg. De koningin dronk haar glas halfleeg, Prins Claus likte aan het zijne, trok een vies gezicht en gaf het nog volle glaasje vervolgens aan een fotograaf. Daarna gingen de Oranjes naar Sneek. De me dewerkers van het Rode Kruis hadden het daar zeer druk omdat tientallen mensen in het ge drang waren flauwgevallen. Eén man raakte to taal overstuur: „Ik kan geen kant meer uut." Een persfotograaf brak zijn enkel toen hij van een hek sprong. „Uitzonderlijk rustig" was de viering van ko ninginnedag in Amsterdam, zo meldde de politie. Ongeveer 600.000 mensen bezochten de vrij markt, 200.000 minder dan vorig jaar. Er waren twee aanhoudingen. De keuringsdienst van Waren, de erfvijand van de mobiele veldkeukens langs de straten, stelde zich dit jaar terughoudend op. Strikt genomen zou de nieuwe Warenwet de doodsteek moeten betekenen voor de eetcultuur tijdens koninginne dag maar niets bleek minder waar. „We kunnen het toch niet controleren", zei hoofd buitendienst C. van Kippersluis. Desondanks werden enkele tientallen riekende gehaktklompen en geschifte sausen uit de verkoop gehaald. „We hebben afge sproken dat we niet zouden doorhalen als er ge weld dreigde. Ook al lag er nog zo'n zuur balletje gehakt", aldus Van Kippersluis. In Den Haag was het veel minder rustig. In de nacht van donderdag op vrijdag werden 38 aan houdingen verricht tijdens 'Koninginnenach'. Er waren diverse vechtpartijen en vernielingen in het centrum van de hofstad. De drukke Spuistraat werd gistermiddag ook nog enkele uren ontruimd wegens een felle brand in een filiaal van Blokker. Nederlander in Afghanistan krijgt alleen brood en thee islamabad rtr Drie ontvoerde Europese diplo maten, onder wie de Nederlan der Gert Piening, zitten vastge ketend in een grot in Afghanis tan en verkeren in een slechte conditie. Diplomaten in Pakis tan hebben dat gisteren meege deeld. De ontvoerde diplomaten schrijven in een brief dat ze op gesloten zitten in een kamp van de mujahedien, op tien kilome ter van de Pakistaanse grens, en dat ze alleen brood en thee krij gen. „Mentaal en fysiek zijn we niet in staat dit nog langer te verdragen", zeggen de drie in een naar buiten gesmokkelde brief. Volgens Pakistaanse diploma ten werden de drie op 23 april ontvoerd door de Afghaanse mujahedien-commandant Ghulam Nabni Noorzai, lid van de islamitische partij Hezb-i-Is- lami. Behalve de Nederlander gaat het om een Britse en Duit se diplomaat. De drie zijn verbindingsoffi cieren die naspeuringen deden naar. de handel in drugs. Ze sta ken de grens over met Afghanis tan, nadat ze aanvankelijk wer den teruggestuurd door grens beambten omdat ze geen geldi ge reispapieren hadden. Noor zai vraagt in ruil voor de vrijla ting van de diplomaten de te rugkeer van twee van zijn me dewerkers die onlangs in Pakis tan werden aangehouden. Pakistan weigert dat echter. Officiële opening op maandag 10 mei door minister-president Ruud Lubbers. Haarlems Dagblad, IJmuider Courant en Leidsch Dagblad besteden in een exclusieve hier alle aandacht aan. Reserveer nu tel. 023-150133 (Theo van Hoesel) Schiphol op weg naar dè Europese Mainport is uw visitekaartje waard! Totale oplage maar liefst 140.000 exemplaren -,UcW**WbVa u O***4 Delft Instruments kruipt uit dal delft gpd-anp Delft Instruments heeft het gro te verlies van bijna vijftig mil joen gulden over 1991 in het af gelopen jaar teruggebracht tot 3,6 miljoen gulden. Dat blijkt uit het gisteren verschenen jaarver slag. De omzet steeg tot 385 mil joen gulden (1991: 364 miljoen). De onderneming betitelt 1992 als een „overgangsjaar". Delft Instruments (medische appara tuur en defensie-systemen) kreeg in 1991 zware klappen te verduren als gevolg van een boycot van de Amerikaanse re gering. Die was ingesteld omdat het Delfste bedrijf tijdens de boycot tegen Irak militaire nachtkijkers aan het land had verkocht. Uit de gewone bedrijfsuitoe fening is een nettoresultaat be haald van 1,6 miljoen (1991: 8,8 miljoen verlies). De kosten van reorganisaties (8 miljoen), boe tes van de Amerikaanse over heid (6 miljoen) en enkele bij zondere baten,' zorgden ervoor dat het buitengewone resultaat uitkwam op min 5,3 miljoen. De omzet en het balanstotaal (van 381 miljoen naar 396 miljoen) groeiden vooral door toedoen van overnemingen. den haag wilfred scholten De vraag is niet alleen of ze 't doet, maar vooral met wie. Zelf wil ze er niets over zeggen. Het GroenLinkse Tweede-Kamerlid Ina Brouwer is naarstig op zoek naar een 'duo' voor het lijsttrek kerschap van de partij, nu het enige collega-kamerlid met wie ze graag wilde, voor een ander koos. Ze heeft nog een maand de tijd om een partner te vin den. „Paul en Leoni", klinkt het koeltjes, „op zich een leuke combinatie. Goede collega's. Maar het kwam voor mij net als voor ieder ander als een complete verrassing". Het idee van Brouwer voor het duo-lijst trekkerschap is nu dus eindelijk opgepakt. Alleen door anderen dan zij bedoelde: haar fractiege noten Paul Rosenmöller en Leo ni Sipkes. Vorig jaar zomer, toen de eer ste schermutselingen over het GroenLinkse lijsttrekkerschap begonnen, was zij het die het plan opperde deze zware baan te delen. Twee kunnen meer dan één en daarnaast blijft er tijd over voor andere dingen, zoals de opvoeding van kinde ren. Zo denken Paul en Leoni er ook over. „Het duo-idee slaat blijkbaar aan", zegt Brouwer zo opgewekt mogelijk. „Toch een winst van de discussie. Leuk". De eerste man aan wie de oud-CPN-lijstaanvoerster dacht bij het duo-schap, was haar col lega Rosenmöller, de oud-vak bondsman en de enige fractie genoot die niet tot een van de oude partijen behoorde die in GroenLinks zijn opgegaan. He laas, hij wees haar af. „Met Paul heb ik hierover in augustus een lang gesprek gevoerd. Hij was niet enthousiast. Zelf dacht ik toen: je weet maar nooit. De ka rakters passen toch wel bij el kaar". Waarom het uiteindelijk is Ina Brouwer van GroenLinks is nog op zoek misgegaan, vertelde de andere hoofdrolspeler in het radicaal linkse relatiedrama op de pers conferentie waar het nieuwe duo nog wat onwennig, maar dolgelukkig hun politieke verkering bekendmaakte. „Ach", zei Rosenmöller over collega Brouwer. „Ie moet als duo zowel persoonlijk als poli tiek met elkaar door één deur kunnen. We zijn goede colle ga's. maar we missen net dèt om samen een duo te vormen". Opvallend is dat de nieuwe kandidaat-lijsttrekker ontkende foto archief dat Brouwer en hij over het ge deelde leiderschap hebben ge sproken. „Ondanks alle geruch ten die hierover de ronde doen, hebben we er nooit over ge sproken. Ik heb ook niet het idee dat bij Ina de behoefte is opgekomen en bij mij ook niet. Het klikt tussen ons net niet ge noeg". Brouwer klinkt wat verbou wereerd als ze dat hoort. „Het is net welke afweging je maakt. Persoonlijk kan ik goed met Paul overweg. Maar ik heb toch uitgesproken ideeën en denk dat we het daar niet altijd over eens zijn. Aan de andere kant hoeft dat ook geen al te groot bezwaar te zijn' Nee, jammer vindt ze het niet dat het zo gelopen is. „Zo gaan die dingen. Een duo-schap is echt iets waar beiden met volle overtuiging in moeten geloven". En over het nieuwe stel is ze duidelijk. „Ik neem het als ken nisgeving aan. Misschien pas sen zij beter bij elkaar. Paul en ik houden er allebei van om op vooraan op de Bühne te staan en Leoni heeft dat minder. Ik heb er absoluut geen proble men mee". Uit onverwachte hoek heeft Ina Brouwer echter plotseling een nieuw aanzoek gehad. De 'aanbidder' is een Amsterdamse dominee. Een groep linkse christenen, verenigd in 'De Lin ker Wang', heeft deze Ab Harre wijn naar voren geschoven om met Brouwer een duo te gaan vormen. „Ik ken Ina al jaren", zegt Harrewiin. „We kunnen goed met elkaar opschieten. Zelf is ze blij dat ze door ons kandidaat gesteld wordt. Nee, of ze het doet, heelt E8 nog niet la ten weten". Brouwer toont zich wat min der enthousiast: „Een leuk idee, inderdaad. Het geeft aan dat mensen in het Tand hierover meedenken. Maar of ik het doe, weet ik nog niet. Het idee is in ieder geval nog niet van tafel". Overigens zegt Brouwer zegt met nög iemand van buiten het Haagse circuit in de slag te zijn, maar ze weet nog niet of dat zal lukken. Tenslotte, zo Iaat Brouwer weten, is de kans ook nog aan wezig dat ze helemaal afziet van de kandidatuur, ook in haar eentje. Al met al blijkt het duo- lijsttrekkerschap aardig wat los te maken. Maar de uitvindster waarschuwt: „Het is geen spel. Je kunt het er wel van maken, maar zo zit ik niet in elkaar".

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 3