Van primitieve spuitgast tot professionele rampbestrijder Gemeente wil vrede sluiten in Zuidwest Video maakt raadsleden niets wijzer Geen steeds Verhuizing doet Deckers das de om Eerste editie Glibberbal komt niet los 10 VRYDAG 30 APRIL 1993 Burgemeester C. Coekoop en F. van Oosten, respectievelijk hoofd en commandant van de jubilerende Leidse brandweer. Leidse beroepsbrandweer bestaat halve eeuw LEIDEN FRANK BUURMAN De brandweerman van 50 jaar geleden bestaat niet meer. Een halve eeuw geleden blusten de spuitgasten alleen branden. Te genwoordig is er sprake van professionele hulpverleners die op veel terreinen inzetbaar zijn. Branden, verkeersongevallen, stormen, gifwolken en overstro mingen worden op een deskun dige manier bestreden. De Leidse brandweer werd in 1943 een professionele organi satie op aandrang van de Duitse bezetter. „Een van de weinige positieve zaken die de bezetting met zich heeft meegebracht", zegt C. van der Meyden, hoofd van de repressieve dienst, ofte wel de uitrukdienst, zoals dat in brandweertermen zo mooi heet. In de oorlogsjaren was beroeps brandweer een noodzaak, van wege de bombardementen en de branden die daarvan het ge volg waren. Ook Leiden werd geregeld ge troffen. Bij Britse luchtaanvallen op de spoorlijn werden Leidse wijken geraakt. Toen omvatte de brandweer omstreeks 12 professionele brandweerlieden. Het korps groeide met de stad mee en kreeg veel nieuwe ta ken. Nu werken er 100 mensen, verdeeld over de kazernes aan de Langebrug en de Gooimeer laan. Kazerne „Veel mensen denken nog steeds dat een brandweerman in de kazerne zit te wachten tot er brand uitbreekt. Maar dat is dus niet het geval. Iedereen heeft een beroep, en is daar naast brandweerman. We doen vrijwel alles zelf, het onderhoud van wagens en kazernes, het bijhouden van het materieel, zelfs het koken. Ie hebt dus een brandweerman/kok, een brand weerman/kleermaker, en ga zo maar door. Daarnaast zijn er in terne opleidingen voor de vele taken en moet er geoefend wor den. Een uur sport per dag is verplicht", vertelt Van der Mey den. Naast het blussen van bran den en het redden van mens en dier wordt er hulp verleend bij verkeersongevallen (het open knippen van auto's), bij nood weer en bij rampen waarbij ge vaarlijke stoffen vrijkomen en voorts worden er dakwerk zaamheden verricht. En ook is er de preventie, zoals het con troleren van gebouwen op brandveiligheid, en de controle op vuurwerk. Over het algemeen is de brandweer tevreden over de omstandigheden waaronder het werk moet worden gedaan. „De speciale brandweerwet in 1985 heeft veel duidelijkheid ge bracht over de taken van de brandweer. We hebben een burgemeester, het hoofd van de brandweer, die veel affiniteit met ons heeft. De uitrusting is uitstekend. We zouden best meer personeel willen, en ook kunnen krijgen, want er is veel belangstelling voor een baan bij de brandweer. Maar daar is he- Leiden heeft voor een brand weerkorps specifieke proble men. „We zijn na een alarm melding binnen zes minuten ter plaatse dankzij de twee kazer nes, maar de parkeerdruk levert wel problemen op, vooral in de binnenstad. Je moet er wel bij kunnen komen en dat is soms een probleem met dubbel ge parkeerde auto's. Ook ramptoe risme kan de werkzaamheden bemoeilijken." Leiden blust ook de branden in Zoeterwoude en verleent ge regeld bijstand in de regio. Na de befaamde stadhuisbrand in 1929 en de branden in de oor logsjaren bleef het aantal spec taculaire branden beperkt. Een forse binnenstadsbrand woedde in het Heerenlogement bij de Burcht en recenter bij Formido aan de Hoge Morsweg, waarbij het gevaarlijke asbest vrijkwam. „Vroeger werden branden ge woon geblust, tegenwoordig spelen het milieu-aspect en de volksgezondheid een rol. Je kan niet onbeperkt gaan blussen als je daarmee gevaarlijke stoffen in het grondwater spoelt. Soms moet je besluiten om een brand maar vanzelf te laten uitgaan." De brandweerman loopt al tijd een zeker risico, vooral als hij brandende panden moet binnengaan. Maar persoonlijke ongelukken zijn een zeldzaam heid bij de Leidse brandweer. Van der Meyden: .Aangezien een brand bij de haard moet worden geblust, is een zeker ri sico niet te vermijden. De scha de aan panden kan vaak op die manier worden beperkt. Het geeft enorm veel voldoening als je mensen kan redden. Bij een brand in een woning aan de Beestenmarkt enkele jaren gele den stond het huis vol rook. Toch konden enkele kinderen worden opgespoord en gered. Het is altijd een moeilijke afwe ging om mensen een gevaarlijk pand in te sturen, maar we we ten wat we doen." Défilé door de binnenstad Donderdag 13 mei wordt in het kader van de jubileumviering van de Leidse brandweer een défilé georganiseerd. Een stoet van oude en moderne brandweervoertuigen trekt dan door de bin nenstad vanaf 19.15 uur. Daarna volgt een bijeenkomst in de burgerzaal van het stadhuis waar het jubileumboek wordt ge presenteerd, dat vanaf 17 mei te koop is voor 45 gulden. In het boek staan staan 200 unieke foto's van de afgelopen halve eeuw. Supermarkt aan Hooigracht beroofd leiden* Twee mannen hebben gisteravond de supermarkt van Albert Heyn aan de Hooigracht beroofd. Het tweetal meldde zich even na achten aan de kassa waarvan zij de inhoud opeis ten. Een van de twee bedreigde de 24-jarige caissière met een pistool. De mannen gingen er uiteindelijk vandoor met een be drag van ongeveer 500 gulden. De politie heeft ze niet meer kun nen vinden. Man gewond na vernieling leiden Een 33-jarige Leidenaar moest zich gisteravond in het AZL laten behandelen nadat hij forse snijwonden aan hand en pols had opgelopen. De man had staan spelen aan èen gokkast in een snackbar in de Merenwijk. Omdat de kast maar niet wilde uitkeren, werd de speler zo boos, dat hij met zijn hand een flinke dreun tegen de glasplaat gaf die daarbij sneuvelde. Man bedreigt fietsers met pistool leiden De politie heeft vannacht op de Lage Rijndijk drie man nen aangehouden wegens geweldpleging. Een van hen, en 31- jarige Leidenaar, had de andere twee (21 en 24 jaar) met een pistool bedreigd. De man had eerder op de avond ruzie met het tweetal gehad omdat het in het gezelschap van nog twee ande ren met fietsen de rijbaan versperde. Daarbij ontstond een handgemeen waarbij de man met een stuk hout op het hoofd werd geslagen. De 31-jarige ging daarop terug naar zijn huisom een pistool te halen. Hij dwong het tweetal op de grond te gaan liggen. Een voorbijganger wist de man het pistool afhandig te maken. Extra bomen voor Vogelwijk leiden De bewoners van de Vogelwijk in Leiden krijgen hun zin. De afdeling Groenbeheer is bereid hun de zes extra bomen te geven, waar zij bij het vaststellen van het bomenplan voor de wijk om hebben gevraagd. Maar dit voorjaar lukt dat niet meer. De bewoners moeten wachten tot het najaar. De extra bomen komen aan de Roodborststraat 'Leefbaar Zuidwest en Aktief samen in vereniging De wijkvereniging Aktief en de stichting Leefbaar Zuid west moeten samenwerken in een vereniging. Dit over koepelende lichaam kan dan de gemeentelijke subsidie van 16.000 gulden verdelen over de twee wijkorganisa- ties. Dit voorstel deed CDA-wethouder A. van Bochove gisteravond in de raadscommissie welzijn in de hoop dat er op elegante wijze een einde komt aan het gekibbel in de wijk. LEIDEN HANS KOENEKOOP „Ik koers het liefst af op een fu sie. Maar ik besef dat daarvoor de gemoederen nog te verhit zijn. In een omnivereniging kan het oude zeer eerst slijten", lichtte Van Bochove zijn sug gestie toe. De wethouder wil een bemiddelende rol spelen en binnenkort met de twee partij en om de tafel gaan zitten. „Ik denk dat Aktief en Leefbaar Zuidwest elkaar uitstekend kun nen aanvullen. Ze houden zich met totaal verschillende activi teiten bezig. Maar ik ga ze niet vertellen hoe het geld over die activiteiten te verdelen. Dat moeten ze in de wijk zelf uitma ken." Van Bochove blijft weigeren de stichting Leefbaar Zuidwest als wijkvereniging te erkennen. „Ik houd vast aan het standpunt van het college. Op grond van de bepalingen in de verorde ning krijgt één welzijnsvereni- ging per wijk subsidie van de gemeente. In Zuidwest is dat Aktief." Die starre houding wordt Van Bochove niet in dank afgeno men door de fracties van D66, CDA en Groen Links. Vooral de democraten vinden dat de tijd rijp is om verouderde regels te herzien. „Nu rem je spontane initiatieven vanuit nieuwe wijk- groepen. Leefbaar Zuidwest heeft een waardevolle betekenis in de wijk en dat zou gehono reerd moeten worden", aldus S. Blok. Een fundamentele discussie over de subsidieverordening is volgens D66, Groen Links en CDA eerder op zijn plaats dan bemiddeling. P. Biegstraaten (CDA) wees de wethouder nog maar eens op de motie die de raad in november vorig jaar aannam en waarin Leefbaar Zuidwest een subsidie van 5000 gulden in het vooruitzicht wordt gesteld. „Die motie was een poging om het voortreffelij ke werk van Zuidwest te waar deren en de stichting te erken nen. Ik betreur het dat die mo tie nog niet is uitgevoerd. Hier past op zijn minst een excuus." Heineken /t Q Bierbrouwer Heine- I J ken heeft meer tijd gevraagd om de stank overlast van de brouwerij in Zoeterwoude te vermin deren. Ze zaten gisterochtend alle maal paraat voor de televisie. Voormalige krakers van het Groen-complex aan de Lan gebrug, hun advocaten, de officier van justitie, de raads leden H. Baaijens (PvdA), A. Geertsema (VVD) en J. Lau rier (Groen Links) en SP-ffac- tie-assistent D. Sloos beke ken vol spanning de video band die de Leidse politie van de ontruiming maakte. Maar na 6 minuten schommelende beelden was eigenlijk niets duidelijk ge worden. „Je hoort"wat leuzen roepen, maar uit wiens mond die komen wordt niet vertoond. Het bevestigt noch ontkent de beschuldigin gen", zegt Laurier, fractie voorzittervan Groen Links. Het was op verzoek van zijn partijgenote R. van Schreven dat de vier politici de videobeelden mochten bekijken. De Groen Linkse wilde nu wel eens weten of het waar was dat politie agenten fysiek en verbaal ge weld hadden gebruikt bij de ontruiming van het pand aan de Langebrug, op 11 maart jongstleden. De acht krakers deden na afloop hun beklag over het gedrag van de poli tie. Ze zouden zijn behan deld als gevaarlijke crimine len en uitgescholden. De Leidse politie beweerde juist dat zorgvuldig te werk was gegaan. Groen Links hoopte dat de videoband ophelde ring zou brengen. Hoewel de Leidse korpschef Molenaar de band alleen voor intern gebruik wilde houden, willigde de of ficier van justitie het verzoek van Van Schreven in. Omdat ze er zelf niet bij kon zijn, verving Laurier haar gisteren. „Op zich was het al een hele winst dat raadsleden de politievideo mochten bekij ken, maar we zijn niet .veel wijzer geworden. We kunnen aan de hand van de beelden onmogelijk het gedrag van de politie beoordelen. Het is nu afwachten of met de invi- duele klachten van de kra kers iets wordt gedaan. Maar dat is een zaak van de poli- In verband met aanpassingen van de krant ter gelegenheid van Koninginnedag komt de ru briek Steeds vandaag te verval len. loden «rudolf kleun vervolg voorpagina Vol trots presenteerde directeur C. Deckers in februari nog de nieuwe vestiging in Zoeterwou de. Er was kapitalen geïnves teerd in een nieuw gebouw en geavanceerde apparatuur. Een verantwoorde uitgave, zo ver klaarde Deckers, ook in een pe riode waarin de omzet fors daalde. Er kon immers efficiën ter worden gewerkt en het oude uitgestrekte terrein aan de Lam- menschansweg had bovendien goed geld opgeleverd. Nog geen drie maanden later heeft C. Deckers het veld moe ten ruimen - naar het heet in overleg met zijn broer en mede directeur L. Deckers - en is het nog maar kort geleden zo trotse bedrijf failliet. L. Deckers noemt de verhuizing nu bovendien als een van de oorzaken van het faillissement. De boekwinst op het terrein aan de Lammen - schansweg moest node gebruikt worden om andere tekorten op te vangen. De financiering van de nieuwbouw was daardoor volgens Deckers niet verant woord meer. „In 1992 was al duidelijk dat de verhuizing een desastreuze beslissing was die nooit door had mogen gaan. Maar dan zit je vast aan con tracten en kun je niet meer te rug." Het bedrijf van Deckers is, zegt hij, vooral getroffen door het instorten van de markt. „Vorig jaar trad de kentering in. In feite hebben we sindsdien werk moeten kopen, tegen een te hoge prijs", zegt hij over de manier waarop het bedrijf klan ten probeerde te binden. Dec kers zegt druk bezig te zijn met het zoeken van partners. En hoewel het bedrijf op dat mo ment al is stilgelegd door de cu rator spreekt hij nog van een 'going concern' dat hij het liefst in alle rust wil overdragen. „Om voor zoveel mogelijk mensen werkgelegenheid te behouden." Klappen Zijn broer meldde in februari nog dat de produktie in 1992 met vijftien procent was terug gelopen. De terugloop zou daarmee nog zijn meegevallen De nieuwbouw van Deckers in Zoeterwoude blijkt nu een molensteen om de nek van het bedrijf te zijn geweest. foto hielco kuipers omdat Deckers zich vooral op distributievervoer richt en niet op het internationaal vervoer waar nog veel hardere klappen zijn gevallen. Maar ook toen constateerde C. Deckers al dat concurrenten uit de internatio nale branche in zijn vijver wa ren gaan vissen. Het bedrijf bouwde toen nog zo'n 400 carrosserieën per jaar. Hoofdzakelijk in het Limburgse Weert, waar toen nog zo'n 70 mensen zouden werken. De vestiging daar is ingericht voor seriewerk. Zoeterwoude richtte zich op gespecialiseerde indivi duele opdrachten en reparatie en service voor klanten in de Randstad. Daarnaast had Dec kers nog een onderhoudsbedrijf in Rotterdam en een samenwer king met een Eindhovens car- rosseriebedrijf. Deckers was met klanten als Campina-Melkunie, Albert Heijn, C A, Aldi, Mona en het omroepbedrijf NOB een gere nommeerde naam in de carros seriewereld. Met name contai nersystemen waren specialitei ten. Het bedrijf ontwikkelde zelf in samenwerking met Spijkstaal een elektrisch stadsdistributie wagentje. Een duur project dat werd opgezet zonder directe vooruitzichten op afnemers. „We hebben ermee vooruit wil len denken voor de klant", al dus C. Deckers. De fatale verhuizing naar Zoeterwoude betekende voor Deckers overigens een terug keer naar de bakermat. Daar begon de grootvader van de huidige directeur in 1913 met de bouw van handkarren, paar- dewagens en bakfietsen voor zuivel. Later volgden vrachtwa gen carrosserieën op vooral Amerikaanse chassis. In 1970 werd de vestiging in Limburg opgezet. Een keus die vooral was ingegeven door de lage grondprijs. Daar prijkt op een terrein van anderhalve hectare een fabriekshal met een opper vlakte van 10.000 vierkante me- Schuldeisers Curator A. Spijker bevestigt dat de verhuizing van de Leidse vestiging naar Zoeterwoude een te grote last was voor het be drijf. Over de teruggang van de markt, het 'kopen' van opdrach- ten en de andere factoren die Deckers noemt wil hij zich niet uitlaten. Grootste schuldeisers zijn volgens hem diverse toele veranciers, goed voor drie mil joen gulden. „En natuurlijk is er altijd wel wat voor de fiscus. De banken zitten er ook in. maar daar heb ik niet zoveel medelij den mee, die hebben zich ver zekerd van onderpanden. In fei te is, met de niet betaalde lo nen, het personeel nu de groot ste schuldeiser." Van een uitgelaten Oranje sfeertje was gisteravond weinig te merken in de meeste Leidse kroegen. Het 'Glibberbal' be leefde een rustige eerste editie. Op straat was het wel druk, in de cafés veel minder. Leiden legt het met dit evenement voorlopig nog af tegen Den Haag en Amsterdam. Ruim twintig horeca-onder- nemers probeerden dit jaar voor het eerst de concurrentie aan te gaan met de omliggende grote steden. Om de leegstroom van Leiden te voorkomen beslo ten ze een eigen kroegentocht met veel live-optredens te orga niseren. In Amsterdam is de vooravond van 30 april de laatste jaren een grote pu bliekstrekker, onder meer van wege het begin van de wij- markt. Den Haag heeft een Ko- ninginnenach', vol rhythm blues in allerlei kroegen. Blijkbaar was het nog even even wennen, het Leidse equi valent van Amsterdam en Den Haag. De meeste cafés, die meededen, waren spaarzaam versierd met oranje-ballonnen en -franje. Bands waren er mondjesmaat en dan alleen binnen. Vanwege het mooie weer verkoos het meeste pu bliek echter buiten te blijven. Het grote publiek bleef op som mige plekken geheel weg. Zo moest de band in 't Keizertje (Kaiserstraat) om een uur of elf bijvoorbeeld voor een nagenoeg lege zaak spelen. Gekleed in baljurk opende koningin Beatrix gisteravond om kwart over acht de eerste editie van het Glibber bal. Ze had duidelijk zin in een avondje stappen in Leiden, samen met zoon Wlllem-Alexander, en wuifde vrolijk naar de voorbijgangers in de Breestraat. Die overigens ai snel in de gaten hadden dat het hier een 'na- maak-Trix' betrof. foto •hielco kuipers

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11