WBL en Sleutels: zes procent meer De Stemming Leiden Regio Schilderijen Hansen nog te koop voor Ghana Socioloog ziet af van stappen tegen Mare Interim-manager is geen slachter' ZATERDAG 17 APRIL 1993 14 CHEF GERT VISSER. PlV -CHEF AAD RIETVELD. 0 LEIDEN CAROLINE VAN OVERBEEKE De Leidse actie om geld bijeen te brengen voor oogoperaties in Ghana is verlengd tot eind mei. De Leidse kunstenaar Fred Hansen heeft tien schilderijen voor het project beschikbaar ge steld waar mensen een bod op kunnen uitbrengen. Op zes schilderijen is inmiddels gebo den. De expositie is inmiddels verhuisd van de Wassenaarse- weg naar de nieuwe galerie van Hansen aan de Hooglandse Kerkgracht 42. De opbrengst van de verkoop van Hansens schilderijen komt ten goede aan het Wenchi-pro- ject, een inititatief van de stich ting voor medische- en agrari sche hulp aan ontwikkelings landen, Horizon, en de Leidse werkgroep Remedi. Een team van oogartsen en verplegers van het Academisch Ziekenhuis in Leiden (AZL) is inmiddels in het Wenchi-district in Ghana aan gekomen. Hier zal het team de plaatelijke artsen leren hoe ze oogoperaties kunnen uitvoeren bij mensen met staar. In het Wenchi-district lijden relatief veel mensen aan staar, een oogziekte die tot blindheid kan leiden. De artsen en verple gers uit Leiden gaan op vrijwilli ge basis naar Ghana, maar er is wel geld nodig voor medicijnen, brillen en voorlichtingsmateri- De Leidse werkgroep Remedi heeft hiervoor ongeveer 20.000 gulden nodig. De zes bieders op Hansens schilderijen brengen ruim 10.000 gulden bij elkaar voor het project. Om de op brengst van de actie te kunnen verhogen, is de expositie een maand verlengd. Ook in 1994 en 1995 vertrekt een team Leidse artsen naar Ghana. Daarna moeten de Gha- nese artsen de oogoperaties zelf kunnen uitvoeren. Woningbouwvereniging Leiden (WBL) en De Sleutels verhogen dit jaar de huur met de maximaal toegestane zes procent. De corporaties hebben van het rijk de vrije hand gekregen om per 1 juli 1993 een prijsstijging tussen de 4,75 en 6 procent te bepalen. WBL en De Sleutels zit ten slecht bij kas en kiezen voor het hoogste percentage. De WBL maakt in twee geval len een uitzondering. Huizen die na 1987 zijn gebouwd wor den 5,5 procent duurder, even als de flats in de Slaaghwijk. In totaal gaat het om 1400 huizen. De Waard: „We willen eerst kwaliteit pompen in de Slaagh wijk. Vanwege achterstallig on derhoud willen we een gebaar maken naar de huurders." Voor De Sleutels (2300 wo ningen) is een huurverhoging van 6 procent eigenlijk te wei nig. Woordvoerder E. van Kaam: „Wij hebben gezien onze financiële positie een stijging van 7,2 procent nodig." Bij De Sleutels gelden geen uitzonde ringen op de regel. LEIDEN ERNA STRAATSMA WBL en De Sleutels zijn de grootste corporaties van Leiden. Zij houden het op een algeme ne huurverhoging van 6 pro cent. Zijl en Vliet en Ons Doel kiezen voor verschillende huur- stijgingen. De WBL (totaal 8500 woningen) en De Sleutels ach ten een maximale huurverho ging voor al hun huizen onver mijdelijk. Beide corporaties zijn relatief arm. Het rijk vermindert de subsi- diesaan woningbouwverenigin gen met 5,5 procent. De huur verhoging moet boven dit 'per centage' liggen willen de corpo raties aan meer inkomsten ko men. W. de Waard, hoofd verhuur- en bewonerszaken van de WBL: „We staan er financieel uiter mate zwak voor. Een paar cala miteiten en we zijn door ons geld heen." Mocht ergens on verwacht asbest opduiken of in een complex betonrot worden aangetroffen, dan heeft de WBL nauwelijks geld om orde op za ken te stellen. De Waard: „Wij verwachten dat de daling van ons vermogen nog even door gaat. Het zit er dik in dat de rijkssubsidie volgend jaar ook met zo'n 5,5 procent omlaag Uitzonderingen Directeur K. Noort zegt dat voor de woningen van Zijl en Vliet (in totaal 3400) 'in principe' een huurverhoging van 4,75 procent is vastgesteld. Daarop zijn drie uitzonderingen. Huizen die niet ouder dan tien jaar zijn worden 5,5 procent duurder. Woningen waarbij de afgelopen twee jaar 'groot onderhoud' is gepleegd en die 'onder de minimaal rede lijke huur' zitten worden zes procent duurder. Noort verwacht dat zo'n 20 procent van het woningbestand van Zijl en Vliet 'onder de mini maal redelijke huur' zit. „We LEIDEN CAROUNE VAN OVERBEEKE De Leidse socioloog L Radema ker ziet af van rechterlijke stap pen tegen universiteitsblad Mare, dat hem enkele weken geleden afschilderde als 'seksist van de ergste soort'. Rademaker eiste dat Mare duizend gulden zou overmaken naar Artsen zonder Grenzen en opnieuw zijn excuus in het blad zou aan bieden. Aanleiding voor de ruzie was een column in Mare van 11 maart, waarin de vloer werd aangeveegd met een vermeen de seksistische opmerking van Rademaker in zijn proefschrift. Een deel van die tekst van Ra demaker luidde als volgt: „Dit werkstuk wordt opgedragen aan mijn vrouw, Tineke, als dank voor haar steun en afleiding: ik bied haar dit boek niet zozeer ter lezing aan, maar vraag haar wèl het periodiek met extra toe wijding af te stoffen." Later bood Mare in zijn ko lommen Rademaker zijn excuus aan, maar ook dit schoot de so cioloog in het verkeerde keelgat. Mare schreef: „L Rademaker werd door ons een 'seksist van de ergste soort' genoemd. Dit is wel een erg krasse uitdrukking, die we op basis van de ons be kende feiten niet hadden mo gen gebruiken. Excuses daar- Volgens Rademaker liet Mare in zijn excuus doorschemeren hem wel geen 'hele erge seksist te vinden, maar toch nog een seksist'. Hij ontstak opnieuw in woede en stuurde een brief op poten naar de redactieraad, waarin hij zijn dreigement uitte. Onduidelijk is waarom Rade maker nu toch van zijn eis af ziet. Volgens de voorzitter van de redactieraad van Mare, M. ter Borg, heeft Rademaker een brief aan de hoofdredacteur ge schreven 'en is het conflict nu de wereld uit'. „Maar ik heb die brief zelf nog niet gezien en weet niet precies wat erin staat. Volgens de hoofdredacteur, S. Termeer, schrijft Rademaker dat hij na overleg met zijn advocaat afziet van stappen. Wel heb ik begre pen dat de man nog steeds boos is en dat vind ik jammer. Het was een vervelende affaire." Jan Hofman aan de slag in Noordwijk NOORDWUK De huizen aan de Temminckstraat worden 6 procent duurder. De huren zijn laag en de kwaliteit hoog, vindt Ons Doel. moeten dat nog inventariseren, om de huurverhoging per com- Doel de kwaliteit van een wo- Bij de huizen die te goedkoop plex te bepalen. „Gemiddeld ning en de marktwaarde." zijn harmoniseren we net zo komen wij uit op een huurstij- Glaser: „In de Professorenwijk lang tot ze een redelijke huur ging van 5,4 procent", aldus di- hebben we veel woningen waar hebben." rectrice M. Glaser. „Belangrijk- de huur laag is en de kwaliteit Ons Doel heeft een 'heel ge- ste criteria voor het bepalen van hoog. De Temminckstraat bij- differentieerd systeem' bedacht de prijsstijging zijn voor Ons voorbeeld, daar gaat de huur WÊBÊÊÊÊÊ POLITIEKE RUBRIEK Bent u kunstenaar en ontbeert u een atelier? Landelijk CDA- fract ieleider Brinkman heeft de oplossing voor dat probleem bij de hand: zorg dat u geld en connecties hebt. En als de wethouder dan ook nog meewerkt zit u helemaal gebakken. Was het atelierbe- leid maar het pakkie-an van PvdA-wethouder Tjeerd van Rij, verzuchten de beeldende kun stenaars in Leiden. Al geruime tijd proberen zij zaken te doen met de cultuur-wethouder, Van Rij's PvdA-collega Hennie Koek. Koek maakt het de beeldhou wers en schilders echter nog moeilijker dan zij het al hebben. Eerder deze week maakte zij be kend dat bij de toewijzing van ateliers de kwaliteit van kunst werken doorslaggevend wordt. Daarmee klinkt de wethouder kunstenaars zo'n beetje aan hun wankele keukentafels vast. Ga maar na: om kwaliteit te le veren zijn goede werkruimtes nodig, maar daar is in Leiden dus voortaan alleen aan te ko men als aan kwaliteitseisen wordt voldaan. Alsof je een Belg in een ronde kamer wijsmaakt dat er in de hoek een zak patat voor hem klaar staat. Hoe anders vergaat het Janneke Brinkman in de Merenwijk. Zij heeft voor haar atelier van een metertje of elf lang geen note ring in het provinciale docu mentatiebestand nodig. Ook hoeft zij geen school aan de Haagweg te kraken of een kale betonnen bunker te betrekken. Zij laat haar man, CDA-leider en gedoodverfd premier, ge woon een bouwvergunning aanvragen. Procedureel snijdt ze zo een ge weldig stuk af. Want aanvragen voor bouwvergunningen komen niet op het bureau van Koek te recht, maar op dat van de bouwlustigste wethouder uit de FOTO HIELCO KUIPERS dus met zes procent omhoog. In een ouderencomplex aan de Spoorlaan zie je het tegenover gestelde. Hoge huren en huur ders die alleen een aow-tje heb ben. Daar houden we het op een stijging van 4,75 procent." Brand speelhuis ALPHEN AAN DEN RIJN Vier kinderen zijn gisteren door de Alphense politie op heter daad betrapt bij brandstichting van een speelhuis in het Erika- park aan de Lupinesingel in Al phen aan den Rijn. De brand weer moest eraan te pas komen om de brand te blussen. De schade wordt geschat op 500 gulden. Tegen de vier kinderen tussen de 11 en 14 jaar is pro- ces-verbaal opgemaakt Inleveren grof vuil Grof vuil moet vanaf 1 mei wor den ingeleverd bij het overslag station aan de Gabriel Metzu- straat, bij de oude vuilverbran ding. Dit geldt voor zowel bur gers als bedrijven. Het is vanaf die datum niet meer mogelijk groot huishoudelijk afval en ou de koelkasten in te leveren bij de reinigingsdienst aan de Ad miraal Banckertweg. De inlever- tijden voor burgers zijn niet ver anderd (werkdagen van 7.30 tot 12.30 uur, zaterdag van 13.00 tot 16.00 uur). MARUKE DEN HOLLANDER Hij is alweer een aantal dagen in het Noordwijkse gemeente huis aan het werk. Interim manager Jan Hofman: in de badplaats een van de meest be sproken mensen van de laatste weken. Hij is ingehuurd om in het gemeentehuis alle neuzen weer dezelfde kant op te laten wijzen. 'De man van drie mil joen' wordt hij wel genoemd, sinds bekend werd wat hij de gemeente per dag kost. Maar die naam is sterk overdreven. Het achterste van zijn tong laat Hofman nog niet zien. Daarvoor is hij nog te kort be zig. Maar hij wil in elk geval niet als slachter worden gezien. „Zulke verhalen worden wel over interim-managers verteld, maar ze zijn wat mij betreft zwaar overtrokken." Een half jaar heeft Hofman om de ambtelijke top in het Noordwijkse in het gareel te krijgen. Iets wat de vertrokken gemeentesecretaris E. Ponjee in tien jaar niet lukte. „Er is ge sproken over 80 dagen. Dat is te kort als je over een complete cultuurverandering praat. Die illusie moet niemand hebben en die heb ik zelf ook niet." Om op korte termijn resulta ten te boeken, schuwt hij de di recte confrontatie met ambte naren niet. „Ik denk dat ik de komende periode wel eens mensen zal schokken", voor spelt hij. Schokeffecten zijn vol gens Hofman soms het middel om bepaalde reacties teweeg te brengen. „De bedoeling is dat als ik hier straks wegga een aan tal mensen in ieder geval anders met elkaar functioneert. Er moet meer begrip zijn voor el kaar en eikaars positie en de doeleinden die de gemeente heeft." Op dit moment houdt de in terim-manager zich vooral be zig met oriënterende gesprek ken met de ambtelijke top, bur gemeester en wethouders en de fractievoorzitters. „Ik praat met de mensen over hun werk en daarbij hoop ik ook te horen wat ze vinden dat beter kan. of wat ze vinden dat anderen beter zouden kunnen." Hofman heeft zich ten doel gesteld snel een marsroute uit te stippelen. Om zich goed voor te bereiden, worstelt hij tal van ambtelijke nota's door en zal hij de komende tijd zoveel moge lijk vergaderingen volgen. Want ook die hebben volgens hem al les te maken met de cultuur binnen de gemeente. Bedrijfsleven Binnen een gemeente zijn vol gens Hofman wel parallellen te trekken met het bedrijfsleven. Maar de verschillen zijn groot. Hofman noemt als voorbeeld de wijze waarop de organisatie wordt bestuurd. „In een ge meente verandert eens per vier jaar de hele uitgangspositie. Vergelijk het met een bedrijf dat iedere vier jaar een nieuwe raad van bestuur krijgt. Ik heb er groot respect voor dat ambtena ren dat weten op te vangen." Hofman is ervan overtuigd dat er zulke grote problemen in een organisatie kunnen ont staan, zoals nu bij de gemeente Noordwijk, dat men er zelf niet uitkomt. Inhuren van een inte rim-manager is dan een moge lijkheid. Hofman: „Het gaat om lastige dingen. Ik denk dat mijn opdracht geslaagd is op het mo ment dat mensen zelf dat pro ces van verandering kunnen runnen. Dat ze zelf het gevoel hebben van,- hè, we kunnen het ook anders doen, het kan ook op een leuke manier." AGENDA wijde omgeving, Tjeerd van Rij. Die wil het de kunstzinnige mi nistersvrouw nóg gemakkelijker maken en de zogenaamde arti kel 19-procedure toepassen. Het is het steeds vaker gebruik te panacee van bouwwethou- ders in nood. Want met die pro cedure kan het bestemmings plan veel sneller aan het bouw plan worden aangepast. In de gemeenteraad is inmid dels verzet gerezen tegen de vlotte service die Van Rij me neer en mevrouw Brinkman wil bieden. Waarom moet het alle maal zo snel. wat is het spoed eisende karakter, vragen raads leden van alle fracties (behalve die van het CDA) zich af. Strui kelt Elco dan zo dikwijls over de schildersezel van Janneke? En zo ja, is dat erger dan een Leid se kunstenaar die aan zijn werk- annex keukentafel ontdekt dat hij niet met verf, maar met pin dakaas op het linnen heeft staan kliederen? Wethouder Van Rij zei in de raadscommissie ruimtelijke or dening precies te weten waar om raadsleden zo tegenstribbe len. .Alleen maar omdat Brink man een bekende Nederlander is." Onbedoeld gaf hij hiermee een wel heel strakke voorzet. Die echter niet werd ingekopt. Daarom doet de Stemming het maar: is er dan een andere re den waarom hij zelf zo'n haast maakt met het bouwplan? Rianne van Schreven doet als raadslid de laatste tijd van zich spreken. Waar in Leiden krakers zijn, daar valt de naam van de gedreven Groen Linkse. Ze wordt zelfs al de spreekbuis van de Leidse kraakbeweging ge noemd. Van Schreven is trots op die titel. „De krakers zoeken mij ook op", vertelde ze deze week in de raadscommissie voor algemeen bestuurlijke aan gelegenheden. Zo was zij het weekeinde ervoor aanwezig bij de kraakactie in de hoge flat aan het Stationsplein. Op verzoek van de krakers. „Niet om mee te kraken, maar om te voorkomen dat de zaken uit de hand lopen. En die be middeling vinden zij heel ple zierig", aldus Van Schreven. Bovendien staat ze symphatiek tegenover de ideeën van de kra kers. Dat er in een stad met zo'n grote vraag naar woonruimte toch zoveel leegstand is, vindt ook zij een absurde situatie. „De krakers stellen een groot maatschappelijk probleem aan de kaak en als raadlsid pik ik dat op." Maar Van Schreven doet meer voor krakers. In dezelfde raads commissie hekelde zij het ge drag van de politie bij de ont ruiming vin het Groencomplex aan de Langebrug, op 10 maart jongstleden. De acht krakers waren hardhandig opgepakt, vermoedelijk ook flink uitge scholden en daarna in streng bewaakte huizen van bewaring opgesloten. „Alsof het om zware criminelen ging." De Groen Linkse maakte zich druk over die behandeling. Wil nu de videoband zien die is ge maakt van de ontruiming. „Als bij krakers zo weinig weerstand is, kan een ontruiming dan niet een beetje gemoedelijker? In Amsterdam heeft de politie pas geleden krakers op gevulde koe ken getrakteerd. Dat had hier ook best gekund." Burgemeester Goekoop voelde zich als hoofd van de politie ge roepen Van Schreven tegengas te geven. Leiden doet soms ook aan vriendelijke ontruimingen. „De laatste kraker van het Par- mentiercomplex is door ons met de nodige zorg behandeld", wist hij nog. En op de ontrui ming van de Langebrug had hij toch een andere kijk. „Ik geef toe dat een bus met ME wat an ders is dan een doos gevulde koeken. Maar als de politie wordt getrakteerd op verfbom- men. dan kun je toch moeilijk met koek aankomen." WIM KOEVOET EN HANS KOENEKOOP Telefoon: 071-161444 ZATERDAG 17 APRIL Katwijk 30+ Avond in bar 'De Musketier'. Zuidstraat, van 20.30 tot 2.00 Koudekerk Het leven van de boerin staat cen traal in de Oudheidkamer aan de Dorpsstraat, tevens rommelmarkt, van 10.00 tot 16.00 uur Nieuwveen Open dag bij Huize Ursula met rondleidingen in de leefgroepen. A.H. Kooistrastraat. van 10.00tot 14.00 uur. Nieuw Vennep Feestje vanwege de nieuw geboren biggetjes bij Kinderboerderij Die- renvreugd, Zuiderdreef, van 14.00 tot 16.00 uur. De Rank. Golfbaan 99, aanvang 20.30 uur. Noordwijkerhout Nationaal Museumweekend. 'Mu- n Langeveld', Centrum de start: Congres Center L horst, tussen 8.00 en 9.00 ul Country-avond in De Schelft. vang 21.00 uur. Oegstgeest Rommelmarkt in het psychiatrisch dagcentrum Evenaar, Endegees- terstraatweg 5, van 11.00 tot 15.00 uur. Sassenheim Nationaal Museumweekend. Sik- kens Schildermuseum in het voor malig raadhuis, van 10.00 tot 16.00 uur Voorhout 'Zo zijn onze manieren' door Cul tuur Verheft, in het Wapen van Voorhout, aanvang 20.00 uur ZONDAG 18 APRIL Leiden Vogelbeurs bij Vogelvereniging Avibus in het clubgebouw aan de Voorschoterweg, van 10.00 tot 14.00 uur. Koopjesmarkt in het LDM-pand. Middelstegracht 38, van 11.00 tot 16.00 uur. Rommelmarkt in buurthuis Mor- schwijk, Topaaslaan, van 13.00 tot 17.00 uur. Volksdanst nstuif voor ouderen in buurthuis Stevenshof. Trix Ter- windtstraat 4. van 14 30 tot 16.30 uur. Ontspanningsmiddag voor 55- plussers die wonen in Leiden Zuidwest, org. Ouderen Activitei ten Commissie, in Rijn en Vliet. Aaltje Noordewierlaan. aanvang 14.30 uur. Leiderdorp K laverjasmiddag (tevens sioelen) bij muziekvereniging Tamarco in het clubgebouw aan de Splinter- laan. aanvang 14.00 uur Nieuw Vennep Feestje vanwege de nieuwgeboren biggetjes bij Kinderboerderij Die- renvreugd, Zuiderdreef, van 14.00 tot 16.00 uur. Noordwijk Competitiewedstrijd strandhenge- len, org. HSV De Sportvisser, van af Noordzeestrand, aanvang 8.15 Nationaal Museumweekend. Gra tis rondleidingen bi| Noordwijk Space Expo. Keplerlaan 3. ge opend van 10.00 tot 17 00 uur Winkels geopend in Hoofdstraat Koopcentrum, van 10.00 tot 17.00 uur. Noordwijkerhout Nationaal Museumweekend. 'Mu seum van Langeveld' geopend van 10.00 tot 17.00 uur Sassenheim Nationaal Museumweekend. Sik kens Schildermuseum in het voor malig raadhuis, van 12.00 tot 16.00 uur. Voorschoten Koffieconcert door het 'badkamer koor' olv Leome v.d Beuken, in hetVlietcollege. Beethovenlaan. aanvang 12.00 uur. Warmond Natuurwandeling met als thema 'voorjaarsbloemen' olv gidsen over landgoed 't Huys te Warmont. start bij de ingang Herenweg 139. om 14.00 uur. Wassenaar Tafelvoetbaltoernooi in longeren- centrum Twilight Zone. Deyler

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 14