Leiden Studentes strijden voor pand aan Hooigracht 'Leeftijdsgrens woningzoekenden verder optrekken' Leiden viert ook 'Koninginnenach' Bewoners willen LBC tot sluiting dwingen 'Door bundeling kans op een zetel' Glasbakken gevaar voor 'Lorentz-jeugd' ZATERDAG 17 APRIL 1993 11 chef cert visser. plv -chef aao rietveld. 071-161417 Overval op bank mislukt leipen De Leidse politie heeft gistermiddag een bankovervaller aangehouden in een filiaal van de RABO-bank aan de Lammen- _schansweg. De man, een 45-jarige Leidenaar, bedreigde het bankpersoneel met een alarmpistool en wilde 10.000 gulden hebben. Toen de politie arriveerde, gewaarschuwd via het stil alarm, gaf de overvaller zich meteen over. Volgens de politie ver keerde de man in ernstige financiële problemen en dreigde hij zijn huis te worden uitgezet. Hij is inmiddels door een psychia ter onderzocht. Die heeft geen afwijkingen geconstateerd. De overvaller wordt volgende week voorgeleid aan de officier van justitie. 'Goekoop moet burgemeester blijven' leiden» Goekoop moet burgemeester blijven. Dit schrijven de krakers van het kantoorpand aan de Stationsweg in een open brief. De beheerder van het kantoor, Adhoc Beheer uit Den Haag, vroeg deze week schorsing van de burgemeester omdat hij de krakers niet uit het gebouw liet verwijderen. Ook wethou der De la Mar en Groen-Linksraadslid Van Schreven moeten vol gens Adhoc Beheer worden geschorst. Ook deze laatste twee mogen op steun van de krakers rekenen. „Het zijn in onze ogen goed functionerende uitvoerders van de parlementaire demo cratie", aldus de nieuwe bewoners van Stationweg 12. Matige opkomst bij PvdA-stadsconferentie Jelgersmakliniek q De Jelgersmakliniek I Jen het Oegstgeest- se raadhuis worden wel licht alsnog samenge voegd nu D66 in het colle ge zit leiden loman leefmans Den Haag heeft zijn Koninginnenach en Leiden nu zijn eig Glibber Bal. Aan de vooravond van Koninginnedag wordt d een twintigtal Leidse cafés een kroegentocht gehouden. Volgens de organisatoren moet het een jaarüjks terugkerend evenement worden. Evenals de Vereniging Koninginnedag Leiden vindt ook de Leidse horeca dat deze feestdag steeds meer een voornamelijk Amsterdamse aangelegenheid is geworden. De Vereniging Ko ninginnedag is om het tij te keren de afgelopen jaren begonnen t het houden van diverse evenementen in de Leidse binnen stad. En nu komt ook de horeca met een festiviteit aandragen. Het idee is afgekeken van Den Haag waar ook aan de voor avond van de verjaardag van prinses Juliana tientallen bands op diverse locaties optreden. Donderdag 29 april gaat dat ook in Leiden gebeuren. De Leidse organisatoren hebben alle deelne mende cafés verzocht hun zaak 'zo Oranje mogelijk' in te rich ten en om klokslag twaalf uur het volkslied ten gehore te bren gen. De kroegen die meedoen zijn te herkennen aan de biervil tjes die speciaal voor deze gelegenheid zijn gedrukt. Het grootste deel van de 34 bewoonsters die als alles tegenzit hun studentenhuis aan de Hooigracht 76 moe ten verlaten. foto hielco kuipers Kunststof voor Staatsspoorbrug leiden «wim koevoet De leeftijd waarop jongeren zich kunnen inschrijven als wo ningzoekenden moet worden verhoogd. Nu moet je ten min ste 18 jaar zijn om voor een wo ning in aanmerking te komen, maar door die leeftijdsgrens op te trekken naar bijvoorbeeld 25 jaar hoeven er minder wonin gen te worden gebouwd en kunnen polders in gemeenten rond Leiden worden gespaard. Ook andere criteria behoeven aanscherping. Dat is de meest vergaande en met veel instemming onthaalde suggestie die de aanhang van de PvdA gisteravond in het Volks huis heeft gedaan tijdens een stadsconferentie. De bijeen komst was bedoeld als een eer ste aanzet voor de opstelling van het PvdA-programma voor de gemeenteraadsverkiezingen van volgend jaar. De PvdA had voor deze bij eenkomst zo'n 150 organisaties uitgenodigd. De opkomst zo'n veertig bezoekers viel tegen. Toch beschouwen de deelnemers, de PvdA-bestuur- ders en -raadsleden de stads conferentie als een groot suc ces, al was het alleen maar van wege de vele bruikbare ideeën die de partij zijn aangereikt Een willekeurige greep: geen schuurtjes meer voor huizen bouwen omdat bewoners an ders hun straat niet meer kun nen zien, wat slecht is voor de sociale veiligheid: verenigingen nadrukkelijker inschakelen bij de inzameling van oud papier zodat er minder 'horizonvervui- lende' containers nodig zijn, fel ler schijnende straatlantaarns, een veiliger route voor fietsers naar het station en minder par keerplaatsen aanleggen bij wo ningen. leiden loman leefmans vervolg van voorpagina Dat Leiden een Stadspartij zou krijgen werd eind vorig jaar dui delijk. Jacques de Coo, voorman van de cultuur- en horecapartij Leiden Weer Gezellig die tussen 1986 en 1990 een zetel in de Leidse raad had, vond dat zijn 'oude' partij veel overeenkom sten vertoonde met de Stads partij. Hij wilde daarom onder de nieuwe naam weer deelne men aan de verkiezingen. In zijn streven kreeg De Coo steun van Leefbaar Leiden. De ze groepering deed zonder suc ces in 1990 al eens mee aan de Leidse raadsverkiezingen. Leef baar Leiden is een bundeling van ontevreden wijkbewoners die, zoals de naam al doet ver moeden, streven naar het leef baar maken van de stad. 'De burger het laatste woord, niet de politiek'. Het trio wordt gecompleteerd door de Groenen. Deze kleine, PvdA-ffactievoorzitter H. Baaijens stelde de groep deelne mers die bang is dat de partij niks doet met alle tips en kritiek gerust. Baaijens beloofde een tweede stadsconferentie, direct nadat het verkiezingsprogram ma is geschreven. De program macommissie zal dan uitleggen waarom ze het ene plan wel en het andere niet heeft overgeno- Behalve veel bruikbaars voor het verkiezingsprogramma, was er ook veel kritiek op de PvdA en de gemeente. Vertegenwoor digers van Milieudefensie vin den dat de partij veel te weinig doet tegen de bezuinigingen op het openbaar vervoer. En in het verkeers- en vervoers moet het accent radicaal worden ver schoven naar fietsers en voet gangers. Dierenbeschermers verwijten de gemeente laksheid bij mis standen zoals het winterse botulisme in de Merenwijk. P. van Kessel van de dierenbe scherming: „Er komt pas actie als ik in de krant roep dat het zo echt niet langer kan." Groot is de angst van veel PvdA-aanhangers dat Leiden niet in zijn eentje de autoluwe binnenstad voor elkaar kan boksen. „Gemeenten beconcur reren elkaar met bereikbaarheid per auto. Het wordt tijd dat alle gemeenten de automobiliteit gaan terugdringen. Eigenlijk zoü bij alle winkelcentra betaald parkeren moeten worden inge voerd." Ook Groenoord Plaza wordt als een bedreiging ervaren. „We bouwen er daar als het ware een tweede binnenstad bij met uit muntende parkeerfaciliteiten. In de echte binnenstad zal daar door de behoefte aan parkeer plaatsen alleen maar groter worden." landelijke partij weigerde jaren terug op te gaan in Groen Links. Dat hebben de Groenen moe ten bekopen door vrijwel in de vergetelheid te raken. Om daar wat aan te doen, is door hun Leidse afdeling toenadering tot de Stadspartij gezocht. „Als bundeling van plaatselijke par tijen staan we sterker en maken we meer kans op een zetel. De naam Stadspartij moet wel wor den beschermd, want daarmee voorkom je dat in sommige plaatsen allerlei rechtse groep jes die naam ook gaan gebrui ken. Daarom moet er een fede ratie van Stadspartijen komen", aldus Margje Vlasveld van de Groenen. Programmatisch blijken de drie, op het eerste gezicht toch verschillende partijen, toch tot overeenstemming te zijn geko men. „We vergaderen bijna eenmaal per week en kunnen het wonderwel met elkaar vin den", aldus De Coo. Een groep van 34 studentes moet binnenkort haar huis aan de Hooigracht 76 uit. De eigenaar heeft tegen al lerlei verordeningen in, het pand in kamertjes onder verdeeld. De gemeente wil dat het huis in de oude stijl wordt teruggebracht ook als dat betekent dat de be woonsters op straat komen te staan. Voor 1 mei moet de huidige situatie volgens de gemeente worden be ëindigd. leiden loman leefmans De studentes hebben hun krachten gebundeld en de Ver eniging Oud-Hogewoerd opge richt. Advocate G. Sluijk trachtte namens die club gistermiddag bij de commissie beroep en be zwaar de gemeentelijke eis on gedaan te maken. „De be stuursdwang van het college van burgemeester en wethou ders in onterecht. Er is niet ge keken of de illegale situatie ge legaliseerd kan worden. Ook an dere panden in de buurt zijn studentenhuizen en dat ge doogt de gemeente wel. Verder is de gestelde termijn te kort. Het betekent dat de bewoon sters op straat komen te staan", aldus Sluijk. De vrouwelijke studenten, al len leden van Minerva, zijn al eens eerder het slachtoffer ge weest van perikelen tussen eige naar en gemeente. Eerder op de Hogewoerd 87/89 moesten ze massaal een studentenhuis uit, toen eigenaar Korswagen bv van de ene dag op de andere zonder aankondiging begon te verbouwen. De groep vond een nieuw pand aan de Hooigracht maar huisbezitter Van Berge Henegouwen bv heeft de 'Oud- Hogewoerdsters' nooit verteld dat ze eigenlijk in zijn pand niet mogen wonen. Ambtenaar G. Schramm legde die commissie en de bomvolle koffiekamer van het stadhuis, waar vrijwel alle bewoonsters aanwezig waren, nog eens uit waarom niet. „Het is beleid van de gemeente om het aantal stu dentenpanden in die wijk juist terug te dringen. Volgens het bestemmingsplan staat num mer 76 als 'woonhuis met kan toor' te boek en mag er zeker geen studentenhuis bijkomen. leiden frank buurman De Lorentzschool aan de Van Vollenhovekade is er nooit ge lukkig mee geweest, de twee glasbakken vlakbij het nieuwe schoolgebouw. Gebroken glas en kinderen vormen een slechte combinatie. Sinds de bouw aan het villapark Roomburg is be gonnen en de glasbakken niet meer regelmatig worden ge leegd, is er echter sprake van een acute noodsituatie. „Kapot te flessen naast de glasbakken, overal liggen glasscherven. De bakken staan precies op de rou te naar de school. Je houdt je hart vast. Een ongeluk met een kleuter is zo gebeurd", zegt R. Dozy, voorzitter van de ouder raad van de Lorentzschool. Vanwege al het bouwmateri aal op straat is er voor ouders en kinderen slechts een smal Huis verkopen? mMfJutalaardU opent de juiste deuren voor u! KJ 071-12 00 06 NVM Doezastraat 21, Leiden Bij de andere studentenpanden aan de Hooigracht geldt dat er ook bestuursdwang zal worden toegepast. Behalve als er al zo lang studenten in zitten dat er niets meer aan valt te doen." Commissievoorzitter B. Olivier was duidelijk begaan met het lot van de studentes. Hij vroeg Schramm waarom - als de com- stukje stoep als toegangsroute overgebleven, waar het letterlijk spitsroeden lopen is langs de vlijmscherpe stukken glas. De situatie wordt verergerd door dat oudere kinderen de bakken 's avonds als speelattribuut ge bruiken. Flessen worden, voor zover ze er niet naast staan, uit de glasbak gevist, er op gezet en als doelwit gebruikt door ste nengooiers. „Waarom de glasbakken daar staan, is ons een raadsel. Ze staan ver van de huizen en wor den eigenlijk alleen gebruikt door ouders die het inleveren van glas combineren met het halen of brengen van hun kin deren. De school zelfheeft geen afvalglas. Wij hebben ons eigen systeem van recycling. Met de kinderen worden creatieve din gen gedaan met glazen potjes die met zand worden gevuld. De vensterbanken staan er vol mee", vertelt Dozy. Het glas wordt nog wel eens door leerkrachten weggeveegd, maar dat is dweilen met de kraan open. „Dit zijn toch za ken waar de gemeente op zou moeten letten. We hebben er regelmatig over gebeld, maar tot op heden zonder resultaat. De gemeente voelt er niet voor de glasbakken ergens anders te zetten. 'Dat is toch te gek voor woorden. Een school met 500 leerlingen, die elke dag door dat glas heen moeten". E. Filemon, het hoofd van de school heeft bij de gemeente aan de bel getrokken. „Dit kan echt niet zo doorgaan. Die glas missie de bezwaren van de ver eniging zou verwerpen - de ter mijn waarbinnen de bewoon sters wegmoeten niet kon wor den verlengd. Schramm daarop: „De eigenaar is al in juli van het vorig jaar aangeschreven. Toch zal ik de wethouder voorstellen de termijn op te schuiven. En ik weet dat de gemeente en de bakken zijn ons al jaren een doorn in het oog. Na de uitbrei ding van de school zijn ze nog dichterbij gekomen De gemeente lijkt inmiddels bereid tot een compromis. „Het was vanwege de bouwerij een stichting Studentenhuisvesting met elkaar in overleg zijn over dit speciale geval." Sluijk nam met deze toezegging vooralsnog geen genoegen. „Als ze allemaal op verschillende plaatsen wor den gehuisvest, dan druist dat juist in tegen de bijzondere woongemeenschap die een stu dentenhuis vormt", aldus Sluijk. probleem om de glasbakken re gelmatig te legen. Er valt ge woon moeilijk bij te komen. We hebben het bedrijf dat de bak ken leegt echter opdracht gege ven deze glasbakken nu voor rang te geven. Het rondslinge- leiden erna straatsma Wijkcomité Cronesteyn over weegt juridische stappen te ne men om de Leidse Beton Cen trale (LBC) aan de Zoeterwoud- seweg te sluiten, nu de provin cie dat niet lijkt te doen. De buurtbewoners nemen een be slissing als duidelijk is wanneer de LBC kan verhuizen naar de Amphoraweg. „Er zit niets anders op", zegt woordvoerder E.J.M. van Veen van de buurtbewoners. Hij heeft over de kwestie inmiddels een gesprek gehad met milieugede puteerde H. van der Vlist (PvdA) en diens partijgenoot, wethou der T. van Rij (ruimtelijke orde ning). De provincie stelde tot voor kort alles in het werk om het be drijf, dat veel stof-, geluids- en verkeersoverlast veroorzaakt, zo De Staatsspoorbrug, de brug over de Spoorweghaven in de Haagweg, wordt de tweede brug in Nederland met een kunststof wegdek. Het oude wegdek was dermate versleten, dat het re gelmatig gerepareerd moest worden. Een nieuw houten wegdek was niet aanvaardbaar, omdat Leiden geen tropisch hardhout wil gebruiken. Bij het zoeken naar alternatieven werd het kunststof wegdek ontdekt. rende glas wordt opgeruimd. En verder zullen de bakken volgen de week tijdelijk worden ver plaatst. Na de bouwwerkzaam heden kunnen de bakken weer naar hun oude plaats terug, lijkt mij, want als ze maar regelma- Studie Jaarlijks gaan zo'n 600 a 700 Leidse studenten voor korte of langere tijd voor een studie naar het buitenland snel mogelijk te sluiten. Maar nu lijkt de provincie de LBC, die sinds januari zonder vergunnin gen werkt, nog een jaar te willen gedogen. De provincie gaat er daarbij vanuit, dat het de LBC lukt over een jaar te verhuizen naar de Amphoraweg. Van Veen: „De geloofwaardig heid in de politiek wordt door deze manoeuvre wel ernstig ge schaad. Milieu staat bij iedereen hoog in het vaandel, maar als puntje bij paaltje komt, telt het economische belang toch zwaarder." Wethouder Van Rij heeft be grip voor de houding van de provincie. „Zij verwacht dat de Raad van State een verzoek tol sluiting van het bedrijf zal aftvij zen. Als dat inderdaad gebeurt, ben je verder van huis. Want dan mag het bedrijf aan de Zoe- terwoudsewegopenblijven." Dat is eerder in Anna Paulowna toegepast. De voordelen van kunststof zijn de relatieve milieuvriendelijkheid en de snelheid waarmee het wegdek kan worden aangebracht. De werkzaamheden worden in drie dagen uitgevoerd. Woensdag wordt de eerste laag gegoten, donderdag de tweede en vrijdag wordt de antisliplaag a an ge bracht. Het verkeer wordt volgende week omgeleid via Churchill- laan en Dr. Lelylaan. foto henk bouwman tig worden geleegd zijn er geen problemen'alaus een /egs man. De lorentzschool ziet de bakken liever helemaal verdwij nen. Schoolleiding en ouder raad vrezen dat de glasscherven blijven. Groenen ontlopen vergetelheid Glasscherven vormen een gevaar voor de kinderen van de Lorentzschool.

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 11