13 Groen Links wil video ontruiming Groen zien Hl Leiden Regio Hier krijgen ze de zorg die ze echt nodig hebben9 DONDERDAG 15 APRIL 1993 Zuydtwijck opent nieuwe afdeling voor dementerende ouderen LEIDEN EVELYNE LAMMERDING 2 afdeling in verpleeg huis en reactiveringscentrum Zuydtwijck voor dementerende ouderen is open. Wethouder S. de Vreeze verrichtte gisteren de officiële opening. In de afdeling is plaats voor 24 patiënten, die er overigens al twee weken wo- „De nieuwe afdeling is veel lichter van kleur en het geheel is veel frisser dan op de vorige eta ge waar ik werkte", zegt Paulien Pieterse, teamleidster op de af deling voor dementerende ou deren. Directeur A. Bruseker is het volledig met haar eens. Hij loopt al met nieuwe plannen rond. „De eerste stap is gezet. Er is nu plaats voor 24 mensen op de afdeling. Het streven is plaats te bieden aan 240 patiënten. Er komt over een paar jaar een apart gebouw voor demente rende ouderen. Maar dit is al een stap in de goede richting", vindt Bruseker. „Eerst lagen somatische en dementerende patiënten op de zelfde afdeling. Ik geef het je te doen om met een dementeren de patiënt op een kamer te lig gen. Ook voor de dementen zelf is het beter op een eigen afde ling te wonen. Hier krijgen ze de zorg die ze echt nodig hebben. Dat is niet zo zeer de lichamelij ke verzorging, maar meer de aandacht, een knuffel." Zenuwachtig Veel demente patiënten zijn tij dens de opening van hun afde ling op een andere zaal, omdat de drukte ze zenuwachtig maakt. Enkelen zitten wel in de zaal, tussen het verplegende personeel. Directeur a. Bruseker van verpleeghuis en reaktiveringscentrum Zuydtwijck laat het cadeau z kregen ter gelegenheid van de opening van de nieuwe afdeling voor demente mensen. Een leerling-verpleegkundige Claudia, een verpleegkundige, is die een jaar in Zuydtwijck bewust niet op de nieuwe afde- werkt, vertelt waarom zij over- ling gaan werken. „Bij gestapt is naar de psychisch g riatrische afdeling. „Ik vind de ze afdeling veel rustiger dan de somatische afdeling. De de mente bejaarden hebben min der fysieke hulp nodig", zegt ze. sche patiënten is het werk licha melijk natuurlijk zwaarder, maar dat doe ik liever. Met die mensen kan je een gesprek voe ren. Met demente mensen is een normaal gesprek niet mogelijk. Dat werk drukt psychisch veel zwaarder op je." Teamleidster Pieterse wijst op de foto's van oud Leiden die aan de muur van de afdeling hangen. „Dat vinden de bewo ners echt leuk. Verder weet ik niet wat ze van de afdeling vin den. Ik merk het niet. Sommi gen weten niet eens dat ze zijn verhuisd. Maar oud Leiden her kennen ze wel. Die mensen we ten zich vaak veel meer uit een ver verleden te herinneren, dan van twee dagen geleden. En dan beginnen ze verhalen te vertel len over vroeger." Politie en krakers spelen welles-nietes-spelletje Het Groen Links-raadslid R. van Schreven wil de video beelden zien, die de politie zelf heeft gemaakt van de ontruiming van het Groen-complex. Commissaris J. Mo lenaar voelt daar echter niets voor. Hij zegt dat de video voor intern gebruik is gemaakt. LEIDEN LOMAN LEEFMANS Het raadslid vraagt zich af of de politie bij de ontruiming van het Groen-complex haar boekje te buiten is gegaan. En of zij, behalve fysiek, ook verbaal ge weld heeft gebruikt. De krakers vinden van wel, de politie niet. Van Schreven wil antwoord op die vragen hebben. Daarom wil de ze beelden bekijken. Zowel Van Schreven als Mole naar was op de bewuste woens dagmorgen niet op de Lange- brug aanwezig. Beiden moeten hun oordeel baseren op infor matie uit de tweede hand. Mo lenaar van zijn manschappen en Van Schreven van de krakers en op die manier ontstaat een welles-nietes-spelletje dat niet te doorbreken lijkt. Bij de ontruiming liet de poli tie merken niets aan het toeval te willen overlaten. Er was een veelvoud aan uniformen uitge rukt om de zeven krakers en naar schatting dertig sympathi santen in toom te houden. De krakers werden, nadat de verf- bommen waren ontweken en de opgeworpen barricades in de panden waren geslecht, zeker niet zachtzinnig naar buiten ge werkt. Maar de politie ontkent dat het geweld 'buitensporig' was. Video De politie heeft zelf van de ont ruiming videobeelden gemaakt, .om te zien of alles goed verliep en of het bij een eventuele vol gende ontruiming beter zou kunnen. Een instructiefilm der halve. Van Schreven wil die beelden zien. „Ik heb een ver zoek ingediend bij officier van justitie Van Ek of ik die film, als hij aan de advocaat van een van de verdachten wordt vertoond, ook mag bekijken. Als dat ver zoek wordt geweigerd is er nog een kans. Als de video teruggaat naar de Leidse politie is er nog altijd zoiets als de 'wet open baarheid bestuur", aldus Van Schreven, die in haar streven steun krijgt van D66 en de SP. Het raadslid wil aan de hand van de videobeelden ook zien of de krakers door de politie zijn uitgescholden. Toen de opge brachte krakers, waarschijnlijk geïrriteerd en gefrustreerd door de overmacht, de politie-agen- ten op straat uitmaakten voor 'fascisten', werd dit door een groep agenten onder meer be antwoord met 'varkens'. Of de op de video vastgelegde woor denwisselingen Van Schreven genoeg houvast geven om de politie op de vingers te tikken wordt eind deze maand duide lijk. VRIJE TUD Lentebingo De speeltuinvereniging Morsch- kwartier en wijkvereniging Mui- derslot houden vrijdag 16 april een lentebingo in het wijkge- bouw aan de Lage Morsweg 14. Aanvang 20 uur. Zelfverdediging Bij voldoende aanmelding start Margot Gordeau een cursus Mar-Go-Do zelfverdediging voor vrouwen. De lessen wor den gegeven in de Droomfa- briek aan de Oude Singel. Voor meer informatie of inschrijvin gen kan contact opgenomen worden met Margot Gordeau, tel 01720-45698. Ontspanning Voor 55-plussers die wonen in Leiden Zuidwest houdt de Ou deren Activiteiten Commissie zondag 18 april een ontspan ningsmiddag met muziek van het Star Trio in verzorgingshuis Rijn en Vliet aan de Aaltje Noor- dewierlaan. Aanvang 14.30 uur, entree 2,50. De lente is in volle gang en dat betekent in de dierenwereld een golf van geboorten. Op de kinderboerderij in de Merenwijk zag het ezeltje Max gistermorgen het levenslicht. Het loopt storm N de kinderboerderij in B de Merenwijk. Alle kinderen willen Q een blik werpen op het pas geboren ezeltje Max. Moederezel Marja waakt als een havik over haar jong, dat omstreeks zeven uur in de ochtend het levenslicht zag. Het ii rhete t in tien jaar dat er op de boerderij weer een ezeltje wordt geboren. Max blijft voorlopig bij zijn moeder, maar of hij op den duur permanent blijft wonen op de kinderboerderij is nog niet duidelijk. Naast pa en ma nog een derde ezel is mogelijk wat te veel van het goede. De geboorte van een ezel is niet zo zeldzaam als de geboorte van een Bengaalse gier, een vogelbekdier of een andere exotische diersoort in gevangenschap, maar naar Merenwijkbegrippen is er toch sprake van een unicum. En daar kon gisteren een klein feestje op worden gebouwd. Arm Leiden is een van de armste ste den van Nederland. Ten minste, dat was vroeger zo, maar dat moet volgens de laatste cijfers van het CBS naar het rijk der fa belen worden verwezen. Het is niet de stad Leiden die arm is, het is de gemeente Leiden die over relatief weinig pecunia be schikt. Vorige week werden de laatste rekenkunsten van het Centraal Bureau voor de Statistiek be kend. Van alle ongeveer zeven honderd gemeenten in Neder land werd het gemiddeld inko men per inwoner vastgesteld. In deze krant stond te lezen dat volgens die berekeningen Oegstgeest tot de rijkste tien plaatsjes van het koninkrijk be hoort. Maar hoe zit het met Lei den? Zijn we nog steeds zo arm? Volgens het CBS valt dat wel mee. In 1984 stond Leiden op de 179-ste plaats en gezien de laatste cijfers, die van 1989, is - de Sleutelstad opgeklommen naar de 147-ste plek. De inwoners van Leiden zijn dus helemaal zo arm nog niet. Maar dat is heel anders als de gemeente Leiden wordt beke- r?M Het piepjonge ezeltje Max weet op de kinderboerderij in de Merenwijk alle ogen op zich gericht. die twee uitslagen wat meer ge lijk te schakelen. Door de laatste ogb en (veront)reinigingsheffin- ken. Volgens opnieuw ingenieus rekenwerk heeft wethouder De Vreeze (financiën) een bepaald bedrag per inwoner te beste den. En als we alle bedragen van alle gemeenten naast elkaar leggen, komt Leiden als 492-ste en dus laag, uit de bus. Maar de gemeente is druk bezig gen, krijgt de gemeente behoor lijk wat geld meer en gaat het consumptief inkomen per Lei- denaar naar benenden. Gelijk heid, blijheid. CHEF GERT VISSER. PLV -CHEF 'Viaduct tegen verkeerschaos op Haagweg' LEIDEN FRANK BUURMAN De lage spoorbrug over het Gal gewater tussen Haagweg en Morsweg zou een spoorwegvia duct moeten worden. Dat is de mening van ir. W. Kuyper, die in een brief aan het Leidse ge meentebestuur wijst op de ver keersproblemen die bij de brug en de spoorwegovergangen in de Morsweg en Haagweg ont staan na de verdubbeling van de spoorlijn Leiden-Utrecht. De gemeente Leiden voelt echter niets voor een spoorviaduct omdat daardoor juist meer ver keer wordt aangetrokken. Momenteel rijden de treinen tussen Leiden en Utrecht eens in het half uur. Na verdubbeling van de spoorlijn wordt een kwartierdienst ingesteld. Als de spoorwegovergangen in de Haagweg en de Morsweg intact blijven betekent dat, dat het drukke verkeer twee keer zo vaak wordt opgehouden. „Het is daar vaak al een chaos, een on overzichtelijke verkeerssituatie die met name voor de school kinderen erg onveilig is", aldus Kuyper. Volgens de briefschrijver zou het gemeentebestuur van de Nederlandse Spoorwegen moe ten eisen dat spoorwegverdub beling wordt gecombineerd met de aanleg van een viaduct. De gemeente zou dat kunnen doen door de vergunningen die ze moet verlenen als breekijzer te gebruiken. Volgens Kuyper is het de om gekeerde wereld om tonnen te besteden aan Leidse historische havens, terwijl tegelijkertijd de bereikbaarheid van die havens via het Galgewater verslechtert. „Er kunnen alleen maar hele la ge schepen onder de spoorbrug door. De brug wordt straks veel intensiever gebruikt, en kan dus minder vaak worden geopend." De brug, die al dubbel is, zou volgens Kuyper vóór de haan- verdubbeling in langsrichting doorgezaagd moeten worden, zodat eerst de ene en dan de andere helft omhoog gevijzeld kan worden. Dan kunnen meteen de de overgangen door viaducten vervangen worden zonder ingewikkelde omleidin gen en hulpconstructies. Het treinverkeer kan dan doorgaan. Onaantrekkelijk Leiden wil de Haagweg en Morsweg juist onaantrekkelijk houden voor het verkeer. Daar om is een viaduct uit den boze. „Het is drukker op die wegen dan ons lief is, dus als het ver keer door spoorwegovergangen kan worden afgeschrikt hebben wij daar geen moeite mee. De automobilisten kunnen wat ons betreft beter de Churchilllaan en de Lelylaan pakken", zegt H. van Zeijl, medewerker van de afdeling verkeer. Ook NS heeft geen behoefte aan een viaduct. „Dat zou een gedrocht midden in de stad worden. Het zou een heel hoog viaduct moeten worden en tien tallen miljoenen guldens kos ten", aldus André Haverkamp, ontwikkelingsleider van het spoorverbredingsproject. INSTITUUT BURGERRAADSLIEDEN Woedend is de heer Kramer. Hij kreeg van de Gemeente lijke Sociale Dienst (GSD) bericht, dat op hem een deel van de bijstand zal worden verhaald, die aan zijn ex-echtgenote wordt uitgekeerd. „Ik pieker er niet over", riep Kramer, toen hij kwam in formeren naar de gevolgen van zijn weigering. Een aantal jaren ge leden vertelde Kra- jaar huwelijk plot seling dat ze een andere relatie had en een scheiding als enige oplossing zag. Kramer wist niet wat hij hoorde. Hij was er kapot van. Pogingen om zijn huwelijk te redden haalden niets uit. „Ze zag het gewoon niet meer zitten met mij." Zijn wereld stortte in. Het huis moest verkocht wor den en de twee kinderen wer den toegewezen aan zijn vrouw. Kramer liet vrijwel alle bezittin gen achter, in ruil waarvoor zijn vrouw geen alimentatie vroeg. Het duurde lang voor de heer Kramer de klap te boven was. Emotioneel was hij lange tijd van slag. En hij moest zich flink in de schulden steken om een nieuwe start te kunnen maken. Nu, negen jaar later, gaat het weer redelijk goed met hem. Hij is een jaar geleden opnieuw ge trouwd en financieel begint hij wat op krachten te komen. Om dat zijn vrouw part-time werkt kunnen ze door zuinig te leven zelfs wat sparen voor later. Kramer vindt het onaanvaard baar dat hij en zijn vrouw de broekriem moeten aantrekken om te gaan betalen voor zijn ex-echtgenote, met wie hij al zo lang geen contact meer heeft. Is hij daar inderdaad toe ver plicht? Volgens de wet zijn echtgenoten verplicht elkaar te onderhou den. Deze zorgplicht duurt na de echtscheiding voort. Weigert een ex-echtgenoot aan deze verplichting te voldoen of spre ken de echtgenoten bij de echt scheiding af dat geen alimenta tie hoeft te worden betaald, dan kan de GSD de bijstand die aan de ene ex-echtgenoot wordt uitgekeerd toch verhalen op de andere. Sinds 1 augustus 1992 is de GSD zelfs verplicht dit te doen. Wel is hieraan een grens gesteld: tot maximaal 12 jaar na de echtscheiding is verhaal mo gelijk. Verhaal is niet mogelijk bij (ex-)samenwonenden, want die hebben geen zorgplicht voor elkaar. Omdat het verhaal op de ex-echtgenoot gebaseerd is op zorgplicht, is de omvang van het op Kramer te verhalen be drag afhankelijk van de hoogte van de alimentatie die hij eigen lijk zou moeten betalen. De hoogte daarvan wordt bepaald aan de hand van de behoefte van Kramers ex-echtgenote, Kramers draagkracht en andere factoren. Er zijn situaties waarin geen alimentatie (meer) hoeft te worden betaald, bijvoorbeeld als het huwelijk heel kort heeft geduurd. Maar ook als van Kra mers ex-echtge note redelijker wijs verwacht mag worden dat zij gaat werken. De op de arbeidsmarkt of haar slechte gezondheid kan echter een re den zijn waarom zij niet kan wer ken. Er kunnen ookniet-finan- ciële redenen Bijstand verhalen op i oeiaai ex-echtgenoot beeid sprake is geen alimentatie hoeft te worden betaald, bijvoor- vel v pelijk gedrag bij de onder- houdsbehoeftige ex-echtge noot. De verhaalsactie van de GSD begint met het toezenden van een inlichtingenformulier, waarin informatie wordt ge vraagd over uw inkomsten en uitgaven. Het niet retourzenden van dit formulier is onverstan dig, omdat dan het maximale bedrag op u wordt verhaald. Er wordt dan geen rekening ge houden met uw andere finan ciële verplichtingen. Op basis van de ontvangen gegevens stelt de GSD de omvang van het te verhalen bedrag vast. Dit be drag wordt op dezelfde wijze berekend als de alimentatie. Met het inkomen van uw nieu we partner wordt hierbij geen rekening gehouden. Wel kan het inkomen van uw partner aanleiding zijn uw lasten op een lager bedrag te stellen. Als u meent dat u helemaal geen alimentatie hoeft te beta len of dat de berekening niet juist is moet u dit aankaarten bij de GSD. Blijven u en de GSD van mening verschillen, dan zal de GSD niet tegen uw wil tot in vordering mogen overgaan. Eerst moet de dienst een be schikking van de rechtbank vra gen over de vraag of en in welke mate verhaald mag worden. Als u het zo ver laat komen, moet u goed beseffen, dat u het risico loopt tot betaling van de pro ceskosten veroordeeld te wor den. Voor de heer Kramer liep het goed af. Zijn woonlasten en schulden bleken nogzo'n om vang te hebben, dat het te ver halen bedrag op nul werd ge steld. De verwachting is dat hierin de komende drie jaar geen verandering komt, zodat voor het bereiken van de maxi male termiin geen verhaal op hem mogelijk is. De vraag of u moet betalen en zo ja hoeveel is niet eenvoudig te beantwoorden. Het is daar om verstandig u goed te infor meren en zonodig deskundig advies te vragen. Inst. Burgerraadslieden, Bree- straat 92, 2311 CV Leiden. Spreekuren tijdelijk alleen op afspraak: 254142 AGENDA DONDERDAG 15 APRIL Leiderdorp Voorlichtingsavond van de Neder landse Lever Patiënten Vereniging in het St. Elisabeth Ziekenhuis, aan vang 19.00 uur. Lezing over interieur en inrichting bij de NWH door mevr. Nicolaas-vd Plank in het gebouw aan de Ceacilia- straat 18. aanvang 20 uur. Noordwijk Optreden van de Ellesmere Port School Choir/Woodwmd Band, Gol den Tulip Beach Hotel, aanvang 19.30 uur Informatie-avond Voedingsbond FNV. Café 'De Weis', A. v Royenstraat. aan vang 19.30 uur, VRIJDAG 16 APRIL Het leven van de boerin staaf centra in de Oudheidkamer aan de Dorps straat, tevens rommelmarkt, van 10 16 uur Nieuwveen Open dag bij Huize Ursula met rond leidingen in de leefgroepen. A H. Kooistrastraat. van 10 14 uur Nieuw Vennep Feestie vanwege de n biggetjes bij K vreugd. Zuiderdreef. van 14-16 uur. Noordwijk Regionale fietsenkijkdag, poiihebu reau Duinwetering, van 10 15 uur Nationaal Museumweekend Gratis rondleidingen bi| Noordwijk Space Expo. Kepieriaan 3. geopend van 10 17u 1. De g.ng tel: 071-161418 Lentebingo, org speeltui Morschkwartier en wi|kverenigmg Muiderslot, Wijkgebouw Lage Mors weg 14, aanvang 20 uur. Superbingo bij LFC, Sportcomplex Boshuizerkade, aanvang 20 uur. Klaverjassen is wijkgebouw 'De Lin de', Herenstraat 64. aanvang 20 uur. Klaverjassen, jokeren en sioeien bij Speeltuinvereniging Stevenshof. C. van Bruggepad 2. aanvang 20.15 Voorhout 'Zo zijn onze manieren' door Cultuur Verheft, m het Wapen van Voorhout, aanvang 20 uur. ZATERDAG 17 APRIL Katwijk 30+ Avond in bar 'De Musketier', Zuidstraat, van 20.30-02 uur. Koudekerk Noordwijkerhout Nationaal Museumweekend 'Musc urn van Langeveld'. Centrum voor Psychiatrie, Langeveiderweg 27, ge opend van 10-17 uur Bloembollentoer, inschrijven bij de start: Congres Center Leeuwenhorst, tussen 8 9 uur. Country-avond in De Sc helft, aanvang 21 uur Oegstgeest Rommelmarkt in het psychiatrisch dagcentrum Evenaar. Endegeester- straatweg 5. van 1115 uur Sassenheim Nationaal Museumweekend S'kkens Schildermuseum m het voormalig raadhuis, van 10-16 uur Voorhout 'Zo zijn onze manieren' do Verheft, in het Wapen van Cultui

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 23