'Jacobus' wil verpleeghuisbedden Boemeltje naar Leiden sukkelt voort Rijn- en Veenstreek 'Dat gepingel en gejank werden ze thuis wel zat' Enquête onder jonge woningzoekenden Slipshow loopt uit de hand Inbrekers slaan toe in DINSDAG 13 APRIL 1993 Autokrakers actief in Alphen alphen aan den run» Autokrakers hebben dit weekeinde 22 keer in Alphen hun slag geslagen. Uit de auto's werden de radio-casset terecorders en in veel gevallen ook zonnebrillen gestolen. De to's stonden op diverse plaatsen in Alphen geparkeerd. Inbrekers stelen fax alphen aan den run» Uit een kantoor van een bedrijf aan de Be- drijfsweg in Alphen is zaterdag een fax gestolen. De waarde van het apparaat bedraagt 1600 gulden. De daders vernielden een raam aan de voorzijde van het pand. Ook werd ingebroken in twee huizen aan de Gerestein. Uit het ene huis werd een foto toestel gestolen. Wat er uit de andere woning is ontvreemd, is nog niet bekend, omdat de bewoners afwezig waren. In beide gevallen werd de voordeur opengebroken. Hond bijt fietser alphen aan den run Een 61-jarige fietser uit Hilversum is zon dagmiddag op de Parallelweg van de Oostkanaalweg in Alphen door een herdershond in zijn linkerkuit gebeten. De wielrijder moest zich in het ziekenhuis in Alphen laten behandelen. Toestemming voor nieuwbouw in november verwacht Huize St. Jacobus in Roelofarendsveen wil een gecombi neerd verpleeg- en verzorgingstehuis worden. Met ver pleegtehuizen uit de regio voert Huize Jacobus bespre kingen om tien bedden te krijgen voor mensen die in aanmerking komen voor een plek in een verpleeginrich ting. roelofarendsveen moeten. In de verpleegtehuizen marietakroft in buurgemeenten is echter geen plaats. Volgens voorzitter J. van Berkel Nu mogen die bewoners best biedt het verzorgingshuis mo- in St. Jacobus blijven, vindt Van menteel plaats aan meer dan Berkel. Het is alleen jammer dat tien mensen die eigenlijk zo het verzorgingshuis niet in aan- veel hulp nodig hebben dat ze merking komt voor extra perso- naar een verpleegtehuis zouden neel en de extra faciliteiten die een verpleeghuis ook heeft. Die uitbreiding is alleen maar te re aliseren als Huize Jacobus offi cieel verpleeghuisbedden toe gewezen krijgt. Dat mensen daardoor zo lang mogelijk in hun vertrouwde omgeving kun nen blijven is een reden te meer om mee te dingen naar de te verdelen verpleeghuisbedden die in de regio worden verdeeld. Het zou volgens Van Berkel mooi zijn als Huize Jacobus weet dat ze kan uitbreiden met een echte 'verpleeghuisafdeling' wanneer de eerste paal voor de nieuwbouw de grond in gaat. Nog altijd is het echter niet ze ker of het nieuwe zorgcentrum er kan komen. Er is een bedrag van zes miljoen gulden nodig voor de bouw. De opbrengst uit de verkoop van het huidige ge bouw kan daarvan worden afge trokken. Het overige zou voor rekening van de provincie en de gemeente moeten komen. Huize Jacobus had gehoopt het afgelopen jaar meer duide lijkheid te krijgen. Bij de bespre kingen zijn echter zoveel in stanties betrokken, dat Van Ber kel op z'n vroegst in november meer duidelijkheid verwacht. „En dan ben ik nog optimis tisch". verzucht hij. Als inder daad in november groen licht voor de nieuwbouw wordt ver kregen, dan kan de bouw van het zorgcentrum naast de voor malige LTS in Oude Wetering volgend jaar beginnen. Door de beperkte ruimte in het Veense verzorgingshuis raakt vooral de zorg aan nog zelfstandig wonende ouderen in de knel. Vorig jaar mei is Huize Jacobus begonnen met de dag- verzorging 'De Brug'. Een dag in de week kunnen tien ouderen een dag naar Huize Jacobus ko men. Volgens Van Berkel is de behoefte inmiddels zo ."'groot, dat er eigenlijk ruimte zou m®- ten zijn voor meer dagen op-"1 vang. „Verschillende mensen zeiden al tegen mij: ik wist niet dat een week zo lang kon duren. Als ze op donderdag naar De Brug zijn geweest, kijken ze al weer uit naar de volgende don derdag." Datzelfde geldt volgens Van Berkel voor het in december be gonnen huiskamcrprn>. i vöoi/ demente thuiswonende oude ren'Het Anker'. Drie blazers halve eeuw bij 'Heerlijkheid' WAO thema informatie-avond alphen aan den run» De WAO is het thema van een informatie avond die de Socialistische Partij (SP) morgen in Alphen aan den Rijn houdt. In het ontmoetingscentrum De Bron aan de Trou- badourweg spreken vertegenwoordigers van de SP, het WAO- platform en de FNV vanaf 20.00 uur. Zij proberen een antwoord te geven op vragen over onder meer bijverzekering en verande ringen voor de WAO'ers. Jongeren die in Rijnwoude, Ter Aar, Nieuwkoop of Nieuwveen als woningzoekenden staan in geschreven, krijgen deze week een enquête toegestuurd om hun wensen kenbaar te maken. Het Intergemeentelijke Overleg orgaan Rijnstreek (IGOR) wil zo de woningbehoefte van jonge ren tussen de 18 en 25 jaar in ventariseren. De jongeren hebben in de kleine gemeenten vaak veel moeite om een woning te vin den, omdat er maar weinig hui zen voor hen worden gebouwd. Bovendien krijgen degenen die een huurwoning achterlaten voorrang bij de woningtoewij zing, zodat de zogenoemde startende jongeren buiten de boot vallen. Goedkopere wonin gen komen wel regelmatig vrij, maar het zijn er niet genoeg, al dus het IGOR. Jongeren worden daardoor gedwongen buiten de eigen gemeente te gaan wonen. „Met behulp van dit onderzoek kan er inzicht worden verkregen in de wensen en behoeften van johgeren", verklaart het IGOR. „Met dit inzicht kan dan in de toekomst rekening worden ge houden." Met z'n drieën maken ze al dik honderdvijftig jaar muziek. Siem van der Endt (62), Rinus Wolvers (59) en Kees Lieverse (66), drie ras-Hoogmadenaren spelen al vijftig jaar bij harmo nie 'De Heerlijkheid Hoogma- de'. Voor deze bijzondere ver dienste zijn ze door de vereni ging in het zonnetje gezet en kregen ze een gouden speld met een briljantje. Als broekie van een jaar of tien kreeg kleine Siem al de kriebels in zijn buik als hij het muziekkorps zag langskomen. „O, als ik daar toch eens bij kon komen, dacht ik als kind altijd al", zegt Van der Endt. „En dan trek je op een gegeven moment de stoute schoenen aan en je stapt er op af. Nou, ik mocht komen. Ik kreeg een klarinet in m'n handen gedrukt en een boekje met noten en ik moest maar gaan oefenen." Bij het horen van dat verhaal zit Kees Lieverse te knikken, het is alsof Siem zijn verhaal zit te vertellen want bij hem is het net zo gegaan. Van huis uit hadden Siem en Kees geen enkele rela tie met muziek. Ze hadden bij wijze van spreken nog nooit een instrument aangeraakt. Dus het viel in het begin niet mee. Bij Rinus Wolvers was dat iets an ders, zijn oom en broer speel den ook al in de harmonie en Rinus blies wel eens stiekem op de trompet van zijn grote broer. Siem kan zich nog herinneren dat zijn ouders helemaal niet zo gelukkig waren dat hun zoon bij de muziek wilde. „We moesten thuis veel oefenen, zelf noten leren lezen en de grepen op de gaatjes leren. Ik kan me wel voorstellen dat ze dat gepingel en gejank in huis wel eens zat werden. Maar later, als ze me zagen lopen, vonden ze het toch wel erg leuk." Sokken Vijftig jaar geleden liepen de le den van De Heerlijkheid Hoog- made nog niet in uniform. Ri nus: „Ik kan me nog wel herin neren dat we gewoon in onze zondagse kleren liepen. Lang zaam veranderde dat, eerst met een wit overhemd met stropdas, daarna kwam er een donkere broek bij en uiteindelijk kregen we echte uniformen. Nu moe ten we er puntgaaf uitzien. Dit kan bijvoorbeeld niet", zegt Ri nus en trekt zijn broekspijp een stukje op. „Zwarte broek en blauwe sokken, dat is al uit den boze." De drie muzikanten spelen nog steeds met evenveel plezier Rijtuig kantelt in Alphen aan den Rijn: drie licht gewonden alphen aan den run Drie inwoners van Hazerswoude zijn gistermiddag bij een ongeluk op de Prins Bemhardlaan in Alphen licht gewond geraakt. De drie zaten in een rijtuig. De voerman raakte door nog onbekende oor zaak de macht over het paard kwijt. Het rijtuig kantelde en de drie passagiers kwamen op straat en in de bosschages terecht. Siem van der Endt, Rinus Wolvers en Kees Lieverse blazen bij elkaar al honderdvijftig jaar een flinke deun mee bij muziekvereniging De Heerlijk heid Hoogmade. foto ben de brOyn als vijftig jaar geleden. Siem heeft na al die jaren eelt op zijn schouder van de grote bas. Ri nus blaast al ruim 25 jaar trom pet en Kees op de althoom. Dat blazers een goede conditie heb ben, bewijst een voorval van ja ren geleden bij een sportkeu ring. Rinus vertelt: „Je moest dan op een gegeven moment op zo'n cylinder blazen. Zet 'm op dacht ik. Maar die dokter moest me stoppen anders had ik hem kapot geblazen." De opleiding van nu is wel heel anders aan vroeger. De jeugd die nu bij de vereniging komt, krijgt een gedegen trai ning. Daar staat tegenover dat er bij de oudere garde meer dis cipline heerst. Rinus: „Ik liet geen repetitie voorbijgaan. Als ik 's morgens om vier uur op stond dacht ik al: ha. lekker vanavond spelen. Het was ook... zo ongeveer het enige wat er aan ontspanning te doen was: voetbal en de muziek." Dode en zwaar gewonde bij aanrijding in Bodegraven Kindershow in Roelofarendsveen oude wetering Een slipcursus is voor een 19-jarige Roelofarendsvener kennelijk nog niet voldoen de geweest om deze vorm van autorijden onder de knie te krijgen. Een demon stratie voor enkele vrienden gistermiddag op de Googer molenweg in Oude Wete ring liep dan ook volledig uit de hand. De man knalde met zijn personenauto op een boom, brak daarbij een been en liep borstkneuzin- gen op. De auto werd zwaar beschadigd. Bejaarde slaat overvaller zijn huis uit oud ape» Een 68-jarige Oudadenaar heeft vrijdagavond een overvaller zijn huis aan De Kolk uitgeslagen. De nog onbekende man belde bij de woning van de Oudade naar aan aan en eiste vervol gens geld. Daarbij werd de bewoner met een vuurwapen, of iets wat daar op leek, bedreigd. De 68-jarige reageerde razendsnel en ver kocht de dader een oplawaai in het gezicht. Vervolgens werkte hij de man de deur uit. De politie zoekt nog naar de dader, die mogelijk verwondin gen heeft opgelopen aan het ge laat. Korte tijd na de overval hebben getuigen gezien dat een man in een wachtende perso nenauto is gestapt. De auto reed vervolgens weg in en rich ting Rijpwetering. Wanneer houdt het trage boe- meltje nu eindelijk eens op te rijden en wordt de sneltrein op de rails gezet tussen Leiden en Utrecht? Gemeenten als Alphen en Leiden dringen al jaren aan op verdubbeling van deze spoorlijn. Het huidige krappe spoor laat niet toe dat vaker dan eens per half uur een trein rijdt. Een boemeltrein bovendien, omdat de capaciteit gering is. Kortom, een gebrekkige verbin ding. Voorlopig moeten de ge meenten nog even geduld oefe nen, want, zo zegt Remco Man tel, voorlichter exploitatie en in- frabeheer regio Midden van de NS: „Er zijn plannen, maar in een zeer ruw, ongestructureerd stadium. Op welke termijn de verdubbeling een feit zou kun nen zijn? Weet ik niet. 1999, 2000...maar er kan natuurlijk nog van alles tussen komen hè." Uitstel, dat is tot nu toe het verhaal van de verdubbeling. Eind 1977 rondde een werk groep van de NS een onderzoek af naar te nemen veiligheids maatregelen op het traject Lei- den-Alphen. Een dubbelspoor zou daarvoor de oplossing zijn. De oude beveiliging was ar beidsintensief en storingsgevoe- lig. Bovendien zou er sprake zijn van een moeizame dienst regeling. Volgens de planning moest het dubbelspoor in 1985 klaar zijn. Zo ver kwam het dus niet. In 1990 veerden de betrokken ge meenten ineens weer op. In het toekomstplan van de NS, 'Rail 21', werd opnieuw gesproken over een verdubbeling van de spoorlijn. Ditmaal vanuit het streven naar verdubbeling van de vervoersomvang in heel Ne derland die uiteindelijk in 2005 gehaald zou moeten zijn. Ge pland begin van aanleg van de dubbele spoorlijn: 1993. Ge pland einde: 1998. In 1991 besloot het ministerie echter voorlopig alleen de spoorlijn van Alphen naar Bo degraven te verdubbelen en die van Leiden naar Alphen niet. Daarmee zou op een bedrag van 220 miljoen gulden 110 mil joen worden bespaard. Begin van de werkzaamheden? 1994. Vorig jaar september werd de verdubbeling van de spoorlijn in de rijksbegroting opnieuw Vooruitgeschoven. De start van het project zou niet in 1994 maar in 1995 zijn. Is er in de tussentijd niets veranderd? „Nee", zegt Ellen Timmer, voorlichter van Verkeer en Wa terstaat. „De start van het pro ject is in 1995. Een partiële ver dubbeling." Een lichtpuntje: De Neder landse Spoorwegen maken deze zomer een begin met de ver dubbeling van het stukje spoor lijn tussen Leiden-station en de goederenloods van Van Gend en Loos. Tenminste, als het mi nisterie van Verkeer en Water staat zijn goedkeuring aan het project hecht. Een brief met het verzoek tot goedkeuring is vori ge week naar Den Haag verzon den. „Het is even afwachten, maar normaal gesproken zijn wij eind 1995 klaar", meldt An- dré Haverkamp van de NS, de ontwikkelingsleider van het project, optimistisch. En even optimistisch: „Voor het project Al phen-Bodegraven hebben wij ook reeds een ver zoek om goedkeuring aan het ministerie gezonden. Krijgen we die, dan kunnen we de beno digde grond aankopen en vol gend jaar beginnen met de aan leg. Eind '98 kunnen we dan klaar zijn. Maar dan moet er niets tegenzitten." Beginjaar Het ministerie heeft het echter steeds over 1995 als beginjaar. Haverkamp: „Daar weten wij niets van, al is dat niet onmoge lijk. Wij gaan er van uit dat we beginnen zodra het geld van het ministerie binnen is." Timmer: „Er kan natuurlijk altijd worden geschoven. Maar ik kan niet op de zaken vooruitlopen." Nog een hamvraag aan de NS: gaat er een sneltrein rijden? „Een interregiotrein", zegt voorlichter Brigitta Keizer. „Dat gebeurt al als de partiële ver dubbeling een feit is. De inter regiotrein is een trein die stopt in Alphen, Woerden en Utrecht. Er is overigens wel sprake van een combinatie op die lijn. Ook de stoptrein zal blijven rijden. Maar over de dienstregeling kan ik nog niets vertellen." bodegraven Een 51-jarige man uit Bodegra ven is zaterdagmiddag rond vijf uur overleden in zijn woon plaats na een aanrijding met een 26-jarige motorrijder uit Tiel. De motorrijder, een voor malige inwoner van Bodegra ven, raakte zwaar gewond. Hij verkeert niet in levensgevaar, maar zal zijn levenlang invalide blijven, vermoedt de politie. Het ongeluk gebeurde op de alkemade De clown Alphons Borm laat donderdagmiddag alle Alkema- dese kinderen lachen, gieren en brullen. Vakantiespelen Alke made zorgt ervoor dat er vanaf Oud Ade, Rijpwetering en Nieu we Wetering een gratis bus rijdt die de kinderen naar de sport hal aan de Lucas van Leyden- laan in Roelofarendsveen brengt. De bus staat om kwart over een bij de kerk in Oud Ade, VRIJE TIJD Vrouwenraad Belangstellenden voor een ex cursie naar Luchtmachtbasis Soesterberg kunnen zich nog aanmelden bij de Alphense Dammekant. De Bodegraver reed op zijn fiets vanuit Zwanv merdam in de richting van zijn woonplaats. Om de verkeers lichten bij de Crolesbrug te ver mijden. stak hij zo'n 400 meter daarvoor de autoweg over. iiij zag de uit tegenovergestelde richting komende motorrijder over het hoofd. De fietser was op slag dood. De motorrijder is opgenomen in het Dijkzigt Ziekenhuis m Rotterdam. om tien voor hall (WW M) dfa Paardeburg in Rijpwetering eti om half twee bij net Cultureel Centrum in Nieuwe Wetering. De show begint om twee uur en duurt tot ongeveer vier uur. De kosten zijn twee gulden per per soon. Op het programma van Al phons Borm staan onder meer: 'Wie is hier de artiest', Trits Flits', de Soundmixshow met Henny Abuisman en de grootste bloemenparade van de Benelux. Vrouwenraad. De excursie i*. donderdag 15 april, vertrek om 9.00 uur per bus vanaf hel NS station. Kosten 30 gulden. Aan melden bij P. Meijer, telefoon 01720-40272. Drukte op het station in Alphen, toen in september vorig jaar een trein ontspoorde. Maar ook onder normale omstandigheden wordt veelvuldig ge- IJ q 7Q1*C\]I/A11 CO V) 1117Pn bruik gemaakt van het station. foto ben de bruvn llil/ivl Vr UUildv hazerswoude-dorp Bij een inbraak in een huis aan de Rubenslaan in Hazerswoude- Dorp zijn in de nacht van vrijdag op zaterdag CD's, videobanden, een fototoestel, een winterjack en schoenen gestolen. De daders kwamen het pand binnen via een raam aan de achterzijde. In de zelfde nacht werd ook in een tweede pand in de Rubenslaan Ingr- broken. De buit bestond uit twee portemonnees met inhoud. Ook hier kwamen de inbrekers via een raam aan de achterzijde binnen Uitstel na uitstel voor spoorverdubbeling leiden/alphen aan den rijn

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 17