Aftoppen duinen zet kwaad bloed Portofoon helpt nachtzuster sü Leiden Regio Staatsspoorbrug week dicht Wet visserij-boetes laat op zich wachten Nieuw centrum Voorhout binnen een jaar zichtbaar Inspraak over soort bomen Beach Hotel: Oranje blaast gasten weg Het besluit van de eigenaars van het Boulevardhotel en Hotel Oranje om de zeereep voor hun bedrijf 'af te top pen', is verkeerd gevallen bij buurman Beach Hotel. „Een aanfluiting zo'n gat in de boulevard. En bovendien een klus die nog slecht is uitgevoerd ook", laat een boze Cor van Duijn, eigenaar van het Beach Hotel, weten. chef gert visser. PlV -chef aad RIETVELD 071-1 leiden De Staatsspoorbrug aan de Haagweg, nabij de spoorwegovergang, is met ingang van volgende week maandag (19 april) een week onbruikbaar. Het houten wegdek wordt vervangen door een exemplaar van kunststof. Maandag 26 april kan het verkeer de ver nieuwde brug weer over. Voor fietsers en voetgangers blijft de doorgang gegarandeerd. Zij kunnen gebruik maken van de trottoirs. Met oranje borden wordt een verkeersomlei- ding aangegeven. Verkeer met bestemming Haagwegkwartier zal via Churchilllaan en de Dr. Lelylaan moeten rijden. Ook de bussen van het openbaar vervoer, de lijnen 30 en 33, worden omgeleid. De hal tes Genestetstraat, Noordeinde, Kort Rapen burg, Prinsessekade en Nieuwe Beesten- martct, Diamantlaan en Dr. Lelylaan komen een week te vervallen. De halte Leiden-sta- tion wordt verplaatst van de Stationsweg nas perron B, naast het kantoor van de NZH. 'Voldoende veiligheidsmaatregelen in bejaardencentra DONDERDAG 8 APRIL 1993 noordwuk» paul de vlieger Met het afschuiven van de dui nen ter hoogte van het Boule vardhotel en Hotel Oranje is af gelopen vrijdag begonnen. In middels is de klus geklaard en is er voor de gasten van beide ho tels weer een vrij uitzicht op de branding. En volgens de eige naars van de hotels, C. de Boer en A. Mol, is dat nu juist de re den dat zij de bulldozers op dracht hebben gegeven de dui nen een kopje kleiner te maken: als een extra service voor hun gasten. Het stuk duin voor de hotels is overigens eigendom van de hoteliers. Beach Hotel-eigenaar Van Duijn is over die 'service' echter allerminst te spreken. „Sinds vrijdag stuift mijn hotel hele maal onder vanuit dat gat dat die lui daar hebben gemaakt. Iedereen weet dat als je met zand aan de gang gaat je direct er achteraan stro moet steken of helm moet planten. Dat is hier niet gebeurd. Dit klusje is wat mij betreft slecht aangepakt. Tenzij het de bedoeling van Oranje is dat mijn gasten wor den weggeblazen, dan slagen ze daar aardig in want ik zit hier met het stuifzand tussen mijn tanden." Van Duijn vindt dat De Boer en Mol met de collega-onderne mers op de Koningin Wilhel- minaboulevard hadden moeten overleggen voordat zij de bulldozers aan het werk zetten. „Zo individueel een hap er uit nemen, doe je niet, vind ik. Als we daar nou even overleg over hadden gehad, dan hadden we het werk over de hele breedte van de boulevard kunnen aan pakken. In elk geval zal ik er voor zorgen dat het gedeelte tot aan de vuurtoren nu wordt af geschoven. Misschien doe ik dat als er een noordenwind staat. Dan kunnen ze bij Oranje voe len hoe fijn dat is", aldus een cynische Van Duijn. W. van Schie, voorzitter van de vereniging van ondernemers aan de Koningin Wilhelmina- boulevard, laat weten het 'niet zo collegiaal' te vinden van Mol en De Boer dat zij zonder over leg aan de slag zijn gegaan. „Maar aan de andere kant: het is hun grond waarmee ze mo gen doen wat ze willen." "De eigenaars van Hotel Oran je/Boulevardhotel waren niet bereikbaar voor commentaar. leiden/regio herman joustra Ook al bestaan er soms gevoe lens van onveiligheid, het nachtpersoneel van bejaarden centra in de regio Leiden heeft voldoende gelegenheid alarm te slaan in geval van onraad. Te vens is het eerder regel dan uit zondering dat de verzorgers zich in groepjes van twee door de gebouwen voortbewegen en niet alleen. Dat zeggen diverse betrokkenen, die menen dat er genoeg zorg wordt besteed aan de veiligheid van het personeel. Zij reageren daarmee op het rapport dat eerder deze week werd gepresenteerd door de Ak- tiegroep Functiewaardering Be jaardenoorden (AFB). Eén van de belangrijkste conclusies daaruit luidt dat meer dan 85 procent van de nachtzusters zich 's nachts onveilig voelt. Be langrijk gegeven daarbij is dat er vaak geen gelegenheid is direct alarm te slaan. En dat terwijl de zusters af en toe te maken had den met gluurders, exhibitionis ten, inbraken en brandstichting. Bovendien verricht een deel van keer per jaar net genoeg heeft gespaard om de leukste liedjes van de laatste twaalf maanden in een studio op cassette op te Maar Barros heeft natuurlijk één groot probleem. Hoe lieflijk zijn melodieën ook klinken en hoe wreed ze soms worden verstoord door de geluiden van alledag op de winkelstraat, de teksten zijn maar voor een klein deel van de passanten te verstaan. Dus komt de gevoeligheid en de boodschap van Barros muziek slechts gedeeltelijk over. „Daarom heb het personeel het werk 's nachts alleen. Een woordvoerster van bejaar dencentrum St. Joseph in Al phen meldt dat daar al jaren ge leden preventieve maatregelen zijn getroffen. „Er is een zoge heten aanvallersknop bij de ba lie. Als die wordt ingedrukt staan binnen vijf tot tien minu ten de politie en de brandweer op de stoep. Bovendien hebben de mensen portofoons bij zich voor het onderlinge contact, want ze werken altijd met z'n tweëen. Met die portofoons kunnen ze ook de alarmcentrale inAJphen bereiken." Zuster C. Leuring is tevreden over de veiligheidsmaatregelen in Huize Groenhoven in Leiden. „Om negen uur 's avonds wordt de deur op slot gedaan. Mensen die dan nog binnen willen moe ten aanbellen. Bovendien lopen we vanaf kwart voor elf 's avonds met z'n tweëen. We hebben een pieper bij ons, al leen kun je elkaar daarmee niet overal in het gebouw bereiken. Maar ja, je kunt altijd nog gillen, 's Nachts is het zo stil op de ik een sterke drang om weer voor Spaanstaligen te gaan optreden. In juli ga ik dan ook voor een periode van twee jaar terug naar Uruguay", aldus Barros die zegt Leiden te zullen missen. En wat de levendigheid van de binnenstad betreft, mag best gezegd worden dat dat wederzijds is. Laken Het wordt nog een gezellige boel, daar bij het Vlietpark. Maandenlang moesten de be- gangen, dus dat hoor je wel. En overal in de gang zitten alarm bellen, net als in de kamers van de bewoners." Directeur W. Bulterman van be jaardencentrum Lorentzhof in Leiden zegt de in het rapport aangestipte problemen te her kennen. Alleen proberen we daar wel iets aan te doen. De nachtzuster of nachtbroeder heeft een medaillon om waarop hij kan drukken. Dan gaat er een alarm af in de alarmcentra le in Heemstede. Die kan dan de politie bellen, Tjet is wel zo dat ze hier 's nachts meestal al leen werken. Voor dat probleem proberen we nu een oplossing te vinden." Ook in bejaardencentrum Duinoord in Katwijk leven ge voelens van onveiligheid bij het nachtpersoneel, zegt hoofd ver zorging S. Passchier. „Dat komt ook omdat hier laatst is inge broken. Sommigen vinden dat eng. 's Nachts is het hier don ker, stil, groot... Daartegenover staat dat we nu met de politie overleggen over inbraakpreven tie. En er zijn mogelijkheden woners van de recreatiewonin gen zich langs de dure auto van eigenaar Laken wringen om hun 'buiten' te kunnen berei ken. Maar sinds gisteren wordt iedereen met open armen ont vangen. Nadat Laken van de rechter te horen heeft gekregen dat hij een einde moest maken aan de blokkade van de toe gangspoort en zijn huurders niet mocht hinderen, is alle dreigende taal van de bordjes verdwenen. De bordjes 'privé- terrein' en 'verboden toegang' heeft Laken verwijderd en de tekst op een derde bord is zelfs om alarm te slaan. Ze hebben semafoons die als een walkie- talkie werken, er zijn overal te lefoons. Bovendien werken ze 's nachts met z'n tweeën." Directeur J. de Leeuw van be jaardencentrum Groot Hoog- waak in Noordwijk zegt nauwe lijks of geen last te hebben van de genoemde problemen. „We zijn natuurlijk een openbare in stelling waar de mensen vrij in en uit kunnen lopen, maar slechts eens in de zoveel tijd en dan denk ik eerder in termen van jaren dan maanden krij gen we ongewenst bezoek." De Leeuw zegt verder dat 's nachts steevast twee mensen tegelijk werken. Contact is altijd mogelijk via piepers en een in tercomsysteem, dat is aangeslo ten op alle kamers van de be woners. „Ik begrijp al die ophef in elk geval niet. Stel dat er sprake is van een echte calami teit, dan maak je toch gewoon brandalarm. Binnen zeven mi nuten staan er zes zware jon gens in uniform voor de poort. Criminelen kiezen dan wel het hazepad." vervangen door een 'hartelijk welkom', i én bordje heeft i a- ken laten staan: wanbetalers zijn nog steeds niet welkom. I )at zou ook te veel gevraagd zijn. Een maandenlang slepen- katwuk/den haag gpd Vissers moeten met hoge boetes worden gedwongen de regels na te leven. Bijna een jaar geleden hebben zowel de minister van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij als de Tweede Kamer' hiermee ingestemd. Daama is een werkgroep aan de gang ge gaan onder leiding van de in specteur-generaal voor de rechtshandhaving van het mi nisterie van Justitie. Die werk groep rapporteert nu dat de materie zo moeilijk is dat het nog niet gelukt is om met het schrijven van een wet te begin- De ministers van Landbouw en Justitie schrijven de Tweede Kamer dat wordt gestreefd naar een eenvoudige en effectieve wettelijke regeling van admini stratieve boetes met de uitvoe ring waarvan de rechterlijke or ganisatie weinig problemen zal hebben. De vissers die de regels niet naleven moeten zo snel en effectief mogelijk worden be boet. In de wet wordt per overt re- voorhout wil gosunga correspondent Binnen een jaar is het duidelijk hóe het nieuwe centrum van Voorhout er uit komt te zien. Dat beloofde wethouder B. Joon deze week tijdens een vergade ring van de Winkeliersvereni ging Voorhout (WiVo). In het nieuwe centrum, begrensd door de katholieke kerk, sporthal, station en gemeentehuis, komt een flink aantal winkels. Wethouder Joon gaf de Voor- houtse winkeliers geen enkele hoop dat ze de vestiging van winkels aan de Oosthoutzijde van de spoorlijn nog tegen kunnne houden. Een deel van de Voorhoutse ondernemers voelt niets voor uitbreiding van het winkelcentrum over het spoor. Zij willen eerst een con centratie van winkels in de He renstraat en vervolgens het ge bied aan de andere kant van de spoorbaan onder handen ne men. Het gemeentebestuur meent dat het hele gebied tus sen het gemeentehuis, sociaal educatief centrum, sporthal en kerk het centrum van Voorhout moet gaan vormen. „Er moet bij u een knop om want we moeten dit gebied met elkaar aanpak- de kwestie is niet opgelost met een uitspraak van een Haagse rechter. Wordt vervolgd derhal Frank Buurman «i Lomin Ltthntm lel 071-161418 ding of per categorie overtre dingen een basisboete opge legd. De hoogte daarvan vari eert naar gelang de aard van de overtreding. Bij het bepalen van de boete zal tevens rekening worden gehouden met het mo torvermogen van het vaartuig, de duur van de visreis en wordt een opslag gelegd op iedere kilo gevangen vis. „De tarieven van de boetes zullen zodanig hoog worden vastgesteld dat de be dragen van de boetes ruim schoots boven het bedrag van het behaalde economisch voor deel zullen uitgaanschrijven de ministers. Aanvankelijk wilde minister Bukman ook in de wet de mo gelijkheid om de visvergunnin gen in te trekken of het korten van het aantal zeedagen. De projectgroep zegt dat deze maatregelen de sanctiewet on nodig ingewikkeld zullen ma ken. Naar de mening van de deskundigen kan de naleving van de visserijregelgeving met administratieve boetes worden gewaarborgd. ken. En zeggen dat er over het spoor geen winkels horen is struisvogelpolitiek", hield Joon de winkeliers voor. De Voorhoutse wethouder kaartte tijdens de winkeliersver gadering ook het uitblijven van vcrkeersremmende maatrege len in de Herenstraat aan. Een oplossing is nog niet gevonden voor het in goede banen leiden van het autoverkeer. Hij wees er echter op dat Voorhout geen winkelcentrum krijgt door al leen de Herenstraat autoluw te maken. „Pas zodra je niet alleen terecht kan voor je dagelijkse Ie vensbehoeften en er allemaal winkels naast elkaar zitten, praat je over een winkelcen trum." Joon hield de winkeliers voor rekening te houden met de wij zigingen in Voorhout. Straks telt het bollendorp 15.000 inwoners en dat betekent dat de winke; liers andere klanten krijgen dan voorheen. „U moet uw nering aanpassen zodat de klant naar u toekomt. Zestig procent van de Voorhouters winkelt buiten het dorp. Dat is te veel. We moeten samen een schitterend winkel gebied creëren anders mist u de boot." AGENDA DONDERDAG 8 APRIL Lezmg ove» net veilig stellen van ka pitaai door G.J vanSpaandonck t»i de NWH aan oe Ceaoliastiaat IR. aanvang 20 00 uur VRIJDAG 9 APRIL Alphen Grote Paas-bingo bi| Spee'tun- en Buurtvereniging Vreugdeoord m gc bouw De Vierhoek. Vorselenburg Leiden Paas sioeien en klaverjassen b>i LFC Sportcomplex Boshuizerkade. aan vang 20.00 uur Klaverjassen, jokeren en stoeien t Speeltuinvereniging Stevenshot, C van Bruggepad 2. aanvang 20.15 Noordwijk Paaskaarten bij HSV De Sportvisser m het clubgebouw aan de Bosweg, aanvang 20.00 uu' ZATERDAG 10 APRIL Lelden Snuftelmarkt indeGroenoordhalien, van 9.00 tot 17.00 uur Kermis op het voorterrein van de Groenoordhaiien, van 11.00 tot 22.00 uur. De bands De're en garden of Eden spelen m café Susn Ant.goon aan de Oude Vestaanvang 21.00 uw Noordwijk Bos- en Dumwande'tocht over b. 10, 15.25 en 40 km. start vanaf Caie Rest. De Duinpoort. LangeveicJcraa 22. vanaf 9 00 uur Noordwijkerhout Kindervoorsteiimg vanScnaap T' terprodukties m De Schelft. aanx.r 14 00 uur Oegstgeest 'Oud Poelgeest s'art vanaf net toe ZONDAG 11 APRIL Kermis op het voorterrein van de Groenoordhalfen, van 13 00 tot 22 00 uur. Extra controles op verbranden afval duin- en bollenstreek De politie in de Duin- en Bollenstreek gaat volgende week extra toezicht houden op het verbranden van af val. De politie wil het aantal verbrandingen dit jaar met twintig procent verminderen ten opzichte van 1992. Met deze controles wil de politie bereiken dat het afval op legale wijze wordt afgevoerd naar gemeenten of particuliere afvalver werkingsbedrijven. De boetes variëren van 500 tot 2.500 gulden. De controle is een vervolg van het vorig jaar uitgevoerde afval verbrandingsproject in de Duin- en Bollenstreek. Het aantal ver brandingen werd in 1992 teruggebracht tot 155, een daling van 11 procent in vergelijking met 1991. Verduisteringszaak weer opgeschort valkenburg De rechtszaak tégen een Valkenburger die verdacht wordt van verduistering is opgeschort. De 28-jarige man zou in de periode juni 1991 tot december 1992 in totaal 90.000 gulden van de Stichting 'Exploitatie Kerkstraat 68' in Valkenburg heb ben laten verdwijnen. Hij was toen penningmeester van de stichting. De rechtszitting zou eerder deze week dienen, maar omdat het dossier is zoekge raakt, is de zaak uitgesteld tot 8 juni. Eerder was de zaak ook al uitgesteld, omdat de dagvaarding toen nietig was. De bewoners van de Zandvoortsestraat in Noordwijk kunnen op 14 april meebeslissen over nieuwe bomen in hun straat. De directeur openbare werken heeft hen daarvoor uitgenodigd. In de Zand voortsestraat stonden 60 jaar oude meidoorns die op 18 februari plotseling werden gekapt. Dit gebeurde zonder bericht vooraf. De bewoners waren woedend. Ze vinden dat hun woongenot is ver ininderd en zijn bang dat de waarde van hun huizen daalt. 8 Wat doet een, liedjesschrijver, componist en uitvoerend artiest van gevoelige, Spaanstalige melodietjes op de soms kille, vaak koude maar meestal drukke Haarlemmerstraat? Leven, zoals hij dat wil! In het Leidse centrum is de afgelopen jaren een duidelijke stijging te zien in het aantal HVift straatmuzikanten I die vooral in de zomermaanden in portiekjes in de omgeving van de 'Coeli-kerk', zoals de Hartebrugkerk in de volksmond wel heet, en de 'X' optreden. Luis Barros is er een van. De 41 -jarige is afkomstig uit Montevideo, de hoofdstad van Uruguay en is muzikant in hart en nieren. „Niet dat het veel geld oplevert, maar het is een levenswijze die je een vrij gevoel geeft. Je hebt goede contacten met mensen en door het zingen heb je eigenlijk een doorlopendecommunicatie", aldus Barros. Net als het draaiorgel, en de man die in de Donkersteeg al jaren 'evangelisatie' roept en foldertjes uitdeelt, is Barros een van de vaste gezichten geworden op de Leidse 'kilometer koopplezier'. „In 1980 ben ik vanuit Montevideo in Spanje terechtgekomen en vandaar trok ik heel Europa door. Meestal bleef ik in die tijd twee maanden per jaar in de lente in Nederland. Tot vier jaar geleden. Toen heb ik besloten om in Nederland te blijven", herinnert Barros. Als de muzikant vertelt waarom hij uiteindelijk Nederlander is geworden, steekt hij een ongekend positief verhaal af dat zelfs de meest vaderlandslievenden onderons nog zou doen blozen. „Van alle plekjes in Europa is Nederland het meest sympathiek. En ik bén ook in Spanje, Duitsland, Italië en Zwitserland geweest. Maar hier heb ik toch de betere contacten gelegd en kan ik ondanks het taalverschil toch makkelijk met de mensen communiceren. Nederlanders hebben een goede houding", meent de Uruguayaan. Vier steden worden door Barros als werkterrein beschouwd. Purmerend, Alkmaar, Den Haag en Leiden. Vooral de laatste twee zijn favoriet. „Ook doe ik wel eens kleine concertjes in kleine theaters zoals in de Waag of in Imperium. Ik schrijf alles zelf, inclusief de arrangementen. Mijn liedjes gaan over van alles, over een kind dat in de plassen speelt of over stoere macho's. Maar ook thema's als vrijheid gebruik ik", aldus Barros die door een handicap aan zijn rechterarm een onorthodoxe speelwijze heeft ontwikkeld. „Ik doe dit nu twaalf jaar en kan er van leven. In feite ben ik altijd op reis en logeer ik bij vrienden", aldus Barros die één J Straatmuzikant Luis Barros zingt tussen het kabaal v ikelende publiek prachtige Spaanse liedjes. FOTO JAN HOLVAST Dit \'o daAkilj dc yic4Pr«|(|.L v«n dc president F* vande reBodewesL, Y<m 6 apriL 1995. toor lede-etn Er 201 a <^aor d* «l9eMar 0? t)cn<.rl' mxe a ««k-rui Wrrri ;,et warden \iiockton»". Veel dinectit. Mrt

Historische Kranten, Erfgoed Leiden en Omstreken

Leidsch Dagblad | 1993 | | pagina 25